dissabte, 6 de febrer de 2010

UM i gestió de residus: Menfotisme, inoperància i improvització

[L'Avinguda de Costa i Llobera és un dels carrers
on més vehicles abandonats resten dipositats. A la imatge,
un vehicle abandonat en front de la seu d'UM d'Artà]

S'inicia expedient sancionador a l'Ajuntament d'Artà per gestió i emmagatzemanet irregulars dels vehicles abandonats, amb sanció d'entre 6.000 i 300.000 euros
El batle i les tres regidores de Medi Ambient (tots, regidors d'UM) no han estat capaços de regularitzar aquesta gestió en tot el que duim de legislatura

L'Ajuntament d'Artà va rebre la setmana passada una notificació de la D. G. de Qualitat Ambiental (Servei de Residus) de la Conselleria de Medi Ambient, en la qual es comunica l'inici d'un expedient sancionador per faltes qualificades com a "greus", consistents en (1) "Utilitzar el Punt Verd i l'aparcament públic situat a l'Avinguda Costa i Llobera per a emmagatzemar irregularment vehicles al final de la seva vida útil, incomplint els requisits tècnics dels dipòsits municipals de vehicles, establerts a l'Anex I del R.D. 1383/2002" i (2) "No haver acredidat la correcta gestió dels vint-i-tres vehicles fora d'ús que consten a l'acta del primer antecedent de fet".
Els Verds-Esquerra vàrem denunciar al Servei Balear de Residus, davant el desinterès mostrat per l'equip de govern al respecte, el fet que 23 vehicles fora d'ús i alguns dels quals sense haver estat descontaminats, damunt el terra desprotegit d'un espai del Punt Verd d'Artà (espai ubicat, per altra banda, ben a la vora d'un torrent). Accediu a la corresponent acta d'inspecció d'un agent de medi ambient desplaçat per a comprovar aquesta situació (17-03-2008).
Després d'un primer requeriment del Servei de Residus, l'Ajuntament d'Artà no va procedir a adaptar l'espai segon l'establert per la normativa (impermeabilització del sòl d'aquell espai, evitant-ne la seva contaminació etc.), sinó que va treure els vehicles d'allà i els va distribuir per diferents espais d'aparcament en el nucli urbà d'Artà, especialment a la zona de l'aparcament del C/ Costa i Llobera.
Dia 17 de desembre de 2008 es va efectuar una segona visita d'inspecció per part de l'agent de Medi Ambient, i en l'acta de visita es va fer constar que "al lloc on hi havia els vehicles fora d'ús no n'hi ha cap i no hi ha començada cap obra d'habilitació per a convertir aquest espai en un dipòsit de vehicles fora d'ús amb les condicions exigides per la normativa abans esmentada".
Això va provocar un nou requeriment del Servei de Residus a l'Ajuntament d'Artà, el mes de febrer de 2009, pel qual, en el termini màxim de 10 dies, el Consistori havia d'informar “del destí dels 23 vehicles que es trobaven al punt verd d'Artà [...]”, com “del lloc on actualment es dipositen temporalment els vehicles fora d'ús del municipi, que ha de complir els requisits tècnics exigits per la normativa vigent”.
El passat mes de desembre, un any i nou mesos després de la seva primera denúncia dels fets devant del Servei de Residus, i com que els problemes contunuaven sense resoldre's, Els Verds varen tornar a denunciar-ho tot plegat, tot sol·licitant "Que sigui incoat d'una vegada, per tots aquests motius, i a la vista que no consta oficialment cap determinació de subsanar aquest incompliment de la normativa vigent, el corresponent expedient sancionador a l'Ajuntament d'Artà" (accediu a aquesta segona denúncia, de dia 23-12-2009).
La passada sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament d'Artà, celebrada dia 26 de gener de 2010, Els Verds-Esquerra d'Artà presentàrem una moció en la qual s'instava l'equip de govern, atesos aquests problemes, els dos requeriments del Servei de Residus i que algun dia arribaria un expedient sancionador contra l'Ajuntament per no haver regularitzat la situació, a "habilitar un espai destinat al dipòsit temporal dels vehicles fóra d'ús, segons la legislació en vigor". Amb el seu característic esperit antidemocràtic i fugint del consens i la col·laboració amb la resta de forces polítiques municipals, el batle d'Artà no va incloure en l'ordre el dia del Ple aquesta moció, que no va poder ser tan sols ni exposada ni debatuda perquè l'equip de govern (UM-PSOE) en varen rebutjar la seva discussió per urgència. L'equip de govern va argumentar que tenia prou coneixement d'aquest probleme, i que de fet havien provat d'incloure'n el projecte d'habilitació del Parc Verd per a emmagatzemar-hi els vehicles al final del seu ús entre els projectes a ser finançats per l'actual "Plan E", i que l'Estat espanyol havia rebutjat aquesta proposta.
Va ser la setmana següent a la celebració d'aquest darrer Ple, que va entrar en l'Ajuntament la Notificació de l'inici de l'expedient sancionador.
Els Verds-Esquerra d'Artà denunciam la inoperància, el menfotisme i la improvització demostrades sistemàticament per UM davant aquest problema, havent deixat passar, per dos anys consecutius, la convocatòria de subvencions del Consell de Mallorca concretament per a infraestructures municipals i equipaments específics per a la recollida selectiva de residus municipals (el 2009, ni tan sols no s'hi va presentar cap projecte per a ser subvencionat (BOIB 159, de 29 d'octubre de 2009: hi podeu observar com els projectes presentats pels diferents municipis varen rebre subvencions del 100 % de la despesa)). El rebuig, per part del govern de l'Estat, a incloure aquest projecte dins dels finançats amb el calaix desastre del "Plan E" no és sinó una mostra més de les conseqüències de l'improvització a la desesperada amb què actua Unió Mallorquina.
Ara, dels pressuposts municipals, molt afectats per l'actual crisi econòmica, l'equip de govern haurà d'aconseguir els doblers necessaris per a regularitzar la gestió dels vehicles abandonats i fora d'ús, la qual cosa segurament afectarà d'altres projectes també ben necessaris (qui sap si la construcció d'un punt verd a la Colònia de Sant Pere).

Documents relacionats:
Accediu al comunicat sobre la nostra segona denúncia, del passat dia 24-12-2009: Vehicles abandonats i dipositats pels nostres carrers: cap voluntat de resoldre el problema.

Accediu a la Comunicació del Cap del Servei de Residus a Els Verds-Esquerra d'Artà, de dia 28 de gener de 2010, en què se'ns dona coneixement que s'ha procedit a iniciar l'expedient sancionador, en base a la nostra denúncia relativa a la inspecció de dia 17 de març de 2008 a un dipòsit de vehicles fora d'ús al Parc Verds d'Artà, com en base al nostre escrit de dia 23 de desembre de 2009, sol·licitant la incoació de l'expedient sancionador pels fets denunciats.