diumenge, 1 de febrer de 2009

Reividicam que s'efectuï ja la demanda reclamant responsabilitats per l'edifici del Teatre


Els Verds-Esquerra reiteren, més d'un any després, la necessitat inajornable d'efectuar una demanda per a la depuració de responsabilitats en les deficiències de l'edifici del Teatre d'Artà
No deixen de descobrir-se nous problemes la solució dels quals ha d'assumir l'Ajuntament

Els Verds-Esquerra d'Artà reclamen novament que es faci efectiva immediatament la demanda davant de la justícia ordinària promesa pel batle d'Artà, Rafel Gili (UM) en repetides ocasions en la direcció de “reclamar la reintegració de despeses satisfetes inadequadament en concepte d'honoraris al personal propi de l'Ajuntament com a conseqüència de l'execució de les obres del Teatre" (paraules de Rafel Gili, roda de premsa de dia 18-08-2008).

Ja fa més d'un any que el regidor de Els Verds-Esquerra d'Artà, Guillem Caldentey va exposar a l'equip de govern la necessitat de prendre amb urgència i eficàcia les mesures oportunes per a la determinació de les responsabilitats relatives a les deficiències que presentava l'esmentat edifici. El principal motiu era tot el seguit de problemes -per a la correcta gestió i desenvolupament dels espectacles, de la cafeteria, de l'escola d'art dramàtic, lloguer de locals externs, etc.- derivats de les deficiències estructurals que, una rere l'altra, apareixen a l'edifici del Teatre d'Artà. Un dels problemes més greus ha estat la necessitat d'apuntalar i deixar fora d'ús una sala d'assajos al soterrani, problema no solventat encara.

La darrera sessió ordinària del Ple -dia 27 de gener-, l'equip de govern (UM-PSOE) va informar a Els Verds-Esquerra que la demanda, encara que es faria oportuna “en breu”, encara no s'havia presentat. També varen informar que la despesa en una de les darreres intervencions efectuades a l'edifici -clavar totes les lloses de pedra de la façana- havia estat assumida per l'Ajuntament, i que per l'any 2009 estava previst assumir també la despesa d'instal·lació d'ascensor i calefacció.

Fa pocs dies, altres lloses de pedra -com les de la façana, però en aquesta ocasió les que recobreixen les parets de l'espai interior d'entrada principal a l'edifici- també han començat a caure, per la qual cosa s'haurà de realitzar l'oportuna inspecció tècnica per a analitzar el problema, el seu abast i les possibles solucions.

El compromís de depuració de responsabilitats i reclamació de les deficiències detectades a l'edifici del Teatre d'Artà figurava ja al pacte de govern que UM i PSOE van firmar al juliol de 2004 amb Els Verds-Esquerra. Fins ara, però, R. Gili ha acomplit amb les seves obligacions i compromisos. Aquesta mancança o lentitud d'actuació ha donat com a resultat que l'Ajuntament d'Artà, encara que es troba assumint permanentment les despeses urgents derivades de les deficiències de l'edifici -que no s'acaben mai-, no procedeix a reclamar a l'arquitecte redactor i director del projecte i a les empreses constructores del Teatre.

Guillem Caldentey es declara molt decebut per la lentitud i ineficiència demostrades per l'equip de govern (UM-PSOE) en la gestió d'aquests problemes amb l'edifici del Teatre d'Artà. Per al regidor ecosocialista és un error ajornar la presentació de la demanda per voler incloure-hi les deficiències que constantment apareixen. “Ja fa temps que se sap que l'edifici presenta deficiències a bastament per a reclamar-les judicialment. A la vista que ni l'arquitecte ni la constructora se'n fan càrrec, el que Gili ha de fer d'una vegada per totes és presentar ja les reclamacions; i, en el cas de noves deficiències, presentar les corresponents noves reclamacions”.

DOCUMENTACIÓ & HEMEROTECA RESPECTE DE LA QÜESTIÓ:

Acord de Pacte per al Govern de l'Ajuntament d'Artà durant la legislatura 2004-2007 que signen els partits Unió Mallorquina, Psib-Psoe i Esquerra Unida-Els Verds (Acords programàtics consensuats):
1.2. Desenvolupar els acords presos pel plenari durant aquesta legislatura i que fins ara estaven bloquejats per l'equip de govern anterior, aplicant les correccions que es consensuïn entre els tres partits: organització de l'Ajuntament, comissions de festes, reestructuració del Gabinet d'Urbanisme, reforma del Patronat de la Residència, auditoria econòmica, anàlisi de l'edifici del Teatre, etc.

DeFranc, Manacor, 04-01-2008:
Segons el batle d’Artà, Rafel Gili, “l’informe elaborat [...] fa referència a una llarga llista de deficiències detectades i que haurem d’estudiar de quina manera podem resoldre i subsanar” [...] Gili ha reconegut que l’assumpte ja es troba en mans d’un equip d’advocats que analitzen la situació creada, que “en alguns casos presenta irresponsabilitats importants”, segons reconeix el propi batle. [...] El batle, Rafel Gili, informa de que s’han iniciat totes les passes per tal d’aclarir la situació creada en torn al Teatre d’Artà, des de el punt de vista administratiu, com estructural.

TvM, Mallorca Notícies Vespre, 18-08-2008 (Minut '18):
Amb set anys de vida, s'han detectat moltes deficiències, al teatre d'Artà. La darrera va obligar a començaments d'any a apuntalar-ne la sala d'assaig. L'antic equip de govern, dels Independents d'Artà i l'arquitecte del projecte, Mateu Carrió, culpaven dels desperfectes la instal·lació d'un envelat a la plaça.
L'actual consistori s'ha mantingut en silenci fins avui, quan ha presentat un estudi de patologies estructurals del Teatre. Segons l'informe una assessoria independent, l'edifici presenta deficiències constructives i d'estructura que s'haurien d'arreglar:
"El proyecto no recoge exactamente la realidad ejecutada, con lo cual nosotros aconsejamos que el Ayuntamiento redacte un nuevo proyecto de actividades para la realidad ejecutada y que subsane aquellas deficiencias que pudieran comprometer la seguridad del edificio".
L'equip de govern ha demanat avui mateix una auditoria econòmica per tal d'esbrinar per què el pressupost final es va gairebé triplicar amb les successives modificacions que va patir el projecte. "L'Ajuntament està estudiant les possibles accions per a reclamar la reintegració de gastos satisfets inadequadament en concepte d'honoraris al personal propi de l'Ajuntament com a conseqüència de l'execució de les obres del Teatre".
Els Verds-Esquerra, a l'oposició, va acusar l'actual executiu municipal per no actuar; ara però li dóna suport en la denúncia.

Diario de Mallorca, 19-08-2008:
Gili explicó que en el edificio se han gastado "625 millones de pesetas" [...] Gili aseguró que quiere un teatro de primera clase para el pueblo de Artà, pero no quiere que los ciudadanos tengan que "invertir más dinero para arreglar los desperfectos".

Extracte de les preguntes de Els Verds-Esquerra i les respostes de R. Gili de l'Acta de l'Acta de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament d'Artà, Acta que va ser aprovada la passada sessió ordinària del mateix Òrgan de dia 27 de gener en idèntics termes al transcrit pel que fa a aquest apartat de “Teatre Municipal”:
TEATRE MUNICIPAL
Ha finalitzat l'auditoria econòmica que es va anunciar fa mesos sobre la construcció del Teatre d'Artà?
Resposta: No del tot.
Quines són les principals conclusions?
Resposta: De moment, no hi ha cap conclusió.
Quines passes ha donat l'equip de govern dirigides a depurar responsabilitats sobre les deficiències en la construcció d'aquest edifici municipal?
Resposta: S’està estudiant amb els advocats.
Quines són les intervencions efectuades fins a aquest moment en l'edifici?
Resposta: Tancament de la façana i el pont de llums.
Qui les ha finançades?
Resposta: De moment, l’Ajuntament.
Quines són les properes actuacions previstes?
Resposta: Les marcaren els advocats.
Qui les finançarà?
Resposta: No se sap.

DeFranc, Manacor, Núm. 291 (15-01-09):
Les deficiències del Teatre d'Artà, arriben als jutjats
El batle, Rafel Gili (UM), ha donant el vist i plau als serveis jurídics externs perquè presentin una demanda judicial contra el qui fou arquitecte municipal durant el govern dels Independents d'Artà, Mateu Carrió, arran de les "greus deficiències" detectades en la estructura de l'edifici del Teatre. Gili considera que es varen produir "irresponsabilitats importants" durant l'execució i direcció de l'obra.

Transcripció literal de les respostes, per part de Paula Ginard Vílchez, regidora de Cultura (PSOE), a les preguntes de Guillem Caldentey, regidor de Els Verds-Esquerra, a l'enregistrament sonor efectuat per Ràdio Artà Municipal de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament d'Artà del passat dia 27-01-2009:
TEATRE MUNICIPAL
EDIFICI
1.Segons es va publicar a un mitja de comunicació, ja s'ha efectuat alguna demanda per a que la Justícia estableixi les responsabilitats sobre les deficiències en aquest edifici municipal; és així?
Resposta (respon P. Ginard): No.
[Guillem Caldentey: Vaja, no esperava aquesta resposta. Per què no, deman, oralment?
P. Ginard: Et respondré. Perquè encara falta tota una sèrie de documentació i per això, però, eh, en breu se farà, eh?
2.Quan s'ha produït efectivament la demanda?
Resposta: No te puc dir una data exacta perquè et diria una mentida, però en breu es farà. I tindrà [...].
3.Quan s'informarà el Ple de l'estat d'aquesta qüestió que l'equip de govern arrossega des de l'estiu de l'any 2005?
Resposta:
4.Qui ha assumit la despesa de procedir a clavar les lloses de pedra de la façana?
Resposta: L'ajuntament.
5.Quines són les properes actuacions relatives a millores en l'edifici previstes?
Resposta: L'ascensor i la calefacció.
6.Qui n'assumirà la despesa?
Resposta: L'Ajuntament.