dijous, 29 d’agost del 2013

Ens preocupa la manca d'interès en transparència per part del govern municipal UIA-PI

Els ecosocialistes d'Artà reclamam transparència municipal i lamentam la total manca de progressos, i passes enrera en alguns aspectes
Si no s'avança posant a l'abast de la ciutadania les informacions publicables, no és per dificultats o problemes tècnics, sinó perquè la transparència no és prioritària a l'equip de govern format per UIA-PI

En forma de Precs i preguntes, els ecosocialistes artanencs reclamam als plenaris (veure, p. ex., les preguntes de l'apartat "Interior" formulades la darrera sessió ordinària, de juliol; o les de "transparència", de la sessió de juny) de l'Ajuntament d'Artà, que es donin passes per a millorar la informació a l'abast de la ciutadania, assegurant d'aquesta manera una més alta identificació i confiança envers l'administració municipal, i possibilitant per altra banda més participació i més consistent.
L'inici de la legislatura va ser molt prometedor, després d'una legislatura anterior caracteritzada per un altíssim grau d'opacitat: per no publicar-se, no es publicaven ni tan sols els Reglaments municipals (qüestió que es va solventar d'immediat amb el canvi de govern); s'impedia l'accés a la documentació a què tenen dret dels regidors de l'oposició; es va arribar a denunciar, davant la Guàrdia Civil, el regidor ecosocialista, per un suposat delicte de "revelació de secrets"; entre d'altres mostres evidents d'opacitat.
IniciativaVerds, per començar, vàrem forçar la periodicitat mensual de les sessions ordinàries dels Plens, de manera que especialment els grups de l'oposició tenguessin més oportunitats per participar i fiscalitzar l'acció governamental. Ben prest també, vàrem dur a aprovació del Ple (juliol de 2011), l'adaptació a la legalitat vigent, dels registres de les declaracions de béns patrimonials i les causes de possible incompatibilitat i d’activitats de tots els membres de la corporació, de forma que es possibiliti la publicació de les esmentades declaracions a la pàgina web de l’Ajuntament. En aquesta ocasió, la proposta va tenir èxit, després d'una legislatura en què ho havíem intentat diferents vegades. La sessió plenària de 29 de setembre de 2012, a la fi s'aprovaren els nous models (pàgs. 4-7), amb els vots a favor de tots menys el PP que, en aquesta ocasió, es va abstenir. Del preceptiu Informe de la Secretària, ressaltar:
[...] l’actual registre és públic i es pot consultar per qualsevol que, de conformitat amb la Llei 30/1992, manifesti ser interessat; amb la nova normativa ja no és necessari l’acreditació de la condició d’interessat, ja que es pressuposa per a tots els ciutadans, atesa la condició pública dels regidors.
Pel que fa a la possibilitat de penjar el registre a la pàgina web de l’Ajuntament, és una possibilitat, no una obligació legal, ja que la mateixa llei, abans assenyalada, remet a la normativa pròpia de l’Ajuntament.
Recordar també que amb aquesta modificació dels resitres i els models de Declaracions, resulta obligatori aportar a Secretaria informació, entre d'altres, sobre: participació en societats de tot tipus, amb informació de societats per aquelles participades, així com liquidacions d’imposts sobre la renda, el patrimoni i, en el seu cas, societats.
Amb data del Ple de juliol, només el Batle, Jaume Alzamora, i Guillem Caldentey (IV), havien entregat les seves Declaracions de Béns i de Causes de possible incompatibilitat (i les han fet publicar a la web, la qual cosa, com s'ha dit, és opcional); només Alzamora i Caldentey havien presentat les declaracions de la Renda corresponents a 2011; només Caldentey ha presentat la corresponent al 2012 (de fet, ja entregava les seves declaracions, abans de l'entrada en vigor del nou model, i abans d'aquesta legislatura).
En el sí de la Junta de Govern Local, en la qual participava abans de ser expulsat de l'equip de govern, Caldentey va voler impulsar, infructuosament, que es penjassin els extractes de les sessions de les JGL, amb resultat molt pobre: al menys, va aconseguir, després de molt insistir, Informe de Secretaria al respecte, que està penjat. Ara a l'oposició, i atesa la possibilitat legal de publicar aquests extractes, ho continua reclamant atesa la importància i la gran quantitat de decisions que es prenen per part d'aquell òrgan de govern col·legiat (p. ex., contractacions). La més expressament bel·ligerant en contra, per motius de "càrrega de feina" per als administratius, era  en aquells moments Magdalena Maria Fernández (UIA, regidora d'Hisenda i Urbanisme). Qüestió de prioritats.
Els ecosocialistes reclamam, així mateix, que es publiquin les despeses que, en l'exercici de les seves funcions, fan els regidors membres de l'equip de govern; que no resulta tasca tan difícil, ho demostra el fet que mensualment, Caldentey feia publicar una taula amb les dades corresponents a la seva despesa (dietes, kilometratge, factures de telèfon, model de telèfon, etc.) quan era membre de l'equip de govern municipal. Res no indica que hi hagi interès en aquest sentit, per part de l'actual equip de govern.
Un altre aspecte que podem destacar, és el fet que la informació consultable a la web municipal, corresponent a la dedicació, sou, horari d'atenció, de l'actual 1er. Tinent de Batle, Tolo Gili (PI), no s'ha modificat en cap moment des que CxI (recentment el grup ha canviat de nom) s'incorporà a l'equip de govern el setembre de 2011, malgrat que els Pressuposts de 2013 preveien una reducció del sou d'un 25% (Caldentey quedava fora sou, només havia de percebre per les assistències). Tampoc no s'hi veu reflectit encara, l'augment de dedicació i sou aprovat el passat mes de juny amb una majoria només possibilitada pel vot de qualitat del batle, Jaume Alzamora (UIA). A rel de preguntes fetes el mes de juliol i a la vista que no es recollia aquest darrer canvi en la dedicació de Gili (a dia d'avui, encara s'informa d'una dedicació del 75% i 1.700 euros bruts de sou), vàrem saber que els mesos de febrer a juny, la reducció d'un 25% del sou acordada per Ple amb l'aprovació dels pressuposts, no s'havia arribat a aplicar mai. La qual cosa, a falta de comprovar si comporta una irregularitat, resulta com a mínim políticament reprobable pel que comporta de manca d'informació al Ple i a la ciutadania.
En conclusió, per aquests casos i d'altres (pel que respecta a les facilitats i temps d'espera per a l'accés a la documentació dels regidors de l'oposició; pel que fa a la publicació dels enregistraments sonors de les sessions plenàries (a dia d'avui, encara no està penjat el corresponent a la de juliol passat), ni publicació dels Pressuposts anuals 2013, etc.), els ecosocialistes d'Artà hem d'expressar la nostra preocupació respecte de les intencions de UIA i PI d'Artà en Transparència, i lamentar que la línia inicial aquesta legislatura de progressiu augment de la informació a l'abast de la ciutadania s'ha vist interrompuda, podent-se constatar fins i tot retrocesos.