dijous, 30 d’abril de 2009

Senyalització i informació turística als espais naturals protegits costaners. Accés de vehicles no autoritzats


Un dels principals accessos que la propietat privada va intentar tancar el passat mes de gener. S'observa com els infractors ja hi han obert pas

Un dels rètols instal·lats per l'Ajuntament l'any 2006, al qual es pot observar que hi manca la informació gràfica i textual

Instància que hem entrat ahir de matí a l'Ajuntament d'Artà, exposant el mal estat en què es troben els rètols informatius dels valors ecològics i paisatgístics d'alguns indrets del litoral artanenc, com alguns terraplens dels instal·lats el passat mes de gener per la propietat privada de l'espai natural de Es Canons per a limitar l'accés de vehicles no autoritzats a aquell espai natural protegit i un dels més bells del nostre municipi, la necessitat d'instal·lar-ne algun a Cala Mitjana ara que Demarcació de Costes ha procedit a eliminar l'inútil tros de carretera que travessava el sistema dunar que s'hi troba, i la reiteració de la demanda que es torni a instal·lar un rètol informatiu al jaciment arqueològic del olmen de S'Aigua Dolça, a Es Canons, que fa mesos que està romput, a més de demandar un altre pic que s'executi el compromís de engegar una campanya d'informació sobre els valors naturals, ecològics, paisatgístics, de toponímia, etc., a més de les Normatives que hi regeixen als nostre espais natural costaners, compromís expressat per dues vegades l'any passat i que no s'ha dut a terme. A la mateixa Instància, hi trobareu imatges recents (26-04-2009), que hem adjuntat amb l'escrit registrat.
És de remarcar que la passivitat i menfotisme de l'equip de govern municipal respecte de la conservació dels nostres espais naturals te, en el nostre parer, també efectes perjudicials sobre la imatge turística del nostre municipi i dels seus indrets més significatius. Aquesta actitud no casa de cap de les maneres amb el discurs oficial (i que s'esdevé purament demagògic) de l'equip de govern (UM-PSOE) segons el qual es vol potenciar un turisme alternatiu, familiar i cultural, que cerca el contacte amb la natura conservada i el patrimoni, i molt menys amb el discrus victimista segons el qual l'Ajuntament d'Artà conserva el seu territori i fa un jardí del qual se'n beneficien els municipis de la zona que hi envien els turistes, per a reivindicar ajudes especials per part de les administracions supramunicipals. No són capaços de mantenir quatre rètols, ni de fer aplicar una Normativa municipal aprovada al seu dia per unanimitat, que limita el pas de vehicles no autoritzats pels nostres espais naturals protegits, en particular els costaners i més en especial encara els sitemes dunars (Cala Mitjana, Sa Canova, etc.).
Esperam que la nova i tercera regidora de medi ambient aquesta legislatura (UM) sigui una mica més capaç que les dues anteriors, i reclamam que el batle, màxim responsable municipal, s'hi involucri donant el seu recolçament a la millora qualitativa de la conservació dels nostres espais naturals i, a la vegada, de l'aspecte turístic del mateix.

Guillem Caldentey Crego, en representació de Els Verds–Esquerra d'Artà, amb D.N.I. núm. 37339796D, amb domicili al C./ Careta, núm. 19A, CP 07570 d'Artà, telèfon núm. 620373958 i adreça de correu electrònic verds.esquerra.arta@gmail.com,

EXPÓS:
1.Que, dia 11 de juliol de 2006, va quedar definitivament aprovat i en vigor el Reglament municipal pel qual es regula la circulació de vehicles de motor dins els espais naturals del terme d’Artà, per la seva publicació al BOIB Núm. 97/2006.
2.Que, aquell mateix estiu, l'Ajuntament d'Artà va prendre mesures dirigides a limitar l'accés de vehicles motoritzats no autoritzats a zones de la costa artanenca, al llarg de la part que confronta amb la Badia d'Alcúdia, com ara el dipòsit de pedres de gran tamany a diversos punts d'accés (Cala Tonó, Es Canons, i diversos punts a la zona compresa entre el nucli urbà de la Colònia de Sant Pere i Ca los Camps) i la instal·lació d'alguns rètols informatius, no només de les prohibicions i de les distintes Normatives que hi regeixen a les mateixes zones protegides, sinó també descriptius dels valors paisatgístics (toponímia), patrimonials i naturals de les mateixes; aquests rètols tenien, en conseqüència, no només finalitats informatives sobre les normes de conservació i ús públic, sinó també turístiques.
3.Des de llavors, l'aplicació i gestió municipals tant de la Normativa anteriorment esmentada, com dels rètols informatius descrits, ha estat del tot insuficient i ha deixat palesa la manca d'una veritable voluntat de conservar les zones protegides del nostre litoral davant processos de degradació del tot evitables com és el cas de la sistemàtica circulació i estacionament de vehicles motoritzats no autoritzats.
4.Davant la persistent absència d'accions per part d'aquesta administració municipal i de la resta d'administracions competents sobre la conservació de l'espai natural protegit artanenc de Es Canons, el passat mes de març la propietat d'aquest mateix espai va optar per procedir a tancar els múltiples accessos de vehicles mitjançant terraplens; aquest fet contradiu les declaracions de M. Francisca Servera, regidora d'aquesta Corporació i Tinenta de Batle de l'equip de govern municipal el passat mes d'agost de 2008 a Televisió de Mallorca, segons les quals si l'equip de govern municipal no actuava enfront de la sistemàtica circulació il·legal de vehicles no autoritzats per aquest espai, era perquè no es tenia constància que aquest fet suposàs cap molèstia a la propietat de l'espai natural (!!!).
5.S'ha de recordar, per altra banda, la presència d'un senyal de trànsit de prohibició del pas de vehicles a la zona de l'accés a aquest espai natural protegit devora la mar, des de la urbanització de Betlem, molt a prop dels apartaments “The Creek”. Adjunto, amb la present, imatge de l'esmentat senyal de trànsit. És obvi que la instal·lació d'altres senyals com aquest a la resta d'accessos, minvaria l'accés rodat de vehicles motoritzats no autoritzats en aquest espai natural.
6.Pel que fa als terraplens instal·lats per la propietat de Es Canons el passat mes de gener, s'observa que ja per la darrera Setmana Santa un dels accessos més emprats pels infractors ha estat novament obert. Es tracta de l'accés a l'altura de les Cases de Es Canons, accés obert amb ocasió de les obres d'una gran avinguda del que havia de ser la urbanització que afortunadament a la fi no es va poder aixecar en aquest espai natural artanenc.
7.Les sessions ordinàries del Ple de l'Ajuntament d'Artà dels dies 27 de maig i 29 de juliol de 2008, la regidora de Medi Ambient es va comprometre a engegar “campanyes d'informació” dirigides a la població, com a mesura complementària i necessària per a la conscienciació popular sobre els valors naturals i paisatgístics d'aquest espai natura, i sobre les prohibicions que hi regeixen, com ara la de la circulació i estacionament de vehicles motoritzats no autoritzats.
8.La passada sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament d'Artà, del mes de març, vaig pregar a l'equip de govern que es tornàs a instal·lar el rètol informatiu del jaciment arqueològic del Dolmen de l'Aigua Dolça, cosa que encara no s'ha produït.
9.Amb la present, comunic a l'equip de govern que els rètols situats a Ca los Camps i a la part de Es Canons limítrofa amb aquesta cala es troben en molt mal estat, especialment aquest darrer, del qual manca per complet la informació que s'hi observava. N'adjunto imatges, preses el passat dia 26 d'abril.
10.La Demarcació de Costes ha executat, els darrers mesos, l'eliminació del tros de carretera que travessava el sistema dunar de Cala Mitjana. El Reglament municipal pel qual es regula la circulació de vehicles de motor dins els espais naturals del terme d’Artà, anteriorment esmentat, prohibeix específicament la circulació per damunt els nostre sistemes dunars. Si es vol realment protegir aquest sistema dunar, s'ha de complementar la mesura executada per Demarcació de Costes aplicant aquesta Normativa municipal i, complementàriament, instal·lar-hi un rètol informatiu dels valors naturals, paisatgístics i sobre les prohibicions i Normes que hi regeixen, tal i com es va fer al litoral artanenca de la Badia d'Alcúdia.

Per això,
SOL·LICIT
Que, davant l'increment de turistes i visitants d'aquestes zones costaneres i protegides del nostre municipi, que no ha fet més que començar, es procedeixi a la instal·lació de senyals de trànsit de prohibició del pas de vehicles als accessos més freqüentats pels infractors de les normatives, entre d'altres la pròpia normativa municipal anteriorment esmentada.
Que es procedeixi a una revisió una per una, i renovació en els casos que sigui necessari, dels rètols informatius dels valors naturals, paisatgístics, com de les normes que regeixen en aquests espais naturals, instal·lats per aquesta corporació.
Que es procedeixi a efectuar la promesa campanya d'informació dirigida a la població, com a mesura complementària i necessària per a la conscienciació popular sobre els valors naturals i paisatgístics d'aquest espai natura, i sobre les prohibicions que hi regeixen, com ara la de la circulació i estacionament de vehicles motoritzats no autoritzats.
Que es doni instruccions a la Policia Local d'Artà, en el sentit de fer complir la Normativa municipal anteriorment esmentada, que preveu els tipus d'infracció així com les sancions corresponents.
Que es renovi el rètol informatiu instal·lat al jaciment arqueològic del Dolmen de s'Aigua Dolça.
Que s'instal·li un nou rètol informatiu i de prohibició del pas a vehicles no autoritzats a les dunes de Cala Mitjana.

Artà, a 29 d'abril de 2009Signat
Guillem Caldentey CregoBATLE DE L'AJUNTAMENT D’ARTÀ
REGIDORIA DE MEDI AMBIENT DE L'AJUNTAMENT D'ARTÀ

1 comentari:

Anònim ha dit...

Idò poc ha durat aquesta "mesura". Com no se'n dona compte el Govern de la joia que té a n'es Canons?? Esperem que a l'estiu s'hagi tornat tapar l'entrada als cotxes!!! Són ben poc considerats.