dimecres, 26 de març de 2008

Què és el que pensa realment el batle d'Artà, R. Gili, respecte de la nova Llei de l'habitatge i la construcció d'HPO en rústic?

Caldentey reclama habitatges socials en els terrenys de cessió municipal dels urbanitzables d'Artà i La Colònia i que la revisió de les NN.SS. els impossi al 50% dels urbanitzables de Sos Monjos i Son Tallet

Els Verds-Esquerra d'Artà reclamen que s'aclareixi quina és la postura d'UM respecte de la Llei del sòl que es negocia al si del pacte de govern de les Illes Balears i respecte de l'aplicació de mesures a Artà per a solventar la necessitat d'accés a l'habitatge de la joventut i als menys afavorits.
Sospiten que darrera d'aquesta confusió s'amaga passivitat total respecte de l'accés a l'habitatge pels joves a nivell local, així com voluntat per afavorir l'especulació

Els Verds-Esquerra d'Artà denuncien la contradicció que suposa, al si d'UM, la postura del batle d'Artà i membre de l'executiva d'aquella formació política, Rafel Gili, sobre la construcció de nous habitatges socials (HPO) a les denominades “Àrees de Transició de Creixement” (ATC). A la sessió ordinària del Ple celebrada el passat dimarts, dia 25 de març, davant les preguntes efectuades pel regidor de Els Verds-Esquerra d'Artà, Guillem Caldentey, sobre la política municipal d'habitatge, les respostes del batle d'Artà, Rafel Gili varen ser en tot moment favorables a la mesura proposada actualment en la redacció del projecte de llei de mesures urgents destinades a l’obtenció de sòl per a habitatges de protecció pública.

Ateses les abundants declaracions dels més significats membres de l'executiva d'UM (tant del President, M. Nadal, com del Secretari General, M. Ferrer, en el sentit que UM no votarà la Llei amb la seva redacció actual: ens mostram en contra de la construcció en sòl rústic; UM aposta per la construcció en sòl urbà vacant; Volem per la nostra illa illa blocs de pisos en sòl rústic? UM pensa que no; És irracional construir en rústic com permet la llei Carbonero; o Convertir terrenys avui rústics, els quals el Pla Territorial no ha previst que hagin de ser transformats urbanísticament, per fer-hi pisos en algun règim de protecció pública no sembla el més coherent amb la sostenibilitat i amb la contenció de la urbanització), Els Verds-Esquerra d'Artà reclamen que s'aclareixi quina és la postura d'UM respecte d'aquesta Llei que es negocia al si del pacte de govern de les Illes Balears i respecte de la necessitat de facilitar l'accés a l'habitatge a la joventut i als menys afavorits. Segons Guillem Caldentey, regidor de Els Verds-Esquerra a Artà, no és de rebut que el mateix dia (25-03-08) que fonts d'UM mantenen que la seva posició es manté invariable pel que fa al sòl rústic, el batle d'Artà i membre de l'executiva del mateix partit proposi tot el contrari per al municipi d'Artà.

La formació ecosocialista artanenca critica "el cinisme de l'equip de govern municipal (PSOE-UM) i, en particular, del batle, Rafel Gili, quan declarava als mitjans que el jovent necessita aquest impuls i li hem de donar resposta. Segons Guillem Caldentey (portaveu i regidor al consistori), “els únics que fins ara han rebut impulsos i suports per part de l'Ajuntament han estat els promotors i els especuladors, quan als nuclis urbans d'Artà i de la Colònia de Sant Pere s'han modificat els usos a tots els terrenys de titularitat municipal on anteriorment es podien construir HPO, i quan a les Normes Subsidiàries aprovades inicialment es preveu un 0% d'HPO als nous terrenys urbanitzables”. La pròpia Llei del Sòl, aprovada recentment pel Govern de Madrid (PSOE), obliga a la reserva d'un 30% en les previsions de creixement de sòl per a usos residencials.

De tot això, continua aquest portaveu, es poden treure les següents conclusions: No és necessari sortir cap a la fora-vila per a construir HPO, bastaria dedicar a aquest ús els terrenys que han de ser cedits pels promotors a l'Ajuntament a la nova urbanització de Sos Monjos, i tornar a modificar l'ús de les parcel·les de titularitat municipal de la Colònia de Sant Pere, permetent-hi l'edificació d'habitatges protegits”.

Transcripció de les preguntes-respostes al respecte del Ple de dia 25 de març de 2008:
(EV-Esquerra) Es ratifica el senyor batle en les seves declaracions del passat dia 12 de novembre, segons les quals la construcció d'HPO , per part de la Conselleria d'Habitatge, a les anomenades Àrees de Transició de Creixement (ATC), representen una resposta a l'impuls que necessita la joventut per a accedir a l'habitatge digne, tal com es prescriu constitucionalment? (R. Gili)
(EV-Esquerra) Com valora el senyor Gili les tesis del Secretari general d'UM, M. Ferrer, segons les quals convertir terrenys avui rústics, els quals el Pla Territorial no ha previst que hagin de ser transformats urbanísticament, per fer-hi pisos en algun règim de protecció pública no sembla el més coherent amb la sostenibilitat i amb la contenció de la urbanització? (R. Gili) No tothom pensa igual
(EV-Esquerra) Considera encara l'equip de govern que la joventut necessita del suport de les administracions públiques per a l'accés a l'habitatge? (R. Gili)
(EV-Esquerra) Quines són les polítiques per a facilitar l'accés a l'habitatge que considera dur a terme aquest equip de govern municipal, si és que s'ha considerat fer quelcom al respecte? (R. Gili) Posar sòl
(EV-Esquerra) Per quina raó a les Normes Subsidiàries aprovades inicialment es preveu un 0% de sòl per a HPO als nous urbanitzables, en clara divergència amb l'establert per la nova llei del sòl del govern Zapatero, aprovada recentment i que hi prescriu un mínim d'un 30%? (R. Gili) Quan va sortir la Llei nosaltres ja havíem començat les Normes Subsidiàries, per tant no tenim cap obligació, però no obstant si podem s'hi posaran.


Bibliografia:

- Per a accedir a la notícia de Diario de Mallorca (13-11-07) sobre la postura de R. Gili, batle d'Artà, respecte de la construcció d'HPO a sòl rústic, pitjau aquí
POSTURA DE L'EXECUTIVA D'UM:
- [Vídeo] Declaracions Miquel Nadal (21-02-08): pitjau aquí
- Diari de Balears, dijous 28 de febrer de 2008: [Nadal] Considera «irracional» construir en rústic com permet la llei Carbonero
- Pitjau aquí
per accedir a l'article de Miquel Ferrer, Secretari General d'UM, amb títol UM i els habitatges en sòl rústic, de dia 1 de març de 2008
- 25 de març de 2008: Miquel Nadal, President d'UM, declara que UM vol una proposta 'concreta' per desbloquejar la llei de l'habitatge.