dijous, 1 de novembre de 2007

La Conselleria de Medi Ambient accepta incloure la illeta del Molí de'n Regalat entre les finques que s'han d'adquirir al litoral...


... mentre l'equip de govern (UM-PSOE) es nega argumentant que no volen "perjudicar els legítims interessos dels promotors"

Els Verds-Esquerra es congratulen per la inclusió de la illeta del Molí de'n Regalat entre les finques susceptibles de ser adquirides pel Ministeri de Medi Ambient.
El mes de gener, l'equip de govern (UM-PSOE) va votar a favor d'instar les Administracions a l'adquisició; el passat Ple de setembre, en contra
(amb el PP)


El Director General de Qualitat Ambiental i Litoral de la Conselleria de Medi Ambient, Josep Lliteres i Vidal, ha respost positivament a la sol·licitud, presentada per Els Verds – Esquerra d'Artà el passat mes de setembre, de instar el Ministeri de Medi Ambient a incloure la illeta del Molí d'en Regalat (Colònia de Sant Pere) dins el
llistat de les finques susceptibles de ser adquirides dins del Programa d'Adquisició de Finques en el Litoral d'aquest Ministeri, els objectius del qual són comprar o expropiar zones del litoral “atenent al seu interès natural i paisatgístic, a la necessitat de controlar o limitar els efectes de la regressió litoral i a les amenaces de processos urbanitzadors”.

Per altra banda, un dels punts de l'acord signat per al Govern de les Illes Balears el passat mes de juny diu que “el Ministerio de Medio Ambiente destinarà una partida anual per a l´adquisició de terrenys, regeneració, actuacions o millora del litoral a les Illes Balears no inferior als quaranta milions d´euros en la propera legislatura, que es repartiran proporcionalment durant els quatre anys”.
El passat dia 28 d'agost, el nou conseller de Medi Ambient del Govern de les Illes, Miquel Àngel Grimalt, va fer unes declaracions que convidaven a l'optimisme pel que fa a la conservació de l'estat actual, no urbanitzat, d'aquest indret de la Colònia de Sant Pere, en el sentit que el aquest Govern pretén comprar finques a la costa per tal d'assegurar-ne la protecció davant l'urbanisme desmesurat, i que la illeta del Molí de'n Regalat “reunia totes les condicions”.
La illeta del Molí d'en Regalat té una extensió d'uns 15.000 metres quadrats i conté importants valors patrimonials i naturals. Els valors patrimonials que presenta consisteixen en un molí i una sèrie d'edificacions annexes. El principal valor natural que s'hi troba és el Limmonium Majoricum, espècie endèmica de l'illa de Mallorca inclosa al Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades dins la categoria de espècie en perill d'extinció (màxima categoria de protecció). Aquest conjunt arquitectònic aïllat és ben característic del que va ser el paisatge d'aquest nucli costaner artanenc.
Sobre la illeta del Molí de'n Regalat ja s'ha intentat dur a terme dos projectes d'urbanització. En l'actualitat, el debat del caràcter urbà o urbanitzable dels terrenys es troba als jutjats per contenciosos entre promotors. Així mateix, s'han produït manifestacions veïnals i s'ha al·legat en contra del caràcter urbà dels terrenys que es proposa a les noves Normes Subsidiàries -aprovades inicialment el passat mes de febrer-, per part dels veïns, dels ecologistes i de la formació Els Verds–Esquerra d'Artà.
S'ha de recordar, per altra banda, que el Consell Insular de Mallorca va redactar -l'any 2004- un “Informe sobre la classificació de la illeta 35869 de la urbanització Montferrutx d'Artà” al qual es declarava la condició de “sòl apte per a la urbanització” -i no “urbà”- d'aquesta illeta. No obstant això (i amb el vot en contra d'EU-EV -antiga coalició de la que és hereva Els Verds-Esquerra des de les passades eleccions municipals-), l'any 2005 l'Ajuntament va signar un conveni amb la promotora Porto Sa Coloni S.A. per a la construcció de 18 xalets a la illeta del Molí d'en Regalat.
Ja durant el període del Pacte de Progrés, a instàncies del PSOE d'aquest municipi, s'havia aprovat una moció instant el Govern Balear a l'adquisició dels terrenys que envolten l'esmentat molí.
A iniciativa d'EU-EV, el Ple de l'Ajuntament d'Artà celebrat el dia 30 de gener de 2007 va aprovar una moció per la qual s'instava el Ministeri de Medi Ambient a la inclusió dels terrenys del Molí de'n Regalat, a la Colònia de Sant Pere, dins del conjunt de finques al litoral l'adquisició de les quals valorava i valora aquella institució, amb l'objectiu de salvaguardar-les de la urbanització. La iniciativa va ser tramesa a la Delegació de Costes del Ministeri el dia 2 de març d'aquest mateix any.
Els Verds – Esquerra d'Artà, a través del seu regidor, Guillem Caldentey, urgeixen a l'adquisició d'aquesta finca com a “darrer recurs per a la conservació dels seus valors patrimonials, però també i al mateix temps com a garantia, per al nucli de la Colònia de Sant Pere, d'un gran espai verd públic, molt ben situat just entre l'esmentat nucli urbà i una zona en creixement urbanístic com és la urbanització MontFerrutx”. Al temps que celebren la decisió de la Conselleria de incloure la illeta en el llistat d'adquisicions del Ministeri, lamenten l'actitud “contradictòria, incoherent i sense criteri (ambiental, paisatgístic o purament per a l'interès públic) de l'equip de govern de l'Ajuntament d'Artà (UM-PSOE)”. I és que, si bé en dos ocasions anteriors, com s'ha dit, aquestes dues formacions havien estat a favor d'instar les administracions supramunicipals a l'adquisició d'aquests terreny, el passat mes de setembre es varen negar en redó a tirar endavant una moció presentada per Els Verds – Esquerra en els mateixos termes, dirigida aquesta vegada a la Conselleria de Medi Ambient del nou Govern de les Illes i atenent a l'acord de govern signat entre els partits sobre el qual aquest mateix Govern es fonamenta. Sorprès per la negativa per part del govern municipal a votar, set mesos després, una moció de característiques tan similars, aquest regidor va intentar que s'aprovés la iniciativa eliminant-ne l'acord en què es comunicava la prioritat de l'adquisició d'aquests terrenys per sobre de les finques -ja protegides i no urbanitzables- de Sa Canova i Es Canons. Encara així, UM-PSOE no varen voler aprovar la iniciativa, tot argumentant (Rafel Gili, UM, batle d'Artà) que ells “no farien cap moviment en contra dels legítims interessos dels promotors”. “I els interessos dels ciutadans artanencs i coloniers, qui els defensa?”, es demanen els ecosocialistes a l'oposició.
Els Verds-Esquerra tornaran a presentar al Ple una moció amb l'objectiu que l'Ajuntament d'Artà insti les administracions a l'adquisició de la illeta.

Documents relacionats:

- Conselleria de Medi ambient. Direcció General de Caça, Protecció d'Espècies i Educació Ambiental:
Informe sobre la presència de L. Majoricum a la localitat des molí d'en Regalat (Colònia de Sant Pere)
i proposta de mesures correctores al projecte d'edificació" [sic]. [2,12 Mb, en pdf]


- [DdB, 27-05-04] Els veïns es mobilitzen contra la urbanització del litoral de la Colònia.

- Extracte de l'Acta de la reunió del ple de l'Ajuntament d'Artà de dia 22 de febrer de 2005 on es va aprovar,
amb els vots de UM, PSOE i PP, el conveni entre l'entitat Porto Sa Coloni, S.A. i l'Ajuntament d'Artà,
referent a la illeta 35869 del Molí de'n Regalat de la Urbanització Montferrutx

- Conveni signat entre l'Ajuntament d'Artà i la promotora dels xalets (Porto Sa Coloni, S.A.) a la illeta del Molí de'n Regalat,
a la Colònia de Sant Pere, el mes de març de 2005. [2,25 Mb, en pdf]


- Nota de premsa Els Verds -Esquerra, 30-08-07: Els Verds-Esquerra insten la Conselleria de Medi Ambient
a l'adquisició de la illeta del Molí de'n Regalat

1 comentari:

Garci ha dit...

Molt bé, endavant companys. Després tenen la barra de dir-se centre-esquerra aquests del Psoe-UM