dijous, 24 de desembre de 2009

Vehicles abandonats i dipostats pels nostres carrers: cap voluntat de resoldre el problema


[L'Avinguda de Costa i Llobera és un dels carrers
on més vehicles abandonats resten dipositats. A les imatges,
un vehicle abandonat a prop de la seu d'UM d'Artà]


Els Verds-Esquerra d'Artà denuncien per segona vegada la inexistència d'un espai adequat on dipositar els vehicles abandonats i fora d'ús.
Critiquen la inoperància del Servei de Residus de la Conselleria de Medi Ambient i reclamen que, gairebé dos anys després de la primera denúncia, expedienti d'una vegada l'Ajuntament

El mes de març de 2008, Els Verds-Esquerra d'Artà vàrem denunciar a la Conselleria de Medi Ambient el fet que dins el Parc Verd d'Artà havia dipositats més de vint vehicles, alguns dels quals sense descontaminar; s'ha de tenir present, per altra banda, que aquest espai limita amb un torrent. Pitjor encara, els vehicles, segons consta en l'acta d'inspecció d'un agent mediambiental personat dia 17 de març de 2008, es trobaven "damunt terra, sense cap aïllament ni recollida de derrames".
La sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament d'Artà del mes de març de 2008 (accediu a l'acta, pàgs. 29-30), l'equip de govern de l'Ajuntament (UM-PSOE) va admetre, a preguntes de Els Verds-Esquerra, que el dipòsit de vehicles ubicat al Parc Verd d'Artà no acomplia amb l'establert al Reial decret 1383/2002, de 20 de desembre.
A rel d'un requeriment efectuat el mes d'octubre de 2008 (7 mesos després de la visita de l'agent mediambiental !!!) per part del Servei de Residus de la Conselleria de Medi Ambient, al qual es donava un termini d'un mes per a adaptar l'esmentat dipòsit de vehicles als requisits legalment establerts, l'Ajuntament d'Artà va retirar els vehicles fora d'ús del Parc Verd, però ni el va habilitar per a aquesta funció, ni va habilitar-ne cap altre espai.
Dia 17 de desembre de 2008 es va efectuar una segona visita d'inspecció per part de l'agent de Medi Ambient, i en l'acta de visita es va fer constar que "al lloc on hi havia els vehicles fora d'ús no n'hi ha cap i no hi ha començada cap obra d'habilitació per a convertir aquest espai en un dipòsit de vehicles fora d'ús amb les condicions exigides per la normativa abans esmentada".
Això va provocar un nou requeriment del Servei de Residus a l'Ajuntament d'Artà, el mes de febrer de 2009 (tres mesos després !!!), pel qual, en el termini màxim de 10 dies, el Consistori havia d'informar “del destí dels 23 vehicles que es trobaven al punt verd d'Artà [...]”, com “del lloc on actualment es dipositen temporalment els vehicles fora d'ús del municipi, que ha de complir els requisits tècnics exigits per la normativa vigent”.
Hores d'ara, gairebé un any després, no s'ha informat d'aquest "lloc on actualment es dipositen temporalment els vehicles fora d'ús del municipi, que ha de complir els requisits tècnics exigits per la normativa vigent”, per la senzilla raó que aquest lloc no existeix, no s'ha habilitat.
El fet que actualment novament denunciam al Servei de Residus és que a prop de vint vehicles abandonats i fora d'ús es troben estacionats per diferents indrets dels carrers del nucli urbà d'Artà, especialment a la zona d'un aparcament prop de l'estació del tren, i que l'Ajuntament d'Artà no té habilitat cap lloc per a dipositar temporalment els vehicles fora d'ús del municipi que acompleixi els requisits tècnics exigits per la normativa vigent, no obstant els dos Requeriments efectuats al Consistori artanenc per aquell organisme balear. Per motiu de la manca de operativitat i diligència demostrada per aquest Servei Balear de Residus (Conselleria de Medi Ambient: UM), Els Verds-Esquerra hem sol·licitat que "sigui incoat d'una vegada, per tots aquests motius, i a la vista que no consta oficialment cap determinació de subsanar aquest incompliment de la normativa vigent, el corresponent expedient sancionador a l'Ajuntament d'Artà".
Si l'Ajuntament d'Artà no ha habilitat el Parc Verd ni cap altre espai amb aquesta finalitat i segons prescriu la normativa és per la senzilla raó que l'equip de govern municipal no ho ha volgut fer.
De manera sistemàtica, com hem denunciat des de fa legislatures, els doblers recaptats en concepte de sancions per aplicació de la disciplina urbanística no s'han destinat a compra de sòl -tal i com estableix la Llei de Disciplina urbanística.
Per altra banda, i només per a donar un altre exemple del desinterès i menfotisme en medi ambient i, concretament, enfront d'aquest problema, enguany s'ha deixat passar novament i per segon any consecutiu -com va succeir l'any 2008 (Diario de Mallorca, 22-08-2008)- la convocatòria de subvencions del Consell de Mallorca concretament per a infraestructures municipals i equipaments específics per a la recollida selectiva de residus municipals per a l'any 2009: enguany, l'equip de govern tan sols ni hi va presentar cap projecte ni un (BOIB 159, de 29 d'octubre de 2009).


Què n'ha dit la premsa
- Diario de Mallorca (27-12-2009): LOS ECOLOGISTAS DENUNCIAN LA FALTA CONTINUADA DE UN DEPÓSITO PARA LOS COCHES ABANDONADOS.
- Diari de Balears (27-12-2009): ELS VERDS-ESQUERRA VOLEN SOLUCIONS PER ALS COTXES ABANDONATS.
- El Mundo-El Día de Baleares (28-12-2009): Artà, con las calles como un desguace.

1 comentari:

Garci ha dit...

Molts d'anys, salut i alegria a tots els companys d'Artà.