dilluns, 30 de març de 2009

Despropòsits en l'aplicació de la disciplina urbanística en sòl rústic i APLUTM

Imatge dels abocaments il·legals de terra. Octubre de 2007

Imatge de l'estat de les obres dia 11 de març de 2009.
S'hi pot observar que el canvi del relleu natural del terreny
roman alterat per la fita de la figuera

Els Verds-Esquerra denunciaren el mes d'octubre de 2007 (1) grans moviments de terra i canvi del relleu natural en zona protegida
Els Verds-Esquerra denuncien la nul·la aplicació de la disciplina urbanística per part de l'equip de govern (UM-PSOE)
L'aixecament de terraplens il·legals i canvi en l'orografia no han obstat per a l'atorgament de nova llicència, obra la qual també ha estat expedientada
Els Verds-Esquerra d'Artà denuncien la no aplicació de la disciplina urbanística en el sòl rústic del municipi, responsabilitat del Batle d'Artà i regidor d'Urbanisme, Rafel Gili Sastre (UM). Per aquest motiu, i per tercera vegada (2), la formació ecosocialista presenta al Ple de l'Ajuntament una proposta per a l'adhesió de l'Ajuntament a l'Agència per a la Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca (APLUTM).
En aquesta ocasió, el que es denuncia és la tramitació de l'expedient 27/2007, iniciat per Decret de Batlia dia 10 d'abril de 2008 per la “realització d'obres sense llicència municipal al Pol. 3 Parc. 405 consistents en 'Terraplens de terra d'aproximadament 4 m. d'altura'” (3). Els Verds-Esquerra havien exposat a l'Ajuntament dia 24 d'octubre de 2007 els fet que a aquesta parcel·la s'hi havien produït grans moviments de terra i canvi del relleu natural en zona protegida, i el que denuncien ara, un any mig després, és que en aquestes altures no només no s'ha restablert la legalitat ni s'ha recaptat cap cèntim dels 48.000 euros de valoració d'aquelles obres, sinó que mentres tant s'ha atorgat nova llicència i es donen tot tipus de facilitats per a la continuació de les noves obres havent-s'hi produït una altra infracció (4).
Si bé a aquesta nova llicència es va advertir que s'havien d'eliminar els terraplens que havien motivat el previ expedient de disciplina urbanística com a condició per a l'atorgament de llicència d'obres per a la nova edificació, i si bé una bona part d'aquelles terres es varen eliminar, altra part de les mateixes terres no han estat eliminades i romanen mantenint la modificació del relleu natural de la parcel·la, amb l'agreujant que actualment ja s'hi ha produït l'execució de la nova edificació. L'esmentada eliminació parcial de les terres abocades il·legalment no s'ha produït pel preceptiu restabliment de la legalitat ordenat el mes d'abril de 2008, sinó com a “acompliment” de la condició per a poder procedir a l'execució de la nova llicència d'obres, atorgada definitivament el mes d'octubre de 2008 (5) i, segons assenyalen Els Verds-Esquerra, aconseguint una edificació més elevada que si es construís amb el relleu que hi havia a la parcel·la originalment.
Els Verds-Esquerra denuncien la manca total d'interès, per part del batle i regidor d'obres, Rafel Gili, en la vigilància sobre disciplina urbanística que es demostra en casos com aquest, que té com a conseqüència la transformació del relleu original i degradació del paisatge a zona protegida. Guillem Caldentey, regidor de la formació ecosocialista, denuncia també la incapacitat o manca de voluntat “no ja només pel que fa al restabliment de la legalitat i conservació del paisatge, sinó fins i tot recaptatòria, en no haver-se produït el pagament d'un sol cèntim a l'Ajuntament per l'antic -i avorrit- expedient de disciplina urbanística”.
Un altre cas de tramitació errònia dels expedients de disciplina urbanística és la Notificació al BOIB (Núm. 40, de 19-03-2009) d'un Decret d'Inici d'Expedient Sancionador de dia 21 d'octubre de 2008 per infracció urbanística greu (amb una valoració de les obres efectuades en 20.775,95 Euros) en el qual es designa com a instructor del mateix el Sr. Josep Silva Jiménez: aquest senyor no forma part de l'equip de govern municipal ni és regidor fa més de tres anys, i aquesta errada en la tramitació és motiu de recusació i/o d'impugnació de l'expedient.
“Exemples com aquests indiquen fins a quin punt és necessària l'adhesió de l'Ajuntament d'Artà a l'Àgencia per la Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca. Si ja ni tan sols no s'estan cobrant les sancions, qualsevol conveni amb l'APLUTM per a la gestió de les tasques d'aplicació de la disciplina haurà de ser positiu, sigui quin sigui el percentatge del total recaptat que correspongui a l'Agència. En cas que l'equip de govern rebutgi per tercera vegada delegar aquestes competències en l'APLUTM, el discurs de Rafel Gili (UM) de reclamar compensacions, com els Ajuntaments de Campos o Sant Joan de la Labritja (6) quedarà una vegada més deslegitimat i senzillament com a pura demagògia. Si es dóna un nou rebutj de la nostra proposta, demanarem la immediat dimissió de Rafel Gili com a membre del Consell Directiu de l'APLUTM per UM, atesa la seva postura escèptica amb la mateixa (7), la negativa a adherir-hi el municipi, i la manca d'aplicació demostrada de les competències pròpies que es nega a delegar”.

(1) Accediu al comunicat de Els Verds-Esquerra de dia 06-11-2007: Abocament sense llicència de grans quantitats de terra per part de la gran promotora que s'ha instal·lat a fer feines a sa Colònia; premeu aquí per a accedir a la notícia de T. Obrador/Diario de Mallorca de dia 09-11-2009: El Ayuntamiento abre un expediente por un gran vertido de tierra en rústico.
(2) Accediu a les mocions: la que es debatrà la propera sessió ordinària del Ple de dia 31-03-2009. Des de maig de 2008, Els Verds-Esquerra reivindiquen aquesta delegació municipal de les competències sobre disciplina urbanística en el Consell de Mallorca. La segona vegada va ser la sessió ordinària del Ple del passat mes de gener de 2009.
(3) Dia 21 de gener es va notificar al propietari per primera vegada per a que legalitzés la situació de les obres; dia 3 d'abril se li va notificar la resolució (2444/08) per a que procedís a la demolició de les obres en un termini de quinze dies; fins al passat dia 10 de març de 2009 no s'ha produït la Notificació al propietari, i només al propietari. A l'expedient consten notificacions ni documents que provin que s'hagi intentar notificar l'empresa contractista.
(4) El mes de novembre de 2008, al poc temps de l'inici de les obres de la nova llicència, atorgada el mes d'octubre, es produeix l'obertura de l'expedient d'infracció 18/2008 que “les obres que es duen a terme no s'ajusten a la llicència per ampliació que no s'ajusta al projecte presentat”. El mes de febrer de 2009, es dóna permís per a la continuació de les obres amb una suspensió de les mateixes a la part d'obra il·legal. En cap moment de la tramitació d'aquest nou expedient de disciplina urbanística (76/2008) no es fa referència a l'existència de l'expedient 27/2007, sobre els moviments de terra que afectaven la mateixa superfície.
(5) A l'expedient d'aquesta nova llicència (78/2008) consta un document, de dia 12-06-2008, en que es recorda que sobre aquesta parcel·la “consta obert un expedient de disciplina urbanística”.
(6) Accediu a l'article de T. Obrador/Diario de Mallorca del passat dia 13 de setembre de 2008: Frente común de Artà, Campos i Sant Joan de Labritja para exigir ayudas.
(7) Accediu a l'article de Quim Torres/Diari de Balears del passat dia 27-11-2002: UM no frena l'Agència.