dilluns, 15 de desembre de 2008

UM-PSOE es neguen a incrementar la transparència sobre els seus béns patrimonials i activitats

Els Verds-Esquerra denuncien la voluntat d'opacitat de l'equip de govern de l'Ajuntament d'Artà (UM-PSOE).
Han sol·licitat a la Secretaria de l'Ajuntament Informe relatiu al caràcter obligatori de l'adopció de determinades modificacions en les Declaracions de Béns patrimonials i Activitats i en el seu Registre municipal
Després que en el plenari de novembre UM i PSOE, per boca de Bartomeu Gili -UM, regidor d'Interior-, es negassin a aplicar al consistori d'Artà les darreres modificacions legals produïdes a la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local referides al Registre de Declaracions Patrimonials i Activitats1, el regidor ecosocialista ha presentat al registre una petició perquè la secretària municipal informi sobre la obligatorietat de deixar constància pública dels interessos econòmics dels regidors i alts càrrecs de l'administració Local en els termes de les esmentades modificacions.

La moció presentada per Els Verds- Esquerra, i recolzada per la resta de grups de l'oposició, pretenia posar al dia els mecanismes mínims de transparència de la política municipal, tot adaptant-los als canvis legislatius que al respecte s'han produït davant dels freqüents casos de corrupció en les administracions municipals; la moció recollia i refonia, per altra banda, propostes similars que el PSOE venia aprovant a Ajuntaments importants de tota Espanya com Getafe, Oviedo, Sevilla o Vigo.

“La sorpresa desagradable ha estat veure com els socialistes artanencs s'han plegat al discurs de l'opacitat d'UM i renuncien a allò que prediquen arreu, i fins i tot es neguen a complir i fer acomplir la legalitat, precisament quan aquestes canvis legals pretenen incrementar la transparència en la gestió municipal. En comptes de llum, UM i PSOE no fan més que projectar ombres i sospites sobre la política municipal, com per exemple amb les propostes de nous centres comercials al Polígon Industrial, que sabem a qui perjudicarà, però no els interessos econòmics què estan darrera i fins a quin punt podrien arribar a la Sala”, afirma Guillen Caldentey, regidor de Els Verds-Esquerra d'Artà.

En opinió de Els Verds-Esquerra, la Secretària municipal ja hauria d'haver informat d'ofici que el que es demanava a la proposta presentada al plenari és d'obligat compliment; com que no ha estat així, ara Caldentey ha decidit emplaçar-la formalment per a que aclareixi l'obligatorietat que els regidors i alts càrrecs deixin constància dels seus bens i interessos en els nous termes de l'actual legislació. “No es tracta de que els regidors i alts càrrecs de l'administració local no tenguin dret a la intimitat, però l'exercici de determinats càrrecs públics dóna lloc a que aquest dret es trobi sotmès a limitacions precisament derivades del caràcter públic del càrrec, límits entre els quals es troba el Registre d'Interessos que obliga a la declaració veraç dels béns que posseeixen per a, a través d'ell, comprovar que l'exercici de la funció es realitza, no amb un interès personal i de lucre, sinó amb una exclusiva idea de servei”, afirma el regidor verd a l'exposició de motius de la sol·licitud d'informe registrada.

Els Verds-Esquerra seguiran insistint en aplicar totes les mesures necessàries per a fer més neta i transparent la política local. Segons Caldentey, “que UM, un partit freqüentment esquitxat d'escàndols, s'oposi a mesures de transparència, fins i tot les preceptives, té la seva lògica; però que ho faci el PSOE i mostri un doble llenguatge davant mocions que en uns municipis aproven i a altres no, és lamentable”.

1 L'Art. 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, fou modificat al seu apartat 7 per la Llei 8/2007, de 28 de maig, del Sòl. El contingut i l'abast d'aquesta modificació és, essencialment, el següent:

  • A l'anterior regulació només tenia caràcter públic el Registre d'Activitats, requerint-se per a l'accés al Registre de Béns Patrimonials acreditar un interès legítim directe. En l'actualitat ambdós Registres, el d'Activitats i el de Béns, són públics.

  • S'amplia el contingut del Registre de Béns Patrimonials, havent-se d'incloure: participació en societats de tot tipus, amb informació de societats per aquelles participades, així com liquidacions d'imposts sobre la Renda, Patrimoni i, en el seu cas, Societats.

  • Dates en què han de presentar-se les declaracions: Abans de la presa de possessió, amb ocasió del cessament o quan es modifiquin les circumstàncies de fet, la publicació anual en els termes que fixi l'Estatut Municipal.


Pitjau aquí per accedir a
l'escrit de Sol·licitud d'Informe de Els Verds-Esquerra d'Artà a la Secretaria de l'Ajuntament d'Artà relatiu al caràcter obligatori de l'aplicació dels canvis produïts en les Declaracions i el Registre municipal per les modificacions produïdes en la Llei de Bases de Règim Local de dia 15 de desembre de 2008.

Pitjau aquí per accedir al
model de Declaracions de Béns patrimonials i Activitats i de Causes de possible Incompatibilitat aprovat per l'Ajuntament de Getafe per Acord del Ple de dia 30 d'octubre de 2008.

Notícia relacionada:
D. Díaz/Diagonal (núm. 92), El alcalde de Oviedo, bajo sospecha.