divendres, 19 de juny de 2009

Sol·liciten la revisió d'ofici d'una llicència d'obres i, si s'escau, l'inici dels tràmits dirigits a la seva nul·litat

Imatge de les obres d'avui, dia 19 de juny de 2009

Imatge de l'estat de les obres dia 11 de març de 2009.
A ambdues imatges s'hi pot observar com roman alterat el relleu natural del terreny,
prenent com a referència, entre d'altres, la fita de la figuera


Els Verds-Esquerra denunciaren el mes d'octubre de 2007 (1) grans moviments de terra i canvi del relleu natural en zona protegida
Els Verds-Esquerra insten a la revisió d'ofici d'una llicència d'obres per a un xalet i piscina en uns terrenys afectats per un expedient de disciplina urbanística encara obert i, si s'escau, a l'inici dels tràmits per a declarar-ne la seva nul·litat
L'aixecament de terraplens il·legals i canvi en l'orografia no han obstat per a l'atorgament d'una nova llicència d'obres, per les quals també s'ha obert un expedient d'infracció urbanística

Els Verds-Esquerra han presentat un document d'Instància (2) a l'Ajuntament d'Artà al qual reclamen la revisió d'ofici d'una llicència d'obres atorgada per la Junta de Govern Local el passat mes d'octubre de 2007. El principal motiu d'aquesta sol·licitud és la constatació que la llicència es va donar obviant el fet que, sobre els terrenys als quals es duen a terme les obres de construcció d'un habitatge aïllat i piscina, obra sense haver-se acabat de tramitar un expedient de disciplina urbanística.
La llicència d'obres es va atorgar dia 7 d'octubre (3), amb Informe favorable de l'arquitecta municipal (4). No obstant el caràcter favorable de l'Informe, al mateix es feia constar el fet que “Segons informe del departament de disciplina urbanística d'aquest Ajuntament, consta obert un expedient de disciplina urbanística per haver realitzat terraplens de terra d'aproximadament 4 m. d'altura. [...] s'emet informe favorable condicionat a que es compleixin els condicionants que s'exposen als informes esmentats”.
L'expedient de disciplina urbanística a què es fa referència en l'esmentat Informe de l'arquitecta municipal és l'expedient 27/2007, iniciat per Decret de Batlia dia 10 d'abril de 2008 per la “realització d'obres sense llicència municipal al Pol. 3 Parc. 405 consistents en Terraplens de terra d'aproximadament 4 m. d'altura”. Dia 24 d'octubre de 2007, Els Verds-Esquerra d'Artà havien denunciat a l'Ajuntament que en aquesta parcel·la s'hi havien produït grans moviments de terra i canvi del relleu natural en zona protegida, fets que suposaven la infracció de diferents Normes del Pla Territorial de Mallorca, com de les Normes Subsidiàries municipals en vigor.
Els Verds-Esquerra insisteixen, en el seu escrit d'Instància, en el fet que encara avui -ni en el moment de l'atorgament de la llicència d'obres- no hi ha cap constància, documental ni empírica, de la definitiva tramitació de l'esmentat Expedient de Disciplina urbanística, ni pel que fa a l'expedient sancionador, ni pel que fa a la legalització de les obres i restabliment de la legalitat. Consideren d'una extremada gravetat no només la manca de voluntat per a que es faci efectiu el cobrament de les diferents sancions (Els Verds-Esquerra insten també, en la seva Instància, a que es sancioni pel 100% del valor de les obres, això és, 48.000 euros, i tant al propietari com al contractista de les obres, per no haver-se donat compliment a cap de les ordres i requeriments de demolició i restitució de la legalitat o obtenció de llicència en els terminis prevists per la legislació, dictats pel Batle d'aquest Ajuntament mitjançant Decret dia 15 de novembre de 2007) (5) sinó el fet que les obres ja iniciades s'han fet aprofitant el nivell orogràfic dels terrenys, no original sinó modificat il·legalment amb ocasió dels moviments il·legals de terra produïts la tardor de l'any 2007 i que varen provocar la seva denúncia i posterior obertura d'expedient d'infracció per part de l'Ajuntament.
És per aquests motius que Els Verds-Esquerra insten, en el seu escrit, a “Que es dugui a terme una revisió d'ofici de la llicència urbanística atorgada per la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament dia 7 d'octubre de 2008 [...] [Revisió d'ofici que] procedeix, en la nostra opinió, per altra banda, des del moment que legitima, de manera manifesta, una infracció urbanística GREU sobre la qual obrava, en el moment de l'atorgament, com en l'actualitat, obert i sense resolució, un expedient d'infracció urbanística, i que consolida les obres il·legals per les quals es va produir l'obertura de l'esmentat expedient de disciplina urbanística 27/2007, sense que s'hagi donat un restabliment de la legalitat i sense que s'hagi retornat al terreny el seu relleu orogràfic original. A conseqüència d'aquesta manca de restabliment de la legalitat, l'edifici en construcció [...] assoleix una alçada desproporcionada respecte del relleu orogràfic original i natural de la zona, que té per conseqüència una destacable degradació paisatgística en aquest entorn”.
Els Verds-Esquerra denuncien la manca total d'interès, per part del batle i regidor d'obres, Rafel Gili, en la vigilància sobre disciplina urbanística que es demostra en casos com aquest, que té com a conseqüència la transformació del relleu original i degradació del paisatge a zona protegida. Guillem Caldentey, regidor de la formació ecosocialista, denuncia també la ineptitud i la manca de voluntat “no ja només pel que fa al restabliment de la legalitat i conservació del paisatge, sinó fins i tot recaptatòria, en no haver-se produït el pagament d'un sol cèntim de l'antic i avorrit expedient de disciplina urbanística. L'Ajuntament d'Artà no pot permetre's ni que es degradi el paisatge del municipi, si veritablement es vol poder oferir un producte turístic diferenciat, ni deixar de recaptar cap cèntim. En aquesta ocasió, instam a que es es duguin a terme els tràmits necessaris per tal que es faci efectiu el requeriment de pagament de sancions per valor de 96.000 euros en total”.
Exemples com aquest indiquen fins a quin punt és necessària l'adhesió de l'Ajuntament d'Artà a l'Àgencia per la Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca (APLUTM), com ja s'ha fet a municipis com Valldemossa o Campanet.
Si ja ni tan sols no s'estan cobrant les sancions, qualsevol conveni amb l'APLUTM per a la gestió de les tasques d'aplicació de la disciplina haurà de ser positiu, sigui quin sigui el percentatge del total recaptat que correspongui a l'Agència. L'equip de govern de l'Ajuntament d'Artà (UM-PSOE) varen rebutjar, per tercera ocasió, el passat mes de març, la moció presentada per l'agrupació ecosocialista artanenca de declarar l'interès de l'Ajuntament en adherir-se a l'APLUTM (6). Caldentey considera “d'autèntic escàndol” que R. Gili, batle d'Artà, romangui com a membre del Consell Directiu de l'APLUTM, atesa la seva postura escèptica amb la mateixa (7), la negativa a adherir-hi el municipi, i la manca d'aplicació demostrada de les competències pròpies que es nega a delegar”. Caracteritza de “pura demagògia”, en aquestes circumstàncies, demanar compensacions econòmiques a les administracions supramunicipals per una suposada voluntat conservacionista del territori per part del seu ajuntament (8).

(1) Accediu al document d'Instància de 24 d'octubre de 2007; al comunicat de Els Verds-Esquerra de dia 06-11-2007: Abocament sense llicència de grans quantitats de terra per part de la gran promotora que s'ha instal·lat a fer feines a sa Colònia; premeu aquí per a accedir a la notícia de T. Obrador/Diario de Mallorca de dia 09-11-2009: El Ayuntamiento abre un expediente por un gran vertido de tierra en rústico.
(2) Accediu al document d'Instància de dia 18 de juny de 2009.
(3) Accediu al document de Notificació d'atorgament de la Llicència.
(4) Accediu a l'Informe de l'arquitecta municipal, de dia 3 de setembre de 2009.
(5) Accediu al document de Notificació del Decret de Batlia de dia 15 de novembre de 2007, d'ordre de suspensió de la obra de moviments de terra, com de requeriment de legalització de les mateixes. Els Verds-Esquerra no entenen quin és el motiu pel qual, davant de l'incompliment d'aquestes ordres, dia 20 d'abril de 2009 s'imposa, per Decret de Batlia, una sanció pel 50% (la mínima) del valor de les obres, i només al propietari: Accediu al document de Notificació d'aquest Decret. No es té notícia documental, a dia d'avui, que s'hagi fet efectiu cap pagament per part del propietari.
(6) Accediu a la Moció de Els Verds-Esquerra d'Artà, rebutjada per l'equip de govern per tercera vegada però recolzada per la resta de partits de l'oposició (UIA i PP).
(7) Accediu a l'article de Quim Torres/Diari de Balears del passat dia 27-11-2002: UM no frena l'Agència.
(8) Accediu a l'article de T. Obrador/Diario de Mallorca del passat dia 13 de setembre de 2008: Frente común de Artà, Campos i Sant Joan de Labritja para exigir ayudas. Accediu a la crítica de Els Verds-Esquerra d'Artà a la proposta presentada pel batle d'Artà, R. Gili (UM), i aprovada al Ple del proppassat mes de maig, de reivindicar compensacions econòmiques per l'estat de conservació del municipi: Per quins motius vàrem votar en contra d'aquesta moció?