dimarts, 30 de març del 2010

Contra la corrupció, les millors eines: la participació i la transparència

Els Verds-Esquerra d'Artà proposen l'adopció de mesures urgents i profundes dirigides a l'augment de la participació ciutadana i la transparència municipal
La ratificació del Codi del bon Govern local aprovat per la FEMP i la seva adopció normativa haurien de comportar mesures com la millora en la publicitat dels béns patrimonials dels càrrecs, i la participació de la ciutadania en projectes importants com "Artà sorprén"


Els Verds-Esquerra d'Artà defensaran la propera sessió ordinària del Ple una moció de títol "Ratificació i incorporació a la normativa municipal del document de la FEMP Codi del bon Govern local; adopció de mesures dirigides a la transparència del funcionament municipal; adopció de mesures de participació i informació ciutadanes com la creació d'un Consell municipal de seguiment del pla turístic Artà sorprén".
El Codi de bon Govern local de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies va ser aprovat per unanimitat per la seva Comissió executiva el passat mes de desembre de 2009, i recull
un catàleg de principis que van des del respecte a l'ordenació jurídica i el compromís amb l'ètica pública i la qualitat democràtica, fins a la defensa dels interessos generals amb honradesa, objectivitat, imparcialitat, austeritat i proximitat al ciutadà.

El text preveu l'adaptació als recents canvis legals
sobre la publicitat i actualització dels béns patrimonials dels càrrecs electes i personal de confiança, canvis produïts a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local per la vigència de la Llei 8/2007, de 28 de maig, del Sòl. Ja són molts els municipis i altres administracions governats per grups de tot color que han incorporat aquests canvis en el seu funcionament (Generalitat valenciana, Govern de l'Estat espanyol, ajuntaments de Getafe, Sevilla o Pollença (accediu al BOIB núm. 109, de 28-07-2009)). Així mateix, i pel que fa al foment de la democràcia participativa com a complement i reforçament de la democràcia representativa, s'hi preveu la creació d'instruments com el Consell del municipi, grups de feina en torn a projectes determinats, a més de pressuposts participatius.

Els Verds-Esquerra d'Artà tornen a plantejar a la Corporació municipal, d'aquesta forma, la necessitat d'adoptar mesures clares i contundents dirigides a l'augment de la transparència municipal (han plantejat en diferents ocasions aquesta legislatura, sense èxit però amb els vots a favor de la resta dels grups de l'oposició: PP i UIA) en el sentit de la obligada revisió del sistema de declaració dels béns patrimonials dels càrrecs electes, personal directiu i personal eventual.
També en aquest sentit i per a una major qualitat democràtica, es planteja l
a creació d'una Comissió política municipal de seguiment i control de l'execució del pla de promoció turística Artà encanta, com la creació de grups de feina ciutadans dirigits a la recerca del consens i la participació ciutadana respecte de les actuacions municipals finançades amb aquest mateix Pla de competitivitat turística Mallorca diversa. Artà sorprén.

Els Verds-Esquerra d'Artà han expressat anteriorment la seva preocupació per la gestió que es pugui fer amb les grans quantitats econòmiques pressupostades per diverses administracions (Turespaña, Conselleria de Turisme del Govern Balear, Consell de Mallorca i el propi Ajuntament), per un total de 3.900.000 euros en tres anys (fins el 2011), per a executar les actuacions corresponents al pla Artà sorprén.

Els Verds-Esquerra confien que l'equip de govern d'Artà (UM-PSOE) farà seves aquestes propostes, atès el clima de permanent i profunda sospita al voltant de les institucions i els càrrecs polítics, un dels principals problemes que té actualment la ciutadania i la mateixa democràcia. És obligació d'aquests partits, que tenen les responsabilitats del govern de l'Ajuntament, allunyar l'ombra de la sospita ciutadana sobre la Corporació.

És especialment a UM, a qui més ha d'interessar l'adopció de mesures contundents en direcció a l'augment de la transparència i la participació en la gestió municipal, des del punt de vista dels ecosocialistes artanencs. S'ha de tenir present que gairebé la totalitat de la plana major d'aquest partit es troba imputada i amb algunes condemnes ja per multitud de delictes contra la Hisenda pública. Per altra banda, el Pla turístic "Artà sorprén", va ser en part dissenyat i aprovat per la Conselleria de Turisme gestionada per UM; cal recordar que dos dels tres Consellers de Turisme que ha posat UM aquesta legislatura estan imputats en casos de corrupció.

A més, el regidor de Turisme d'Artà, B. Gili Nadal, va ser nomenat càrrec de confiança per algun d'aquests consellers imputats (Buils o Nadal) com a "tècnic econòmic" del departament financer d'IBATUR, empresa pública depenent de la Conselleria de Turisme, per altra banda també objecte d'investigacions judicials. Els Verds-Esquerra d'Artà consideren ben probable l'aprovació d'aquesta moció amb les seves propostes, atès, per exemple, que l'equip de govern de l'Ajuntament de Pollença (UM-PSOE també) ha adoptat les noves directrius pel que fa a la Declaració dels béns patrimonials dels càrrecs (com s'ha dit anteriorment) i, fa pocs dies, un "Pacte anticorrupció" (Vegeu El Día-El Mundo, 27-03-2010: Pollença aprueba crear un pacto contra la corrupción).

dilluns, 29 de març del 2010

Patrimoni arqueològic: una petita passa més...

[Fragment del Plànol de Mascaró Passarius, on s'observen més o menys els límits
i toponímia de la part litoral de la nova Zona arqueològica]


[Plànol límits nou BIC Zona arqueològica de Ca los Camps]

[Plànol descripció límits Dolmen de S'Aigua Dolça/ Àrea de control arqueològic de Ca los Camps]

[Imatge estiuenca de la zona de Na Clapereta i cotxes al
Dòlmen de S'aigo Dolça estacionats al fons]


[Imatge d'un vehicle estaciona damunt les roques de Sa Cugussa
Estiu de 2008. També s'hi observa clarament l'alt grau d'erosió del sòl provocat pel trànsit de vehicles.
S'hauran de prendre mesures perquè aquestes dues darreres images no es tornin a repetir.]


... cap a la seva protecció i la de l'entorn natural

A instància de Els Verds-Esquerra, el Consell acorda incoar expedient de declaració BIC del conjunt de jaciments de Ca los Camps, amb categoria de "zona arqueològica", amb una extensió d'unes 67 Ha (670.000 m2)
S'hi menciona el perill del trànsit incontrolat de vehicles, com la necessitat de prendre mesures per evitar-lo

Al BOIB de dia 25 de març, es va fer públic l'Acord d'Incoació de l'expedient de declaració de BIC, amb categoria de Zona arqueològica, del Conjunt de jaciments ‘Cala des Camps’ de la Colònia de Sant Pere, terme municipal d’Artà. Els jaciments a partir dels quals es forma aquesta nova Zona arqueològica són el Dolmen de s'Aigua Dolça, el Navetiforme de Na Ferradura, Sa Devesa/Ca'n Pa amb oli, i la zona de la Punta de Ca los Camps/(punta de) Na ferradura (art. 105 del Catàleg municipal de Protecció del patrimoni).
La zona arqueològica recentment creada supera àmpliament els límits de protecció preexistent d'algun d'aquests jaciments (el del Dolmen de s'aigua Dolça, veure fig. 3 de les imatges d'aquest article), com també l'àrea de control arqueològic de la zona de Ca los Camps, incloent-los.
Aquesta és la Descripció del jaciment:
El jaciment de Sa Devesa - Can Pa amb Oli, està situat a uns 150 mts. de la linea actual de costa sobre un petit turó. Es el jaciment que domina tota l’àrea de la Zona Arqueològica, i te un bon domini visual tant de la badia com de les contrades que l’envolten. El poblat talaiòtic conserva en no molt bon estat de conservació les restes de 4 talaiot, fragments d’una estructura muraria (muralla?) i una cova. Aquets són els elements més destacables que es poden veure en superfície, malgrat està emmascarats per a construccions modernes. La seva datació correspondria al període talaiòtic, encara que cal fer esment a la presencia de ceràmica d’època romana.
Un dels altres jaciments que formen part de la Zona Arqueològica es el Dolmen de s’Aigüa Dolça, destacable per la seva singularitat. Es tracte d’un sepulcre megalític que consta de dues cambres rectangulars construïdes amb peces de mares. Ha estat excavat i els resultats de l’intervenció publicats. La cronologia de l’estació correspon al període pre-talaiòtic.
Pel que fa al navetiformes de na Ferradura cal esmentar que malgrat el fort procés de erosió i destrucció es conserven restes de construccions que haurien estat navetes encara que en l’estat en que es troben es fa molt difícil precisar el seu nombre. Al igual que l’anterior la seva cronologia al període Pretalaiòtic
.

És important observar l'extensió de la nova zona de protecció a la cartografia, és ben àmplia. Al costat marítim, comprèn del Caló des corb -és a dir també una zona limítrofa amb la carretera de Ca los Camps (la qual, per altra banda, és de titularitat municipal)- fins Na Claperet, ben passada la zona del Dòlmen de s'Aigua dolça. La legislació estableix ben a les clares que la senyalització com el control del trànsit de vehicles com de persones, és de competència municipal; l'Art. 93.4 de la Llei de Patrimoni històric de les Illes diu que correspon als Ajuntaments:

Señalizar el emplazamiento de los bienes integrantes del patrimonio histórico que se encuentren en el término municipal respectivo, ordenar las vías de acceso y adoptar las medidas de protección respecto del tráfico de personas y de vehículos.

En aquest sentit, una altra molt bona notícia és que a la Memòria s'hi faci explícita la problemàtica del trànsit rodat, com la seva (obligada) solució:
El continu fluxe de estiuejants i el trànsit rodat són fort perill per la seva conservació, per el que es necessària la creació d’accessos a la platja que evitessin el trànsit rodat.

La declaració com a BIC d'aquesta zona suposa, per tant, un grau de protecció més que obliga l'Ajuntament a intervenir, en aquest cas, per acomplir una normativa legal de caire autonòmic. Fins ara, l'equip de govern "només" no ha estat acomplint o fent acomplir -a consciència i a pesar de les nostres reiterades protestes i reclamacions- el Reglament pel qual es regula la circulació de vehicles als espais naturals del terme municipal d'Artà, normativa municipal aprovada per unanimitat l'any 2006 i que ja estableix la prohibició de transitar i estacionar per les zones costaneres d'aquest indret. Si l'Ajuntament no actua, al menys sempre es podrà demanar que ho faci al Consell, i que passin la factura.

Què en diu la premsa:
Diari de Balears, 05-04-2010: Protecció per a Artà ran de mar

divendres, 26 de març del 2010

Del Govern de les Illes... sense UM. De desgovern a Artà... entre UM-PSOE

Continuen les notícies relatives a canvis molt positius en el Govern de les Illes una vegada Unió Mallorquina va ser-ne expulsada, com són els dirigits a una major eficàcia i eficiència amb els recursos en època a més de crisi econòmica, amb el retall de càrrecs inútils i/o superflus.
Una d'elles, la més recent (d'avui mateix), diu així:
El Govern de les Illes Balears redueix 23 alts càrrecs i estalvia 1,4 milions d’euros
Revisant els alts càrrecs eliminats o amortitzats, ens trobam uns la eliminació dels quals ja coneixíem (Gerents dels Consorcis d'Aubarca-Es Verger i De la Gola), però també algun altre ocupat per una altra regidora del nostre Ajuntament: Magdalena Llull, regidora de Medi Ambient -la tercera aquesta legislatura, i fins ara-, ha estat fins fa poc Gerent del Consorci Turisme Jove de les Illes Balears, càrrec també suprimit (encara la trobau com a gerent d'aquell Consorci en l'organigrama de la Conselleria d'Afers Socials d'aquesta web del Govern).
També hem sabut darrerament (tot això es duu amb molta discrecció, no sabem per què deu ser), que el regidor de Turisme B. Gili Nadal, l'inventor del fabulós i multimilionàriament finançat Pla turístic
Artà sorprèn (recordau allò de la "nova identitat turística d'integració, conservació i admiració amb i per al territori", mentres tant son pare el senyor batle impulsa la macroampliació de la platja urbana de la Colònia, o anima els promotors i immobiliàries a edificar ara que és més fàcil gràcies al Decret Nadal?), ha estat també molt ocupat fins ara i des que va ser nomenat assessor pel mateix Conseller Nadal de tan infausta memòria (o fóu nomenat pe'n Buils: la memòria resulta tammateix desafavoreixedora) "tècnic econòmic" del departament financer de l'IBATUR. Paradoxes de la vida, per cert, entre d'altres encomanes, per a liquidar un Consorci corrupte marca "PP-UM 2003-2007": IB-Blau.
Pel que fa a la "quota" psocialista artanenca, cal destacar el pressupostat aquest any 2010 en retribucions a la 1a. tinenta de batle, M. Francisca Servera Pascual per la seva dedicació parcial (que li permet continuar dedicant-se a la seva activitat professional com a advocada):
31.794,70 euros bruts, sense computar-hi la contribució a la S. Social. Per tal d'arrodonir aquesta misèria de retribució, i treient temps de no es sap on, és membre del Consell d'Administració d'IB3.
D'aquesta manera, dels vuit regidors membres de l'equip de govern (5 UM + 3 PSOE), només tres han estat dedicats exclussivament i sense retribució a les seves responsabilitats municipals (1 d'UM (!!!) i els dos altres regidors del PSOE). Recordar, per altra banda, que la quota artanenca d'UM en la principal institució també ha estat representada del Biel Gili Nadal, Director General d'Esports fins el gener.
Sense posar-nos a fer detallat recompte dels beneficiats a la vegada per tots aquests càrrecs... Il·lustrativa foto fixa per nosaltres d'un partit especialment, i de la major part del temps d'aquesta trista legislatura -al nivell balear, com municipal.
Es comencen a entendre els motius pels quals el nostre equip de govern (PSOE-UM) no tira ni amb rodes: gairebé tothom ha tingut fins fa poc d'altres altes ocupacions i responsabilitats molt més importants!
Però, sobre tot, i només amb aquest aspecte, es veu una gran diferència entre un govern amb UM i un govern sense UM -al nivell balear, com municipal-...

dijous, 25 de març del 2010

Proposta al Ple: Escoles taller d'oficis i Taller d'ocupació

Els Verds-Esquerra proposen que l'Ajuntament sol·liciti a les administracions la organització i finançament d'escoles taller (per a menors de 25 anys) i tallers ocupacionals (per persones en l'atur majors de 25 anys)
Pel beneficis que comportarien en integració socioeconòmica, en cobertura social, formació de professionals i manteniment de finques i instal·lacions públiques al nostre municipi

Els Verds-Esquerra d'Artà duran a la sessió ordinària del Ple del proper dia 30 de març la moció "Sol·licitud al Consell de Mallorca i a la Conselleria de Medi ambient per a que s'organitzin al municipi d'Artà, i amb la col·laboració de l'Ajuntament, tallers d'Ocupació i Escoles-Taller d'oficis com ara marger i treballador/a forestal, pel seu interès en cobertura social, formació de professionals i manteniment de finques i instal·lacions públiques al nostre municipi".

La celebració d'aquests tipus de programes que mesclen la formació i la ocupació seria una bona notícia especialment en els temps de crisi econòmica que patim, un dels efectes de la qual és l'augment dels índex d'atur especialment entre els joves sense formació i les persones amb situació d'atur de llarga durada.

És un moment en què s'han de fer especials esforços per a millorar el nivell formatiu dels treballadors i treballadores, i per altra banda els participants d'aquests programes formatius perceben quantitats dineràries mentres es formen. Per exemple, els participants (d'entre 16 i 25 anys d'edat) d'una Escola Taller de dos anys, perceben un 75% del salari mínim interprofessional durant un any i mig; els participants (majors de 25 anys) d'un Taller d'Ocupació perceben un 125% del salari mínim.

Al municipi d'Artà es reuneixen els requisits i condicionants per a l'organització d'aquests programes formatius i ocupacionals, com és per exemple l'existència d'espais públics com ara les finques de titularitat pública del Parc Natural i Es Recó-Sa Duaia, amb elements etnològics com marges, o la Ruta de llarg recorregut d'Artà a Lluc a peu, prevista en les NNSS com en el PTM. També es disposa d'aules i d'un Departament d'Ocupació com Educatiu (Àrea municipal Socioeducativa), que podria col·laborar en la selecció de les persones beneficiàries com en el seguiment de la seva formació i posterior col·locació laboral.

També es compta amb el factor favorable que empreses públiques com IBANAT i Espais de Natura Balear, totes dues depenents orgànicament de la Conselleria de Mobilitat i Medi Ambient tenen la capacitat tècnica i organitzativa, com experiències prèvies, per a la organització d'aquests programes formatius i ocupacionals finançats per la Conselleria de Treball i Formació (SOIB). S'ha de recordar que l'empresa Espais de Natura Balear, particularment, és la que duu el pes principal de la conservació i gestió del Parc Natural de Llevant. La instància de sol·licitud també s'enviaria, si la moció queda aprovada, al Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca, amb gran experiència també en aquests temes (recordau les Escoles Taller de margers i treballadors/es forestals de l'any 2003, a les mateixes finques públiques que actualment conformen el Parc Natural).

Què en diu la premsa:
Diari de Balears, 26-03-2010: Els Verds-Esquerra insta a fer escoles taller.

dijous, 18 de març del 2010

Visita del Conseller de Mobilitat i Medi Ambient al Parc Natural de Llevant

[A la imatge, d'esquerra a dreta, el Director del Parc Natural, el D. G. de Biodiversitat, V. Vidal, el Conseller de Mobilitat i Medi Ambient, G. Vicens, i la Secretària general tècnica de la Conselleria, en un moment de la seva visita avui a Artà]

Els Verds-Esquerra d'Artà, satisfets per les línies d'actuació iniciades per Gabriel Vicens

Els Verds-Esquerra d'Artà es declaren molt satisfets per l'anunci que la gerència del Consorci d'Aubarca-Es Verger serà assumida pel nou gerent de l'empresa pública Espais de Natura Balear, F. Aguiló, el que ha de significar de per sí un estalvi de més de 50.000 euros bruts l'any en concepte de sou del càrrec de gerent d'aquest ens, despesa qualificada d'inútil i purament clientelar pels ecosocialistes artanencs en diverses ocasions. També celebren que la Conselleria de Mobilitat i Medi Ambient, dirigida actualment pel PSM, presenti una línia d'actuacions ben diferent pel que la a la gestió d'aquestes finques públiques i del PNL, atorgant més funcions i control al personal tècnic del PNL.

El regidor de Els Verds-Esquerra d'Artà, Guillem Caldentey, ha aprofitat la visita del Conseller G. Vicens i del DG de Biodiversitat, V. Vidal, per a reiterar-lis la proposta de supressió del Consorci d'Aubarca-Es Verger, i la necessitat de fer-hi una auditoria en profunditat econòmica com pel que fa a la gestió del personal que s'hi ha dut a terme especialment les darreres dues legislatures.

Guillem Caldentey ha recordat la moció del passat mes de novembre de l'Ajuntament d'Artà, per la qual unànimement es sol·licitava a la Conselleria l'ampliació del PNL, entre d'altres motius, per a possibilitar als propietaris privats de la zona l'obtenció d'ajudes tècniques com econòmiques per a la conservació i manteniment de les seves finques.

També en la línia de fer del PNL un dels motors econòmics de la comarca, Guillem Caldentey ha expressat als responsables de la Conselleria la conveniència de tornar al Parc Natural la capacitat d'adquirir les eines, utillatge, maquinària, etc. en el major grau possible als comerços de la comarca, la qual cosa s'havia vengut fent fins inicis d'aquesta legislatura, en què UM va assumir aquesta Conselleria, moment en què tota aquesta despesa es va desviar i centralitzar a algun comerç de Palma.

Què n'ha dit la premsa:
Diario de Mallorca, 19-03-2010: El Govern prescinde de gerentes en el Parc de Llevant i La Gola de Pollença. Se ahorran así gastos y la empresa pública Espais de Natura coge las riendas de ambos consorcios
Última Hora, 19-03-2010: Medi ambient suprime cargos en los parques naturales para optimizar recursos. El Conseller Vivens elimina los puestos de gerente y secretario del Llevant i La Gola

Ajuntament d'Artà vs. Cànon de l'SGAE: A la 3a., va la vençuda?

[Imatge extreta de Diario de Mallorca/M. Canyellas]

[Imatge extreta de la web de la Asociación de Internautas.
Accediu al seu informe: El Canon mata a la Cultura]


Des del mes de novembre de 2009, que Els Verds-Esquerra procuram que s'aprovi una moció per instar l'Estat espanyol a canviar la Llei de Propietat Intele·lectual en el sentit que es desenvolupi reglamentàriament l'exempció del pagament de l'injust "Cànon de l'SGAE" (pagament de "compensació equitativa per drets d'autor" quan s'adquireixen aparells o dispositius electrònics que serveixen per emmagatzemar documents) a les administracions públiques i, en particular, a les locals, afectades, per altra banda, de forma molt important, per l'actual crisi econòmica. En la moció, també s'insta l'equip de govern a reclamar als proveïdors el pagat per aquest concepte -si és necessari, per la via judicial- el que duim de legislatura. Accediu al corresponent escrit en aquest mateix blog del mes de novembre sobre el tema, per tal d'ampliar-ne la informació i els motius.
Fa dos dies presentàrem en roda de premsa a Inca aquesta moció, com les presentades a Inca i Pollença (aprovades ja, i per unanimitat), Capdepera, Santa Margalida i Son Servera, que s'han d'aprovar pròximament.
Ens va acompanyar el parlamentari del Bloc per Mallorca M. Àngel Llauger, que exposà la Proposició No de Llei que aquest grup durà a debat al Parlament de les Illes també properament.
Avui hem sabut que el Comité Executiu de Municipis i Comarques Catalanes també ha acordat una resolució semblant, demanant que els equipaments públics no hagin de pagar a l'SGAE.
Els Verds-Esquerra d'Artà esperam que l'equip de govern municipal (UM-PSOE) hagi acabat d'entendre, al llarg d'aquests mesos i a la vista del consens que crea allà on es presenta (casos d'Inca i Pollença), la nostra proposta que, a més d'oportuna pel que fa als bons comptes de la nostra administració local, té la intenció de ser una punta de llança en la lluita contra aquesta "compensació equitativa" que fa pressumptament culpables d'usos contra la rpopietat intel·lectual dels dispositius i aparalles electrònics (CDs, DVDs, discs durs, etc.) tots i cada un dels consumidors.

Què en va dir la premsa, de la roda de premsa del passat dimarts:
Última Hora, 17-03-2010: Campaña del Bloc para lograr que se exima a los Ayuntamientos del pago del canon digital.
Diario de Mallorca, 17-03-2010: El Bloc llevará al Parlament una moción contra el canon digital.

divendres, 12 de març del 2010

Convocatòria del GOB: Aturem la destrucció de Son Bosc!

Nota Informativa
12 de març de 2010

El Govern ha iniciat un Pla d'Ordenació de Recursos Naturals que dóna protecció cautelar a una part de Son Bosc. Però a la resta, les obres del camp de golf van a marxes forçades, i aquests dies s'està arrassant una zona que era ben guapa i que té hàbitat potencial per l'orquídia de prat, espècie amenaçada, i a més hi creixien concentracions importants altres espècies d'orquídies.

Anem a veure el lamentable espectacle de la destrucció d'aquest espai natural únic.

Diumenge, 14 de març
Trobada a les 11 hores a Can Picafort, a l'aparcament del Caprabo de la rotonda de les Casetes dels Capellans (sortida de Can Picafort direcció Platja de Muro).
Allà ens organitzarem per anar cap a Son Bosc, i veure les obres d'aprop sense entrar dins la propietat privada.

Vos hi esperam.

dimarts, 9 de març del 2010

Restauració de la torre d'enfilament de Son Viulí (març de 2010)


[Imatges de la torre de senyals costaneres de Son Viulí, en obres de consolidació i conservació, 08-03-2010]


[Imatges on es pot observar el grau de deteriorament de la torre, del passat mes de novembre. Aquesta torre de senyals, com altres dues, està inclosa com a bé dins del Catàleg de Protecció del Patrimoni històric del Terme municipal d'Artà]


[Imatges del viver ubicat a la platja urbana de la Colònia, molt malmés com es pot observar]


[Imatges del niu d'ametralladora de s'Estanyol, bé inclòs també dins del Catàleg de Protecció del Patrimoni històric del Terme municipal d'Artà]

Els Verds-Esquerra d'Artà hem instat en múltiples ocasions a aquesta actuació
Satisfets perquè finalment la Demarcació de Costes a les Illes actua evitant l'esfondrament de la torre de senyals costaneres de Son Viulí, a la Colònia de Sant Pere
També hem sol·licitat tant a la Demarcació, com al Consell, com a l'Ajuntament, a actuar davant els problemes de conservació dels vivers de la Colònia, com d'altres instal·lacions costaneres d'origen funcional militar

Els Verds-Esquerra ens felicitam del recent inici de les obres de consolidació de l'estructura i conservació de la torre de senyals costaneres de Son Viulí. Aquesta torre, inclosa en el Catàleg municipal de protecció dels béns patrimonials, evidenciava especialment els darrers anys un estat de deteriorament que posava en perill la seva integritat, com la seguretat dels passejants que circulen per la zona (a mig camí entre el nucli urbà de la Colònia i la cala de Ca los Camps).

Des del mes d'octubre de 2008 que teníem constància de les intencions d'aquest organisme estatal d'efectuar aquestes obres de restauració. Davant del fet, però, de la seva accelerada degradació i augment del risc d'esfondrament, com de la manca de materialització de les obres, vàrem dirigir a Celestí Alomar, Cap de la Demarcació de Costes, un escrit al qual exposàvem la perentòria necessitat d'actuar-hi, com també en d'altres instal·lacions amb caràcter de bé protegit, com són els dos vivers ubicats a la costa del nucli de la Colònia.

D'aquests dos vivers, estructures tradicionals i també definidores del paisatge característic colonier, el que es troba en pitjor estat de conservació és l'ubicat a la platja artificial del nucli urbà.

Per altra banda, Els Verds-Esquerra anam darrera de que alguna de les administracions es decideixi a actuar en relació amb d'altres instal·lacions costaneres, com són les restes arqueològiques del Caló dels ermitans, els escars de Ca los Camps (n'hem demanat la declaració com a B.I.C.), les instal·lacions d'artilleria de Es Canons, i els nius d'ametralladora de Ca los Camps com el de la punta de s'Estanyol.

En aquest darrer cas, properament hem de sol·licitar a Demarcació de Costes com al Consell que s'hi impliquin, i ho hem de fer nosaltres a la vista que l'Ajuntament, encara que es tracti d'un bé inclòs dins del Catàleg municipal de protecció del patrimoni històric, i encara que hem denunciat i exposat que es troba il·legalment tapat i obstaculitzada l'entrada (en dues ocasions: juny de 2007, i octubre de 2009), no actua, ni tan sols instant cap altra institució.

diumenge, 7 de març del 2010

UM-PSOE d'Artà i la seva proposta d'ampliació de la platja: Contradiccions i senilitat desenvolupista


El passat divendres, dia 5 de març de 2010, el Ple de la Comissió Balear de Medi Ambient (CBMA) ha ratificat per unanimitat l'acord que va prendre -també per unanimitat- el Subcomité Xarxa Natura 2000, d'informar desfavorablement el projecte de macroampliació de la platja urbana impulsat per la Demarcació de Costes, a instància d'UM-PSOE, a l'equip de govern de l'Ajuntament d'Artà. Aquest dictamen desfavorable és vinculant, en trobar-se la zona de la platja de la Colònia inclosa dins l'àmbit de protecció europeu "Lloc d'Interés Comunitari (LIC) Badies d'Alcúdia i Pollença".

El projecte de Costes havia de tenir un cost de 2.388.437.- euros, que esperam que es podran invertir en altres tipus d'actuacions menys agressives mediambientalment, i consistia en multiplicar per 6 la superfície actual de la platgeta, amb l'aportació de 38.541 m3 d'arena.

El dictamen desfavorable de la CBMA es fonamenta, entre d'altres consideracions, en que aquesta ampliació afectaria diferents hàbitats -praderies de posidònia, les cales poc profundes i protegides i els esculls rocallosos i biogenètics-, com en importants errors, metodològics com d'interpretació, de l'estudi de les repercussions ambientals del projecte.

Els Verds-Esquerra celebrem aquesta decissió ja definitiva sobre l'amenaça mediambiental, paisatgística i socioeconòmica que suposava aquest projecte megalòman impulsat des d'UM-PSOE d'Artà. Considerem impresentable per part de l'equip de govern haver instat demarcació a fer un projecte d'aquest tipus, a la vegada que empren i perverteixen el llenguatge amb propaganda turística del tipus "Artà encanta. Es vol oferir un turisme alternatiu al sol i platja, amb elements patrimonials, culturals i etnològics, com són els nostres camins catalogats, i possibilitar que la gent pugui crear empreses entorn d'aquesta nova identitat turística d'integració, conservació i admiració amb i per al territori" (Diari de Balears, 17-11-2009: "Compensacions sense fer renou").

Més declaracions totalment contradictòries amb aquella
nova identitat turística d'integració, conservació i admiració amb i per al territori que ens venia fa uns mesos en B. Gili, regidor de Turisme, i fill del Batle R. Gili, avui mateix a Diario de Mallorca sobre aquesta notícia del rebui g de la CBMA a la macroampliació d'aquesta platja urbana de la Colònia:

El alcalde la lamenta que se rechace ampliar la playa
El hecho de que la Comisión balear de Medio Ambiente ratificase el pasado viernes el acuerdo que tomó tiempo atrás el Subcomité Xarxa Natura 2000 de informar desfavorablemente el proyecto de macroampliación de la playa de la Colònia impulsado por Costas, a instancia de UM-PSOE, ha disgustado al alcalde. Según Rafel Gili, "es un error, se pierde una oportunidad para impulsar la localidad, relanzar el turismo y negocios, teniendo en cuenta que Artà no ha padecido masificación, no hay un hotel, y seguimos defendiendo el patrimonio natural y esta ampliación de la playa sería positiva". No obstante, Gili confía en consensuar con Madrid y los otros grupos un plan diferente para la Colònia. Verds+Esquerra celebran que la macroampliación no se admita.


En definitiva, que com Artà i la Colònia no han patit la massificació i no hi ha un hotel (sic (i fals)), s'ha de defensar el patrimoni natural ampliant la platja, massificant, fent hotels i rellançant el turisme i els negocis... Si ho hem entès bé....

Recordar, per acabar, que no només desenes de tècnics -inclosos els de la Demarcació de Costes- han informat desfavorablement aquest projecte. Quan plantejarem, el gener de 2008, una moció al Ple de rebuig de l'execució del projecte -havíem descobert uns mesos abans que l'equip de govern, unilateralment i sense informar ningú altre, havia sol·licitat a Costes aquesta macroampliació-, ni tan sols els regidors del Partit Popular es varen atrevir a donar recolzament a aquesta barbaritat des del caire mediambiental i de la pressió -econòmica, urbanística, especulativa, demogràfica- que havia d'afegir a la Colònia de Sant Pere.

dissabte, 6 de març del 2010

Gestió agrícola del Consorci Aubarca - Es Verger: poda massiva d'oliveres(Imatges: Oliveres coronades de s'Alqueria Vella, 03-03-2010)

Sense manteniment (ni planificació inter-anual, ni rutines), aquestes coronades de les oliveres són vertaders actes vandàlics
Els Verds de la comarca de Llevant denuncien la manca de plans de gestió i un correcte manteniment de les oliveres per part del Consorci
Properament, demanaran la supressió d'aquest Consorci als nous càrrecs de la Conselleria de Mobilitat i Medi Ambient


A la finca de s'Alqueria Vella s'ha dut a terme recentment un coronament o poda massiva de les oliveres, per part d'assessors tècnics del Consorci d'Aubarca-Es Verger. Aquesta operació sols té sentit per tal de reconduir el seu creixement, és a dir donar forma als arbres per fer-los crèixer així com es vol. És necessari un seguiment d'aquest creixement i anar fent podes controlades dels arbres cada any. Les podes planificades i controlades eviten fer patir els arbres amb tallades massives.

En el suposat cas de que fos necessari coronar els arbres, aquest tipus de poda ha d'anar aperellada incondicionalment de la planificació de les successives podes de formació i millora. Es a dir, que si no es té ben clar que l'any vinent es pot assegurar un seguiment i continuació de la feina, millor no fer res.

La total manca de planificació anual i interanual de les tasques agrícoles per part del Consorci té aquestes conseqüències. És remarcable, per altra banda, que aquesta actuació no hagi comptat amb cap assessorament tècnic per part del personal del Parc Natural de Llevant, un exemple més de l'autonomia i independència amb què actuen aquests dos organismes dins del mateix territori.

En una finca pública, com n'és el cas, haurien de prevaldre els criteris conservacionistes, paisatgístics, de gestió tradicional si es vol, per sobre de intentar cercar no es sap quina suposada rendibilitat. Les finques públiques són un lloc ideal per dur-hi a terme activitats agrícoles i ramaderes amb la pau i el sosegament que els temps moderns han abolit de l'agricultura tradicional (rendibilitat, maquinària a gran escala, productes químics, etc.).

Les podes dels arbres es fan cercant objectius molt concrets. Es pot fer cercant aumentar la producció, per fer tornar joves els arbres quan estan molt envellits, per formar-los, per ferl-os creixer, per paisatgisme, etc. Tot l'esmentat són exemples de tipus de poda. Què es perseguia en aquest cas? Quins haurien de ser els criteris d'una finca pública? Es tenen definits aquets criteris?

Els Verds del Llevant ja han instat anterioment a la supressió d'aquest ens, per la duplicitat de les seves funcions amb les del Parc Natural, per la seva opacitat en la gestió, pel descontrol en la contractació del personal, com per la inútil despesa del sou del gerent, per damunt de 50.000 euros bruts quan el seu perfil professional no té res a veure amb les funcions que hauria d'assumir.

divendres, 5 de març del 2010

Atac vandàlic contra el regidor d'Alternativa per Pollença, Pepe GarcíaDes de la Coordinadora de regidors "Diògenes" i Alternativa per Pollença volem manifestar el nostre suport al company regidor Pepe García, com la més contundent repulsa a l'atac vandàlic que ha patit aquesta matinada, en trobar el seu cotxe cobert de pintura groga semblant a la que s'utilitza per pintar els guals i la calçada. L'atac s'ha produït aquesta matinada a l'aparcament del domicili particular del nostre company.

No tenim dubtes de que aquesta agressió està relacionada amb la feina política del nostre regidor. Els responsables d'aquests fets demostren la seva manca d'arguments i d'un mínim de sentit democràtic; és per aquest motiu que actuen amb covardia, nocturnitat, en no conèixer altra via que la d'intimidar i agredir aquells que, com el nostre regidor, no fan més que donar la cara defensant pública i democràticament les idees d'una part dels ciutadans.

També volem dir als responsables d'aquests fets que no creguin que amb actes com aquest ens intimiden. Ni torçaran la nostra voluntat, ni canviaran la nostra línia política, al contrari, continuarem treballant amb més ganes pels ciutadans de Pollença i la resta de municipis, pels nostres programes i per les nostres idees. Aquests actes d'estil mafiós no alteraran el nostre compromís amb la transformació social, l'ecologisme polític, el socialisme i la resta de les nostres banderes.

L'acte vandàlic ja han estat denunciat a la policia local i esperam que s'investiguin els fets a fons i es trobi als responsables. També demanam la col·laboració dels ciutadans per tal de trobar els culpables i que ens aportin qualsevol dada que pugui ajudar.

Esperam i desitjam que en el proper ple hi hagi una declaració de condemna unànime d'aquests fets. En un sistema democràtic i a una societat avançada no es poden tolerar aquests tipus d'actituds, venguin de qui venguin.

La coordinadora Diógenes la formam actualment els segents regidors: Pepe García (Pollença, Alternativa. EU-EV), Maria Orts (Capdepera, EU-EV), Guillem Caldentey (Els Verds-Esquerra d'Artà), Conxi Peña (Els Verds-Esquerra de Son Servera), i Virginia Urdangarín (Capdepera, EU-EV).