diumenge, 22 de febrer de 2009

Els Verds-Esquerra critiquen el proveïment per urgència i de manera interina de la plaça d'arquitecte municipal

Reclamen la immediata provisió d'aquesta plaça amb funcionari de carrera, com estableix la Llei
Els Verds-Esquerra denuncien la cobertura de la plaça d'arquitecte municipal amb caràcter “urgent i interí”
Reiteren que les actuacions del batle d'Artà -R. Gili, UM- el desqualifiquen com a membre del Consell Directiu de l'Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca (APLUTM)

Els Verds-Esquerra d'Artà critiquen durament la política de personal de l'equip de govern municipal (UM-PSOE), reflectida molt recentment en la provisió, amb caràcter urgent i interí, de la plaça d'arquitecte municipal, plaça contemplada a l'Oferta pública d'Ocupació les dues darreres legislatures i de caràcter manifestament permanent i estructural. Guillem Caldentey, regidor de la coalició, considera que la forma amb què s'ha proveït aquest lloc públic de feina vacant “frega els límits de la legalitat si no els supera, i denota una clara voluntat política de mantenir el control sobre la tasca de la persona que l'ocupa, en perjudici de la preceptiva garantia d'objectivitat, imparcialitat i independència en l'exercici de les seves funcions”.

S'ha de recordar que, ja al llarg de tota l'anterior legislatura, els ecosocialistes artanencs varen exigir reiteradament la regular provisió d'aquesta plaça estructural de feina de l'Ajuntament, tot adduint com a principal motiu que l'assessorament tècnic efectuat per tècnics aliens a l'administració local (aquestes legislatures s'ha funcionat mitjançant contracte a professional extern) suposava un evident incompliment de l'establert per la legislació i creava una greu situació d'inseguretat jurídica, tant per a la mateixa Administració com per als administrats (1) i adduint, així mateix, l'obligació, per part de la Corporació, de cobrir les places compreses a l'Oferta d'Ocupació Pública.

El passat dia 21 de gener, Els Verds-Esquerra d'Artà varen presentar un Recurs Potestatiu de Reposició contra la “Convocatòria per cobrir 1 plaça d’arquitecte amb caràcter d’urgència com a funcionari interí pel sistema de concurs oposició, incloses en l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2008” (2). A l'esmentat Recurs de Reposició, Els Verds-Esquerra exposaven que “cap fet ni circumstància no justifica la provisió amb caràcter d'urgència i amb caràcter interí d'aquest lloc estructural de feina”, tesi fonamentada sobre tot en la legislació vigent sobre funcionament de les administracions públiques i sobre la Funció pública (3), i també la relativa a aplicació dels Pressuposts (4).

A la resposta de la Junta de Govern Local de dia 27 de gener (5) -desestimatòria de l'esmentat Recurs- es dóna no obstant la raó a Els Verds-Esquerra en aquestes darreres tesis, quan es transcriu l'Informe de l'assessor jurídic municipal, segons el qual: “Atès l'Art. 70.1 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, és evident que aquest Ajuntament està obligat a convocar els corresponents processos selectius per les places compreses a l'oferta d'ocupació de l'any 2008”.

Al mateix Informe jurídic, el funcionari continua amb les següents paraules: “Tot i així i ateses les circumstàncies segons manifesta el Sr. Batle d'aquest Ajuntament ens trobem davant una necessitat urgent i inajornable consistent en què els expedients que actualment es tramiten al Departament d'Urbanisme necessiten d'un assessorament tècnic, tasca que només pot ser realitzada per un funcionari [...]”. Els Verds-Esquerra consideren que en aquestes paraules es fa palès el fet que jurídicament és difícilment justificable la provisió amb caràcter urgent i interí de la plaça, i per això a l'assessor no li va quedar altra, en el moment d'informar, que al·ludir a la voluntat -política- del batle, Rafel Gili (UM). Els serveis jurídics municipals no poden defensar, sense engrunar-se els dits, el concepte de “necessitat urgent i inajornable” del Batle d'Artà, pel qual s'ha procedit finalment de manera urgent i per a proveïment interí.

A continuació -i per acabar-, l'Informe de l'assessor jurídic diu: “Les raons d'urgència que es donen en la selecció d'aquest personal, incompatible amb la gran duració de tot el procés selectiu, permet que es duguin a terme aquests processos pel fet de la rapidesa amb la selecció juntament amb la garantia del compliment dels principis constitucional de mèrit, capacitat, igualtat i publicitat”.

Pel que fa a aquest darrer paràgraf, són els fets els que demostren la falsedat de l'argument exposat segons el qual la “necessitat urgent i inajornable” justificava el proveïment de la plaça de manera urgent i interina per ser més ràpid: el procés de selecció ha durat exactament 77 dies (dos mesos i mig) (6), però en tres mesos -90 dies- és possible proveir una plaça d'aquestes característiques amb un funcionari de carrera.

DE CURIOSITATS I CASUALITATS

No es pot deixar d'assenyalar que, anteriorment a la convocatòria d'aquesta plaça interina, l'assessorament tècnic es realitzava mitjançant contracte de serveis a un professional, modalitat contractual per la qual es pot contractar un professional pràcticament a dit, i que fa més de quatre anys que el professional que donava aquest servei era el mateix. “El que és curiós per la casualitat del fet -opina Guillem Caldentey-, és que la plaça interina d'arquitecte ha estat guanyada pel mateix professional contractat mitjançant el contracte de serveis esmentat, ja que dels cinc aspirants que es presentaren a la convocatòria, cap d'ells a excepció d'aquest, no assistiren als exàmens. S'ha passat de no considerar urgent -ni necessari, ni inajornable- procedir a la convocatòria de la plaça durant quatre anys, a assumir-ho ara però actuant de forma grollera: amb un proveïment interí -precarietat laboral-, justificant la pròpia forma urgent i interina de la convocatòria en la seva sobtada “necessitat urgent i inajornable” i, per més casualitat o curiositat, la guanya el mateix professional que des de 2004 estava contractat amb l'esmentat contracte de serveis”.

“Un altre fet -continua Caldentey- és que el Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Artà, continua sense ser dotat amb l'estructura de tècnics funcionaris de carrera que necessita urgentment per gestionar amb la independència que cal l'urbanisme del municipi sense estar sotmès als “desitjos” del Batle de torn”.

Actuacions com aquesta són consubstancials amb polítiques arbitràries i clientelistes en l'àmbit urbanístic. Per aquest motiu, i perquè Rafel Gili -amb el suport del seu partit (UM) i del PSOE d'Artà- va impedir que l'Ajuntament expressàs la seva intenció d'adherir-se a l'APLUTM per dues vegades (7), Els Verds-Esquerra entenen que és un autèntic contrasentit que el mateix formi part d'aquell òrgan directiu de l'Agència Insular de disciplina urbanística.

(1) En aquest sentit, s'ha de tenir present el que diu l'art. 14.3 de la Llei 3/2007, de 27 de març: Queden reservats al personal funcionari de carrera els llocs de feina i les funcions l’acompliment dels quals implica exercici d’autoritat, fe pública o assessorament legal, control i fiscalització interna de la gestió economicofinancera i pressupostària, els de comptabilitat i tresoreria, els de caràcter tècnic i administratiu, els que comporten prefectura orgànica i, en general, els que es reserven a aquest personal per a una major garantia de l’objectivitat, imparcialitat i independència en l’exercici de la funció, així com els que impliquen una participació directa o indirecta en l’exercici de la potestat pública.
(2) Convocatòria publicada al BOIB Núm. 182 (27-12-2008), bases específiques de la qual varen ser aprovades per la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada dia 2 de desembre de 2008.
(3) Art. 9 de la
Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic; arts. 10, 14, 15 de la Llei 3/2007 de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
(4) Art. 23 (Apartat Dos) de la
Llei 51/2007, de 26 de desembre, de Pressuposts Generals de l'Estat per a l'any 2008; i art. 23 (Apartat Dos) de la Llei 2/2008, de 23 de desembre, de Pressuposts Generals de l'Estat per a l'any 2009 (relatius ambdós a Oferta pública de feina o d'altre instrument semblant de gestió de la provisió de necessitats de personal: Durant l'any 2009 no es procedirà a la contractació de personal temporal, ni al nomenament de funcionaris interins de l'article 10.1 de la Llei 7/2007, excepte en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables [...]. Al mateix Article (Apartat Tres), s'estableix el següent: [...] La contractació de personal temporal laboral i el nomenament de funcionaris interins, en les condicions establertes en l'apartat Dos d'aquest article, requerirà de la prèvia autorització conjunta dels Ministeris d'Administracions Públiques i d'Economia i Hisenda).
(5) Accediu a la imatge del document Notificació de dia tres de febrer, per part de la Secretària municipal, de l'Acord de l'esmentada Junta de Govern Local.
(6) La reunió de la Junta de Govern Local que va aprovar la convocatòria i les bases va ser dia 2 de desembre de 2008, i la presa de possessió de la persona que ha estat nomenada funcionària interina es va produir el passat dia 16 de febrer.
(7) Accediu a les mocions de Els Verds-Esquerra d'Artà de maig de 2008 i gener de 2009, a través d'aquest comunicat de la Coordinadora de regidors Diògenes del passat dia 09-02-09: Reunió Diògenes amb la consellera de Territori, M. Lluïsa Dubon.