dimecres, 26 de juny de 2013

La reculada del Batle amb el compromís de delegar en el Ple la resolució dels expedients de demolició si no els agafa l'APLUTM permet una "treva temporal"

Després de mig any de propostes i denúncies polítiques per part dels ecosocialistes per comportament prevaricador
El Batle d'Artà formula una proposta de delegació en l'APLUTM de la vigilància urbanística i aplicació de la Llei que inclouria els expedients en tramitació, i es compromet a delegar en el Ple la resolució d'aquests, en el cas que l'Agència finalment no els inclogués en el Conveni
Els ecosocialistes tornam a donar mostra de paciència davant el canvi de criteri del màxim responsable municipal, que assumeix a la fi que els expedients s'han de resoldre, i retiram del debat del Ple temporalment la proposta ja reiterada, que la resolució es delegui en el Ple atès que el Batle no resol

Ahir vespre el Ple d'Artà va aprovar, amb el vot a favor d'UIA-CxI, PSIB-PSOE i IniciativaVerds d'Artà i abstenció del grup municipal del PP, la moció que presentava l'equip de govern liderat per Jaume Alzamora (UIA), consistent en "la delegació de les competències de la disciplina urbanística a l’Agència de la Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca [en endavant, "APLUTM"]. L'acord 2on. d'aquesta proposta inclou ques es sol·liciti a l'Agència que també es faci càrrec "de tots els expedients iniciats en aquesta legislatura", extrem que els ecosocialistes consideram molt probable que no accepti l'Agència insular, ateses les informacions de primera mà per part de tècnics de la mateixa, així com pel fet que això mai no s'ha donat i en el mateix model de Conveni (que a dia d'avui han signat ja 7 Ajuntaments) publicat a la web d'aquell organisme es diu a l'Estipulació 3a., literalment, que: "Aquesta delegació de competències no inclou la de les potestats sancionadora i de restitució de la legalitat urbanística relatives als procediments ja incoats per l’Ajuntament i que es trobassin en tramitació en el moment de l’entrada en vigor del present conveni, ni respecte a infraccions ja denunciades davant l’Ajuntament, que seran exercides per la corporació municipal.". No obstant, segons informà al Ple el Batle d'Artà, en reunió mantinguda amb Mauricio Rovira (President de l'Agència) dimecres passat, aquest no hauria tancat la porta a analitzar la possibilitat d'assumir els expedients ja en tramitació.
Els ecosocialistes artanencs votàrem i votarem a favor de la delegació d'aquestes competències com a mal menor, davant l'evidència que, avui per avui, no existeix en la nostra Corporació un Batle o potencial Batle (òbviament a part del nostre regidor), que tengui el coratge ni la determinació necessàries per donar integral compliment a la Llei 10/1990 de Disciplina Urbanística (inclosa la part "agre" de la mateixa, és a dir, en determinats casos, haver d'Ordenar la demolició d'algunes obres, quan aquestes no són legalitzables), i malgrat la renúncia a obtenir nous ingressos en la forma dels expedients sancionadors (la part "dolça" de la disciplina urbanística, i que permet, per exemple, escometre importants inversions com ara obres d'asfaltat, o futures inversions necessàries per a l'habilitació d'un Punt verd a la Colònia de Sant Pere).
Per altra banda, cal recordar que els ecosocialistes proposàrem l'anterior legislatura en diferents ocasions aquesta delegació de competències sense èxit i enfront de l'inactivitat d'un equip de govern de diferent color, liderat per l'antiga UM. Si en aquesta legislatura encara no ho havíem fet, ha estat per diferents motius: en primer lloc, la confiança que Jaume Alzamora no cauria en la mateixa típica i vulgar perversió en l'aplicació de la Llei, consistent en deixar-la en una bona tramitació de l'expedient sancionador, i oblidar i bloquejar conscientment i amb coneixement que s'ha de fer tot el contrari, la tramitació íntegra de l'expedient de restabliment de la legalitat (coneguts popularment com "expedients de demolició"). En segon lloc, perquè actualment l'APLUTM està dominada pel PP, partit que no es caracteritza en el nostre mode de veure, per una sensibilitat especial envers la protecció del territori i els recursos naturals, la seguretat jurídica dels béns comuns, el paisatge, etc. (era, pensàvem a començaments de la legislatura, com posar la guineu a guardar les gallines: cosa que, com s'ha demostrat, és el que passa, tammateix, en un equip de govern liderat per UIA en companyia de CxI, malgrat pel que fa a aquesta darrera formació, que algun líder de El Pi, com Jaume Font, declari aquests dies públicament que "és partidari d'aplicar [la] disciplina fins [al] final [i] tomar", veure piulada de @sermallorca ahir a les 14.36 h.).
El Batle d'Artà va formular el compromís que, si a efectes del Ple de juliol, l'APLUTM es pronuncia en el sentit que -com sospitam que ha de passar- no assumeix els expedients en tramitació dins del conjunt de competències que mitjançant Conveni s'acordi amb l'Ajuntament, delegarà les competències que té atribuïdes pel que fa a la resolució dels expedients de restabliment de la legalitat en el Ple, que és el que proposàrem el passat mes de maig, i el que tornàvem a proposar ahir en la sessió ordinària del Ple de juny. Aquesta reculada en forma de compromís clar i ferme, juntament amb la sorprenent actitud oberta del conseller del PP Mauricio Rovira respecte de la possible assumpció dels expedients de restabliment en tramitació, ens va possibilitar (fent un nou esforç de paciència i confiança en el Batle) retirar en aquestes condicions molt concretes la nostra moció, a l'espera de notícies de l'APLUTM pel que fa a aquest tipus d'expedients, i que el Batle, si s'escau, complirà amb la seva paraula.
Els ecosocialistes d'Artà hem denunciat en diferents ocasions que la no resolució dels expedients de restabliment de la legalitat (mitjançant Decret d'Ordre de Demolició) per part del Batle d'Artà, així com el fet de no voler delegar aquesta competència en òrgan de govern col·legiat (ja fos Junta de Govern Local, com reclamàvem abans que se'ns expulsàs injustament, ja fos el Ple), és en el nostre punt de vista una actuació política clarament caracteritzable com de prevaricació.
De fet, els mesos d'ençà que (per aquest mateix motiu) el Batle va cessar de tots els càrrecs el nostre regidor, la nostra tasca ha consistit, en aquest tema, en fer propostes de delegació de la competència, i deixar un rastre clar i evident, que el Batle actua (millor dit: no actua) amb perfecte coneixement que ho ha de fer. En el sentit del coneixement del que diu el corpus normatiu, a part de tot l'exposat des de fa mesos en concret sobre la Llei 10/1990, de Disciplina urbanística, la darrera sessió de la Comissió Informativa en què es va exposar la nostra moció, el gruix de la intervenció del regidor Caldentey consistí senzillament en llegir determinats articles de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Ahir, el regidor Caldentey va expressar, en el moment que pels motius anteriorment smentats, retirava la moció, que vigilaria amb zel extrem el compliment de la paraula donada al Ple per part del Batle pel que fa al compromís de delegació en el Ple, cas que l'APLUTM no es fes càrrec dels expedients en tramitació. Va afegir que entenia que, retirant la moció, d'alguna manera, els ecosocialistes es feien partíceps de la dinàmica pervertida d'aplicació prevaricadora de la Llei per part del Batle, i que aquest era un motiu més per aquesta vigilància estreta. Els ecosocialistes tenien previst dur a la Fiscalia, avui dia 26, el cas, si no s'haguessin produït els fets anteriorment descrits (de presentació de la moció per part de l'equip de govern de delegació de les competències en l'APLUTM, inclosos els expedients en tramitació, i de formulació de compromís clar i concret per part del Batle de delegar-los al Ple si l'Agència no els assumeix), per informar-la d'un possible cas de prevaricació. Ens situam, per aquests motius, en una fase d'alto el foc o treva temporal.