dijous, 25 de novembre de 2010

(Tots) Volem que es resolgui, d'una vegada per totes, la qüestió de la illeta del Molí de'n Regalat (?)

Sis mesos després de l'aprovació definitiva de les NNSS, la única qüestió que va quedar en suspens i sense aprovar, roman sense que tan sols s'informi tècnicament per part del Consell
Els Verds-Esquerra volen que l'Ajuntament en Ple insti la Comissió Insular d'Ordenació Territorial, d'Urbanisme i de Patrimoni Històric a tancar d'una vegada la qüestió de la qualificació urbanística del sector de la Illeta del Molí de'n Regalat, a la Colònia de Sant Pere
Fins ara, totes les institucions i organismes han fet una tasca diligent i àgil, però fa dos mesos que el Consell manté paralitzada aquesta polèmica qüestió

El Ple de l'Ajuntament d'Artà, que es reunirà en sessió ordinària el proper dimarts, discutirà -i, si s'escau, aprovarà- la moció presentada ahir per Els Verds-Esquerra d'Artà a la Comissió Informativa d'Urbanisme, la qual la va informar de manera favorable.
Els Verds-Esquerra d'Artà no entenen com és possible que costi tant als tècnics del Consell de Mallorca informar sobre aquesta qüestió, que és la única de tot el document de les Normes Subsidiàries del municipi que restà damunt la taula el passat mes de maig, pels dubtes que aixecava la possible influència del Domini Públic Marítim-Terrestre en aquest espai.
Totes les administracions -començant per la municipal- han fet una feina encomiable, fins ara -al menys pel que fa a la rapidesa i diligència- en relació a l'aprovació definitiva de les NNSS i la seva adaptació al Pla Territorial de Mallorca (PTM), que es va produir el passat mes de maig com s'ha dit.
Totes les administracions, incloent el Ministeri de Medi Ambient, Rural i Marí (!!!), han tramitat dins de terminis de temps més que acceptables, els informes, manifests polítics, etc., per tal que el Consell de Mallorca pugui procedir a resoldre d'una vegada per totes la qüestió de la illeta del Molí de'n Regalat i, amb aquesta, resoldre cabalment l'aprovació definitiva de les NNSS d'Artà i la seva adaptació al PTM.
Tots els grups polítics amb representació a l'Ajuntament d'Artà estan interessats en aquesta resolució: la dreta municipal, del PP al PSOE, que sempre ha defensat la edificabilitat d'aquests terrenys i que fins i tot va arribar a un conveni amb la promotora per 1.200.000 euros, conveni que va ser declarat nul de ple dret pel TSJIB, és més que obvi que vol poder atorgar llicències per a l'edificació dels 18 xalets; Els Verds-Esquerra voldríem veure conformades d'una vegada per totes les nostres tesis, a saber, que aquest sòl és rústic, o que és urbanitzable però que, en qualsevol cas, és pertinent procedir a la revisió del DPMT en el sentit de l'apuntat pel Ministeri el passat mes d'agost en l'Informe al respecte: que s'ha d'ampliar el marge de servitud dels 20 metres actuals, als 100 metres.
Com és possible que, passats dos mesos del darrer tràmit (el d'audiència del Consell a l'Ajuntament, que ni tan sols era obligatori, ni vinculant), aquest tema romangui paralitzat al Consell, i que tan sols ni es tracti per la Ponència Tècnica Insular?
Està exposat el PSOE a fortes pressions per part de la important promotora urbanística que vol veure, com a mínim, revaloritzats aquests terrenys? Pitjor encara, s'aplica el "qui dia passa, any empeny", per mor d'aquestes pressions?
Predomina en aquest punt definitiu de les tramitacions la línia desenvolupista del PSOE, exposada de manera ben polèmica pel Cap de la Demarcació de Costes als mitjans dia 4 de maig amb motiu d'una visita a la Colònia de Sant Pere (tesis, per altra banda, cal recordar, del tot contradites pel Ministeri de Medi Ambient dos mesos després, en l'Informe anteriorment esmentat)?

Què n'ha dit la premsa:
Ch. L. Espejo / El Mundo-El Día de Baleares, 26-11-2010: Artà. EV-E exige que se aclare la calificación urbanística del Molí de'n Regalat.