dijous, 29 de novembre del 2007

Els Verds-Esquerra critiquen l'apatia i la ineficàcia de l'equip de govern en conservació del patrimoni arqueològic...

(A la imatge, podeu apreciar com la mar banya les restes durant un temporal del passat setembre)
... i en la recerca i promoció de productes turístics diferenciats. Insten al Consell a declarar BIC la naveta de l'arenalet de Son Colom.

Els Verds-Esquerra d'Artà han sol·licitat al Consell Insular de Mallorca la incoació de l'expedient de declaració com a BIC de la naveta de l'Arenalet de Son Colom, a la costa de la Colònia de Sant Pere. Aquesta construcció ciclòpia, situada (actualment) molt a prop de la mar, s'associa amb els primers assentaments humans a l'illa de Mallorca, i el seu estudi està contribuint al coneixement de les fases inicials de la Prehistòria de Mallorca i de les Balears (2.000-2.300 abans de Crist). Amb un projecte d'investigació de l'IMEDEA, dirigit pel professor Damià Ramis, va ser excavada l'any 2003 però, per falta de fons econòmics, la consolidació i protecció del jaciment va quedar en mesures purament urgents i preventives. En l'actualitat, el jaciment, amb una protecció molt precària i insuficient, torna a patir molt directament l'acció erosiva de la mar i del pas de persones per sobre, atès que es troba en un camí paral·lel a la costa.

Per aquests motius, Guillem Caldentey, regidor d'aquesta formació artanenca, va sol·licitat al Ple del mes de setembre un impuls a la consolidació i conservació de les restes. En comptes de instar l'administració competent a prendre mesures urgents, tal com sol·licitava Caldentey, la regidora de cultura, Paula Ginard, va optar per demanar informe a un professor de la UIB (Víctor Guerrero). “Com que aquesta no és la mesura correcta ni adient a la perentòria necessitat d'actuacions, i com que al Consell saben perfectament com s'està degradant el jaciment -declara aquest regidor-, els Verds-Esquerra hem optat per demanar directament al Departament de Patrimoni del Consell la declaració com a BIC de les restes i instar-lo a prendre mesures de forma urgent ”.

Relacionada amb aquestes restes, i contribuint a la seva conservació, valorització i promoció com a producte cultural i turístic, Els Verds-Esquerra d'Artà varen presentar a la sessió ordinària del Ple del passat dia 27 de novembre una proposta de ruta arqueològica a la zona de la Colònia de Sant Pere, que comprendria l'espai situat entre el gran conjunt arqueològic de Sa Canova (naveta, talaiot circular, talaiot quadrat i altres restes) fins a diferents restes situades a l'extrem de la badia d'Alcúdia, al lloc conegut com Es Pla de's Caló, prop del Cap de Ferrutx. Aquesta ruta és de fet una de les més conegudes pels investigadors i iniciats en l'època talaiòtica i pre-talaiòtica, i connecta aproximadament tretze jaciments arqueològics distints.

Aquesta ruta podria tenir efectes positius sobre la conservació de determinats jaciments, en posar les distintes administracions a treballar sobre les mateixes i, a la vegada, suposaria un evident producte diferenciat, amb aprofitament turístic i cultural. “El fet que gran part d'aquest recorregut coincidiria amb la projectada ruta d'Artà a Lluc, faria que aquestes dues rutes es complementassin i valoritzassin mútuament”, argumenta la formació d'esquerres artanenca. Un altre argument a favor de la creació d'aquesta ruta, argumenta G. Caldentey, és la disponibilitat d'informació vàlida sobre les restes (estan incloses al Catàleg de Béns immobles de l'Ajuntament, i a les seves fitxes fins i tot s'esmenten les necessitats de protecció particulars a cada una d'elles), per una banda, i la disposició, expressada pel director general de Patrimoni Biel Cerdà, a assessorar tècnicament l'Ajuntament en la redacció del projecte. Un projecte que perfectament es podria haver finançat amb les subvencions del Departament de Patrimoni Històric del Consell, així com amb ajudes europees, estatals i autonòmiques, per exemple, per a la desestacionalització del turisme.

La moció de Els Verds-Esquerra no va prosperar, amb els vots a favor de tota l'oposició (PP i Independents d'Artà) i en contra de l'equip de govern (PSOE-UM). La negativa de l'equip de govern en aquest punt, així com en el cas de la moció que proposava l'aprovació del catàleg municipal de camins que tampoc no va sortir endavant amb els mateixos vots (com va passar amb la resta de mocions, 4, sumades tres més d'aquesta formació i una dels Independents d'Artà), així com la no presentació al Ple de cap iniciativa per part de l'equip de govern, suposa “un autèntic gest de menyspreu i despotisme cap a la institució democràtica bàsica en l'àmbit municipal, el Ple de l'Ajuntament”, critica G. Caldentey. Els Verds-Esquerra d'Artà critiquen l'immobilisme, la manca d'iniciativa real i de voluntat de diàleg i de consens de l'equip de govern, encapçalat per Rafel Gili (UM). L'actitud d'aquest govern és contradictòria i mancada de voluntat i valentia per a dirigir el municipi amb estratègies culturals, turístiques i econòmiques dirigides a ofertar un producte turístic alternatiu2 -declara G. Caldentey: si no és per por a l'enfrontament amb alguns propietaris, no s'entén la negativa a aprovar el Catàleg de camins, la negativa a dur endavant la proposta de ruta arqueològica, i la extremada lentitud en la materialització de la ruta d'Artà a Lluc en el seu tram artanenc”.

Al passat Ple, el regidor de Els Verds-Esquerra també va informar l'equip de govern de la voluntat anunciada per la ministra de Medi Ambient, Cristina Narbona, i de la Presidenta del Consell, F. Armengol, de col·laborar en la creació i valorització de la ruta d'Artà a Lluc3. Va proposar l'equip de govern que sol·licités a ambdues institucions la inclusió, rehabilitació i dotació d'us públic civil (cultural, turístic, educatiu) de les instal·lacions de defensa de la postguerra (torres d'enfilament, bases de canons i nius d'ametralladora, algunes en molt mal estat4) dins de l'àmbit d'actuacions de les institucions per a la ruta Artà a Lluc.

2 Vegeu, per exemple, les declaracions de Rafel Gili (UM), batle d'Artà: “S'ha de promoure un turisme alternatiu...”.

3 Vegeu, per exemple, la notícia apareguda a Última Hora el passat dia 23 de novembre

4 Vegeu, per exemple, el reportatge de Carlos Garrido al Diario de Mallorca de dia 21 d'octubre: Los cañones de Els Canons.
UM-PSOE es neguen a aprovar el Catàleg muncicipal de camins

Els Verds-Esquerra denuncien que l'equip de govern està tancat a qualsevol proposta de l'oposició

El passat dia 27, es va discutir a la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament d'Artà la moció,
presentada per Els Verds-Esquerra, relativa a l'aprovació del Catàleg Municipal de Camins Públics del Municipi d'Artà. La proposta es fonamentava, bàsicament, en la voluntat de solucionar les problemàtiques que envolten aquestes vies rurals, accentuades les darreres dècades amb l'espectacular augment de canvis de propietaris dels terrenys colindants i en els usos del sòl -com ara constants canvis en els traçats dels camins, per tancament, destrucció o desviaments dels mateixos són constants-; en l'existència a l'Ajuntament, des de l'any 2003, del document “Catàleg de camins del terme municipal d'Artà”, redactat per l'empresa pública FODESMA, depenent del Consell Insular de Mallorca; i en el fet que, amb el Catàleg en vigor, el servei municipal d'Urbanisme disposaria d'una bona eina per a afrontar les problemàtiques anteriorment esmentades, que afecten als propietaris però, sobre tot, els usuaris de les vies: excursionistes, turistes, centres escolars, alumnes del Mòdul d'activitats físico-esportives en el medi natural, els cavallistes, etc.
El document de referència sistematitza la informació sobre la xarxa de camins existents al municipi, això com la seva titularitat, la qual cosa el converteix en una eina de primer ordre per a la seva protecció, conservació i gestió.
La moció de Els Verds-Esquerra d'Artà incloïa una resolució per la qual es proposava establir canals extraordinaris de consulta i participació ciutadana per a assolir el màxim consens en
l'aprovació del document, i tenint en consideració la multiplicitat i diversitat d'interessats en aquesta qüestió.
Durant la passada campanya electoral, els partits d'Artà varen prometre l'aprovació del Catàleg de Camins, i diferents declaracions de membres de l'equip de govern (UM-PSOE) feien pensar que una eina bàsica com aquesta per a la protecció del territori i l'impuls d'un turisme distintal de sol i platja al municipi artanenc, amb la promoció de productes turístics diferenciats, notrobaria gaires obstacles per a la seva posada en vigor. Els programes dels diferents partits es proposen com a prioritats com la conservació paisatgística i territorial del municipi, així com la promoció d'un turisme diferenciat, més respectuós amb el medi ambient i el paisatge (1).
Al Ple de dia 27, l'equip de govern de l'Ajuntament d'Artà va demostrar, una vegada més, la
dinàmica que s'està convertint en costum pel que fa a la feina de l'oposició: no aprovar res del que presenten els partits que la conformen, fent cas omís qualsevol oferta de negociació destinada a dur endavant les propostes. En aquest cas, com que el govern anunciava el vot en contra a l'aprovació al·legant que van massa carregats de feina, i com que la llei ja determina uns mínims d'exposició pública i terminis per a la presentació d'al·legacions per part de la ciutadania i les entitats, el portaveu de Els Verds-Esquerra, Guillem Caldentey, va proposar l'eliminació de la resolució referent als canals extraordinaris de participació ciutadana. Per altra banda, va exposar que precisament l'aprovació del catàleg, ja redactat, no havia de suposar més feina als tècnics de l'Ajuntament, ans al contrari, “un dels objectius era precisament estalviar feina i complicacions al servei d'Urbanisme, dotant-li d'aquesta eina”. Aquest regidor lamenta profundament l'actitud personalista, arbitrària i despòtica de l'equip de govern i, particularment del batle d'Artà, Rafel Gili (UM).

(1) Vegeu, per exemple, les declaracions de Rafel Gili (UM), batle d'Artà: “S'ha de promoure un turisme alternatiu...”.

dimecres, 28 de novembre del 2007

Denuncia Pío Moa

dilluns, 26 de novembre del 2007

Els Verds-Esquerra demanaran la inclusió de la illeta del Molí de'n Regalat dins de la nova Llei de Mesures Urgents...

... i la recuperació dels límits originals del PORN i del Parc Natural de la Península de Llevants de 2001, del Pacte de Progrés

Els Verds-Esquerra d'Artà es declaren decebuts per la no inclusió de la illeta del Molí de'n Regalat al llistat de terrenys inclosos en el decret llei de mesures cautelars de protecció anunciat el passat divendres (1), ni entre els terrenys que han de figurar a la Llei de mesures urgents que actualment es negocia entre els components del Govern (2). No obstant, anuncien que pròximament traslladaran a les diferents institucions i partits implicats la necessitat d'incloure aquests terrenys en la futura Llei de mesures urgents, davant del perill d'edificació de 18 xalets que s'hi presenta (3). En primer lloc “a la Conselleria de Medi Ambient (UM), la qual no fa ni dos mesos, a través de la seva Direcció General de Qualitat Ambiental i Litoral, va acceptar incloure aquests terrenys, a instància de Els Verds-Esquerra d'Artà, dins del llistat de terrenys susceptibles de ser adquirides pel Ministeri de Medi Ambient (4), atenent al seu perill de ser urbanitzat”, declara Guillem Caldentey, regidor d'aquesta formació a l'ajuntament d'Artà; Els Verds-Esquerra es dirigiran, igualment, al Bloc.

S'ha de recordar que, encara que l'Ajuntament d'Artà en Ple s'ha declarat en distintes ocasions a favor de l'adquisició dels terrenys d'aquesta illeta a la Colònia de Sant Pere, aquesta mateixa institució va signar , l'any 2005, un conveni amb la promotora Porto Sa Coloni S.A. per a la construcció de 18 xalets a la illeta del Molí d'en Regalat, i pel qual havia de rebre un milió dos-cents mil euros, dels qual ja n'ha rebut 500.000.

Per altra banda, Els Verds-Esquerra defensaran en la pròxima sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament d'Artà de dia 27 de novembre (5) una moció relativa a traslladar al Govern de les Illes Balears l’interès, per part d’aquesta corporació municipal, de recuperar l’àmbit d’estudi i les dimensions territorials tant del Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) i Parc Natural de la Península d’Artà. El passat dia 17 d'octubre, el conseller de Medi Ambient, M. Àngel Grimalt, declarava que tenia la intenció d'iniciar la tramitació d'un nou PORN que garantís “uns espais naturals protegits amb coherència, homogeneïtat i continuïtat territorial”. Finalment, però, es va declarar l'inici del procediment de declaració d'un PORN calcat a l'iniciat pel PP l'any 2005 (6) -amb l'afegitó de les finques de Son Jaumell (170 hectàrees) y Ca'n Patilla (25 hectàrees). Sistemes naturals tan delicats com, per exemple, el gran sistema dunar de Sa Canova, n'han tornat a quedar exclosos, com passava amb el Govern del PP.

Quant al territori original del Parc Natural de la Península de Llevant, cal recordar que el govern del pacte de progrés aprova l'any 2001 la declaració del Parc Natural de la Península de Llevant amb una extensió de 21507 ha. (superfície terrestre 16232 i superfície marina 5275), compreses entre els municipis d'Artà, Son Servera, Capdepera, Sant Llorenç i Sta. Margalida, i que posteriorment, el govern del PP redueix la superfície del parc natural a l'extensió de les finques públiques d'Albarca, es Verger i s'Alqueria Vella i a les reserves naturals de cap Ferrutx i cap des Freu, restant un territori de 1586 ha. El Parc Natural de Llevant es converteix, així, en un parc basat en criteris de propietat, totalment arbitraris.

Els Verds-Esquerra d'Artà defensen la recuperació dels límits originals del Parc Natural per raons òbvies de continuïtat i homogeneïtat paisatgística, territorial i ecològica, però també per raons econòmiques: l'exercici 2002-2003 es van atorgar, en concepte d'ajudes econòmiques als propietaris en concepte de manteniment agrícola, reconstrucció de cases i altres elements etnològics, reparació de camins, maquinària, etc., 92 subvencions per un import de 428.669,08 €. A l'exercici 2003-2004 es van presentar 81 sol·licituds amb un valor total de 1.205.595,24 € però, amb la reducció del parc natural, l'administració va denegar les subvencions per silenci administratiu, ja que si l'administració no contesta a les peticions la resolució té efectes denegatoris (7). Per altra banda, Els Verds-Esquerra denuncien que, des de la reducció territorial del Parc Natural de Llevant, les sol·licituds dels propietaris per adherir-se al Parc no han estat ateses (ni tan sols s'hi ha la finca de Sa Duaia, adquirida pel Govern al 2004).

2Vegeu, per exemple, Diario de Mallorca, 24-11-2007

3Trobau documentació de referència aquí.

4Vegeu, també com a un resum del tema d'aquesta illeta, el comunicat de Els Verds-Esquerra de dia 01-11-2007

5Vegeu la convocatòria aquí

6Vegeu, per exemple, Diario de Mallorca, 18-10-2007

7 El fet de que l'administració no contesti no lleva eximeix l'administració de l'obligació de contestar (llei 30/1992).

dissabte, 24 de novembre del 2007

Els Verds-Esquerra reivindiquen tota una sèrie de mesures

en Informació i Comunicació per a la millora de la informació municipal i l'accés a Internet del ciutadans
Demanen la implantació del domini ".cat" a la web municipal

La propera sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament d'Artà, Els Verds-Esquerra defensaran l'impuls d'una sèrie de mesures dirigides a una millora en l'accés, per part dels ciutadans, a la documentació municipal i a Internet per banda ampla per part dels ciutadans. Demanen, juntament amb els altres grups de l'oposició (Independents d'Artà i Partit Popular), poder tenir accés a una base de dades electròniaca i en línia amb continguts jurídics i administratius a la qual els serveis jurídics del consistori ja tenen accés, per tal de millorar les seves tasques d'oposició, en els 'aspectes propositiu, de control i de fiscalització. Per altra banda, insistiran en la necessitat de racionalitzar la instal·lació i ús de les antenes de telefonia mòbil.

Els Verds-Esquerra presenten una moció en què es proposa la publicació, mitjançant el Servei Municipal de Biblioteques, de les actes i de l'enregistrament sonor dels Plens, del qual es fa càrrec, fa quatre anys, Ràdio Artà Municipal. Consideren que el servei municipal de biblioteques té els recursos necessaris per a l'emmagatzemament, conservació, gestió i difusió de documents bibliogràfics -les actes-, però també audiovisuals i electrònics i que, per raons d'horari, el fet que les actes es publiquin a les biblioteques facilitarà la consulta de les mateixes a la ciutadania. Amb aquesta moció, volen posar també de relleu la pobre actualització de la web municipal, a la qual no es troba cap de les actes dels Plens corresponents a l'any 2007.

Els Verds-Esquerra insistiran en la necessitat de donar impuls a mesures dirigides a fer més accessible, més econòmic i de millor qualitat l'accés dels artanencs a Internet. Amb l'horitzó de la instal·lació d'una xarxa wi-fi municipal que doni aquest tipus de connexió a tots els ciutadans, en l'actualitat concentren les seves propostes senzillament en la instal·lació de wi-fi als edificis municipals (edifici consistorial, teatre, biblioteques, centres educatius, determinades zones ajardinades i places, etc.). Aquesta formació subratlla que l'equip de govern format el passat mes de juny ha creat una regidoria de telecomunicacions, que multitud de municipis, mallorquins i arreu de l'Estat han donat inici a mesures d'aquest tipus, i que la Direcció General de Tecnologia i Comunicacions del Govern Balear persegueixassegurar que tots els ciutadans de les Illes puguin tenir accés a Internet per banda ampla amb, entre d'altres mesures, la creació de la Comissió Balear de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), formada pel Govern de les Illes, els Consells Insulars i la Federació d'Entitats locals de les Balears (FELIB). Recorden, així mateix, que la banda ampla existent a l'estat espanyol és de les més cares i de pitjor qualitat, i que l'anomenada “fractura digital” no només representa una nova fissura entre els païssos rics i els pobres, sinó entre els ciutadans amb la capacitat de fer servir les noves TIC i els que no tenen aquestes possibilitats i queden endarrerits.

Una altra mesura que aquesta formació defensarà al proper Ple, relacionada amb la web municipal i la nostra llengua i cultura, és la de la implantació del domini “.cat” a la web municipal. Aquesta és una mesura perfectament aplicable, atès que, com és sabut, fa més d’un any que la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, entitat responsable de la coordinació del sistema de noms de domini a internet) va aprovar de manera definitiva el .cat, amb el corresponent acord que ha de regular el seu funcionament, i que, per altra banda, el Consorci d'Informàtica Local del Consell de Mallorca ja compta amb el domini “.cat” per a Artà.

Els Verds-Esquerra d'Artà insistiran en la necessitat de regular la instal·lació i ús de les antenes de telefonia mòbil, adoptant les mesures necessàries dirigides a treure-les de les zones resudencials i reunir-les a alguna instal·lació municipal -per exemple, al castell de Sant Salvador, cementiris municipals, etc.- de manera que això suposi, així mateix, una nova entrada de recursos econòmics per a les arques del municipi. Recorden que ja l'any 2003 el Ple va aprovar una moció en aquest sentit.

dimarts, 20 de novembre del 2007

Moció al proper Ple de dia 27: Catàleg de Camins Públics d'Artà


Els Verds-Esquerra d'Artà defensen al proper Ple la necessitat d'aprovar el Catàleg de Camins del municipi.
El document bàsic redactat pel Consell de Mallorca va ser entregat a l'Ajuntament l'any 2003

La pròxima sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament d'Artà, dia 27 de novembre, es discutirà la moció presentada per Els Verds- Esquerra d'Artà instant l'equip de govern a l'inici dels tràmits per a l'aprovació i posada en vigor del “Catàleg de Camins públics del municipi d'Artà”.

Al municipi d'Artà, com a molts altres, les darreres dècades han augmentat molt els canvis de propietaris dels terrenys i els usos del sòl i, de forma paral·lela, s'han multiplicat els problemes relacionats amb els camins i la seva gestió. “Les queixes i denúncies que, de forma verbal o escrita, es presenten a l'Ajuntament per possibles canvis en els traçats dels camins, per tancament, destrucció o desviaments dels mateixos són constants”, afirmen Els Verds-Esquerra, “i afecten el paisatge i els usuaris, excursionistes, propietaris, etc.”. En aquest sentit, critiquen l'asfaltat generalitzat de camins per a prosseguir la rururbanització de la fora-vila, així com els de camins emblemàtics com el dels presos (1) -al Parc Natural de Llevant- i altres projectes d'asfaltat que s'anuncien darrerament (2).

No disposar d'un document que sistematitzi la informació sobre la xarxa de camins existents al municipi agreuja els problemes de gestió dels mateixos. Però a Artà, l'any 2003, l'empresa pública FODESMA -depenent del Consell Insular de Mallorca (Departament de Promoció i Ocupació)- va fer pública entrega a l'Ajuntament d'Artà del document “Catàleg de camins del terme municipal d'Artà”, document en què es sistematitza la informació sobre la xarxa de camins existents al municipi, així com la seva titularitat.

Els Verds-Esquerra proposen que aquest document es posi immediatament en tràmits d'aprovació i posada en vigor, i de la manera més participada possible, establint canals de participació específics mínims, com ara una Comissió d'interessats i afectats, que convoqui les diferents associacions i grups d'excursionisme, els propietaris, els centres educatius -a Artà s'imparteix el Mòdul d'activitats físico-esportives en el medi natural-, els ecologistes, cavallistes, etc.

Guillem Caldentey, regidor de Els Verds-Esquerra, considera molt probable el consens polític sobre aquesta qüestió. Els programes dels diferents partits es proposen com a prioritats com la conservació paisatgística i territorial del municipi, així com la promoció d'un turisme diferenciat, més respectuós amb el medi ambient i el paisatge (3).

(1) B
OIB, 15-03-07

dimecres, 14 de novembre del 2007

UM-PSOE es feliciten per la iniciativa del Govern de contruir HPO a sòl rústic...

... després d'intentar eliminar qualsevol possibilitat de fer-ho al sòl urbà o a les noves urbanitzacions.

Arran de la visita a l'Ajuntament d'Artà per part del conseller d'Habitatge del Govern Balear, Jaume Carbonero, ha transcendit als mitjans de comunicació que aquesta Conselleria permetrà la construcció de nous habitatges socials (HPO) a les denominades “Àrees de Transició de Creixement” (ATC) al municipi d'Artà -entre d'altres municipis.

Aquesta formació artanenca critica "el cinisme de l'equip de govern municipal (PSOE-UM) i, en particular, del batle, Rafel Gili, quan declarava ahir als mitjans que el jovent necessita aquest impuls i li hem de donar resposta”. Segons Guillem Caldentey (portaveu i regidor al consistori), “els únics que fins ara han rebut impulsos i suports per part de l'Ajuntament han estat els promotors i els especuladors, quan als nuclis urbans d'Artà i de la Colònia de Sant Pere s'han modificat els usos a tots els terrenys de titularitat municipal on anteriorment es podien construir HPO, i quan a les Normes Subsidiàries aprovades inicialment es preveu un 0% d'HPO als nous terrenys urbanitzables”. La pròpia Llei del Sòl, aprovada recentment pel Govern de Madrid (PSOE), obliga a la reserva d'un 30% en les previsions de creixement de sòl per a usos residencials.

De tot això, continua aquest portaveu, es poden treure les següents conclusions: No és necessari sortir cap a la fora-vila per a construir HPO, bastaria dedicar a aquest ús els terrenys que han de ser cedits pels promotors a l'Ajuntament a la nova urbanització de Sos Monjos, i tornar a modificar l'ús de les parcel·les de titularitat municipal de la Colònia de Sant Pere, permetent-hi l'edificació d'habitatges protegits”.

Quant a les declaracions del conseller Carbonero (Sobre la falta de patrimonio público de suelo en muchos municipios, Carbonero dio la "enhorabuena" a aquellos consistorios que sí disponen, "porque han hecho sus deberes", concluyó”), el regidor de Els Verds-Esquerra considera que “amb tota seguretat no es referia al municipi artanenc”; en cas contrari, es demana si no devia ser que l'equip de govern de l'Ajuntament d'Artà no l'havia informat que no només “no havien fet els deures” -en no incloure a les Normes Subsidiàries cap percentatge per a HPO- sinó que, encara més, varen modificar els anteriors usos admesos en algunes parcel·les municipals, tot eliminant la possibilitat de construir-hi aquest tipus d'habitatges.

Els Verds-Esquerra d'Artà manifesten el seu desacord amb aquesta mesura de incorporació de sòl rústic al procés urbanitzador i edificatori, tot qualificant-la com “una altra passa enrere per part d'aquest Govern (de les Illes), després de les de Son Espases, el disseny del PORN de la Península de Llevant copiat del del PP, l'ampliació de Port Adriano, la no protecció definitiva de Son Bosc o la suspensió de la aplicació de la Llei de mesures urbanístiques urgents”. “Tot indica”, continua aquest portaveu, “que la que havia de ser una legislatura de contenció urbanística i preservació dels espais naturals i rurals, s'està esdevenint la legislatura de la defensa de l'economia fonamentada en el sector de la construcció d'edificis de nova planta, quan es deixa de banda l'objectiu de la sostenibilitat -que hauria de comportar un fre al creixement immobiliari- i la recerca de mesures alternatives per tal de fer assequible l'adquisició d'habitatges”.

dimarts, 13 de novembre del 2007

Video d'arxiu:


clikau aquí

divendres, 9 de novembre del 2007

El grup parlamentari Esquerra Republicana defensa al Congrés inversions en l'àmbit sociocultural d'Artà als pressuposts generals de l'Estat


Es pretén donar un important impuls a l'Escola d'Art Dramàtic d'Artà amb l'adquisició d'un casal, i a la conservació i difusió del passat documental artanenc a través de la Biblioteca Virtual

Esquerra defensarà la propera setmana dues esmenes parcials als pressuposts generals de l'Estat per a 2008 d'abast sociocultural al municipi d'Artà, consistents en l'adquisició d'un casal pròxim a l'edifici del Teatre d'Artà perquè s'hi instal·lin aules i sales d'assaig per a les companyies locals de teatre, i en el finançament del projecte “Memòria Cultural d'Artà” que consisteix en la creació d'una biblioteca virtual amb tots els materials en format digital del Fons Local de la Biblioteca d’Artà, per tal de difondre la informació que contenen i, alhora, preservar-los en el temps. “Els projectes són prou consistents, innovadors, necessaris i oportuns, com per fer-los arribar a totes les administracions”, afirma Guillem Caldentey, regidor de Els Verds-Esquerra a l'Ajuntament d'Artà. En aquest sentit, Caldentey ha traslladat aquestes propostes als dirigents del PSIB-PSOE a Artà, amb la finalitat que demanin al seu partit a Madrid el suport a les esmenes d'Esquerra. Joan Lladó, president d'Esquerra a les Illes afegeix que “esperam que, una vegada que Zapatero i Solbes han reconegut el dèficit en inversions a les Illes, els socialistes comencin a apostar de manera decidida per la millora dels serveis i les infraestructures dels nostres municipis”.
El Teatre d'Artà, encara que es troba situat a una població petita, s’ha convertit en un element central en la dinàmica cultural dels artanencs i de la gent de la comarca, comptabilitzant-se, segons la memòria de l'entitat, una assistència de 29.958 persones durant l'any 2006; a dia d'avui, hi troben espai de representació dels seus espectacles cinc companyies locals. La seva Escola d'Art Dramàtic ofereix ja en l'actualitat el segon curs dels Estudis d'Interpretació de Grau Mitjà. Amb aquests estudis, el centre vol oferir la possibilitat de preparar les proves d'accés a l'Escola Superior d'Art Dramàtic, proporcionar als amateurs una base sòlida d'interpretació i facilitar la formació a professors, monitors o mestres que vulguin impartir, promocionar o emprar el teatre als seus centres educatius. L’Escola del Teatre oferta cursos de dansa, interpretació, mim, teatre musicals i a hores d’ara hi assisteixen uns 190 alumnes amb edats compreses entre els 5 i el 67 anys.

Esquerra Republicana cercarà al Congrés, a proposta del grup municipal Els Verds-Esquerra, donar resposta a la necessitat d'aules i espais d'assaig que presenta en l'actualitat el Teatre. “Entenem -declara G. Caldentey- que l'Escola de Teatre d'Artà, en tràmits per a ser reconeguda com a Escola d'Art Dramàtic, que ofereix uns estudis innovadors i únics a les Illes, i que demostra dia a dia tan bona acollida, ha de ser mereixedora d'un fort impuls per al seu adequat funcionament i creixement”.

L'altra esmena parcial als pressuposts generals que presenta Esquerra Republicana té com a objectiu el finançament per a la creació i manteniment d'una vertadera Biblioteca Virtual de la secció del Fons Local del Servei Municipal de Biblioteques. Aquesta col·lecció s'ha esdevingut, els darrers anys, en un model a nivell de les biblioteques municipals de les Illes Balears, amb ambiciosos projectes de conservació i difusió del patrimoni cultural local, com ara la compilació, digitalització i difusió (via web) de la revista
Llevant. 1916-1031. El projecte “Memòria Cultural d'Artà” consisteix en la creació d'una “plataforma digital” des de la qual poder difondre adequadament i amb abast mundial (per Internet), una vegada digitalitzats, tot un seguit de documents gràfics (fotografies, diapositives, multimèdia, de premsa i d'altres) relacionats amb Artà, la seva cultura, les seves tradicions i el seu passat documental. “El més positiu d'aquest projecte, que durà veritablement el Servei de Biblioteques d'Artà al segle 21 és que, per una banda, es conserva el patrimoni cultural local i, per l'altra, el difon al món sencer.”

dimarts, 6 de novembre del 2007

Bicicletada i passejada a Ses FontanellesBicicletada i passejada a Ses Fontanelles

Dissabte 10 de NOVEMBRE, feim un acte per GAUDIR de SES FONTANELLES. Tal volta serà el darrer pic que les vegem així com estan... o NO!!

Si som molts, podrem fer una CRIDA a totes les institucions perquè aturin el projecte d'Urbanització i REHABILITIN i llevin d'escombraries de zona degradada.

S'Arenal, la Ciutat de Palma i tot Mallorca se mereixen recuperar i guanyar una nova zona humida. No té sentit que es faci un nou Centre Comercial a S'Arenal.

Passejada: A les 12 Hores en front de l'Hotel Java.
Pots arribar-hi en autobús amb les línies 15,17 i 23 de l'EMT.
Si vols arribar-hi en cotxe, has d'agafar l'autopista de Llucmajor i agafar la sortida que indica "Platja de Palma-Ca'n Pastilla"

Bicicletada: A les 11 Hores al Parc del Mar.
Anirem en bicicleta, passant per altres zones amenaçades com són la Façana Marítima i es Carnatge. A les 12 Hores ens unirem a la gent concentrada a l'Hotel Java (enfront de ses Fontanelles) i farem una passejada per la darrera zona humida de Palma. [Què hem de fer amb Ses Fontanelles!]

Extret de: Plataforma Ses Fontanelles, Parc Natural!

Abocament sense llicència de grans quantitats de terra per part de la gran promotora que s'ha instal·lat a fer feines a sa Colònia


El passat dia 24 d'octubre, Els Verds-Esquerra d'Artà varen posar en coneixement de l'Ajuntament grans moviments de terra a una parcel·la en sòl rústic a la Colònia de Sant Pere. El que feia uns mesos havia paregut ser una senzilla neteja de vegetació i grans pedres, les darreres setmanes s'ha demostrat que realment el que s'hi feia eren feines preparatives d'un vertader abocador de terra, procedent de distints solars en construcció al nucli urbà de la Colònia per part de l'empresa de construcció Xaloc.
La parcel·la a la qual s'hi aboquen aquests dies grans quantitats de terra -fora cap llicència per a fer-ho i modificant notablement el relleu natural de la zona- es troba situada ben a la vista de tots, al cantó entre la carretera de Betlem (de titularitat del Consell) i la Camada de Ca's Pillo (de titularitat municipal), molt a prop del (tristament) famós càmping de la Colònia; “ens resulta impossible imaginar que l'Ajuntament no estigués assabentat del gran moviment de terra, transportada per multitud de camions de gran tonatge, els veïns de la zona xerren de més de 200 camionades, i creim que encara es queden curts”, explica Guillem Caldentey, regidor de la formació d'esquerres.

El passat mes de juliol, la junta de govern va concedir una llicència de construcció d'un xalet i una piscina segons projecte bàsic, però no va concedir cap permís d'inici d'execució obra. La llicència diu clarament que no es poden començar les obres fins a la presentació del projecte d'execució i l'estudi de seguretat i salut. Per altra banda, el projecte que va rebre aquesta llicència no contemplava cap moviment de terra d'aquestes característiques, ni cap modificació del relleu natural dels terrenys -extrem que no hauria pogut rebre cap permís ni llicència atès el caràcter protegit de la zona.

L'abocament de terra té unes dimensions” -afirma aquest portaveu- “que, deixant de banda l'incompliment de la normativa urbanística segons els terminis i segons el contemplat al projecte de construcció, s'està produint una evident alteració del relleu natural dels terrenys”.

No només del relleu i del paisatge. El trànsit de camions de gran tonatge que transporten la terra és molt intens, i això provoca un deteriorament molt accelerat de l'asfalt de les distintes vies de circulació que hi conflueixen (Camada de Ca's Pillo i carretera de Betlem). Els Verds-Esquerra demanaran a l'equip de govern que determini, si és possible, quins desperfectes estan provocant els grans moviments de terra en qüestió.
Per altra banda, G. Caldentey recorda que, “segons el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Península d'Artà (PORN) vigent, de 2001 -el del Pacte de Progrés i que encara ningú no ha derogat, malgrat l'actual pacte de Govern de les Illes n'ha iniciat un de nou a imatge i semblança del del govern del PP1-, aquesta zona és Àrea de Protecció Paisatgística; aquest tipus d'Àrea tenen com a funció, entre d'altres, la de “mantenir l'estructura natural i paisatgística i la d'esmorteir els impactes paisatgístics, sobre tot urbanístics”.
Per a Els Verds-Esquerra d'Artà, aquest cas pot entendre's com un avanç del que pot esdevenir-se a la zona quan la retallada del PORN vigent per part del Govern de les Illes sigui definitiva, en deixar-la sense la protecció paisatgística de què gaudeix actualment.


1Recordau la crítica a la nova proposta de PORN de la Península de Llevant de l'actual Govern de les Illes per part de la Coordinadora de regidors “Diògenes”, del passat mes d'octubre.


dijous, 1 de novembre del 2007

La Conselleria de Medi Ambient accepta incloure la illeta del Molí de'n Regalat entre les finques que s'han d'adquirir al litoral...


... mentre l'equip de govern (UM-PSOE) es nega argumentant que no volen "perjudicar els legítims interessos dels promotors"

Els Verds-Esquerra es congratulen per la inclusió de la illeta del Molí de'n Regalat entre les finques susceptibles de ser adquirides pel Ministeri de Medi Ambient.
El mes de gener, l'equip de govern (UM-PSOE) va votar a favor d'instar les Administracions a l'adquisició; el passat Ple de setembre, en contra
(amb el PP)


El Director General de Qualitat Ambiental i Litoral de la Conselleria de Medi Ambient, Josep Lliteres i Vidal, ha respost positivament a la sol·licitud, presentada per Els Verds – Esquerra d'Artà el passat mes de setembre, de instar el Ministeri de Medi Ambient a incloure la illeta del Molí d'en Regalat (Colònia de Sant Pere) dins el
llistat de les finques susceptibles de ser adquirides dins del Programa d'Adquisició de Finques en el Litoral d'aquest Ministeri, els objectius del qual són comprar o expropiar zones del litoral “atenent al seu interès natural i paisatgístic, a la necessitat de controlar o limitar els efectes de la regressió litoral i a les amenaces de processos urbanitzadors”.

Per altra banda, un dels punts de l'acord signat per al Govern de les Illes Balears el passat mes de juny diu que “el Ministerio de Medio Ambiente destinarà una partida anual per a l´adquisició de terrenys, regeneració, actuacions o millora del litoral a les Illes Balears no inferior als quaranta milions d´euros en la propera legislatura, que es repartiran proporcionalment durant els quatre anys”.
El passat dia 28 d'agost, el nou conseller de Medi Ambient del Govern de les Illes, Miquel Àngel Grimalt, va fer unes declaracions que convidaven a l'optimisme pel que fa a la conservació de l'estat actual, no urbanitzat, d'aquest indret de la Colònia de Sant Pere, en el sentit que el aquest Govern pretén comprar finques a la costa per tal d'assegurar-ne la protecció davant l'urbanisme desmesurat, i que la illeta del Molí de'n Regalat “reunia totes les condicions”.
La illeta del Molí d'en Regalat té una extensió d'uns 15.000 metres quadrats i conté importants valors patrimonials i naturals. Els valors patrimonials que presenta consisteixen en un molí i una sèrie d'edificacions annexes. El principal valor natural que s'hi troba és el Limmonium Majoricum, espècie endèmica de l'illa de Mallorca inclosa al Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades dins la categoria de espècie en perill d'extinció (màxima categoria de protecció). Aquest conjunt arquitectònic aïllat és ben característic del que va ser el paisatge d'aquest nucli costaner artanenc.
Sobre la illeta del Molí de'n Regalat ja s'ha intentat dur a terme dos projectes d'urbanització. En l'actualitat, el debat del caràcter urbà o urbanitzable dels terrenys es troba als jutjats per contenciosos entre promotors. Així mateix, s'han produït manifestacions veïnals i s'ha al·legat en contra del caràcter urbà dels terrenys que es proposa a les noves Normes Subsidiàries -aprovades inicialment el passat mes de febrer-, per part dels veïns, dels ecologistes i de la formació Els Verds–Esquerra d'Artà.
S'ha de recordar, per altra banda, que el Consell Insular de Mallorca va redactar -l'any 2004- un “Informe sobre la classificació de la illeta 35869 de la urbanització Montferrutx d'Artà” al qual es declarava la condició de “sòl apte per a la urbanització” -i no “urbà”- d'aquesta illeta. No obstant això (i amb el vot en contra d'EU-EV -antiga coalició de la que és hereva Els Verds-Esquerra des de les passades eleccions municipals-), l'any 2005 l'Ajuntament va signar un conveni amb la promotora Porto Sa Coloni S.A. per a la construcció de 18 xalets a la illeta del Molí d'en Regalat.
Ja durant el període del Pacte de Progrés, a instàncies del PSOE d'aquest municipi, s'havia aprovat una moció instant el Govern Balear a l'adquisició dels terrenys que envolten l'esmentat molí.
A iniciativa d'EU-EV, el Ple de l'Ajuntament d'Artà celebrat el dia 30 de gener de 2007 va aprovar una moció per la qual s'instava el Ministeri de Medi Ambient a la inclusió dels terrenys del Molí de'n Regalat, a la Colònia de Sant Pere, dins del conjunt de finques al litoral l'adquisició de les quals valorava i valora aquella institució, amb l'objectiu de salvaguardar-les de la urbanització. La iniciativa va ser tramesa a la Delegació de Costes del Ministeri el dia 2 de març d'aquest mateix any.
Els Verds – Esquerra d'Artà, a través del seu regidor, Guillem Caldentey, urgeixen a l'adquisició d'aquesta finca com a “darrer recurs per a la conservació dels seus valors patrimonials, però també i al mateix temps com a garantia, per al nucli de la Colònia de Sant Pere, d'un gran espai verd públic, molt ben situat just entre l'esmentat nucli urbà i una zona en creixement urbanístic com és la urbanització MontFerrutx”. Al temps que celebren la decisió de la Conselleria de incloure la illeta en el llistat d'adquisicions del Ministeri, lamenten l'actitud “contradictòria, incoherent i sense criteri (ambiental, paisatgístic o purament per a l'interès públic) de l'equip de govern de l'Ajuntament d'Artà (UM-PSOE)”. I és que, si bé en dos ocasions anteriors, com s'ha dit, aquestes dues formacions havien estat a favor d'instar les administracions supramunicipals a l'adquisició d'aquests terreny, el passat mes de setembre es varen negar en redó a tirar endavant una moció presentada per Els Verds – Esquerra en els mateixos termes, dirigida aquesta vegada a la Conselleria de Medi Ambient del nou Govern de les Illes i atenent a l'acord de govern signat entre els partits sobre el qual aquest mateix Govern es fonamenta. Sorprès per la negativa per part del govern municipal a votar, set mesos després, una moció de característiques tan similars, aquest regidor va intentar que s'aprovés la iniciativa eliminant-ne l'acord en què es comunicava la prioritat de l'adquisició d'aquests terrenys per sobre de les finques -ja protegides i no urbanitzables- de Sa Canova i Es Canons. Encara així, UM-PSOE no varen voler aprovar la iniciativa, tot argumentant (Rafel Gili, UM, batle d'Artà) que ells “no farien cap moviment en contra dels legítims interessos dels promotors”. “I els interessos dels ciutadans artanencs i coloniers, qui els defensa?”, es demanen els ecosocialistes a l'oposició.
Els Verds-Esquerra tornaran a presentar al Ple una moció amb l'objectiu que l'Ajuntament d'Artà insti les administracions a l'adquisició de la illeta.

Documents relacionats:

- Conselleria de Medi ambient. Direcció General de Caça, Protecció d'Espècies i Educació Ambiental:
Informe sobre la presència de L. Majoricum a la localitat des molí d'en Regalat (Colònia de Sant Pere)
i proposta de mesures correctores al projecte d'edificació" [sic]. [2,12 Mb, en pdf]


- [DdB, 27-05-04] Els veïns es mobilitzen contra la urbanització del litoral de la Colònia.

- Extracte de l'Acta de la reunió del ple de l'Ajuntament d'Artà de dia 22 de febrer de 2005 on es va aprovar,
amb els vots de UM, PSOE i PP, el conveni entre l'entitat Porto Sa Coloni, S.A. i l'Ajuntament d'Artà,
referent a la illeta 35869 del Molí de'n Regalat de la Urbanització Montferrutx

- Conveni signat entre l'Ajuntament d'Artà i la promotora dels xalets (Porto Sa Coloni, S.A.) a la illeta del Molí de'n Regalat,
a la Colònia de Sant Pere, el mes de març de 2005. [2,25 Mb, en pdf]


- Nota de premsa Els Verds -Esquerra, 30-08-07: Els Verds-Esquerra insten la Conselleria de Medi Ambient
a l'adquisició de la illeta del Molí de'n Regalat