dilluns, 8 de desembre de 2008

Denúncia del desinterès de les administracions governades per UM davant els problemes de degradació del litoral

Els Verds-Esquerra denuncien la passivitat de les administracions governades per UM davant el massiu trànsit de vehicles a Es Canons
Reclamen la intervenció de les administracions davant el procés de degradació ambiental i paisatgística i dels perills d'incendi
Els Verds-Esquerra d'Artà denuncien el desinterès que demostren les administracions vers la protecció dels indrets protegits del litoral artanenc, en particular el sistema dunar de Sa Canova i Es Canons. Un dels principals factors de degradació de la qualitat ambiental i paisatgística d'aquestes zones, molt valorades pel turisme alternatiu i cultural pel seu relatiu estat de conservació és el massiu trànsit de vehicles no autoritzats que s'hi produeix, sobre tot els mesos d'estiu. Els Verds-Esquerra -i, abans, Eu/Ev- denuncien fa anys aquesta pràctica, les seves conseqüències i la permissivitat de les administracions (1), i varen proposar al Ple de l'Ajuntament el “Reglament pel qual es regula el trànsit de vehicles als espais protegits d'Artà” -aprovat per unanimitat i en vigor des de juliol de 2006 (2) -que prohibeix, específicament “Circular per platges, sistemes dunars i zones costaneres protegides” (art. 9.a).
Guillem Caldentey, regidor de la formació d'esquerres, denuncia “la passivitat de les administracions, especialment les dirigides per UM -Conselleria de Medi Ambient i Ajuntament d'Artà- i el seu desinterès per avançar en la millora de la gestió dels espais protegits d'Artà”.
El passat mes d'agost, Els Verds-Esquerra varen instar mitjançant “Queixa” les Direccions Generals de Biodiversitat i de Qualitat Ambiental i Litoral a “la urgent adopció de mesures eficaces i permanents dirigides a la limitació de l'accés de vehicles motoritzats dins aquest espai” (3). “A dia d'avui -declara el regidor-, encara esperam resposta de les distintes Direccions Generals de la Conselleria de Medi Ambient (UM) a la nostra Queixa, sense que tampoc no s'hagi produït cap intervenció per la seva banda”. Consideren, a més, que la manca de resposta per part d'aquests Organismes autonòmics suposa un incompliment de l'establert al Decret 9/2003, de 7 de febrer, Regulador de les Queixes i Iniciatives presentades a l'Administració de la Comunitat de les Illes Balears (4).
Per altra banda, Guillem Caldentey denuncia també “la manca d'interès, per part de l'equip de govern de l'Ajuntament d'Artà (UM-PSOE) i, en particular, de la nova regidora de Medi Ambient -UM, i la tercera regidora d'aquest àrea el que duim de legislatura- en la protecció del sistema dunar de Sa Canova”, en negar-se a aprovar, la passada sessió del Ple de dia 25 de novembre, una moció de Els Verds-Esquerra per a instar la Conselleria de Medi Ambient a estudiar la inclusió d'aquest sistema dunar protegit dins la Xarxa de Patrimoni Geològic i Hidrogeològic de les Illes (5).
Els Verds-Esquerra d'Artà analitzen actualment l'esmentada proposta de Xarxa de Patrimoni Geològic i Hidrogeològic de les Illes per a formular Suggeriments i/o Al·legacions en el sentit d'instar la Conselleria de Medi Ambient a l'estudi de la possible inclusió d'aquests i altres indrets dins de la mateixa.

(1) Consultau, per exemple, el comunicat de dia 30 de juliol de 2006 o el de dia 27 de gener de 2007.
(2) Accediu a la publicació, al BOIB núm. 97 de dia 11 de juliol de 2006, de l'aprovació definitiva d'aquest Reglament i al seu redactat.
(3) Accediu al comunicat de Els Verds-Esquerra de dia 17 d'agost de 2008. Entre d'altres conseqüències, a la Queixa s'exposava que “la circulació i estacionament de vehicles arriba a donar-se ben damunt les roques, fent malbé la flora i fauna de l'espai i provocant un important impacte paisatgístic i ambiental. A més, l'accés dels vehicles comporta l'increment del perill d'incendis als boscs de pins que s'hi troben, un especial increment de fems transportats dins dels mateixos vehicles i la pràctica dels abocaments il·legals d'enderrocs de construcció i restes de jardineria, i a determinats punts perill d'esfondrament del sòl pròxim a la vorera de la mar”. Si voleu accedir a l'escrit de Queixa, pitjau aquí.
(4) Accediu al Decret publicat al BOIB núm. 21, de 15-02-03, que estipula, al seu art. 4.5, que “La resposta s’haurà de notificar dins el termini màxim de quinze dies hàbils des de l’endemà de la recepció de la queixa”.
(5) La direcció General de Recursos Hídrics ha anunciat la inclusió d'altres sistemes dunars dins aquesta Xarxa balear, com ara el sistema de paleodunes de s'Estret des Temps (Santanyí) i el sistema platja-duna de Es Trenc: vegeu l'article aparegut a Diario de Mallorca del passat dia 19 de novembre. Pitjau aquí per accedir a la Moció presentada per Els Verds-Esquerra d'Artà la passada sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament d'Artà de dia 25 de novembre de 2008.