dimarts, 2 de desembre de 2008

Sentència 303/08 que declara la nul·litat de l'acte de suspensió de sou i feina per dos anys del Cap de la Policia Local d'Artà

La Justícia estima el recurs interposat contra l'Ajuntament d'Artà pel Cap de la Policia Local i anul·la l'acte de suspensió de sou i feina

Els Verds-Esquerra d'Artà exigeixen l'assumpció de responsabilitats polítiques d' UM-PSOE

Amb data de 29 d'octubre, el Jutjat del Contenciós-Administratiu Núm. 1 de Palma va fallar “[...] Estimar el recurs contenciós-administratiu interposat a instància de S. Mestre Ginard en contra del Decret d'Alcaldia de data set de febrer de dos mil set, pel qual s'imposa al demandant la sanció de dos anys de suspensió de funcions i pèrdua de remuneracions durant aquest mateix període i en conseqüència Anul·lar aquest acte administratiu, en ésser contrari a Dret [...]”.

Aquesta sentència ha esdevingut ferma en no haver-se interposat recurs d'apel·lació davant del Jutjat en el termini de quinze dies. El Decret d'Alcaldia de dia 7 de febrer de 2007 consistia en la suspensió, per un període de dos anys, de funcions i sou al Cap de la Policia d'Artà, per una presumpta falta greu d'abús d'atribucions. Aquest acte administratiu es fonamentava en la denúncia de dos agents de la mateixa Policia d'Artà, denúncia segons la qual el Cap de la Policia els havia desautoritzat amb ocasió d'una detenció. No obstant les al·legacions presentades pel Cap de la Policia a rel de la incoació de l'expedient disciplinari, la batlessa d'Artà, M. Francisca Servera Pascual, va resoldre procedir a la suspensió de sou i funcions per dos anys mitjançant el Decret anteriorment esmentat1.

El Cap de la Policia va formular ahir, mitjançant Instància a l'Ajuntament d'Artà, sol·licitud de reincorporació immediata al seu lloc de feina i d'abonament de les quantitats salarials devengades.

Guillem Caldentey, regidor de Els Verds-Esquerra d'Artà, va demanar a l'equip de govern de l'Ajuntament (UM-PSOE) en el transcurs de la passada sessió ordinària del Ple de dia 25 de novembre de 2008 si no s'assumirien responsabilitats polítiques a la vista d'aquesta sentència que anul·la el Decret de batlia de dia set de febrer de 2007. El regidor d'Interior -B. Gili, UM-, va ser ben contundent i va declarar en el plenari que a l'equip de govern no es considerava assumir cap responsabilitat.

Els Verds-Esquerra d'Artà critiquen durament la negativa de l'equip de govern d'assumir cap responsabilitat. L'any 2009 (any de forta retallada pressupostària per la crisi), aquest Ajuntament amb tota probabilitat haurà de fer front a una despesa propera als 90.000 euros només en concepte del sou que el Cap de la Policia d'Artà ha deixat de percebre des del moment de la suspensió de sou i feina decretada el mes de febrer de 2007. Aquesta despesa es podria incrementar en el cas que l'Ajuntament no el reintegri immediatament, motiu pel qual demanen un major grau de diligència i responsabilitat en aquesta tramitació (2).

S'ha de recordar que la llavors batlessa d'Artà, M. F. Servera (PSOE), principal responsable d'aquest afer, governava amb UM; i que l'esmentada batlessa va ser criticada per EU-EV per encobrir dos policies denunciats per falsedat en document públic3. Un d'aquests dos agents d'aquest altre afer era el que, prèviament, havia denunciat l'aleshores Cap de la Policia Local, fet que va acabar desembocant en la sentència 303/08, del passat 29 d'octubre. D'altra banda, s'ha de recordar que l'ex-cap de policia está imputat en una altra causa en fase de diligències prèvies.

La crisi que travessa la Policia Local d'Artà sembla lluny d'estar resolta. La gestió del cap interí de la Policia Local, un agent que quan va ser nomenat en Comissió de Serveis no tenia experiència ni titulació en comandament ni titulació de català4 -mentre que es va prescindir d'agents locals amb els requisits, formació i experiència necessaris-, ha estat molt contestada per la plantilla. Una imatge més del clientelisme i l'enxufisme d'UM-PSOE.

1Per a més informació, consultau la crònica d'A. Bassa publicada al Diari de Balears dia 21 de febrer de 2007.

(2) La Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, al seu article 98.4, és ben clara al respecte, i diu el següent: "Cuando la suspensión no sea declarada firme, el tiempo de duración de la misma se computará como de servicio activo, debiendo acordarse la inmediata reincorporación del funcionario a su puesto de trabajo, con reconocimiento de todos los derechos económicos y demás que procedan desde la fecha de suspensión."

3Consultau aquí la nota de Eu/Ev de 24 de febrer de 2007.

3Consultau aquí les preguntes/respostes d'Els Verds-Esquerra sobre l'actual Cap de la Policia en Comissió de Serveis, en l'Acta de la Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament d'Artà de dia 27 de juliol de 2008.