diumenge, 23 de novembre de 2008

De rètols publicitaris en sòl rústic i disciplina urbanística


Creu de pedra de la Colònia, a dia 6 de novembre de 2006


Creu de pedra de la Colònia, a dia 23 de novembre de 2006

Rafel Gili es nega a obrir expedients de disciplina urbanística als infractors en sòl rústic
A instància de Els Verds-Esquerra, el Govern de les Illes retira un cartell devora la creu de la Colònia

Ja fa dos anys que Els Verds-Esquerra insten de manera sistemàtica l'equip de govern a fer complir la normativa urbanística (PTM i NNSS) relativa a la instal·lació de rètols publicitaris en sòl rústic. Poc a poc, el paisatge de l'entrada de la Colònia i la seva creu va millorant, a pesar de l'omissió, per part de l'equip de govern, del seu deure de fer complir la normativa. Les darreres setmanes, i a instàncies de Els Verds-Esquerra, l'Agència Balear de l'Aigua ha enretirat un rètol de la seva propietat que havia restat instal·lat ben a la vora de la creu (catalogada com Bé Etnològic) dos anys, i que anunciava una obra d'aquell organisme balear.

Encara resten instal·lats una sèrie de rètols i se n'han instal·lat de nous, i així serà fins que el batle es negui a incoar els corresponents expedients d'infracció. Els Verds-Esquerra denuncien la forma discriminatòria d'actuar de l'equip de govern municipal (UM-PSOE) en aquest aspecte, tenint en compte que alguns empresaris han eliminat de manera voluntària els seus rètols d'aquest mateix lloc i que a altres empresaris, a altres indrets del municipi, sí se lis ha obert expedient d'infracció per idèntic motiu. També critiquen la poca vista que demostra l'equip de govern si realment vol tenir cura del paisatge del nostre municipi i potenciar un turisme de qualitat.