diumenge, 21 de febrer de 2010

Canvis en el paisatge urbà i ocupació gratuïta de via pública

Fig. 1. Imatge de l'antic unifamiliar al Passeig de la Mar, 39, tal i com era fins l'any 2007.
Imatge extreta del document de "Memòria" de les Normes Subsidiàries d'Artà 2007 (pàg. 53)


Figs. 2-3: Aspecte actual del mateix solar, ja excavat, amb el tradicional xalet unifamiliar esbucat, i amb les obres aturades des de fa més d'un any.
Fig. 4. S'observen, també enfront de la plageta i a un solar ben a prop del solar en construcció, uns apartaments dels que s'han estilat tant aquests darrers temps, amb ocupació màxima dels terrenys a on fins ara hi havia un altre dels tradicionals unifamiliars de vacances.
Fig. 5. Vista parcial de la ocupació de la via pública pel tancament del solar en construcció,
al Carrer Verge Maria.
Imatge trobada a Internet, d'oferta d'uns apartaments a la primera línia de la Colònia.
El nou estil permés i potenciat per UM-PSOE d'Artà.
(fig. 7) Imatge del C/ Sant Joan (2a. línia) de la Colònia. S'observa com l'ocupació intensa dels solars d'aquest nucli urbà està fent perdre completament el seu tradicional aspecte. La típica descripció del nucli urbà de la Colònia de Sant Pere (El poble té una estructura urbana de illes ortogonals amb carrers que es tallen en angle recte i ha evolucionat a partir del plànol inicial que va aixecar el agrimensor Antoni Bisquerra l'any 1880. En aquests moments més d'un 70 per cent dels solars ja estan construïts i la majoria de les edificacions són habitatges unifamiliars d'una o dues plantes aixecades en els últims 25 anys. Un passeig per l'interior del poble permet veure encara algunes de les primeres cases dels colons del segle XIX, en els carrers de Sant Lluc, Major i de Sant Mateu) cada dia que passa té menys vigor. [Text extret de la web coloniadesantpere.com / "Projecte Ferrutx, cap a un model municipal d'interpretació ambiental en àrees turístiques saturades"]

Els Verds-Esquerra denuncien una cadena de despropòsits urbanístics, paisatgístics i en recaptació de la taxa per ocupació de la via pública, concentrats en un solar a la primera línia de la Colònia de Sant Pere
Un dels tradicionals xalets unifamiliars de la Colònia de Sant Pere es va tomar i el solar va ser excavat sense els corresponents permissos i amb la col·laboració de la Policia Local, i hores d'ara encara no s'ha incoat cap expedient d'infracció urbanística no obstant les persitents denúncies de Els Verds-Esquerra
8 mesos després de les primeres denúncies dels ecosocialistes, l'Ajuntament comença finalment a calcular la liquidació corresponent a l'ocupació d'uns 70 metres quadrats de via pública

Des del mes de setembre de 2009, Els Verds-Esquerra d'Artà denuncien a l'Ajuntament que les obres d'esbucament i excavació iniciades aproximadament fa tres anys, el mes de febrer de 2007 i aturades des de fa aproximadament un any -el que agreuja sine die la degradacio paisatgística d'una de les zones més importants turísticament del municipi, a la primera línia del nucli urbà de la Colònia de Sant Pere, ben a prop de la platja urbana-, es varen iniciar i desenvolupar, fins a la seva suspensió, sense comptar amb les preceptives llicències al projecte bàsic ni al d'execució.
L'exposició d'aquesta irregularitat per part de Els Verds-Esquerra davant els òrgans de l'Ajuntament es va incrementar a rel de l'obtenció d'un certificat de la Secretaria municipal del passat mes d'octubre de 2009, al qual consta que, fins dia 25 de setembre de 2007, no es va concedir la llicència al projecte bàsic per a la construcció de 13 habitatges, i que no va ser fins al mes de febrer de 2009 que no va tenir entrada a l'Ajuntament la documentació corresponent al projecte d'execució dels 13 habitatges. Dia d'avui, a Els Verds-Esquerra no lis consta que el projecte d'execució estigui tan sols informat, molt menys que hagi rebut la llicència. S'ha de dir, per altra banda que, per a les obres d'enderroc de l'antic xalet unifamiliar com per a les d'excavació, un dels carrers amb què confronta el solar (C/ Sant Lluc) va ser tancat intermitentment i durant una setmana per al pas de camions de grant tonatge, operacions per a les quals es va gaver de comptar amb la col·laboració de la Policia Local d'Artà.
D'aquesta forma, es constata que les obres efectuades es varen fer sense el preceptius premissos, i que també es va infringir la normativa en el moment en què el projecte d'execució es va presentar un any i mig després de l'obtenció de la llicència al projecte bàsic, excedint en més d'un any el termini màxim de sis mesos fixat per la Llei (art. 7.3 de la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de disciplina urbanística de les Illes Balears: Cuando la licencia de obras se haya solicitado y obtenido mediante la presentación de un proyecto básico, será preceptiva, en el plazo máximo de seis meses desde la concesión de aquella, la presentación al ayuntamiento del proyecto de ejecución ajustado a las determinaciones de aquel [..]).
Els Verds-Esquerra denuncien l'extranya manca d'operativitat -si no tracte de favor- i voluntat per part del batle d'Artà i regidor d'urbanisme, R. Gili (UM) per tal d'aclarir aquestes irregularitats urbanístiques exposades públicament i de manera constant per Els Verds-Esquerra des que en tenen constància, més encara en el cas d'unes obres de demolició i excavació en un solar de les característiques d'aquest, ubicat en una de les zones més visitades i sensibles turísticament de tot el municipi. Hores d'ara, no tenen constància ni que s'hagi atorgat la corresponent llicència al projecte d'execució (ni es pot atorgar, a la vista que la presentació e la documentació no es va fer dins del termini màxim establert a la Llei, com s'ha dit), ni de l'incoació de cap expedient d'infracció urbanística en haver-se fet les obres sense llicència.

La protecció urbanística arriba quan ja és tard
La gravetat dels fets s'accentua en el moment en què l'empresa promotora dels nous habitatges paralitza les obres i, en aquest lloc de primera categoria turística dins del nucli urbà de la Colònia, resta només, i sense que se'n pugui saber el final, un antiestètic i enorme clot (l'excavació per a la construcció dels nous apartaments) amb tancament de seguretat al solar on anteriorment lluïa un tradicional xalet unifamiliar que no es va voler protegir. S'ha de recordar que, ja al 2004, Els Verds d'Artà alertaven sobre els perjudicials canvis en la tradicional fesomia urbanística de la Colònia de Sant Pere amb la construcció de plurifamiliars on estava l'antic convent de les monges, com a la primera línia de la mar, presentant propostes de protecció per a aquestes edificacions. També, en el mateix sentit, que, el mes de gener de 2007, els regidors d'Unió d'Independents d'Artà i Els Verds votaven una esmena al Catàleg de Béns Immobles en el sentit de “Catalogar la zona de l’antic passeig Marítim de la Colònia de Sant Pere fins al Restaurant Sa Xarxa”. UM-PSOE votaren en contra, motiu pel qual l'esmena no tirava envant (accediu a l'Acta d'aquella sessió plenària de dia 30-01-2007, pàg. 6 del pdf).
Aquesta protecció no ha estat materialitzada fins a l'aprovació de les actuals NNSS inicialment aprovades l'any 2007 (p. ex., pàg. 53 del document de "Memòria"): A la Colònia de Sant Pere s’inclou la delimitació del tram de façana marítima que, atès el seu caràcter tradicional pel que fa a tipologies constructives, es considera necessari donar-li un tractament homogeni el qual es reflecteix a la regulació específica de les actuacions edificatòries continguda a les condicions edificatòries que es detallen per a la zona Colònia de Sant Pere – Intensiva (CO-INT). Aquesta protecció arriba, com és del tot evident, massa tard per als solars on hi havia el convent de les monges (veure fig. 7: els edificis de la dreta de la imatge estan on havia l'esmentat convent i els seus jardins), com per al solar a la primera línia en qüestió i molts d'altres en la primera línia costanera de la Colònia, ja ocupats per edificis d'apartaments.

Liquidació de la taxa per ocupació de la via pública
Davant la constància que, en el cas del tancament de les obres en aquest mateix solar -tancament que ocupa uns 70 metres quadrats de trams de les voravies dels Carrers Passeig de la Mar, Sant Lluc i Verge Maria- no s'estava complint l'establert a l'ordenança reguladora de la taxa d'ocupació de la via pública el passat mes de juliol, Els Verds-Esquerra d'Artà sol·licitaven, mitjançant Instància, per una banda, Informe de la Secretaria/Intervenció d'aquesta Corporació, sobre si el tancament de les obres ubicades al Carrer Passeig de la Mar, 39 de la Colònia de Sant Pere, tancament el qual ocupa bona part de la via pública en tres vials urbans d'aquest nucli urbà del nostre municipi, resulta, o no, un fet imposable objecte del regulat per l'Ordenança núm. 18, “Reguladora de la taxa per l'ocupació de la via pública amb mercaderies, maquinàries, materials de construcció i altres instal∙lacions anàlogues”; i, per l'altra, i el que és més important en la cas que ens ocupa, Que es procedeixi, si s'escau, a reclamar la liquidació del que correspongui en aplicació de l'esmentada Ordenança, a banda de l'aplicació de l'establert en la mateixa, al seu article número 6., pel que fa al restabliment, reparació o reconstrucció del domini públic de la voravia afectada per l'esmentat tancament (accediu a la Instància, de dia 6 de juliol de 2009).
Des de llavors, Els Verds-Esquerra han exposat aquesta altra irregularitat en múltiples ocasions sense obtenir cap resultat per part de l'Ajuntament, i cap Informe de la Secretaria/Intervenció, responent al sol·licitat en aquella Instància. Davant d'aquesta omissió i silenci, Els Verds-Esquerra varen haver de denunciar davant la Policia Local d'Artà -servei municipal encarregat de gestionar i tramitar la liquidació d'aquesta taxa-, el passat mes de gener, aquest fet (accediu a la denúncia, de dia 21-01-2010).
Sembla ser que, a la fi i davant la denúncia formal i per escrit dels ecosocialistes -que no instats pel batle ni pel regidor de policia ni per altre membre de l'equip de govern-, la Policia Local d'Artà ha procedit a calcular la quantitat a liquidar per aquesta ocupació de la via pública amb instal·lacions de tancament d'aquestes obres. La quantitat aproximada a recaptar per l'Ajuntament amb aquest concepte es podria apujar a uns 8.000 euros anuals.

Què en diu la premsa:

1 comentari:

Julen Adrián ha dit...

Guillem, ets la formiga atòmica. Amb aquest comunicat espodrien treure ben bé 4 notícies de premsa o un reportatge de 3 pàgines senceres.
És un bon exemple de com es fa l'urbanisme a Artà,els tractes de favor, les NN.SS. per afavorir els amics, la nul·la voluntat de fer pagar les taxes... i fins i tot es podria
ampliar cap enrera, quan els Independents, supòs que cap al 2002 més o manco, van deixar esgotar sense aprobat-ho definitivament, un pla especial de reforma de la façana marítima de la Colònia, i després van dir sense cap vergonya que ho havien fet per guanyar temps i per res més, i no es va concretar en res...
Tot plegat fa plorera.