dimarts, 30 de novembre de 2010

Medi Ambient & Residus: Gestió uemita de vergonya i penosa

Lamenten la pèssima imatge que donen de l'Ajuntament les mentides i els incompliments d'UM davant les administracions supramunicipals
Denuncien, gairebé tres anys després, que l'Ajuntament no ha corregit les deficiències, ni comanat tan sols el projecte d'instal·lació d'un espai apropiat per a l'emmagatzemament temporal dels vehicles abandonats
El menfotisme i la incapacitat d'UM d'Artà exposa greument l'Ajuntament davant la pròxima resolució d'un expedient sancionador, amb multa d'entre 6.000 i 300.000 euros

La passada sessió de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Serveis i Medi Ambient, el regidor de Els Verds-Esquerra, G. Caldentey -a l'oposició municipal-, va informar els grups de la Corporació de la presentació, davant el Servei de Residus de la Conselleria de Medi Ambient, d'un escrit en relació amb l'expedient sancionador que aquell organisme obrí, el mes de gener, contra l'Ajuntament d'Artà per infracció de la Llei 10/1998, de residus.
En l'escrit, els ecosocialistes artanencs exposaven com l'Ajuntament d'Artà no ha resolt de cap manera el problema de la manca d'adequat espai on emmagatzemar temporalment els vehicles abandonats en la via pública, i com les al·legacions presentades per l'Ajuntament el mes de febrer al respecte de l'esmentat expedient sancionador es demostren, deu mesos després de formulades, falses i del tot desajustades a la realitat dels fets.
Pel que fa a l'escrit enviat recentment al Servei de Residus, aquest consisteix en desmuntar, una per una, les al·legacions que l'Ajuntament presentà en relació a l'expedient sancionador.
Una de les primeres al·legacions consistia en que encara (recordam, a data de febrer) no s'havien rebut, de part de l'empresa gestora d'aquests tipus de residus, els justificants que provarien fefaentment que els vehicles dipositats de mala manera en el punt verd d'Artà, però que s'estava a l'espera de rebre'ls. Amb data de 17 de novembre, no consten aquests justificants; pitjor encara, posteriorment es podrien haver entregat un nombre indeterminat (una sèrie de vehicles (uns 30)) de vehicles abandonats, la recollida dels quals tampoc no es pot provar documentalment per part de l'Ajuntament.
Una altra al·legació exposada per l'Ajuntament d'Artà, consistia en la formulació del compromís d'executar un projecte per a la construcció d'una explanada per a dipòsit temporal de vehicles abandonats d'una superfície aproximada de 600 m2 que compleixi els requisits tècnics de les instal·lacions de recepció i emmagatzemament de vehicles que estableix l'annex I del Reial Decret 1383/2002. Els Verds-Esquerra exposen al Servei de Residus que aquest projecte no només no ha estat executat, sinó que -tal i com B. Gili, regidor d'Interior, va informar al regidor Caldenteyla en sessió ordinària del passat mes de setembre-, ni tan sols havia estat encarregat.
Una tercera al·legació de l'Ajuntament d'Artà es resumiria en l'apel·lació, davant de l'administració balear -i subratllant les dificultats econòmiques per les que passen les administracions municipals i especialment la d'Artà- al principi de col·laboració i cooperació en les relacions entre les administracions públiques. Al respecte d'aquesta línia argumentativa, Els Verds-Esquerra d'Artà exposen al seu escrit a la Conselleria que no és de cap manera congruent, quan es renuncia, per part d'aquesta mateixa administració local, a donar solució a la problemàtica de la correcta recepció i emmagatzemament temporal dels vehicles abandonats a través de l'ajuda econòmica posada a la disposició de les entitats locals per part del Consell de Mallorca.
I és que avui mateix, dia 30 de novembre de 2010, surt publicat al BOIB l'Acord del Consell Executiu del Consell de Mallorca, de Concessió de subvencions als ajuntaments i empreses municipals de l’illa de Mallorca per a la realització de projectes d’infrastructures, millora de les existents i adquisició de material inventariable per a la gestió dels residus urbans en el marc del programa Mallorca Neta 2010 i ampliació de terminis. Per segon any consecutiu -podent-ho fer-, l'Ajuntament d'Artà no ha estat capaç de presentar cap projecte a aquesta convocatòria de subvencions del Consell (fa tres anys, en presentaren un, que va resultat denegat). Aquesta és la incongruència en què cau l'Ajuntament d'Artà quan apel·la al principi de cooperació interadministrativa.
Els Verds-Esquerra d'Artà titllen d'exemple antològic del menfotisme i la incapacitat d'UM el demostrat pels regionalistes en relació a aquesta problemàtica. Des d'inicis de l'actual legislatura, que els ecosocialistes posen damunt la taula, una vegada i altra, la necessitat de resoldre aquesta problemàtica; fins i tot, el mes de gener varen presentar una moció al respecte, per demanar a l'equip de govern que prioritzàs la seva solució, però va ser de bades, perquè R. Gili, batle d'Artà, no va voler incloure-la tan sols en l'ordre del dia de la sessió ordinària del Ple del mes de gener. La manca de voluntat o la incapacitat -o totes dues coses a la vegada- de l'equip de govern, resta encara més ressaltada, quan l'Ajuntament s'ha trobat a davant una administració balear gairebé inoperant que, des de la primera denúncia el mes de febrer de 2008, encara no ha estat capaç de resoldre l'expedient sancionador.

Documents complementaris:
- Comunicat de premsa de Els Verds-Esquerra d'Artà, de dia 7 de febrer de 2010 (inclou imatge):
S'inicia expedient sancionador a l'Ajuntament d'Artà per gestió i emmagatzemanet irregulars dels vehicles abandonats, amb sanció d'entre 6.000 i 300.000 euros.
- Comunicat de premsa de Els Verds-Esquerra d'Artà, de dia 24-12-2009 (inclou imatge):
Els Verds-Esquerra d'Artà denuncien per segona vegada la inexistència d'un espai adequat on dipositar els vehicles abandonats i fora d'ús.

Què n'ha dit la premsa:
S. Sansó / Diario de Mallorca (01-12-2010): Artà, o el extraño caso del sancionador sancionado.