dilluns, 6 d’octubre de 2008

Document: Recurs de Reposició Els Verds/Esquerra d'Artà, PP d'Artà i UIA

SENYOR BATLE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ


Recurs potestatiu de reposició


Recurrents

Margalida Tous Ferrer,
amb DNI xxxxxxxx, Francesc Lliteras Reche, amb DNI xxxxxxxxxx i Guillem Caldentey Crego, amb DNI xxxxxxxx, en representació dels grups municipals Unió Independents d’Artà, Partit Popular d’Artà i Els Verds/Esquerra d’Artà.


Adreça de notificació: Plaça del Conqueridor, 7, d’Artà


D’acord amb el que disposen els arts. 51 i 52 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, els arts. 209 al 211 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim jurídic de les Entitats locals, l'art. 114 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions públiques i del Procediment administratiu comú, i l'art. 107.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de Règim local de les Illes Balears, i a la vista de l'establert a l'art. 14 de la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de Normalització Lingüística,


EXPOSAM

 1. Que a la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament d'Artà celebrada el passat dia 30 de setembre de 2008, es va adoptar l'acord d'aprovar la proposta de l'equip de govern d'anomenar “Carrer de les Dones d'Aigua” al carrer de la urbanització Estrella de Mar, en la discussió i votació del punt 5 de l'ordre del dia, referent a “5. Aprovació, si s’escau, de la proposta del canvi de nomenclatura i de numeració del carrer de la urbanització Estrella de Mar”.

 2. Que els membres de l’equip de govern varen fer dues propostes per al nom del vial: Carrer del Talaiot de l’Aigua Freda (sic) i Carrer de les Dones d’Aigua. (Veure document adjunt núm. 3).


 3. Que els membres de l’oposició vàrem fer una proposta en el sentit de conservar la toponímia de la zona i proposàrem el nom de Carrer de Cala Tonó, ja que ara mateix es fa un esforç perquè l’estudiós Cosme Aguiló reculli la toponímia de tota la costa artanenca. Així mateix, vàrem proposar altres noms que fessin referència als accidents geogràfics de la zona, com ara "Cala Tonó", "Torrent de Cala Tonó", i ses puntes "de Destorbajornals", "Llarga" i "Na Nicolava".

 4. Que, en el mateix Ple vàrem fer referència a la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de Normalització Lingüística. L’article 14 d’aquesta norma assenyala:

  “1.Els topònims de les Illes Balears tenen com a única forma oficial la catalana. 2. Correspon al Govern de la Comunitat Autònoma, d’acord amb l’assessorament de la Universitat de les Illes Balears, determinar els noms oficials dels municipis, territoris, nuclis de població, vies de comunicació interurbanes en general i topònims de la Comunitat Autònoma. Els noms de les vies urbanes han de ser determinants pels ajuntaments corresponents, també amb l’assessorament esmentat, donant preferència a la toponímia popular tradicional i als elements culturals autòctons”.
 1. Que en els decrets pels quals s’han publicat en el BOCAIB o BOIB les formes oficials dels topònims de les Illes Balears, s’ha tingut en compte l’assessorament de la Universitat de les Illes Balears. (Veure document adjunt núm. 2)

 2. Que en la proposta feta per l’Ajuntament, a més de no aportar cap base legal, no es va comptar amb l’assessorament de la Universitat de les Illes Balears. (Veure document adjunt núm. 3)


Per tot l'exposat, i d'acord amb la legislació vigent,


PRESENTAM RECURS DE REPOSICIÓ

en contra de l'Acord del Ple de l'Ajuntament d'Artà, adoptat en sessió ordinària el passat dia 30 de setembre de 2008, referent a “5. Aprovació, si s’escau, de la proposta del canvi de nomenclatura i de numeració del carrer de la urbanització Estrella de Mar”, pels motius adduïts a la part expositiva del present escrit.


Documents que s'adjunten:

 1. Còpia dels decrets que publiquen les formes oficials dels topònims de les llles Balears.

 2. Còpia de l’article 14 de la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de Normalització Lingüística.

 3. Còpia de la proposta feta per l’equip de govern.


Artà, 6 d’octubre de 2008Margalida Tous Ferrer Francesc Lliteras Reche Guillem Caldentey Crego
SENYOR BATLE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ