diumenge, 23 de gener de 2011

Tots hi estarien d'acord (al menys, això diuen), però el Consorci d'Aubarca-Es Verger no s'acaba de suprimir

Tots els partits de les Illes proposen la supressió de les empreses públiques que suposin algun tipus de duplicitat

Els Verds-Esquerra d'Artà exposen davant Ajuntament i Conselleria la incompatibilitat del càrrec de regidor i el manteniment d'un contracte de serveis del nou regidor d'UM a Artà amb el Consorci d'Aubarca-Es Verger
Sol·liciten a la Conselleria, si s'escau, la rescissió del contracte, i reiteren la necessitat de suprimir aquest Consorci per mor de la duplicitat administrativa amb el Parc Natural de Llevant

Els Verds-Esquerra d'Artà varen exposar dia 13 de gener passat a l'Ajuntament d'Artà i al gerent del Consorci d'Aubarca-Es Verger i d'Espais de Natura Balear, Francesc Aguiló (Conselleria de Medi Ambient), la possibilitat que ambdues administracions hagin passat per alt el fet que la presa de possessió d'aquest càrrec per part de Bartomeu Brunet sigui incompatible amb el fet del manteniment, per part d'aquesta persona, amb l'esmentat Consorci, d'un contracte de serveis d'assessorament agrícola, contracte que es va iniciar aquesta legislatura quan la gerent del Consorci era M. Antònia Sureda (UM), regidora de l'Ajuntament d'Artà i actualment també parlamentària del Parlament de les Illes.

Els ecosocialistes argumenten en ambdues instàncies que la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG), al seu art. 178.2.d diu que són incompatibles amb la condició de regidor “els contractistes o subcontractistes de contractes, el finançament total o parcial dels quals corri a càrrec de la Corporació municipal o d'establiments que en depenen”. Els fets que exposen Els Verds-Esquerra són que, per una banda, el passat mes de desembre, Bartomeu Brunet va prendre possessió del càrrec de regidor, mantenint encara avui i des d'inicis d'aquesta legislatura un contracte de serveis amb el Consorci; i, per altra banda, que aquest ens públic, és participat per l'Ajuntament com a membre i administració finançadora (amb el Govern de les Illes Balears), a més de tenir-hi oficialment la seu estatutàriament (accediu al Decret 55/2001, de creació i estatuts del Consorci d'Aubarca-Es Verger).

Encara no s'ha obtingut resposta de part de la gerència del consorci, a la qual es demanava, si s'escau, la immediata rescissió del contracte per motiu de la possible incompatibilitat. De l'Ajuntament, a qui es sol·licitava accedir a la declaració sobre causes de possible incompatibilitat i activitats que proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics, només s'ha obtingut la negativa del batle, en el més pur estil obscurantista que caracteritza l'equip de govern municipal (UM-PSOE). No consta, conseqüentment, tan sols, que, com obliga la LOREG, aquest nou regidor hagi efectuat aquest tipus de Declaració, que s'ha de fer en el moment en què es pren possessió del càrrec; amb el que s'afegeix, al clientelisme amb què es va gestionar el Consorci en contractar aquest militant d'UM, el menysteniment del dret d'accés a la informació dels regidors de l'oposició a l'Ajuntament d'Artà.

Els Verds-Esquerra d'Artà insten novament les autoritats de Medi Ambient al Govern a la supressió d'aquest Consorci de gestió agrícola-ramadera de les finques públiques d'Aubarca i Es Verger, com feren per escrit dia 21 de setembre de 2009 a les Conselleries de Presidència, Economia i Hisenda i Medi Ambient, reproduint la sol·licitud que el sindicat CCOO ja havia formulat el mes de gener d'aquell mateix any. Un dels motius d'aquesta reivindicació és la duplicitat de funcions que es dóna entre el Consorci d'Aubarca - Es Verger i el Parc Natural de la Península de Llevant (PNL), entre d'altres raons pel seu funcionament en un idèntic territori després de la retallada del PNL per part del Partit Popular l'any 2003.

Els ecosocialistes consideren inacceptable, més en temps de crisi econòmica, el malbaratament de recursos públics per duplicitat i solapament de funcions que suposa el manteniment d'aquest ens públic existint, sobre el mateix territori, la gestió que en fa el personal del Parc Natural de la Península de Llevant.

La supressió d'aquest Consorci no suposaria només la garantia d'una millor gestió (homogènia i unificada) dels recursos econòmics i tècnics, sinó la realització de la demanda social existent de racionalització de la despesa pública amb la supressió d'aquelles empreses públiques de dubtosa utilitat i rendibilitat pública. Per altra banda, recorden que tots els partits a les Illes fan, reiteradament, propòsit d'actuacions en aquesta línia, des de la dreta fins a l'esquerra: el Partit Popular en fa expressa menció en el seu document programàtic "Pla anticrisi del PP-Illes" (pàg. 5); el president d'UM, J. Melià, publicava, fa només uns dies a Diari de Balears, un article d'opinió en què exposava que "les duplicitats del sistema s'han de depurar i s'han d'eliminar"; el President del Govern de les Illes, F. Antich (PSOE), ha anunciat en diferents ocasions la supressió d'empreses públiques per tal "d'eliminar duplicitats"; també el PSM, ahir dissabte dia 22 de gener, proposava la "supressió de duplicitats polítiques i administratives" en aplicació d'una pràctica política honesta i transparent que impossibiliti les pràctiques corruptes i clientelars.

Què en diu la premsa:

- Diario de Mallorca, 25-01-2011: EV-E pide la supresión del consorcio de Aubarca.

- Diari de Balears, 26-01-2011: Artà. Supressió del Consorci d'Aubarca i Es Verger.