dilluns, 26 de novembre de 2007

Els Verds-Esquerra demanaran la inclusió de la illeta del Molí de'n Regalat dins de la nova Llei de Mesures Urgents...

... i la recuperació dels límits originals del PORN i del Parc Natural de la Península de Llevants de 2001, del Pacte de Progrés

Els Verds-Esquerra d'Artà es declaren decebuts per la no inclusió de la illeta del Molí de'n Regalat al llistat de terrenys inclosos en el decret llei de mesures cautelars de protecció anunciat el passat divendres (1), ni entre els terrenys que han de figurar a la Llei de mesures urgents que actualment es negocia entre els components del Govern (2). No obstant, anuncien que pròximament traslladaran a les diferents institucions i partits implicats la necessitat d'incloure aquests terrenys en la futura Llei de mesures urgents, davant del perill d'edificació de 18 xalets que s'hi presenta (3). En primer lloc “a la Conselleria de Medi Ambient (UM), la qual no fa ni dos mesos, a través de la seva Direcció General de Qualitat Ambiental i Litoral, va acceptar incloure aquests terrenys, a instància de Els Verds-Esquerra d'Artà, dins del llistat de terrenys susceptibles de ser adquirides pel Ministeri de Medi Ambient (4), atenent al seu perill de ser urbanitzat”, declara Guillem Caldentey, regidor d'aquesta formació a l'ajuntament d'Artà; Els Verds-Esquerra es dirigiran, igualment, al Bloc.

S'ha de recordar que, encara que l'Ajuntament d'Artà en Ple s'ha declarat en distintes ocasions a favor de l'adquisició dels terrenys d'aquesta illeta a la Colònia de Sant Pere, aquesta mateixa institució va signar , l'any 2005, un conveni amb la promotora Porto Sa Coloni S.A. per a la construcció de 18 xalets a la illeta del Molí d'en Regalat, i pel qual havia de rebre un milió dos-cents mil euros, dels qual ja n'ha rebut 500.000.

Per altra banda, Els Verds-Esquerra defensaran en la pròxima sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament d'Artà de dia 27 de novembre (5) una moció relativa a traslladar al Govern de les Illes Balears l’interès, per part d’aquesta corporació municipal, de recuperar l’àmbit d’estudi i les dimensions territorials tant del Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) i Parc Natural de la Península d’Artà. El passat dia 17 d'octubre, el conseller de Medi Ambient, M. Àngel Grimalt, declarava que tenia la intenció d'iniciar la tramitació d'un nou PORN que garantís “uns espais naturals protegits amb coherència, homogeneïtat i continuïtat territorial”. Finalment, però, es va declarar l'inici del procediment de declaració d'un PORN calcat a l'iniciat pel PP l'any 2005 (6) -amb l'afegitó de les finques de Son Jaumell (170 hectàrees) y Ca'n Patilla (25 hectàrees). Sistemes naturals tan delicats com, per exemple, el gran sistema dunar de Sa Canova, n'han tornat a quedar exclosos, com passava amb el Govern del PP.

Quant al territori original del Parc Natural de la Península de Llevant, cal recordar que el govern del pacte de progrés aprova l'any 2001 la declaració del Parc Natural de la Península de Llevant amb una extensió de 21507 ha. (superfície terrestre 16232 i superfície marina 5275), compreses entre els municipis d'Artà, Son Servera, Capdepera, Sant Llorenç i Sta. Margalida, i que posteriorment, el govern del PP redueix la superfície del parc natural a l'extensió de les finques públiques d'Albarca, es Verger i s'Alqueria Vella i a les reserves naturals de cap Ferrutx i cap des Freu, restant un territori de 1586 ha. El Parc Natural de Llevant es converteix, així, en un parc basat en criteris de propietat, totalment arbitraris.

Els Verds-Esquerra d'Artà defensen la recuperació dels límits originals del Parc Natural per raons òbvies de continuïtat i homogeneïtat paisatgística, territorial i ecològica, però també per raons econòmiques: l'exercici 2002-2003 es van atorgar, en concepte d'ajudes econòmiques als propietaris en concepte de manteniment agrícola, reconstrucció de cases i altres elements etnològics, reparació de camins, maquinària, etc., 92 subvencions per un import de 428.669,08 €. A l'exercici 2003-2004 es van presentar 81 sol·licituds amb un valor total de 1.205.595,24 € però, amb la reducció del parc natural, l'administració va denegar les subvencions per silenci administratiu, ja que si l'administració no contesta a les peticions la resolució té efectes denegatoris (7). Per altra banda, Els Verds-Esquerra denuncien que, des de la reducció territorial del Parc Natural de Llevant, les sol·licituds dels propietaris per adherir-se al Parc no han estat ateses (ni tan sols s'hi ha la finca de Sa Duaia, adquirida pel Govern al 2004).

2Vegeu, per exemple, Diario de Mallorca, 24-11-2007

3Trobau documentació de referència aquí.

4Vegeu, també com a un resum del tema d'aquesta illeta, el comunicat de Els Verds-Esquerra de dia 01-11-2007

5Vegeu la convocatòria aquí

6Vegeu, per exemple, Diario de Mallorca, 18-10-2007

7 El fet de que l'administració no contesti no lleva eximeix l'administració de l'obligació de contestar (llei 30/1992).