diumenge, 4 d’abril de 2010

UM, Interior, Llengua i funcionament de les sessions plenàries

Els Verds-Esquerra d'Artà dubten de la voluntat per part d'UM a la hora d'aplicar el Reglament municipal d'Ús de la llengua, i de defensar els drets lingüístics dels artanencs i les artanenques
La passada sessió del Ple, el regidor d'Interior B. Gili es va negar a respondre a les preguntes del regidor ecologista relatives a l'ús de la llengua catalana per part d'alguns agents de la Policia Local d'Artà

A rel de diverses queixes formulades a Els Verds-Esquerra d'Artà sobre el sistemàtic ús de la llengua espanyola per part d'algun dels agents de la Policia Local d'Artà en la seva atenció a la ciutadania, com d'algun ornament no reglamentari mostrat en les armes, la formació ecosocialista va formular el passat dimarts una sèrie de preguntes al regidor d'Interior al respecte d'aquestes possibles irregularitats pel que fa tant a la indumentària i mitjans tècnics com defensius, com al Reglament per a l'ús de la Llengua catalana de l'Ajuntament d'Artà. Les preguntes foren aquestes (entre d'altres):

Policia Local
1. A la vista dels arts. 25-26 de la Llei 6/2005 de 3 de juny, de coordinació de les policies locals de les Illes, és reglamentària la bandera espanyola que alguns -no tots- dels funcionaris de la Policia local d'Artà mostren al mànec de les seves armes quan estan de servei?
2. Si no, es prendran les mesures pertinents, dirigides a la homogeneïtzació dels mitjans tècnics i defensius establerts clarament a la Llei?
Coneixen el senyor Batle d'Artà i el regidor d'Interior l'existència del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament d'Artà, aprovat per unanimitat l'any 2001?
Coneixen l'art. 7: En les comunicacions administratives orals, el personal ha d'emprar la llengua catalana, llevat que l'administrat demani expressament ser atès en castellà. Així mateix es pot recórrer a qualsevol llengua o mitjà que faciliti la comunicació en cas que sigui necessari?
Coneixen l'art. 21.1.: Els responsables dels diferents òrgans han de prendre les mesures necessàries perquè el personal que treballa en les seves dependències tengui els coneixements necessaris de català per garantir el desenvolupament correcte, des del punt de vista lingüístic, de les tasques internes o de les adreçades als administrats?
Tornaria UM a aprovar aquest Reglament, si fos el cas?
Tenen coneixement aquests responsables d'alguna queixa o comentari negatiu per part dels artanencs, relatius a l'ús sistemàtic d'algun dels agents de la Policia Local d'Artà de la llengua castellana en dirigir-se als administrats i durant la seva jornada laboral, en l'exercici de les seves funcions?
3. Quants funcionaris de carrera de la Policia local d'Artà varen guanyar la seva plaça sense acomplir amb el requisit reglamentari municipal del corresponent nivell de coneixements de la llengua catalana?
4. Quan es varen produir aquelles oposicions?
5. Quants d'aquests funcionaris no han aportat avui dia el Certificat de coneixements de llengua catalana corresponent, requisit, com s'ha dit, per a l'accés a la funció pública segons el Reglament propi d'ús de la llengua catalana?
6. En el cas que en quedi algun sense haver aportat aquest Certificat de coneixements, com pensa l'equip de govern assolir el cabdal acompliment del Reglament per la seva part?
7. S'han sol·licitat finalment els aparells d'etilometria evidencial? El ple del mes de novembre, ens vàreu dir que es sol·licitarien en el cas que la cessió fos gratuïta.
8. Quina o quines són les empreses que actualment s'encarreguen de la retirada amb grua dels vehicles mal estacionats?

Les preguntes numerades havien estat presentades amb més de 48 hores d'anticipació al Ple (dia 26-03-2010, amb núm. de Registre d'Entrada 1.222, el que significa que obligatòriament havien de ser respostes (segons s'estableix en l'art. 95 de la Llei 20/2006, municipal i de Règim Local de les Illes); les que presentam sense enumerar, podien no ser respostes segons aquesta mateixa Norma de funcionament, atès que varen ser formulades "oralment"; no obstant això, atès el caràcter més aviat polític i no tècnic de les preguntes formulades oralment, Els Verds-Esquerra havien considerat que el regidor d'Interior o el Batle (ambdós d'UM) les respondrien amb facilitat i decisió.

La sorpresa del vespre es va esdevenir quan, després d'haver respost correctament les dues primeres preguntes (la bandereta espanyola que alguns agents de la Policia Local han aferrat al mànec de l'arma reglamentària -i propietat pública- no és reglamentària, i es prendran mesures al respecte), i en escoltar les preguntes formulades sense haver-les presentat amb les 48 h. d'anticipació, el regidor d'Interior B. Gili, recolzat per son pare, el Batle R. Gili, es va negar en redó a respondre aquestes, i la resta de preguntes, incloses les presentades correctament en temps i forma per a la seva obligatòria resposta en el transcurs d'aquella sessió ordinària del Ple.
Com es pot observar, res en les preguntes formulades oralment ni en les preguntes formulades per escrit no implica una voluntat ofensiva ni cap tipus de formulació amb "mala educació". Idò això va ser el que va argumentar B. Gili per a no respondre les preguntes encara que hi estàs obligat per la Llei que regula el funcionament dels municipis i de les sessions plenàries.

Al contrari, a les sessions del Ple de l'Ajuntament d'Artà el més habitual són cops de força per part de l'equip de govern municipal (UM-PSOE) i especialment dels membres més destacats d'UM. Sense anar mes lluny, un minut abans el batle havia rebutjat llegir les preguntes presentades oralment el mes de gener per Els Verds-Esquerra d'Artà el mes de gener (que s'havien de respondre obligatòriament ara pel març), de manera que les respostes (algunes de sil·làbiques) resultaven completament incomprensibles pels oients i la ciutadania present al Ple); uns minuts abans, a alguna pregunta formulada per UIA (sobre un Decret de batlia signat en diumenge), el mateix regidor d'Interior havia respost irònicament i amb poc respecte cap a la ciutadania i cap al grup de l'oposició que "fem tanta feina que perdem la noció del temps". I als plens dels mesos de novembre de 2009 i de gener de 2010, el batle havia exclòs de l'ordre del dia de les sessions unes sèries de mocions que Els Verds-Esquerra havien exposat en les corresponents i anteriors Comissions Informatives.
El menyspreu pels grups de l'oposició i la seva feina, com pels votants que representen i, al cap i a la fi, pels artanencs i les artanenques en general, és cosa habitual en les maneres de fer d'UM d'Artà en els òrgans col·legiats municipals. L'altre dia, es superaren a ells mateixos reinventant les regles del joc bàsiques de funcionament municipal, en no respondre les preguntes de Els Verds-Esquerra, tal i com ja hem exposat.

Però el que resulta especialment greu, és el dubte amb què Els Verds-Esquerra d'Artà ens vàrem quedar respecte de la defensa de l'ús de la llengua catalana en l'Ajuntament per part d'UM: Es pren seriosament UM d'Artà el Reglament municipal per a l'ús de la llengua catalana? El pensa fer complir, com és preceptiu? Estan vertaderament convençuts els regidors responsables, pretesament nacionalistes, de la necessitat de defensar el més important valor patrimonial, que és la nostra llengua, com els drets lingüístics dels artanencs, que són ser atesos en la seva llengua per part dels funcionaris de l'Ajuntament?

Què n'ha dit la premsa:
Diari de Balears, 03-04-2010: Els Verds-Esquerra, en defensa de la llengua