dijous, 23 d’octubre del 2008

Bellpuig: Reunió de Els Verds-Esquerra+UIA amb la consellera Joana Ll. Mascaró

Els Verds-Esquerra d'Artà i la Unió d'Independents d'Artà es reuneixen amb la consellera del Departament de Cultura i Patrimoni amb l'objectiu de reforçar els compromisos de col·laboració per a la rehabilitació de Bellpuig

Esquerra presentarà a Madrid una esmena parcial als PGE perquè l'Estat participi en les actuacions de rehabilitació, dignificació i valorització del conjunt monumental

El passat dia 20, la Vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera del Departament de Cultura i Patrimoni, Joana Lluïsa Mascaró Melià, es va reunir a Palma amb els portaveus de Els Verds-Esquerra d'Artà i la Unió d'Independents d'Artà (els regidors Guillem Caldentey i Margalida Tous, respectivament) per a tractar l'estat d'execució dels plans de rehabilitació i habilitació per a la visita que aquesta institució supramunicipal, competent sobre el patrimoni històric de l'illa, ha de dur a terme al llarg d'aquesta legislatura.

La Consellera va exposar als representants artanencs quines línies d'actuació s'han iniciat per part d'aquesta institució. Per una banda, el departament d'arqueologia del Consell hi iniciat unes tasques d'anàlisi de les tasques d'excavació dutes a terme fins avui[1], de la forma com les excavacions engegades han de concloure, com de les expectatives arqueològiques que s'hi poden trobar per a l'inici de futures excavacions. Paral·lelament, el Departament de Cultura encapçalat per Maties Garcies ha encarregat a un equip d'arquitectes la revisió i modificació del projecte de reforma del monestir de Bellpuig com a lloc de visita i Centre d'Interpretació de les Esglésies del Repoblament del segle XIII a Mallorca per a la seva recuperació i posada en valor, guanyador l'any 2002 del concurs d'avantprojectes de tractament arquitectònic de l'antic monestir de Bellpuig[2] i presentat l'any 2003 per la mateixa institució. Per motiu dels canvis introduïts pel Pla Territorial de Mallorca en la consideració de l'entorn de conjunt monumental, actualment no és viable la construcció d'un nou edifici en aquest recinte, la qual cosa obliga a limitar la intervenció arquitectònica a la consolidació de les edificacions existents i a la seva habilitació per a la visita.

Els regidors artanencs varen expressar a la consellera Joana Ll. Mascaró la seva satisfacció pel fet que a la fi el Consell de Mallorca hagi iniciat de manera seriosa les actuacions necessàries per a la conservació d'aquest monument del S. XIII, una de les més importants fites de l'anomenada “arquitectura de repoblament”, així com la seva disposició a col·laborar, dins les seves possibilitats, amb el seu departament des del seu àmbit d'actuació municipal. La mateixa consellera, com altres membres del seu equip, han assumit en diverses ocasions el compromís de rescatar de l'oblit aquest conjunt monumental i de dignificar-lo i habilitar-lo per a la seva visita[3].

Per la seva banda, el Grup Parlamentari d'Esquerra al Congrés dels Diputats defensarà com a esmena parcial als Pressuposts Generals de l'Estat per a 2009 la participació de l'Estat en les actuacions per a la dignificació i habilitació per a la visita d'aquest conjunt monumental.

Els regidors de Els Verds-Esquerra d'Artà i d'Unió d'Independents d'Artà coincideixen en el fet que l'estat de conservació del conjunt de Bellpuig és crític, així com en la necessitat de cercar el consens i potenciar la coordinació de totes les administracions en la seva rehabilitació i la seva dignificació i habilitació per a la visita.[1] Per a ampliar la informació sobre les campanyes d'excavació arqueològica dutes a terme pel Consell, consultau l'article d'A. Bassa al diari Última Hora de 24 de desembre de 2004.

[3] Vegeu, per exemple, el compromís assumit per Joana Ll. Mascaró, candidata pel Bloc al Consell de Mallorca, dia 22 de maig de 2007, d'engegar un projecte de rehabilitació d'aquest importantíssim conjunt patrimonial ; vegeu també els articles de E. Martín a Diario de Mallorca i de J. Sitges al diari Última Hora, ambdós de dia 29 de juliol de 2008, sobre la visita dels directors insulars de Cultura y Patrimoni, Matíes Garcias y Gabriel Cerdà a l'antic monestir.

dilluns, 6 d’octubre del 2008

Reanomenar un carrer: ni es segueixen les normes, ni es té en compte el parer de l'oposicio, ni es consulta la gent

[Comunicat conjunt de Els Verds-Esquerra d'Artà, Unió d'Independents d'Artà i Partit Popular d'Artà]

Artà, 6 d'octubre de 2008

No s'ha seguit el procediment de consulta a la UIB, establert a la Llei de Normalització

Els grups de l'oposició d'Artà presenten Recurs de Reposició contra el nou nom d'un carrer a la urbanització Estrella de Mar

Una de les propostes de l'equip de govern feia referència a un jaciment inexistent

Tots el grups a l’oposició de l’Ajuntament d’Artà (UIA, PP i EV-Esq) han registrat un recurs de reposició contra el canvi de nom del carrer Camí de l’Estanyol, a la urbanització Estrella de Mar, decidit la passada sessió ordinària del Ple de dia 30 de setembre. El canvi fou proposat per l’equip de govern degut a la coincidència de nom amb una altra via del municipi.

Segons els grups que presenten el recurs (UIA, PP i EV-Esq), la proposta de l’equip de govern (UM – PSOE) encadenà tota una sèrie de despropòsits. Per començar, una de les dues opcions de nou nom que es van presentar feia referència al Talaiot de l’Aigua Freda, unes restes que no existeixen. A les proximitats d'aquella urbanització no hi ha cap talaiot; a una distància d'uns tres kilòmetres, a la zona de Ca los Camps, es troba el famós Dolmen de l'Aigua Dolça; i més enfora encara, hi ha el puig de la Talaia Freda.

Degut a aquesta errada, l’equip de govern defensà l'adopció del nom de “Carrer de les Dones d’Aigua” per al carrer, incomplint l’article 14 de la Llei de normalització lingüística on s’estableix la preferència de la toponímia popular per donar nom a les vies urbanes.

El nom alternatiu que va proposar la oposició -proposta consensuada a la vista de la multitud de noms toponímics que es troben a l'indret, com ara "Cala Tonó", "Torrent de Cala Tonó", i ses puntes "de Destorbajornals", "Llarga" i "Na Nicolava"- va ser “Carrer de Cala Tonó”, proposta que fou rebutjada per l’equip de govern.

Els grups de l'oposició critiquen l'inexistent rigor amb què es fan les més elementals tasques de govern a l'Ajuntament d'Artà per part de UM-PSOE, així com la poca sensibilitat que es mostra respecte de la defensa dels trets culturals que caracteritzen el municipi, com ara la defensa i salvaguarda del patrimoni toponímic.

Document: Recurs de Reposició Els Verds/Esquerra d'Artà, PP d'Artà i UIA

SENYOR BATLE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ


Recurs potestatiu de reposició


Recurrents

Margalida Tous Ferrer,
amb DNI xxxxxxxx, Francesc Lliteras Reche, amb DNI xxxxxxxxxx i Guillem Caldentey Crego, amb DNI xxxxxxxx, en representació dels grups municipals Unió Independents d’Artà, Partit Popular d’Artà i Els Verds/Esquerra d’Artà.


Adreça de notificació: Plaça del Conqueridor, 7, d’Artà


D’acord amb el que disposen els arts. 51 i 52 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, els arts. 209 al 211 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim jurídic de les Entitats locals, l'art. 114 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions públiques i del Procediment administratiu comú, i l'art. 107.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de Règim local de les Illes Balears, i a la vista de l'establert a l'art. 14 de la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de Normalització Lingüística,


EXPOSAM

 1. Que a la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament d'Artà celebrada el passat dia 30 de setembre de 2008, es va adoptar l'acord d'aprovar la proposta de l'equip de govern d'anomenar “Carrer de les Dones d'Aigua” al carrer de la urbanització Estrella de Mar, en la discussió i votació del punt 5 de l'ordre del dia, referent a “5. Aprovació, si s’escau, de la proposta del canvi de nomenclatura i de numeració del carrer de la urbanització Estrella de Mar”.

 2. Que els membres de l’equip de govern varen fer dues propostes per al nom del vial: Carrer del Talaiot de l’Aigua Freda (sic) i Carrer de les Dones d’Aigua. (Veure document adjunt núm. 3).


 3. Que els membres de l’oposició vàrem fer una proposta en el sentit de conservar la toponímia de la zona i proposàrem el nom de Carrer de Cala Tonó, ja que ara mateix es fa un esforç perquè l’estudiós Cosme Aguiló reculli la toponímia de tota la costa artanenca. Així mateix, vàrem proposar altres noms que fessin referència als accidents geogràfics de la zona, com ara "Cala Tonó", "Torrent de Cala Tonó", i ses puntes "de Destorbajornals", "Llarga" i "Na Nicolava".

 4. Que, en el mateix Ple vàrem fer referència a la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de Normalització Lingüística. L’article 14 d’aquesta norma assenyala:

  “1.Els topònims de les Illes Balears tenen com a única forma oficial la catalana. 2. Correspon al Govern de la Comunitat Autònoma, d’acord amb l’assessorament de la Universitat de les Illes Balears, determinar els noms oficials dels municipis, territoris, nuclis de població, vies de comunicació interurbanes en general i topònims de la Comunitat Autònoma. Els noms de les vies urbanes han de ser determinants pels ajuntaments corresponents, també amb l’assessorament esmentat, donant preferència a la toponímia popular tradicional i als elements culturals autòctons”.
 1. Que en els decrets pels quals s’han publicat en el BOCAIB o BOIB les formes oficials dels topònims de les Illes Balears, s’ha tingut en compte l’assessorament de la Universitat de les Illes Balears. (Veure document adjunt núm. 2)

 2. Que en la proposta feta per l’Ajuntament, a més de no aportar cap base legal, no es va comptar amb l’assessorament de la Universitat de les Illes Balears. (Veure document adjunt núm. 3)


Per tot l'exposat, i d'acord amb la legislació vigent,


PRESENTAM RECURS DE REPOSICIÓ

en contra de l'Acord del Ple de l'Ajuntament d'Artà, adoptat en sessió ordinària el passat dia 30 de setembre de 2008, referent a “5. Aprovació, si s’escau, de la proposta del canvi de nomenclatura i de numeració del carrer de la urbanització Estrella de Mar”, pels motius adduïts a la part expositiva del present escrit.


Documents que s'adjunten:

 1. Còpia dels decrets que publiquen les formes oficials dels topònims de les llles Balears.

 2. Còpia de l’article 14 de la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de Normalització Lingüística.

 3. Còpia de la proposta feta per l’equip de govern.


Artà, 6 d’octubre de 2008Margalida Tous Ferrer Francesc Lliteras Reche Guillem Caldentey Crego
SENYOR BATLE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ

dimecres, 1 d’octubre del 2008

L'educació d'adults d'Artà, subordinada als interessos privats

Després d'anunciar un curs de Pilates els horabaixes, el retiren del Programa d'Educació d'Adults per pressions d'empresaris

EV-Esquerra denuncien la subordinació del Programa d'Educació d'Adults d'Artà a les pressions d'empreses locals

Els ecologistes demanen que la regidora Mª Antònia Sureda rectifiqui i mantengui el curs.

“Es tracta d'una vergonyosa acotada de cap de l'equip de govern UM-PSOE davant les pressions d'empresaris que ofereixen cursos similars però a uns preus notablement superiors i que no estaran a l'abast de moltes de les persones que havien mostrat el seu interès per apuntar-se en aquest curs”, afirma el regidor ecosocialista Guillem Caldentey, que presentarà al plenari de dimarts una bateria de 10 preguntes relatives a l'eliminació del Programa d'Educació de Persones adultes d'enguany del curs que estava ofertat pels capvespres, quan pot anar la gent que fa feina, i que havia tengut una gran acollida. “Fins i tot el treballador municipal que es va veure en la tessitura d'informar als interessats que el curs no es faria no va tenir més remei que adduir raons 'polítiques' per a explicar una decisió injustificable i senyalant que la responsable era la regidora d'educació, M. Antònia Servera (UM)” continua el regidor de Els Verds-Esquerra d'Artà.

La regidora Sureda va justificar la seva decisió davant una de les persones que protestaven per la seva decisió adduint que els empresaris que ofereixen serveis similars “també paguen imposts”, fet que per a Els Verds-Esquerra sembla impresentable per molts motius. En primer lloc, pel que suposa de voluntat de subordinació de l'oferta d'educació d'adults als interessos econòmics; però també perquè la gent perjudicada difícilment anirà a l'oferta privada tant pel seu preu, com pel malestar que ha generat aquesta lletja maniobra. Caldentey sol·licitarà al plenari que es mantengui l'oferta inicial i una rectificació pública de la regidora Sureda, responsable de l'àrea d'educació.


 1. És cert que al Programa d'Educació de Persones adultes d'enguany, distribuït per correu electrònic el 4 de setembre, hi havia una oferta de curs de PILATES en horari de tarda?

(La oferta era la següent:

· PILATES TARDA

Grup I

Lloc: Gimnàs del col·legi Sant Salvador

Hores: 55

Horari: Dimarts i dijous de 18.00 a 19.00 hores

Inici: 04/11/2008 Final: 28/05/2009

Preu: 80 €)

 1. És cert que aquesta oferta va desaparèixer del programa, tal i com consta als correus electrònics que es van remetre als antics i potencials usuaris el passat dia 25 de setembre?

 2. Quantes persones van sol·licitar matricular-se al frustrat curs de Pilates en horari d'horabaixa?

 3. És cert que les persones interessades en aquest curs van rebre la informació de què s'havia suspès per motius ”polítics”?

 4. És cert que la regidora Maria Antònia Sureda va proposar com a “solució” als interessats i interessades que anassin a realitzar-lo a la Colònia?

 5. És cert que la suspensió es deu a “motius polítics”?

 6. En cas afirmatiu quina és la naturalesa dels motius polítics en qüestió?

 7. Quines pressions han rebut l'equip de govern (i quins membres de l'equip de govern les han rebudes) per anular aquest curs?

 8. Val més l'interès de les persones que tenen negocis particulars que l'interès dels usuaris d'un servei públic que s'havia programat i que ja s'havia donat amb anterioritat?

 9. Aquesta és la seva manera de gestionar els serveis públics, fent-los desaparèixer quan així ho vol l'interès privat?