dimarts, 22 de setembre de 2009

Proposta al Govern de les Illes: Supressió del Consorci d'Aubarca - Es Verger


Els Verds-Esquerra d'Artà proposen al Govern de les Illes Balears la supressió del Consorci d'Aubarca - Es Verger
Es persegueix, d'aquesta manera, evitar la seva duplicitat de funcions amb el Parc Natural de Llevant, estalviar els 50.000 euros de sou brut del gerent, millorar les condicions dels seus treballadors i limitar en el possible la opacitat de les actuacions de l'Administració

Davant la crisi econòmica i les dificultats financeres amb què el Govern de les Illes Balears s'enfronta actualment, sembla ser que aquesta administració té, entre d'altres propòsits i de cara a la redacció dels pressuposts per l'exercici 2010, el d'estudiar la supressió d'empreses públiques, particularment aquelles la raó de ser de les quals pugui entendre's dubtosa per diferents motius (duplicitat en les funcions, opacitat en la seva gestió econòmica, etc.).
En aquesta línia, Els Verds-Esquerra d'Artà han enviat a les Conselleries d'Hisenda, Medi Ambient i Presidència del Govern de les Illes Balears una proposta concreta de supressió d'una empresa pública, el Consorci d'Aubarca - Es Verger, el qual té per objectiu La conservació, protecció, gestió i explotació dels recursos de les finques rústiques Aubarca, Es Verger [i s'Alqueria Vella] del terme municipal d’Artà, propietat de la comunitat autònoma de les Illes Balears, com també de totes aquelles finques que en un futur, i amb la finalitat d’ampliar-ne la superfície, s’hi integrin (1).
La proposta de supressió d'aquest Consorci per part de Els Verds-Esquerra d'Artà (2) recolza una proposta anterior formulada pel representant dels treballadors del Parc Natural de Llevant (CCOO) la passada reunió de la seva Junta Rectora, de dia 22 de gener de 2009 (3).
La tasca de fonamentació i argumentació d'aquesta proposta ha estat molt senzilla: n'hi ha hagut prou amb una mica d'estudi comparatiu de la normativa en vigor que afecta el territori (espai natural protegit) i els funcionaments del Parc Natural de la Península de Llevant i del propi Consorci d'Aubarca - Es Verger, a més d'una altra empresa pública (Espais de Natura Balear, de titularitat autonòmica) que també està present i gestiona aquest territori, derivant-se'n les conclussions de la proposta de supressió del Consorci d'Aubarca - Es Verger per si soles.
El principal argument expressat en la proposta enviada al Govern de les Illes és que una de les raons formals de ser dels Consorcis, és l'assoliment d'objectius compartits per diferents administracions o empreses, amb participació funcional o econòmica per part de les diferents administracions consorciades. En el cas que ens ocupa, les administracions consorciades són el Govern de les Illes Balears i l'Ajuntament d'Artà. Per a demostrar que aquest no és el cas, Els Verds-Esquerra recorden que el cent per cent dels recursos necessaris (materials, humans i econòmics) per al funcionament d'aquest Consorci, com les finques objecte de la seva gestió, són aportats per l'administració autonòmica. Aquest és un dels motius pels quals consideren que el Consorci d'Aubarca i Es Verger no té raó de ser. Més encara quan en l'Autoritat de Gestió i en la Junta Assessora del PNL l'Ajuntament d'Artà hi té, de manera estatutària, representació (4). Per altra banda i en qualsevol cas, és oportú recordar que la Llei 5/2005, de 26 de maig, de Conservació dels Espais de Rellevància Ambiental de les Illes Balears (LECO) garanteix el dret de participació de l'Ajuntament en la gestió mediambiental d'aquest espai protegit ubicat íntegrament en el seu terme municipal quan, en el seu art. 33, contempla els mecanismes per a donar entrada als ajuntaments en la presa de decisions en la gestió mediambiental dels espais naturals protegits.
Un altre argument fonamental és la duplicitat de funcions que es dóna entre el Consorci d'Aubarca - Es Verger i el Parc Natural de la Península de Llevant (PNL), entre d'altres raons pel seu funcionament en un idèntic territori després de la retallada del PNL per part del Partit Popular l'any 2003 (5). També, la duplicitat en les funcions pròpies del Director/a del PNL, funcionari de carrera (6), i les pròpies del Gerent del Consorci, que no té per què tenir cap formació relacionada amb les tasques i objectius propis del Consorci. En aquest sentit, Els Verds-Esquerra d'Artà proposen que la supressió del Consorci suposaria per a l'Administració un estalvi, com a mínim, d'uns 50.000 euros que és la despesa del sou brut del Gerent del Consorci (7). Així mateix, segons Els Verds - Esquerra, les funcions que actualment són assumides pel càrrec Gerent del Consorci d'Aubarca – Es Verger podrien ser perfectament assumides pel càrrec Director del PNL el qual, a diferència del Gerent del Consorci, ha de ser i és un funcionari de l'Administració autonòmica, el que comporta unes majors garanties de formació i capacitat tècnica per al desenvolupament de les tasques de gestió i direcció.
Per altra banda, amb la supressió del Consorci es vol millorar les condicions laborals dels seus treballadors: les condicions laborals, especialment en l'aspecte contractual, dels treballadors del Consorci participat pel Govern de les Illes s'han de veure millorades amb la seva assumpció orgànica per la Conselleria de Medi Ambient o bé per les empreses Espais de Natura Balear o Institut Balear de la Natura, amb una plantilla molt més grossa i millor representada. De fet, la majoria de treballadors del Consorci són contractats per obra i servei, interins o ocupen places eventuals.
Els Verds-Esquerra d'Artà han enviat, així mateix, la proposta presentada a les Conselleries al Grup Parlamentari Bloc per Mallorca-PSM-Verds, com al partit Esquerra. Amb el trasllat d'aquesta proposta al grup parlamentari, els ecosocialistes artanencs desitgen que els partits d'esquerra la facin seva i procurin, d'aquesta manera, que realment sigui tenguda en compte a la hora de redactar els pressuposts de la Comunitat pel proper exercici 2010, per al bé de la mateixa Administració però, sobre tot, per al bé dels administrats.
També cercaran el recolzament de l'Ajuntament d'Artà a aquesta proposta, mitjançant una moció que presentaran al proper Ple ordinari (dia 29 de setembre) (8).

(1) Accediu al Decret 55/2001, de dia 6 d’abril, pel qual es crea el Consorci Aubarca – Es Verger.
(2) Accediu al document de Proposta de Els Verds-Esquerra d'Artà de Supressió del Consorci d'Aubarca - Es Verger, proposta enviada dia 21 de setembre a les Conselleries d'Hisenda, Medi Ambient i Presidència del Govern de les Illes Balears.
(3) Accediu al document d'Acta de la reunió de la Junta Rectora del Parc Natural de la Península de Llevant celebrada dia 22 de gener de 2009. La intervenció del representant de CCOO relativa a la conveniència de suprimir el Consorci d'Aubarca - Es Verger, com les rèpliques del Batle d'Artà, Rafel Gili (UM), es troben a les pàgines 6-7 del document. S'ha de remarcar la falsedat i el caràcter demagògic de les intervencions del Batle d'Artà fonamentada en dues afirmacions falses: (a) Artà NO ha cedit mai cap finca al Parc ni al Consorci ni al Govern; i (b) , com s'ha dit, l'Ajuntament d'Artà NO inverteix cap cèntim ni en el PNL ni en el Consorci d'Aubarca - Es Verger. En aquest mateix document es pot comprovar com acte seguit les demagògiques i falses tesis del batle d'Artà, desgraciadament, són compartides i assumides amb tota naturalitat pel President del PNL i Conseller de M. Ambient, M. À. Grimalt.
(4) Accediu al Decret 127/2001, de 9 de novembre, pel qual es declaren el parc natural de la península de Llevant i les reserves naturals de Cap Farrutx i Cap Des Freu.
(5) Accediu a un extracte de la Llei 10/2003 de mesures tributàries i administratives (llei d’acompanyament als pressuposts), a través de la qual el PP va retallar en un 90 % la superfície del PNL, deixant-la limitada a la de les finques públiques.
(6) Consultau el ja esmentat Decret 127/2001, de 9 de novembre, pel qual es declaren el parc natural de la península de Llevant i les reserves naturals de Cap Farrutx i Cap Des Freu (art. 10).
(7) Encara que Els Verds-Esquerra d'Artà són un grup municipal amb representació a l'Ajuntament d'Artà (administració, com s'ha dit, consorciada juntament amb el Govern de les Illes en aquest Consorci d'Aubarca - Es Verger), no han pogut tenir accés a les Actes dels òrgans de gestió i govern del Consorci, encara que el varen demanar el passat dia 13 d'agost de 2009. La dada la conclouen del cobra actualment un Director General del Govern (uns 56.000 euros bruts) i a la vista del Decret 157/1999 de 28 de juliol, de modificació del decret 107/ 1995 de 21 de setembre, pel qual s’estableixen normes d’aplicació al personal inclòs en l’àmbit de l’article 9 de la llei 21/1989, calculat a la baixa.
(8) Accediu a la Moció que presenten Els Verds-Esquerra d'Artà per a la seva discussió i, si s'escau, aprovació, pel Ple de l'Ajuntament d'Artà en la seva sessió ordinària que tindrà lloc el proper dia 29 de setembre de 2009.

Què n'ha dit la premsa
Diari de Balears, 23-09-2009: Demanen la supressió del Consorci Aubarca-Es Verger.
Diario de Mallorca, 06-10-2009: Els Verds-Esquerra solicitan eliminar el Consorcio de fincas de Aubarca.

2 comentaris:

Julen Adrián ha dit...

El consorci de les finques públiques d'Artà va ser el resultat d'una imposició del aleshores batle d'artà, Monserrat Santandreu, amb el suposat objectiu de que l'Ajuntament d'artà estigués present en les decisions i actuacions que s'havien de prendre respecte a aquestes finques. Dic suposat perque,a través de la seva presència als òrgans de govern del parc Natural ja tenia asegurada aquestà presència i participació municipal. Caldrien altres lectures no tan municipalistes. Els verds d'artà mai vam tenir clar la necessitat del Consorci, però com des de la conselleria de Medi Ambient ho van acceptar, idò també ho vam tenir que acceptar.
el primer gerent del Consorci, no em record del llinatge, crec que Piris, era un tècnic amb un perfil professional molt adient per posar en marxa el conjunt d'actuacions que necessitava el nou Parc Natural de Llevant, en tot el referent a la recuperació i posada en valor de les explotacions agràries de les finques públiques. La seva brillant actuació va deixar en un segon pla les nostres crítiques al model d'organització que ja llavors no ens pareixia adequat per tot el que tu exposes de manera exhaustiva en la teva proposta.
Pero si inicialment vam tenir bons tècnics en una mala organització, a partir del Govern PP i ara ben igual,amb la conselleria de Medi ambient en mans d'UM, el Consorci de les finques públiques no és altra cosa que una màquina d'enxufar gent i pagar favors, a més de crear disfuncions amb els tècnics del Parc de Llevant.
tot això amb el silenci còmplice del Bloc i en particular més vergonyòs, d'Els Verds de mallorca, que amb llauger o sense Llauger, segueixen sense donar senyals de vida.
Moltes gràcies, Guillem, perquè propostes com aquesta ens fan creure que encara hi ha esperança, encara que no vengui precisament del que fan els nostres dirigents en Ciutat.
Des de Fes, ànim.

Garci ha dit...

Tot i no venir al cas, volia dir-li a Julen que me fa una enveja estant a Fes... Jo hi he estat hi me va fascinar.

Esper sincerament que suprimeixin aquest consorci i molts més que no serveixen per res. A Pollença en tenim també d'aquests!

Ànims, salut i alegria.