dijous, 13 d’agost de 2009

Una altra mostra de l'excel·lent "gestió" de l'equip de govern municipal (UM-PSOE)

L'equip de govern de l'Ajuntament d'Artà deixa de recaptar més de 20.000 euros en concepte d'ocupació de la via pública per unes obres a la Colònia iniciades l'any 2007
Els Verds-Esquerra denuncien la manca de voluntat recaptatòria en aquest cas, com de recuperar per a l'ús públic els tres trams de voravia ocupats per les obres

El mes de febrer de 2007, es varen iniciar, al Passeig de la Mar de la Colònia de Sant Pere, les obres per a l'esbucament d'una antiga casa d'arquitectura característica, i de construcció d'apartaments.
Des d'aquell moment, es varen instal·lar, als tres trams dels diferents carrers que envolten el solar, una sèrie de tanques de seguretat que ocupen la totalitat de l'amplada de les corresponents voravies -un total aproximat de 65 m2-, voravies les quals, per altra banda, es varen destruir en el seu moment per tal de fer l'excavació de les noves edificacions.
Els Verds-Esquerra han constatat, el passat mes de juny, que l'Ajuntament no ha recaptat cap cèntim en concepte d'ocupació de la via pública, recaptació regulada per ordenança municipal. (Accediu a l'Ordenança Número 18, pàgines 103-110 del pdf). En total, fins al mes d'agost en curs, l'agrupació ecosocialista artanenca calcula que s'han deixat de recaptar més de 20.000 euros.
El passat dia 6 de juliol, Els Verds-Esquerra varen sol·licitar, mitjançant Instància, per una banda, Informe de la Secretaria/Intervenció d'aquesta Corporació, sobre si el tancament de les obres ubicades al Carrer Passeig de la Mar, 39 de la Colònia de Sant Pere, tancament el qual ocupa bona part de la via pública en tres vials urbans d'aquest nucli urbà del nostre municipi, resulta, o no, un fet imposable objecte del regulat per l'Ordenança núm. 18, “Reguladora de la taxa per l'ocupació de la via pública amb mercaderies, maquinàries, materials de construcció i altres instal∙lacions anàlogues”; i, per l'altra, i el que és més important en la cas que ens ocupa, Que es procedeixi, si s'escau, a reclamar la liquidació del que correspongui en aplicació de l'esmentada Ordenança, a banda de l'aplicació de l'establert en la mateixa, al seu article número 6., pel que fa al restabliment, reparació o reconstrucció del domini públic de la voravia afectada per l'esmentat tancament.
A dia d'avui, no es té constància de cap moviment polític ni administratiu en el sentit d'aclarir si el tancament en qüestió és o no susceptible de ser considerat fet imposable; tampoc no s'ha rebut l'Informe sol·licitat, ni es té notícia de cap moviment dirigit al restabliment, reparació o restitució de la voravia per al seu ús públic.
El regidor de l'agrupació, Guillem Caldentey, va demanar en Comissió Informativa al batle i regidor d'Obres i Urbanisme, Rafel Gili (UM), què en pensava, sobre aquest tema. La seva resposta va preocupar encara més el regidor de l'oposició, en venir a dir que "l'Ajuntament d'Artà mai no havia cobrat aquesta taxa quan es tracta de tancaments de seguretat".
Els Verds-Esquerra consideren que el redactat de l'ordenança municipal que regula aquesta taxa és prou genèric com per poder-la aplicar en casos com aquest, quan, al mateix títol, diu: "Reguladora de la taxa per l'ocupació de la via pública amb mercaderies, maquinàries, materials de construcció i altres instal∙lacions anàlogues”.
En aquest sentit, consideren que el que s'ha de canviar no és el redactat de l'ordenança, prou favorable per a l'administració i l'interès general amb el seu redactat actual, sinó el funcionament municipal pel qual no es cobren totes les taxes, sinó només algunes com, per exemple, l'ocupació de la via pública amb taules i cadires dels bars i restaurants.