dissabte, 27 de desembre de 2008

Resposta de la Direcció de la Mar i Litoral...

... a una instància formulada per l'Ajuntament d'Artà.
El que es demanava per part de l'Ajuntament d'Artà -a rel d'una moció de Els Verds-Esquerra d'Artà del mes de març- era:
1. La redacció d'un estudi de necessitat i viabilitat de la ubicació de zones de fondeig a la zona de litoral artanenc qualificada de Lloc d'Interès Comunitari (LIC). En el cas que es corrobori la necessitat de l'establiment d'aquest tipus de zones de fondeig, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Litoral executarà la instal·lació dels punts de fondeig oportuns tot tramitant les corresponents autoritzacions administratives per part de la Demarcació de Costes de Illes Balears i de la Capitania Marítima a Balears.
2. Si s'escau la instal·lació de punts de fondeig i aquesta s'arriba a dur a terme, l'Ajuntament d'Artà participarà de la gestió dels mateixos.

Aquesta ha estat la resposta del Director General de la mar i Litoral, Bartomeu Calafell Salom al Batle d'Artà, Rafel Gili Sastre, de dia 1 de desembre de 2008; la transcripció és literal -la cursiva i la negreta, nostres-, pitjau aquí per a accedir a la imatge del document original:

Sr. Batle:

He rebut recentment, ja que el Servei de Litoral va ser transferit a la meva Direcció General fa algunes setmanes, l'acord del ple d'aquest Ajuntament, de data 25/03/2008, en el qual se sol·licita que per part de la Consellería de Medi Ambient es dugui a terme un estudi d'ancoratges per a embarcacions d'esbarjo i la seva posterior instal·lació i gestió en les aigües costaneres d'aquest Municipi, mitjançant la col·locació de boies que preservin els fons marins de les aigües costaneres d'aquest Municipi.

La Consellería de Medi Ambient va dur a terme, el desenvolupament del projecte Life-Posidònia amb cofinançament europeu, l'execució d'un conjunt de camps de boies a les illes, en zones especialment seleccionades en funció de la demanda de vaixells i l'abundància de posidònia dels fons. EI projecte, un projecte pilot, esta conclòs i no es pot ampliar amb ajuda financera europea.

És intenció de la Consellería, davant dels bons resultats del projecte, l'èxit del qual ha superat les expectatives, augmentar el nombre d'ancoratges d'aquest tipus, tant per la protecció que suposen per a la posidònia, com per l'ordenació de la demanda, de vegades caòtica i superior a la capacitat de platges i cales, en les àrees litorals de la xarxa Natura 2000, malgrat que, de moment, no es disposa de consignació pressupostària per a això.

S'ha de tenir en compte que al cost de les instal·lacions, s'ha de sumar el de l'explotació d'aquests camps de boies, que requereixen serveis de reserva, seguiment d'incidències, vigilància i control permanents, mitjançant uns equips humans i materials importants, així com els de reposició dels danys produïts per causes naturals i, fins i tot, pels derivats d'actes vandàlics, per la qual cosa la Consellería està estudiant les possibles solucions perfer front a tots aquests costos.

Per tot això, vull manifestar-li que, ja que gran part de la costa d'Artá esta catalogada com a zona LIC, una vegada vegem el camí mes adequat de solucionar els aspectes de finançament que li he exposat, tindrem en compte la petició formulada per aquest Ajuntament.

Atentament,

Bartomeu Calafell Salom

Director General de la mar i Litoral

Enllaços d'interès:
Diario de Mallorca, 28-08-2007: Medio Ambiente afirma que 9.000 embarcaciones emplearon sus amarres flotantes ecológicos este verano en Balears
ADN.es (Mallorca),
05-03-2008, Fonde@r sin mojarse. 400 boyas de Balears 'entrarán' en internet en mayo. La iniciativa del Govern agiliza la reserva y promoción del fondeo inocuo con la pradera de poseidonia.
Diario de Mallorca, 16-06-2008,
Comarcas. La ocupación de los puntos de fondeo rondaría en estos momentos el 32%. Los amarres ecológicos de Porto Petro, los más solicitados de la isla
.
Conselleria de Medi Ambient, 25-08-2008, Les Illes Balears registren enguany un augment notable d'usuaris de boies ecològiques.