dimecres, 14 d’octubre de 2009

(Reiteració per carta de) Actuacions de conservació per part de Costes: Torre de Son Viulí & Vivers de la ColòniaArtà, 5 d'octubre de 2009


Celestí Alomar
Cap de la Demarcació de Costes a les Illes Balears

Benvolgut Celestí Alomar,
Molt amablement, el passat mes d'octubre de 2008 ens vareu fer arribar des de la Demarcació de Costes a les Illes Balears per correu electrònic un document en pdf de títol "Actuaciones previstas en Artá", en el qual, de manera molt planera, es descrivien una sèrie d'actuacions previstes al nostre litoral municipal, entre les quals: Reparació de l'espigó de defensa de la plageta urbana municipal (actuació finalitzada), eliminació d'un vial inútil a Cala Mitjana (actuació també duta a terme), i "Restauración de torre de enfilación en la Colònia de Sant Pere", actuació la qual a dia d'avui no s'ha dut a terme. En conversa telefònica amb vosté, esdevinguda aproximadament aquell mateix mes d'octubre de 2008, també ens traslladàreu el compromís d'escometre aquesta actuació de restauració.

Respecte d'aquesta necessària actuació prevista pel vostre Departament, s'ha de dir que cada dia que passa s'esdevé més necessària i inajornable. Els fenomens climatològics i la ubicació d'aquesta torre -coneguda com "Torre de senyals costaneres de Son Viulí"- a molt pocs metres de la mar, fan que el seu estat de conservació empitjori de manera molt accelerada, i a més podria suposar un perill per a les persones que circulen per aquella zona del litoral artanenc, oberta al pas com és natural. Per altra banda, no hi ha cap porta ni limitació de l'accés, motiu pel qual consideram que s'incrementa el perill per a la seguretat de les persones.

El fet que aquesta instal·lació en pèssim estat de conservació figuri en el Catàleg de protecció del patrimoni històric del municipi d'Artà no ha comportat, malauradament, cap tipus d'actuació per part de l'Ajuntament -desinterès i menfotisme, per altra banda, ben característics de l'actual equip de govern municipal de l'Ajuntament d'Artà respecte del patrimoni històric ubicat el nostre terme municipal. Enllaço, a continuació, imatge de la fitxa corresponent a aquesta instal·lació de l'esmentat Catàleg de protecció del patrimoni històric; enllaço, així mateix, a continuació, a un àlbum electrònic de fotos fetes avui mateix de matí a la torre esmentada, fotos a les quals es pot observar el delicat estat de conservació i estabilitat de la torre.

És per això que, per la present, Els Verds-Esquerra reclamam del vostre Departament escometre, de manera immediata i urgent, l'actuació ja prevista fa un any de restauració de l'esmentada torre de posicionament de Son Viulí al litoral de la Colònia de Sant Pere, abans que qualsevol actuació d'aquest tipus sigui impossible pel seu definitiu i irreversible esfondrament i, sobre tot, per tal d'evitar qualsevol possible dany als transeünts i visitants.

Per altra banda, i encara que no figurin en l'anteriorment esmentat document de la Demarcació de Costes a les Illes Balears, relatiu a les actuacions previstes al nostre terme municipal, hem de pregar-li, així mateix, una actuació també d'urgència respecte de la conservació d'altres dues instal·lacions ubicades al litoral de la Colònia de Sant Pere -en aquest cas d'origen funcional civil-, que són els vivers.
Catalogats dos d'ells també en el Catàleg de protecció del patrimoni històric municipal (enllaço també imatge de la seva fitxa), n'hi ha un tercer a la platja artificial urbana d'aquest nucli litoral que no ha estat catalogat, però que és el que en pitjors condicions de conservació es troba. Pel seu valor paisatgístic, patrimonial, històric i etnològic, i atès el seu lamentable estat de conservació, consideram del tot oportú informar-vos d'aquesta situació i reclamar-vos, així mateix, una actuació de restauració i conservació immediates, més encara davant la proximitat de la temporada de tempestes que segurament n'empitjoraran en davant l'estat de conservació.

Tenim la convicció que el vostre Departament, amb capacitat financera com per invertir 2.388.437.- euros en el projecte de "recuperació i estabilització" de la plageta municipal i urbana de la Colònia de Sant Pere, ha de poder escometre petites actuacions previstes i d'emergència com les esmentades, dirigides a la conservació del nostre patrimoni paisatgístic, històric i etnogràfic.

Per acabar, no volem deixar d'aprofitar aquest escrit per a donar-vos les gràcies i la nostra enhorabona per l'actuació que féreu el passat mes de juny, de reaixecament dels talussos de terra que limiten l'accés de vehicles motoritzats a l'espai costaner natural protegit de Es Canons. Gràcies a aquesta actuació, aquest estiu s'ha pogut gaudir de manera natural i plena d'aquest meravellós espai oblidat, en l'aspecte de la seva conservació paisatgística com de la flora i fauna que s'hi troba, per les administracions en general, en especial la municipal -que disposa d'un Reglament municipal que prohibeix expressament el trànsit de vehicles motoritzats per aquest espais naturals protegits, i que preveu les correponents sancions-, com l'autonòmica.
Rebeu salutacions ben cordials,

Guillem Caldentey Crego
regidor de Els Verds-Esquerra d'Artà

Informacions relacionades:
Diari de Balears, 28-03-2009: Més dunes per a Artà i Capdepera.
Diario de Mallorca, 28-03-2009: El Estado invertirá 18 millones en dos años para recuperar enclaves del litoral.

Què en diu la premsa:
Diari de Balears, 17-10-2009: Els Verds-Esquerra demanen a la Demarcació de Costes que repari la torre de Son Viulí.