dilluns, 28 d’octubre de 2013

Càmping de la Colònia: la demolició dels 88 apartaments il·legals, a la Justícia

Dia 31 de juliol de 2012, el Consell de Mallorca acordà desestimar el recurs d'alçada contra l'ordre de demolició formulada per aquella Institució l'abril de 2006
IniciativaVerds es persona en la demanda formulada en el Contenciós Administratiu promogut per UPA, S.A. contra l'Ordre del Consell, de demolició de 88 apartament il·legals de 28,5 m2 cada un
L'Ajuntament d'Artà, també informat formalment de la possibilitat de comparèixer com a part interessada, es reafirma en el seu paper inoperant en no comparèxer-hi

IniciativaVerds ha decidit comparèixer com a part interessada en el Procediment Ordinari 195/2012 del Jutjat del Contenciós Administratiu número 1 de Palma, que ha de resoldre la demanda d'UPA, S.A. (propietària del Càmping de la Colònia de Sant Pere), contra la desestimació del recurs d'alçada -acordada pel Consell Executiu del Consell de Mallorca dia 31 de Juliol de 2012- que formulà contra l'ordre de demolició del Consell de Mallorca -de dia 7 d'abril de 2006- de "88 bungalows d'obra d'uns 28,45 cadascun. i de dues casetes de serveis [convertides] en uns altres dos bungalows i en una bugaderia d'uns 86,80 m2".
Un dels principals motius d'aquesta decisió, és l'apatia novament demostrada per l'Ajuntament d'Artà que, informat com el partit de la possibilitat de prendre part en el procediment judicial, refusà fer-ho, en el que, en opinió dels ecosocialistes, representa senyal inequívoca de la perseverància municipal en l'actitut inoperant d'aquesta administració d'ençà que s'iniciaren les obres, l'any 1998 -fou a instància d'EU-EV, que el Consell de Mallorca es subrogà l'any 2002 la competència sobre aquestes infraccions.
Pels ecosocialistes, la històrica inoperància de les administracions involucrades (Ajuntament d'Artà, i Conselleria de Turisme*), com l'envergadura de la infracció, són motius suficients com per no deixar només en mans del Consell de Mallorca -actualment, governat pel PP; no es pot menystenir el fet, tampoc, que la institució insular va extraviar l'Expedient, que ha hagut de ser reconstruït-, la garantia que s'apliqui la Llei amb la restitució de la legalitat urbanística.

L'escrit de resposta dels ecosocialistes davant del Jutjat a la demanda d'UPA, S.A. (el penjam en dues parts: 1 i 2) torna a rebatre la tesi de la propietat, argumentada des del moment de la infracció, segons la qual les edificacions serien "un tipus de bungalow totalment movible" i "fàcilment transportables", característiques les quals farien innecessària llicència d'obra.
El Decret 13/1986, de 13 de febrer, d'Ordenació dels campament de Turisme d les Illes Balears, estableix que s'entén per "càmping" "l'espai de terreny degudament delimitat, dotat i condicionat per a l'ocupació temporal amb capacitat per a més de deu persones que vulguin fer vida a l'aire lliure, amb finalitats vacacionals o turístiques, i que utilitzin com a residència albergs mòbils, tendes de campanya, caravanes o d'altres de similars fàcilment transportables"(art. 1); a l'article 3, s'estableix que "Els càmpings s'han de dotar de l'equipament corresponent destinat a satisfer necessitats col·lectives, en la proporció que determina aquest Decret, i d'acord amb la categoria. Destinat a unitats mòbils o mòduls d'allotjament amovibles, tipus "mobile home", segons la capacitat i situació del càmping, se'n pot autoritzar fins a un 8% de la superfície del terreny d'acampada [en el cas del càmping, com a màxim, d'acord amb això, s'haurien pogut instal·lar 17 unitats, per a una superfície total de 21.700 m2, i una superfície de zona d'acampada de 15.190 m2]".
Segons el Diccionari de la Llengua Catalana, l'adjectiu "amovible" significa: "1. Que pot esser separat del lloc que ocupa. 2. Que pot esser retirat a algú. 3. Dit d'una peça o d'un òrgan que pot ésser fàcilment desmuntat o desacoblat d'una altra peça, d'un aparell o d'una màquina".
A aquesta tesi feia referència la Sentència de dia 22 de juny de 2011 (sobre l'expedient sancionador), en què el TSJIB assenyalava:
Los bungalows a los que nos referimos están montados a partir de piezas prefabricadas unidas entre sí por tanto pueden desmontarse con facilidad, pero que se puedan desmontar y trasladar sus piezas, no significa que el albergue (sin desmontar) sea móvil o fácilmente transportable que es a lo que se refiere el art. 1 del Decreto 13/1986. De admitirse que por el simple hecho de que se puede desmontar en piezas, por ello es fácilmente transportable, nada impediría construir, sin licencia de obras, un hotel por módulos prefabricados, ya que siempre se podría argumentar que desmontándolo es "fácilmente transportable". No es esta la finalidad de la norma, en que la ligereza y movilidad la requiere del elemento habitacional ya formado (módulo sobre ruedas o desplazable, caravana)...; en conclusión, la instalación de los bungalows de referencia no estaban exentos de la obligación de recabar licencia municipal [sic], llicència que mai no s'ha obtingut. 
Els ecosocialistes han aportat i continuen aportant proves com ara productes publicitaris propis del mateix establiment. Alguna web actualment encara dóna descripcions com aquesta: "All guest rooms at the Camping Club San Pedro come equipped with a modern "en suite" bathroom with shower, along with an open plan kitchenette with electric cooking rings and refrigerator, a combined lounge/dining room with sofa beds, direct dial telephone and a small private terrace, many of which have exterior views over the pool and garden area towards the sea."
Per als ecosocialistes, aquest conjunt d'apartaments -que han anat acompanyats d'un conjunt d'obres fixes com ara instal·lació elèctrica i enllumenat, xarxa d'aigua potable, sistema d'evacuació d'aigües residuals, vialitat, terrasses amb balustrada i jardineria no provisionals- representa, més que un càmping, una autèntica urbanització aïllada i definitiva en sòl rústic.

* El TSJI qualificava d'"erràtiques" les actuacions d'ambdues administracions en la Sentència de dia 22 de juny de 2011, sobre l'expedient sancionador (veure pàgs. 8-9 especialment)