dimecres, 25 de maig de 2011

Mínims de negociació: Disciplina urbanística i estabilitat del personal municipal

La passada legislatura, hem proposat en tres ocasions al Ple la delegació de les competències en disciplina urbanística sobre el sòl rústic, en l'Agència per la Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca (carinyossament: "APLUTM"). Això permetria que aquesta funció tan problemàtica la dugués a terme "gent externa", sense la pressió de si l'infractor és el cosí de tal, o votant de aquell altre, i impediria l'ús clientelar de la disciplina urbanística que encara aquests darrers quatre anys s'ha aplicat, quan molts d'altres municipis (també de governats per UM-PSOE, no només d'esquerres o de dretes) s'han adherit a l'esmentada APLUTM.

Sempre ens hem trobat amb el recolzament, al respecte, dels regidors d'UIA.

Per altra banda, hem dut al menys en dues ocasions al Ple la necessitat d'ajustar a la legalitat la política de personal, pel que fa a que els treballadors municipals no poden estar en precari "in aeternum": s'ha de dur a terme un procés de consolidació dels llocs ocupats amb contractes d'obres i serveis, a través de concursos "extraordinaris i urgents", i funcionaris interins.

Particularment, hem reclamat que la plaça estructural d'Arquitecte fos ocupada com diu la Llei: amb funcionari de carrera. Actualment i més que mai, és un moment especialment oportú per a cobrir com toca aquest lloc de feina, atès que ara hi ha una gran demanda de feina per part d'aquest tipus de professional i per tant hi podria haver una gran competència per a assolir aquesta plaça tan important, amb benefici per a l'Ajuntament.

Comunicat de febrer de 2009: Els Verds-Esquerra critiquen el proveïment per urgència i de manera interina de la plaça d'arquitecte municipal.

Moció de març de 2010: Convocatòria de les places vacants en la plantilla municipal.

Sempre ens hem trobat amb el recolzament, al respecte, dels regidors d'UIA.

1 comentari:

Garci ha dit...

En primer lloc, enhorabona pel resultat i seguiu com fins ara!

Per altre banda, ànims amb la qüestió dels pactes!

Demaneu el món!