divendres, 22 de maig de 2009

Foscors en la comptabiblitat financera de Ràdio Artà Municipal

Els Verds-Esquerra acusa Ràdio Municipal d’Artà de gestió obscurantista

L’agrupació insta l'equip de govern (UM-PSOE) a revisar la situació contractual de l'Ajuntament per manca de transparència econòmica l'exercici 2008

La passada Comissió Informativa d'Hisenda i Interior, de dia 20 de maig, Guillem Caldentey -regidor de Els Verds-Esquerra d'Artà- va informar l'equip de govern i, en particular, el regidor de Telecomunicacions, B. Gili, d'irregularitats en la gestió comptable per part del responsable de la gestió i funcionament de Ràdio Artà Municipal. Aquestes irregularitats consisteixen en l'ocultament d'informació a l'Ajuntament dels recursos econòmics percebuts per Ràdio Artà Municipal l'any 2008, informació econòmica preceptiva segons l'establert en les condicions per les quals l'Ajuntament li va encomanar la gestió directa al responsable del seu funcionament i gestió, encomana de gestió directa produïda per Junta de Govern Local (UM-PSOE) a finals de l'any 2007 i renovada el passat mes de desembre de 2008.

Les irregularitats comprovades per Els Verds-Esquerra d'Artà consisteixen en un ingrés que no consta a la Secretaria de l'Ajuntament d'Artà, corresponent a un contracte menor efectuat amb la Direcció General de Comunicació de la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes en concepte de “patrocini del programa setmanal Natura, per un import de 8.796,67 Euros (IVA inclòs)”, segons consta a un Certificat d'aquella Direcció General balear expedit al regidor ecosocialista el passat dia 23 de març; i en un ingrés en concepte de falques publicitàries per valor de 2.564,77 euros per part d'aquell organisme balear que posteriorment s'esdevenen, segons el Certificat de Secretaria municipal anteriorment esmentat (de data 4 de març de 2009), en 882 Euros en el mateix concepte de publicitat ingressats a Ràdio Artà Municipal per part de l'empresa “Mediterrània de Publicitat”, empresa que gestiona la publicitat del Govern de les Illes als mitjans de comunicació.

Guillem Caldentey va exposar a l'equip de govern la conveniència, a la vista d'aquestes dades, de revisar immediatament la relació contractual que l'Ajuntament manté amb el responsable d'aquest mitjà de comunicació municipal. Una relació contractual, per altra banda, criticada fa temps per aquesta formació com per Unió d'Independents d'Artà, atesa la forma poc transparent i democràtica com es va establir, sense cap tipus de concurs ni oferta pública. En els termes de l'actual contractació, el responsable de la gestió i funcionament de Ràdio Artà Municipal percep 600 euros mensuals bruts per part de l'Ajuntament, a banda de la totalitat dels ingressos en concepte de publicitat, privada i pública, sota la forma de subvenció.

El regidor ecosocialista critica l'absoluta manca de voluntat per part del batle d'Artà, Rafel Gili, com del regidor de Telecomunicacions, B. Gili, de dur la gestió d'aquesta àrea amb un mínim de seriositat i transparència, com el seu demostrat amiguisme i voluntat de mantenir baix el seu control polític el mitjà municipal de comunicació.


TÍTOL HABILITANT PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RADIODIFUSIÓ SONORA PER ONES TERRESTRES
Per altra banda, Els Verds-Esquerra es feliciten per la tramitació del Títol Habilitant per a la radiodifusió sonora de Ràdio Artà Municipal, tramitació que l'equip de govern va iniciar el passat mes d'octubre arrel de les preguntes al respecte que va formular el regidor de Els Verds-Esquerra, Guillem Caldentey, i que aviat rebrà la seva aprovació definitiva. Encara que llavors (Ple de dia 30 de setembre de 2008) la resposta del regidor de Telecomunicacions, B. Gili, va ser afirmativa en el sentit que Ràdio Artà Municipal disposava d'aquest títol, el fet és que posteriorment va donar inici a la tramitació per a la seva obtenció definitiva. “Ara que les coses començaran a funcionar regularment, i a la vista de les irregularitats comptables anteriorment exposades, és el moment de repensar el funcionament d'aquest mitjà de comunicació municipal, millorar la transparència en la seva gestió i, a ser possible, mirar d'obrir la gestió i el funcionament de la Ràdio a més ciutadans i professionals que hi podrien estar interessats”, afirma el regidor de l'oposició.

Documentació:
- Accediu al Certificat de Secretaria de l'Ajuntament d'Artà del passat dia 4 de març.
- Accediu al Certificat de la Direcció General de Comunicació, de dia 23 de març de 2009.
- Accediu a la recopilació d'intervencions als Plens ordinaris de l'Ajuntament d'Artà sobre Ràdio Artà Municipal l'any 2008.
- Accediu al Contracte que va regir el funcionament de Ràdio Artà Municipal entre novembre de 2004 i octubre de 2007; accediu al contracte actual, renovat per la Junta de Govern Local de dia 22 de desembre de 2008.
- Normativa reguladora: Decret 86/1995, de 7 de setembre, de Radiodifusió; Decret 38/2008, de 4 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic aplicable a l'atorgament de títols habilitants per a la prestació del servei de radiodifusió sonora per ones terrestres i a la inscripció d'aquests títols en el Registre de Títols Habilitants per a la Radiodifusió Sonora en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB Núm. 50, de 12 d'abril de 2008).
- Respecte del tràmit d'obtenció del Títol Habilitant, ccediu a la Instància de Tramesa de la Certificació d'Instal·lacions, de dia 2 de desembre de 2008.

1 comentari:

Julen Adrián ha dit...

Ets una formiga que no atura. Cada vegada que denuncies una mangarrufa de l'equip de govern escrius una enciclopèdia. Molt bona feina.
He d'afegir que quan vaig entrear a l'equip de govern amb PSOE i UM vam "regularitzar" una situació de fet, ja que Ràdio Artà estava en mans de Virigos des de molt més enrera, amb els Independents, i dins l'acord figurava que es radiarien els plenaris, i el Sr. Virigos es quedaria amb la recaptació de la publicitat, pero els dos anys següents no va entregar cap informe anual de la seva gestió, com era l'acordat. Tothom sospita que durant anys va estar cobrant las cunyes publicitàries en negro colacao, i ara sembla ser que tampoc declara el que cobra del govern. Tot plegat, una maravella. I ningú diu res.