divendres, 21 de febrer de 2014

Un mes després que el Ple decidís reubicar l'espai per al Punt Verd de la Colònia, i davant les reaccions de l'equip de govern i de l'Associació de Veïnats de s'Estanyol


A la vista de l'escrit d'Al·legacions que es presentà el passat dijous, dia 13 de febrer, dirigit al Batle d'Artà, per part de la Presidenta de l'Associació de veïnats de S'Estanyol, i com a promotors i co-partícips de la moció conjunta amb el PSIB-PSOE i amb el PP que va quedar aprovada la darrera sessió ordinària del Ple, de dia 28 de gener, així com a la vista de l'Informe de l'Arquitecta municipal en relació amb aquestes al·legacions, del passat dimarts, dia 18 de febrer, hem de declarar el següent:
1. Ens resulta senyal inequívoc del tarannà i comportament a totes llums partidista per part de UIA i El Pi, en relació amb els recursos tècnics i humans municipals que, el primer informe tècnic sobre la viabilitat de la nostra proposta, es faci a rel d'una sol·licitud veïnal (que no ens pareix malament, que es respongui els veïnats) en qüestió de 3 dies laborables, i no relatiu a l'Acord (5è.) que es va prendre per part del màxim òrgan de govern municipal, a saber, el Ple (17 dies, a data d'avui). Per altra banda, ens consten altres sol·licituds de veïnats dirigides al Batle d'Artà, de fa molts de mesos, que encara no han rebut cap tipus de resposta, ni tan sols, que s'estudiarà. Pel que fa al cas concret però, la celeritat en Informar indica que les operacions per fer possible aquest canvi d'ubicació estarien molt més avançades avui, si l'equip de govern hagués donat un mínim d'atenció als veïnats de Es Pinaret, que plantegen mitjançant escrits i reunions al Batle les seves propostes, des de fa més d'un any.
2. Les Normes Subsidiàries són revisables. Naturalment. Com la Constitució Espanyola. Qualsevol modificació de les mateixes, estant en un Estat de Dret com perfectament saben els veïnats, també serà subjecta a tràmits d'exposició pública, al·legacions i, si s'escau, la via del Contenciós-Administratiu.
3. Nosaltres votàrem en contra d'aquestes Normes, no ens sentim compromesos amb les mateixes.
4. En tot moment, la nostra proposta no ha tingut altre objectiu que l'interès general: eficiència de la despesa municipal; coherència de l'ordenació territorial pel que fa a serveis públics, concretament per al cas, pel que fa al tractament de residus; motius de mobilitat i seguretat en el trànsit, etc. L'Ajuntament no neda en l'abundància, i els veïns de la Colònia necessiten un Punt Verd i no un àrea d'aportació d'Emergència. En qualsevol cas, no és el nostre objectiu la defensa dels interessos dels rics.
5. Si algú defensa, a Mallorca i a les Illes Balears, sacrificant si s'escau la permanència en diferents equips de govern, la "seguretat jurídica" en els camps del territori i l'urbanisme, això som Els Verds d'Artà, des de l'any 1999. Agrairem a tota aquella persona i/o entitat a la qual preocupi la seguretat jurídica en aquests termes, qualsevol forma de cooperació amb nosaltres, en la batalla en solitari que mantenim contra la prevaricació continuada dels que governen (especialment, Jaume Alzamora Riera) i han governat l'Ajuntament d'Artà, en no aplicar la Disciplina urbanística.
6. Un Punt Verd no fa olor. Qualsevol entitat o persona, ens trobara al seu costat, en el sentit de reclamar les millores que s'escaigui pel que fa al bon funcionament de la depuradora.
7. Ens resulta sorprenent, que es faci en l'escrit d'al·legacions dels veïnats, referència al criteri de l'equidistància (entenem, que entre el punt verd que s'ha de fer, i els diferents nuclis urbans de la colònia de Sant Pere) i a l'estalvi de temps per no haver de recórrer "distàncies quilomètriques". Per una banda, aquesta motivació més aviat seria de suposar per part dels veïnats de la Colònia, o bé de les urbanitzacions "San Pedro" i de Betlem, però no en el cas del nucli que menys "quilòmetres" hauria de recórrer per tal d'accedir-hi. Per altra banda, el servei de Punt verd -més encara amb l'ampliació dels serveis de recollida domiciliària que s'implanta actualment amb el canvi de concessió municipal- és un servei que s'acostuma a donar de manera generalitzada, a persones que s'hi traslladen en vehicle privat, més o menys voluminós i/o amb càrrega. Justament un dels motius de l'oposició per a plantejar la moció, és la necessitat d'un Punt Verd a la colònia, per no ser suficient un "Àrea d'Aportació d'Emergència", on no hi hauria les instal·lacions necessàries per a la recollida dels voluminosos, restes de poda, petites quantitats d'enderrocs, etc. A Artà mateix per exemple, el Punt verd no es trobat ubicat "en un punt equidistant", sinó en un racó del perímetre del poble, i per altra banda, envoltat d'altres serveis comunitaris, com són un camp de futbol, una depuradora, i una estació de bombers del Consell de Mallorca.
8. L'Informe de l'Arquitecta dóna fins a dues opcions diferents, per a tirar endavant amb l'establert pel Ple de l'Ajuntament d'Artà, a saber, les modificacions de les Normes que siguin escaients, per a l'habilitació d'un Punt Verd a la Colònia, en les parcel·les 7 i/o 8 del polígon 3; i la declaració d'Interès general. La més senzilla, l'avançada ja directament en la moció: Modificació de les NNSS.
9. Exigim al Batle de l'Ajuntament d'Artà, que deixi de perdre el temps i maniobrar barroerament, i faci el que el Ple li reclama. A dia d'avui, no ens consta que tampoc no s'hagi contactat formalment els veïnats de Es Pinaret, per a analitzar i formalitzar el pacte de cessió per part dels veïnats de la parcel·la col·lindant amb la depuradora, a canvi del projecte d'ubicació del Punt verd de la Colònia. En qualsevol cas, li prenem la paraula si efectivament està dispost a plantejar la qüestió directament a la ciutadania en forma de consulta popular, òbviament amb coneixement públic tota la informació.
i 10. Són lamentables les acusacions formulades des de l'equip de govern a l'oposició, en el sentit que els partits que formulàrem la moció el mes de gener, fem urbanisme a la carta. No només per venir d'uns grups que es neguen sistemàticament a aplicar la disciplina urbanística (què és això, si no "urbanisme a la carta" i "inseguretat jurídica"?), sinó per ser segurament els principals grups responsables, que l'Ajuntament estigui pagant, entre els anys 2012 i 2017, dos milions d'euros, en concepte d'indemnització per un conveni urbanístic (aquest sí comportava requalificació de terrenys, a canvi d'altres per al poliesportiu de la colònia), i quan des del mes de juliol de 2012 tenen l'encomanda del Ple de l'Ajuntament, de depurar responsabilitats en relació amb aquest cas tan perjudicial per als cabals municipals -sense que consti tampoc cap voluntat significativa, de dur-ho a terme. L'any 2014, l'Ajuntament durà pagats exactament 1.016.408,13 euros a la família corresponent, per aquest concepte.

1 comentari:

Julen ha dit...

El batle d'Artà, Alzamora (UIA) i el seu soci T. Gili (PIlles)son els responsables de convertir un debat urbanístic i ambiental en una gresca de veïnats amb l'unic argument de "no a prop de ca meva", estan atiant el pitjor que podien fer un debat sense arguments tècnics.