diumenge, 3 de novembre de 2013

Béns d'ús públic? Propietat municipal? De l'Església? Cal aclarir

Per tal d'evitar més problemes en el futur sobre qui té la darrera paraula sobre determinats espais, i en la línia del que correspon obligatòriament fer a l'administració local en quant als béns que li són propis

Dimarts dia 29 d'octubre, en sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament d'Artà, entre d'altres, el nostre regidor va formular aquest prec:
Que es doni inici, amb la major celeritat possible, al procediment d'inscripció de títol escrit de domini municipal dels béns immobles següents, si s'escaigués per no trobar-se ja inscrits:
Recinte i murada de Sant Salvador, Plaça de l'Església (cap dels dos espais no ens consten com inscrits), edifici de l'Ajuntament d'Artà (l'edifici tal i com existeix actualment, d'ençà que fou construït l'any 1941, no ens consta com inscrit) i Plaça de l'Ajuntament, segons l'establert pel Decret de 8 de febrer de 1946, de redacció oficial de la Llei Hipotecària, arts. 205-206.

Moltes segurament heu pogut llegit, els darrers anys, notícies de municipis que denuncien que el corresponent Bisbat s'ha apropiat de determinats béns immobles, fent ús del mecanisme legal introduït pel govern d'Aznar en la Llei Hispotecària. Per exemple: "El Ayuntamiento de Cirat lleva a juicio al Obispado por la propiedad de un inmueble"; "La Iglesia inscribe como propios miles de inmuebles".

Com que consideram que és d'interès públic que el recinte de Sant Salvador i murades, així com la plaça de l'Església, siguin de propietat municipal o que al menys per totes les parts quedi aclarit definitivament el seu caràcter de bé d'ús públic; atès que al Registre de la propietat aquests béns no consten inscrits a nom de ningú; als efectes d'estalviar litigis a l'Ajuntament si el Bisbat fes més via que l'Ajuntament; atès que darrerament s'han produït entrebancs per part del rector de la parròquia d'Artà per a determinats usos (culturals, reivindicatius...) per part de l'Ajuntament i d'alguns col·lectius de persones, hem considerat que calia donar aquest impuls, de manera formal i pública, en el nostre àmbit d'actuació, que és l'Ajuntament. Sempre, és clar, que no es tracti d'un bé de domini públic, possibilitat de la qual en cap moment la Secretària no ens va informar (ni divendres dia 25 d'octubre, ni dimecres dia 30, l'endemà del Ple mateix). Si es tractàs d'un bé de domini públic, s'hauria d'aclarir al rector, que en relació amb els usos que s'hi donin, la darrera paraula no la té l'Església, sinó l'Ajuntament.

El Batle ens va "informar" en el Ple d'ahir que "ja fa estona que l'Ajuntament hi fa feina". A nosaltres això no ens consta de cap de les maneres. El que ens consta, és que la Secretària municipal, que és la funcionària competent en aquest procediment, a partir de dia 25 d'octubre -que és quan vàrem entrar a l'Ajuntament el nostre escrit de Precs i Preguntes per al Ple-, començava a informar-se de les passes que s'han de donar i a recabar informació.

Dels edificis municipals, només ens en consta l'adequada i preceptiva inscripció al Registre de la Propietat, de l'edifici de "Ses escoles"; es va fer, segons sabem, per mor que era condició necessària per a rebre subvencions, per a la seva rehabilitació.

Des d'IniciativaVerds hem donat sempre importància a una adequada gestió de l'Inventari municipal de béns. Del nostre recent (i lamentablement breu) pas per l'equip de govern, per exemple, es poden ressaltar els esforços en el sentit d'incorporar-hi la col·lecció d'art municipal.

No obstant la nostra desconfiança en el Batle, esperam que la nostra proposta sigui tinguda en consideració, i s'actuï amb celeritat i determinació.

[Imatge extreta de @tonicartutxo, publicada dia 3 d'octubre pic.twitter.com/wkTkdfPOkS]