dijous, 28 de novembre de 2013

És necessari conèixer què va fallar i depurar responsabilitats

Comunicat sobre la moció aprovada en sessió plenària de dia 26 de novembre:
"Instar el Batle d'Artà a que promogui la revisió d'ofici dels expedients de contractació pels quals es va adjudicar de manera externa a l'ex-arquitecte municipal la  redacció i direcció de diferents obres, com ara les d'embellimcnt i pavimentació dels C/ Ciutat  i Antoni Blanes, amb declaració de nul·litat dels actes si s'escau, i depuració de responsabilitats"

Despús-ahir va quedar aprovada -amb 9 vots (PP-PI-PSOE-IV) a favor, i tres en contra (UIA)- la moció per depurar responsabilitats si s'escau, fent una revisió d'ofici i declaració de nul·litat de Ple Dret dels actes administratius que donaren lloc a la contractació, com a redactor i director de diferents obres sense cap tipus de procediment públic de concurs a en Mateu Carrió, ex-arquitecte de l'Ajuntament (com a encàrreg extern), a la qual s'havia adherit en Comissions Informatives el PP.
En deficiències d'algunes d'aquestes obres, especialment conegudes com les de l'embelliment i pavimentació dels C/ Ciutat i Antoni Blanes, si bé potser ja no hi ha res a fer pel que fa a reclamar responsabilitats penals, civils ni probablement garantia, són ben conegudes i problemàtiques (i costoses: directament per l'Ajuntament, al qual comporten periòdicament despeses en hores de feina de la Brigada, materials d'obra, camions de REBALIM per a corregir els problemes de males olors del clavaguerem sobre tot els mesos d'estiu, etc.) i consideram que convé saber què va passar, qui va fallar fent la seva feina o prenent determinades decisions, i explicar-ho a la ciutadania que, al cap i a la fi, és que va pagar i en continua pagant i patint les molèsties.
La Secretària-Interventora municipal va descriure com els criteris del Consell Consultiu (organisme que preceptivament ha de participar en aquest procediment de revisió, mitjançant Dictamen vinculant) són molt restrictius, tenint en compte el temps passat, i altres aspectes com ara la manca total o parcial de procediment en els actes. S'ha de dir al respecte d'aquest Informe, que es va emetre en la mateixa sessió del Ple i de manera verbal aportant alguna documentació secundària, quan la moció havia estat presentada amb prou temps com per haver-se pogut informar prèviment i regularment en la sessió prèvia al Ple de Comissió Informativa General, el dimecres de la passada setmana.
Consideràrem i consideram, com la resta de grups que votàrem a favor, que paga la pena intentar-ho, atès que tot indica que no hi va haver absolutament cap tipus de concurs per a la contractació de la redacció de projecte i direcció de les obres (tal i com el que s'indica en un Informe jurídic que va passar en relació amb el contracte de redacció de projectes i direcció d'obres de l'edifici del Teatre d'Artà), i fins i tot aportam un botó de mostra de com es varen fer les coses: un document que suposadament és "Acta de recepció", en què no s'hi pot observar ni donant-li mil voltes, que l'Ajuntament donàs recepció de les obres (no hi ha signatura de tècnic municipal, ni de la Secretària, ni de polític... res de res: mirau la moció, el document el trobau adjunt a la moció, anteriorment enllaçada).
La immensa majoria dels grups de l'Ajuntament d'Artà són de l'opció d'anar depurant responsabilitats per un seguit de problemàtiques les conseqüències de les quals inideixen molt negativament en el dia a dia, especialment econòmic, de la institució. Cal recordar en aquest sentit, la moció presentada pel PP i aprovada per unanimitat el juliol de 2012, en què s'instava el Batle a l’obertura d’un expedient per investigar i depurar les posibles responsabilitats, per la catastròfica sentència que obliga a pagar gairebé 2 milions d'euros a una família per no haver-se acomplit la part d'un conveni urbanístic amb la mateixa, per a fer un poliesportiu a la Colònia de Sant Pere, i que està comportant fins al'any 2017, pagaments milionaris (més de 300.000 Euros anuals es duen ja pagats els anys 2012-2013, i el mateix passarà el 2014). A dia d'avui, no consta cp avanç significatiu en el sentit de compliment d'aquell mandat del Ple.