dijous, 26 de maig de 2011

Mínims de negociació: Transparència municipal i participació ciutadana

La participació ciutadana per a I.Verds és un dels més importants eixos programàtics i d'acció política des de 1999. Es tracta d'una eina no només per a la millora del funcionament municipal (la gent en sap molt més que "els polítics", v.g.: lliçons de la Colònia de Sant Pere, amb les propostes de peatonització del camí de Ca los Camps, Wi-Fi que cobreixi tots els nuclis urbans al mínim cost, "verbena bus"...), sinó també de cohesió identitària com a poble.
La proposta de mínims d'I.Verds consisteix en (1) la recuperació del Fòrum de participació ciutadana de la Colònia de Sant Pere (òrgan dels Pressuposts Participatius) des de ja, amb una proposta a l'Assemblea de revisió del Reglament que de manera autoritària i no participativa s'aprovà al seu dia des del Ple, a proposta de l'equip de govern d'UM-PSOE. Les colonieres i els coloniers en saben més que ningú de participació ciutadana amb base al procés dels successius Pressuposts Participatius que es dugueren a terme entre el 2005 i el 2010, i han de poder decidir quines són les seves prioritats d'inversió enguany, per a l'exercici pressupostari de 2012. (2) Iniciar per a les artanenques i als artanencs les tasques d'introducció als Pressuposts Participatius (experiències prèvies i en d'altres municipis, disseny assembleari del Reglament, etc.) enguany, per a que el primer trimestre de 2012, es pugui iniciar el procés pròpiament dit, amb la presentació de les propostes i tria de les prioritàries al llarg del 2012, amb vistes a la seva execució l'exercici pressupostari de 2013.
La participació ciutadana no és possible si no s'acompleixen al menys 2 línies de compromís que resten en mans dels polítics: la transparència i informació, i el compromís ferme d'executar i aplicar les propostes que la ciutadania determini. Una insuficient informació (cost de les propostes, informació tècnica adequada i mínima sobre la seva viabilitat, etc., explicació relativa al compliment de les mateixes...) i un incompliment del compromís d'executar les propostes, són els ingredients bàsics per a defraudar una ciutadania de per sí més que escèptica, i dificultar futurs processos de participació ciutadana.
Per altra banda, la darrera legislatura ha vingut marcada no ja només per una minva espectacular en la participació ciutadana pròpiament dita i especialment pel que fa als Pressuposts Participatius, sinó que fins i tot s'ha donat una molt pronunciada degradació de la qualitat democràtica pel que fa al funcionament polític de la Corporació municipal. Es va començar, per part d'UM-PSOE, amb el canvi en la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple, de mensual a bimensual; s'ha impedit l'accés de manera sistemàtica a la documentació municipal per part dels regidors de l'oposició; s'han creat òrgans col·legiats en què no hi havia representació dels grups de l'oposició; s'ha denunciat el regidor d'I.Verds per la publicació de documentació municipal pública...
Per això, una de les propostes de mínims és arribar al compromís i garantia que la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple ha de tornar a ser mensual; que s'ha de garantir l'accés a la documentació (com estableix la legalitat, això no és cap invent nostre) per part dels regidors; i que s'ha de cercar la fórmula per a que la informació més sensible (v. gr.: les factures, les actes de Junta de Govern Local) estigui a l'accés còmode de la ciutadania -respectant, òbviament, la llei de privacitat de les dades de caràcter personal).
Una altra proposta bàsica, és ajustar d'una vegada per totes a la legalitat vigent (des del 2007), el Registre municipal de Declaracions de Béns patrimonials, Interessos, Participacions en empreses privades i Causes de possible incompatibilitat que per Llei hem de fer els regidors, augmentar-ne el seu caràcter públic i facilitar-ne l'accés a la ciutadania, tal i com hem proposat els ecosocialistes reiteradament aquesta darrera legislatura. Davant de la notòria (i merescuda) desafecció ciutadana per la política i pels polítics (entre d'altres coses, degut a l'allau de casos de corrupció), és necessari que els representants polítics donem passes exemplificadores dirigides a la transparència i a recuperar la confiança de les ciutadanes i dels ciutadans.