dilluns, 29 d’octubre de 2007

Els Verds – Esquerra d'Artà reclamen la supressió del Consorci de finques públiques d'Aubarca – Es Verger


L'agrupació ecosocialista artanenca reclama la eliminació del Consorci de les finques públiques d'Artà i la gestió directa de les mateixes per part del Parc Natural de Llevant (PNL). Des de l'any 2001, la creació, gairebé simultània, de les figures del Consorci i del PNL (5 d'abril i 9 de novembre de 2001, respectivament) per a tasques de gestió, en alguns casos, idèntiques, ha comportat nombrosos episodis de descoordinació, superposició i contradiccions, especialment els quatre anys de govern del PP.

El Parc Natural de Llevant ha vist limitada la seva acció dins les finques públiques gairebé des del principi. Des de l'entrada del PP al govern l'any 2003, els òrgans de gestió del PNL (autoritat de gestió i junta rectora) gairebé no s'ha reunit, raó per la qual no s'han aprovat els corresponents plans anuals ni les memòries de gestió, cosa que dificulta la feina dels tècnics. Aquesta situació posa en perill la conservació de les finques i contribueix a la seva degradació, ja que algunes de les activitats que es duen a terme dins les finques no tenen en consideració la normativa que comporta la figura del Parc Natural. El Consorci de les Finques Públiques, amb la aquiescència de UM-PSOE a l'Ajuntament d'Artà, fa i desfà lliurement sense tenir en compte els criteris ambientals ni el nivell de protecció de la zona (parc natural), denuncien Els Verds – Esquerra d'Artà. Fins i tot s'han comès, continuen, “actuacions que van en contra de la preservació i ús públic de l'espai i que es fan sense una comunicació mínima amb els tècnics del Parc”.

Els darrers mesos, sense anar més lluny, Els Verds - Esquerra d'Artà han posat en coneixement de distintes administracions (serveis municipals d'urbanisme, Conselleria de Medi Ambient) possibles infraccions dins de l'àmbit del PNL, a les obres situades a s'Alqueria Vella d'abaix i els seus voltants, consistents en instal·lacions sense llicència (com una rassa per a l'abocament directe d'aigües d'una fossa sèptica directament a un torrent) o abocaments de runa amb uralita (que conté amiant). Igualment, s'ha pogut comprovar l'ús generalitzat de PVC com a material constructiu a les instal·lacions de la tafona restaurada recentment (les obres resten actualment abandonades i sense finalitzar: vegeu notícia restauració tafona Alqueria Vella)

Totes aquestes actuacions van comptar amb el vistiplau dels representants del consistori d'Artà, J. Silva i M. Francisca Servera (PSOE) i R. Gili, (UM) dins la Junta Rectora del Consorci de finques públiques, i es van realitzar d'esquena al PNL, sense informar ni a la direcció ni als tècnics. El mateix cal dir de la desastrosa gestió agrícola i ramadera de les finques públiques (manca de tècnics agrícoles qualificats, contractacions dubtoses, mala gestió dels ramats), dels contractes a dit per diferents obres, etc. (vegeu Nota de premsa d'EU-EV de Llevant, 04-08-06)

Les tasques de gestió que actualment són pròpies del Consorci de finques públiques d'Artà -reivindiquen els ecosocialistes- han passar a ser de gestió directa per part dels òrgans de gestió del PNL. En aquest sentit, el nomenament, com a nova gestora del Consorci -produït aquests darrers dies-, d'una persona sense cap vinculació ni experiència ni amb l'àmbit de la conservació dels espais naturals, ni amb la gestió agrícola-ramadera, ni de les empreses públiques, com la que al seu dia va fer el conseller Font (PP) en la persona de B. Palmer (que llavors era regidor pel PP a l'Ajuntament d'Artà), representa una continuïtat en l'estil de gerència del Consorci i, per tant, és valorada molt negativament per Els Verds – Esquerra d'Artà.