dilluns, 23 de març de 2009

Un mes després, tornam a recòrrer altres bases i convocatòries de provisió de llocs de feina municipal

En tres mesos han presentat tres Recursos Potestatius de Reposició contra sengles convocatòries i bases de selecció de personal municipal, funcionari i laboral
Els Verds-Esquerra denuncien la persistent provisió interina i precària de llocs de feina a l'Ajuntament d'Artà per part d'UM-PSOE, el progressiu augment de treballadors contractats temporalment (indefinits), i la nul·la feina en racionalització i millora de l'organització del personal municipal
Han enviat una carta als màxims responsables d'administracions i serveis públics dels sindicats amb representació entre els treballadors de l'Ajuntament exposant la deplorable gestió del personal municipal

Els Verds-Esquerra d'Artà varen presentar, el passat divendres dia 20 de març, sengles Recursos Potestatius de Reposició en contra dels Acords de la Junta de Govern Local (UM-PSOE) de l'Ajuntament d'Artà, de convocatòria i bases per a la provisió, amb caràcter interí i urgent, de dos llocs de feina d'aquesta Corporació.
Els Recursos presentats es fonamenten, principalment, en el caràcter interí de les provisions dels llocs de feina (funcionari interí Auxiliar Administratiu adjunt al Departament d'Informàtica i personal laboral interí d'Auxiliar de l'Oficina d'Informació) quan, segons la formació econacionalista, res no justifica aquest caràcter en tractar-se, en ambdós casos, de llocs de feina estructurals i, en el cas de l'auxiliar informador, d'un lloc de feina previst a les Ofertes d'Ocupació Pública de Treball de l'Ajuntament des de l'any 2005.
S'ha de recordar que el passat mes de gener, Els Verds-Esquerra havien presentat un altre Recurs de Reposició en contra de la convocatòria i bases per a cobrir la plaça d'Arquitecte municipal. Al seu dia, la formació artanenca ja va denunciar aquest fet (vegeu comunicat, en aquest mateix blog, de dia 22 de febrer de 2009), quan es tractava d'una plaça contemplada a l'Oferta pública d'Ocupació les dues darreres legislatures i de caràcter manifestament permanent i estructural. Guillem Caldentey, regidor de la coalició, considera que la forma amb què s'estan proveint aquests llocs de feina vacant “frega els límits de la legalitat si no els supera, i denota una clara voluntat política de mantenir el control sobre la tasca de la persona que l'ocupa, en perjudici de la preceptiva garantia d'objectivitat, imparcialitat i independència en l'exercici de les seves funcions”.
Davant aquest seguit de despropòsits en la gestió municipal, així com en la incapacitat i manca total de voluntat política per part de l'equip de govern d'avançar en la gestió del personal municipal com en la seva organització a través, per exemple, de la redacció dels oportuns catàlegs de llocs de treball, o de la correcta provisió amb personal fixe de distintes places de feina -en particular, les cobertes amb personal laboral no fixe sinó “indefinit”, això és, amb contractació temporal i precària-, fets que redunden en la precarietat laboral d'un cada vegada més nombrós conjunt de treballadors, així com en la qualitat dels serveis municipals, Els Verds-Esquerra han enviat una carta als sindicats amb representació dels treballadors de la Corporació denunciant la gestió, per part dels responsables polítics municipals, de l'organització del treball i la qualitat laboral dels treballadors d'aquest Ajuntament, i emplaçant-los a fer un esforç extraordinari -considerat urgent i inajornable per part de la formació d'esquerres- dirigit a la millora de les condicions generals dels treballadors i de la qualitat en els serveis municipals, que se n'ha de derivar necessàriament.