diumenge, 31 d’agost del 2008

Diario de Mallorca (30-08-08): "Denuncian la contratación 'a dedo' de una edil de UM"


[DM, 30 d'agost de 2008]
Denuncian la contratación "a dedo" de una edil de UM
.
La coalición PSOE-Entesa acusa al alcalde, Jaume Perelló (UM), de crear unas bases "a medida para enchufar" a la concejala de UM de Artà, Esperança Massanet, como interventora municipal. El socialista Pere Amengual explicó que "las bases casi no se han publicitado y se han modificado adrede las cláusulas y baremos para favorecer a esta persona". El PSOE-Entesa duda de la preparación de la aspirante, que además de ser concejala ostenta el cargo de secretaria técnica de Medio Ambiente del Consell.

[DM, 31 d'agost de 2008]

El alcalde defiende la "legalidad" de las bases para la plaza de interventora.
M. PERELLÓ. MURO. El alcalde de Muro, Jaume Perelló (UM), defiende las bases del concurso para la plaza de interventora municipal, un texto que el PSOE-Entesa denunció, durante el pleno de la corporación celebrado el pasado jueves, asegurando que el Ayuntamiento las ha elaborado "a medida", para una afiliada de Unió Mallorquina.
Ante esta tesitura, el munícipe afirmó que "las bases están hechas por el oficial mayor con total independencia" y que "se publicó el anuncio en prensa". "Mucha gente solicitó información pero sólo se ha presentado esta persona" añadió.
Perelló aseveró, además, que "deberá superar una prueba práctica y otra teórica con un tribunal independiente para acceder al puesto", al tiempo que responde al PSOE-Entesa que "todo es legal". "No como ellos hicieron con las bases de técnico de Urbanismo que las hizo la misma persona que se presentó y accedió al puesto", les reprochó.
Cabe recordar que PSOE-Entesa tiene la intención de interponer un recurso de reposición a las bases del concurso de interventor.

dissabte, 30 d’agost del 2008

Fa dies que la portassa de l'edifici resta oberta...



... i l'escultura que hi ha a dins a l'abast de tothom i envoltada de brutor.

dimecres, 27 d’agost del 2008

Restes arqueològiques de Son Colom: "Conjunt de materials de la primera fase de presència humana a les Illes Balears"

Accediu a l'article en pdf:
Ramis, D., Plantalamor, Ll., Carreras, J., Trias, M, Santandreu, G., "S'Arenalet de Son Colom (Artà) i l'origen de l'arquitectura ciclòpia a les Balears", Butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, núm. 63 (2007) (pp. 333-348) [1,9 Mb].

RESUM: L'excavació de les restes d'una estructura d'habitació de planta allargada a s'Arenalet de Son Colom (Mallorca) ha proporcionat un conjunt de materials molt homogenis datables a finals del III mil·lenni cal BC, és a dir, la primera fase de presència humana ben documentada a les Illes Balears. Les murades d'aquest monument varen ser construïts mitjançant grans blocs de pedra. La documentació de l'anomenada “arquitectura ciclòpia” a Mallorca en un moment cultural tan arcaic marca un important desenvolupament en el coneixement de la prehistòria inicial de les Balears. A més, el registre d'aquesta excavació constitueix una evidència útil a la hora d'analitzar el procés del poblament humà de Mallorca com un exemple de colonització insular.

dimarts, 26 d’agost del 2008

http://www.casastristes.org

HERRAMIENTAS DE VISUALIZACIÓN PARA UNA VIVIENDA DIGNA

Casastristes.org
tiene el objetivo de proporcionar una visión amplia y general de la problemática de la vivienda en España. Tanto desde la pretensión de encontrar las causas, como la de evaluar sus consecuencias.

Tiene la voluntad de ser una plataforma de intercambio de información y recursos siguiendo la filosofía de la Web 2.0, a través de la creación de una base de datos pública y fiable de las casas vacias en España.

Por otro lado proporcionando un grupo de visualizaciones de datos, y con las publicaciones en el blog, pretende ofrecer recursos que sirvan para aclarar conceptos ambiguos y afianzar la red de ciudadanos, asociaciones, colectivos, etc, a los que preocupa la vivienda y necesiten de un soporte para comunicarse, visibilizar y proponer.

Pau (www.escapula.com)


dilluns, 25 d’agost del 2008

Caducitat de 5 expedients sancionadors (97.000 Euros)

Material d'interès: Crònica de Última Hora de la nostra denúncia, compilada i comentada a Disúrbia dia 26 d'agost de 2008.

L'Ajuntament d'Artà deixa de cobrar 97.311,25 euros per caducitat de cinc expedients sancionadors per infracció urbanística

Més de la mitat d'aquest import (52.421,22 euros) correspon a un expedient del qual Els Verds-Esquerra en demanen la subrogació al Consell de Mallorca

Els Verds-Esquerra d'Artà lamenten profundament que l'equip de govern (UM-PSOE) no mostri cap voluntat ni diligència envers l'aplicació de la disciplina urbanística al nostre municipi, no tan sols a la hora d'executar les demolicions que prescriu la llei, sinó també en el cas de la correcta tramitació dels expedients sancionadors, raó per la qual els darrers mesos s'ha hagut de declarar-ne la caducitat de cinc.

El cas de l'expedient 12/2004 (Annex 1), pel qual es deixaran de cobrar 52.421,25 euros, fa molts d'anys que la formació d'esquerres hi està darrera i que en parla; fins i tot, va ser una de les raons esgrimides per negar el vot d'investidura a Josep Silva (PSOE) l'any 2005 (Annex 2). L'any 2004 ja varen denunciar la desaparició de la documentació que implicava la empresa constructora (una comunitat de Bens de dues persones, una de les quals n'havia estat regidor del PSOE) fet que va possibilitar que l'Ajuntament ja no pogués sancionar els constructors com a co-responsables de la infracció, sinó només al promotor i propietari (que, a més, és cunyat del ex-dirigent socialista local, l'esmentat J. Silva). La desídia i la manca de voluntat dels diferents equips de govern -començant pel govern format per UIA i PSOE- ha provocat, d'aquesta manera, en primer lloc, que l'import a cobrar per l'Ajuntament en concepte de sancions passés a ser la mitat (en desaparèixer l'empresa constructora, que va reaparèixer amb un altre nom); en segon lloc, que finalment no es cobri cap sanció per prescripció davant els recursos de l'infractor (propietari); i, en tercer lloc, l'acord de demolició pres per Ple, encara no s'ha dut a terme.

"Si, fins ara, no n'hem reclamat la subrogació al Consell de Mallorca, ha estat per si l'equip de govern hagués estat capaç de cobrar-ne la quantia de la sanció al propietari". Com que finalment no ha estat així, aquesta formació artanenca haurà de procedir a sol·licitar-ne la subrogació a la entitat supramunicipal, atès, entre d'altres raons, que la infracció es va donar dins sòl rústic qualificat com ANEI i aquest tipus d'infraccions no prescriuen. "És realment escandalós i trist -i més amb la situació econòmica del nostre Ajuntament- que els responsables polítics es permetin perdonar el cobrament de les sancions als infractors urbanístics amics".

Els Verds-Esquerra d'Artà han sol·licitat enguany la subrogació, per part del Consell de Mallorca, de 21 expedients de disciplina urbanística no tramitats. Alguns d'aquests expedients, com com el descrit anteriorment, ni tan sols no reben un tractament prou rigorós com perquè se'n pugui cobrar la sanció econòmica corresponent. És per això que la formació artanenca ha insistit en l'immediat cessió al Consell de Mallorca -i, quan existeixi, a la futura Agència per a la Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial a Mallorca- de les tasques de vigilància, tramitació dels expedients i restitució de la legalitat a l'entitat insular.

divendres, 22 d’agost del 2008

Medina/Publico.es

dissabte, 16 d’agost del 2008

Es Canons 2008 (i continua...)

"Paisatge" (17-08-08)


A la entrada a Es Canons que es va fer quan s'hi volia fer una urbanització, l'Ajuntament va instal·lar l'any 2005 un dels rètols amb informació sobre aquest litoral i les normes que hi són vigents, com és la prohibició de circular-hi amb cotxes, acampar, etc. Del rètol, com es pot observar a la primera imatge, només en queda el suport metàl·lic.
A la imatge també es pot observar que la circulació de cotxes just a la vorera de la mar en aquest indret pot provocar algun esfondrament del terreny i fins i tot causar un accident.

Com es pot observar, gairebé no queden plantes al alguns indrets, fet provocat per la massiva circulació i estacionament de vehicles no autoritzats.
"Paisatge 2" (12-08-08)

Els Verds-Esquerra d'Artà insten el Govern Balear a limitar el massiu accés de vehicles no autoritzats a l'espai natural protegit de Es Canons.
Critiquen la passivitat i el menfotisme de l'equip de govern municipal artanenc (UM-PSOE)

Els Verds-Esquerra d'Artà han instat les Direccions Generals de Biodiversitat i Qualitat Ambiental i Litoral (Conselleria de Medi Ambient) a “la urgent adopció de mesures eficaces i permanents dirigides a la limitació de l'accés de vehicles motoritzats dins aquest espai”.

A la seva instància al Govern, els ecosocialistes artanencs recorden el caràcter altament protegit d'aquest indret del litoral artanenc1. Entre els hàbitats protegits que s'hi troben destaca la comunitat de Socarrell, especialment afectada per la circulació il·legal de vehicles2.

La manca de mesures de protecció d'aquest espai natural protegit és un fet evident. A diari, sobre tot els mesos d'estiu, hi accedeixen desenes de vehicles motoritzats no autoritzats, que provoquen una creixent degradació dels hàbitats esmentats anteriorment. Els camins preexistents han esdevingut els darrers anys pistes de dos a quatre metres d'amplada segons els casos. La circulació i estacionament de vehicles arriba a donar-se ben damunt les roques, fent malbé la flora i fauna de l'espai i provocant un important impacte paisatgístic i ambiental. A més, l'accés dels vehicles comporta l'increment del perill d'incendis als boscs de pins que s'hi troben, un especial increment de fems transportats dins dels mateixos vehicles i la pràctica dels abocaments il·legals d'enderrocs de construcció i restes de jardineria, i a determinats punts perill d'esfondrament del sòl pròxim a la vorera de la mar.

Els Verds-Esquerra d'Artà fa anys que denuncien l'abandó d'aquest espai per part de les institucions3. També l'Associació Es Garballó es va manifestar en protesta l'estiu de 20054. Guillem Caldentey, regidor de la formació, dirigeix les crítiques més dures a l'equip de govern municipal (UM-PSOE), que “no té cap interès en la protecció del litoral davant la invasió il·legal de vehicles motoritzats”. Aquest portaveu recorda que l'any 2005 el Ple de l'Ajuntament d'Artà va aprovar, per unanimitat, el Reglament municipal pel qual es regula la circulació de vehicles de motor dins els espais naturals del terme d'Artà5, l'article 9 del qual prohibeix específicament “Circular per platges, sistemes dunars i zones costaneres protegides”.

Fa anys que a totes i cada una de les sessions de Ple demanam què pensen fer o què han fet respecte del compliment d'aquesta normativa municipal, i sempre ens trobam amb la mateixa actitud “menfotista” o amb falsos compromisos de fer alguna cosa, per exemple, campanyes d'informació; ni tan sols no han estat capaços d'ocupar-se del manteniment dels rètols informatius instal·lats per l'Ajuntament l'any 2005. La passivitat de l'equip de govern respecte d'aquest problema de degradació ambiental i paisatgística no demostra només sensibilitat 'zero' mediambientalment i pel territori propi, sinó una total incoherència amb els discursos proteccionistes i els anuncis d'estudi i aplicació de grans plans estratègics per a la desestacionalització turística i oferta d'un producte diferenciat dirigit al gaudi de la natura, el paisatge i el patrimoni6 al nostre municipi. Mesures com la limitació del trànsit no autoritzat a les zones més belles del municipi per a evitar la seva degradació són necessàries si es vol aplicar de manera integral i efectiva els grans projectes de valorització ambiental, paisatgística i patrimonial. Trobam que el desitjable pel municipi seria un equip de govern municipal amb voluntat de fer el que està a les seves mans i el que són les seves reponsabilitats i compromisos, enlloc de tirar pilotes fora i criticar les institucions supramunicipals.7

1 Es Canons compta amb zones AANP (Àrea d'Alt Nivell de Protecció) i zones ANEI (Àrea Natural d'Especial Interès), definides a la Llei 1/1991, de 30 de gener, d'Espais Naturals i Règim Urbanístic de les Àrees d'Especial Protecció de les Illes Balears, així com els espais naturals protegits, declarats segons la Llei 4/1989, de 27 de març, de Conservació dels Espais Naturals. Per altra banda, aquest espai protegit forma part del Lloc d'Interès Comunitari Muntanyes d'Artà (ES0000227), de la Xarxa Europea Natura 2000 de les Illes Balears.

2 Segons la fitxa tècnica europea del LIC Muntanyes d'Artà, aquesta comunitat o hàbitat té la següent denominació i característiques: “(1510) Estepes salines mediterrànies (Limonietalia)”; Caràcter de l'hàbitat: Prioritari; Tendència de l'àrea de distribució: Disminució; Raons de la tendència: Influència humana directa; Principals pressions: hípica, vehicles; Amenaces: hípica, vehicles.

3 Vegeu els comunicats de dia 30 de juliol de 2006 i de dia 27 de gener de 2007.

5 Per accedir a l'acta de la sessió del Ple de dia 26 de juliol de 2005, pitjau aquí.

6 Vegeu, per exemple, l'entrevista de Diario de Mallorca a Rafel Gili (UM, batle d'Artà) de dia 12 d'agost de 2007; i les declaracions de R. Gili a la revista manacorina “De Franc” (núm. 267, de 09-05-08).

7 Vegeu les declaracions de R. Gili sobre el manteniment de les platges d'Artà, a Diario de Mallorca el passat dia 12 d'agost.

divendres, 15 d’agost del 2008

Es veu que a les NNGG encara no lis ha donat temps a actualitzar la web


Hem accedit a la imatge d'organigrama de NNGG Illes Balears dia 15 d'agost, a les 12:20 h.

El Mundo
, 14-08-08: El PP balear expulsa a uno de los implicados en el caso de Turismo Joven y suspende a otro.

A. González/Público: "Unos 200 pacientes, tratados con extracto de cannabis"

Unos 200 pacientes, tratados con extracto de cannabis
Los médicos han empezado a solicitar el uso compasivo de Sativex

ANTONIO GONZÁLEZ - Madrid - 14/08/2008 20:44


La Agencia Española de Medicamentos, dependiente del Ministerio de Sanidad, ha emitido hasta el momento unas 200 autorizaciones para el uso compasivo o como medicamento extranjero de Sativex, un fármaco derivado del cannabis que todavía no está autorizado en España, según informaron a Público fuentes del departamento.

El uso compasivo se pide cuando el médico considera que el paciente no tiene otra alternativa que un opción terapéutica todavía no autorizada, mientras que la solicitud de tratamiento como medicamento extranjero se realiza cuando alguien necesita un fármaco no aprobado en España pero sí en otro país.

Así, la Agencia ha autorizado Sativex, fabricado GW Pharmaceuticals, para tratar el dolor neuropático en esclerosis múltiple –indicación para la que el medicamento está aprobado en Canadá–, y para abordar los síntomas del síndrome de anorexia caquexia de los pacientes con sida y el uso antiemético en pacientes tratados con quimioterapia.

Las autorizaciones han recibido luz verde después de que en diciembre concluyera con resultados positivos un programa piloto realizado en Catalunya para estudiar le efectividad del fármaco pacientes que no respondían a los tratamientos de referencia.

“Ahora cualquier paciente puede pedirlo en España a través de un servicio de farmacia” para uso compasivo o como medicación extranjera, explica por su parte Rafael Borrás, del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, uno de los expertos que participó en el ensayo catalán.

Al margen de los pacientes del estudio que siguen recibiendo Sativex, Borrás explicó que los médicos que han visto que con los fármacos ya comercializados en España los enfermos no responden “están buscando otra opción, que bien controlada puede dar resultados positivos en algunos pacientes”.
Ensayos clínicos en marcha

Según fuentes de la Agencia, antes del ensayo catalán, en 2006, el laboratorio español Almirall solicitó autorización para comercializar el fármaco, pero fue denegada porque entonces “no existían evidencias suficientes” de su eficacia.

Pero, pese a la negativa, “se sigue investigando y autorizando su uso compasivo o como medicamento extranjero a petición de especialistas y de un hospital porque no se necesita la misma evidencia para autorizar una soliciud individual para un paciente concreto sin otra alternativa que para autorizar un medicamento con una indicación general”.

dilluns, 11 d’agost del 2008

dissabte, 9 d’agost del 2008

Conseqüències de la deficient gestió municipal de la recollida de fems a Sa Canova del mes de juny



Els Verds-Esquerra d'Artà denuncien que el fems recollit fa dos mesos per voluntaris a Sa Canova encara hi resta, s'incrementa i s'escampa amb el vent.
Critiquen la deficient coordinació del batle d'Artà i la regidora de Medi Ambient
Els Verds-Esquerra d'Artà denuncien que les bosses de fems recollides el passat dia 14 de juny per part d'un grup de voluntaris no fossin retirades i encara hi restin abandonades enmig del sistema dunar i al llarg de més d'un kilòmetre. Passats dos mesos d'aquella jornada de recollida, coordinada pel Consell de Mallorca i amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Artà1, aquestes bosses comencen a fer-se malbé i el vent dissemina el fems recollit per la platja. A més, alguns banyistes es pensen que les bosses acumulades representen algun tipus de punts de recollida, i hi dipositen les seves pròpies bosses de fems.
Guillem Caldentey, regidor de la formació artanenca, és molt crític amb el paper jugat pel batle d'Artà (Rafel Gili) i la regidora de Medi Ambient (M. Esperança Massanet) (UM) durant aquella jornada de neteja del mes de juny. “Es veu que aquests dos responsables de l'Ajuntament d'Artà només es varen preocupar de pontificar sobre la necessitat que la gent no embruti les platges naturals del municipi, fer-se la foto amb els voluntaris i, posteriorment, anar a a dinar amb ells a un restaurant de la zona”.
En opinió de Els Verds-Esquerra, les bosses s'haurien d'haver retirat durant la mateixa jornada o, en tot cas, haver-les dut vorera la mar per tal que algun vehicle (municipal, del Consell o de Protecció Civil) les pogués recollir sense haver de circular a través de la part més fràgil del sistema dunar, que és justament on les bosses varen quedar abandonades. “De la manera com es varen fer les coses, ara mateix hi ha més fems del que havia abans de la recollida, costarà més enretirar-lo i, si no es fa correctament, encara hauran de fer circular un vehicle per enmig de les dunes, fent-les malbé”.