diumenge, 23 de novembre del 2008

De rètols publicitaris en sòl rústic i disciplina urbanística


Creu de pedra de la Colònia, a dia 6 de novembre de 2006


Creu de pedra de la Colònia, a dia 23 de novembre de 2006

Rafel Gili es nega a obrir expedients de disciplina urbanística als infractors en sòl rústic
A instància de Els Verds-Esquerra, el Govern de les Illes retira un cartell devora la creu de la Colònia

Ja fa dos anys que Els Verds-Esquerra insten de manera sistemàtica l'equip de govern a fer complir la normativa urbanística (PTM i NNSS) relativa a la instal·lació de rètols publicitaris en sòl rústic. Poc a poc, el paisatge de l'entrada de la Colònia i la seva creu va millorant, a pesar de l'omissió, per part de l'equip de govern, del seu deure de fer complir la normativa. Les darreres setmanes, i a instàncies de Els Verds-Esquerra, l'Agència Balear de l'Aigua ha enretirat un rètol de la seva propietat que havia restat instal·lat ben a la vora de la creu (catalogada com Bé Etnològic) dos anys, i que anunciava una obra d'aquell organisme balear.

Encara resten instal·lats una sèrie de rètols i se n'han instal·lat de nous, i així serà fins que el batle es negui a incoar els corresponents expedients d'infracció. Els Verds-Esquerra denuncien la forma discriminatòria d'actuar de l'equip de govern municipal (UM-PSOE) en aquest aspecte, tenint en compte que alguns empresaris han eliminat de manera voluntària els seus rètols d'aquest mateix lloc i que a altres empresaris, a altres indrets del municipi, sí se lis ha obert expedient d'infracció per idèntic motiu. També critiquen la poca vista que demostra l'equip de govern si realment vol tenir cura del paisatge del nostre municipi i potenciar un turisme de qualitat.

Novetat a la secció "Eines i Materials" del blog

Hi hem enllaçat el "Dossier" sobre les restes arqueològiques de Son Colom, a la Colònia. A destacar, l'article publicat pe'n D. Ramis et. al. al Butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, que vàrem pujar per a la seva consulta ja fa uns mesos.

divendres, 21 de novembre del 2008

Proposta per la publicació dels béns patrimonials dels regidors

Fa ja més d'un any que la Llei obliga a fer públic el patrimoni i les activitats dels edils

EV-Esquerra volen que els regidors de l'Ajuntament d'Artà publiquin el seu patrimoni a la web municipal

Els Ajuntaments socialistes de Sevilla, Getafe, Oviedo i Vigo ja han fet aquest exercici de transparència.

Davant el clima de desconfiança entre la població en general sobre la ètica i l'honorabilitat dels càrrecs polítics, motivat per l'ingent número de casos de corrupció que es produeixen i es comproven gairebé a diari arreu de l'Estat espanyol, en especial a les administracions locals, i la necessitat de fer esforços per a incrementar la transparència i garantir la honorabilitat dels càrrecs electes i de la classe política en general, començant per les administracions més properes als ciutadans, que són les Entitats Locals, Els Verds-Esquerra proposaran al Ple de l'Ajuntament iniciar tots els tràmits necessaris per a adequar els Registres de les Declaracions de Béns patrimonials i d'Activitats a la modificació de la Llei de Bases del Règim Local inclosa a la Llei del Sòl de 2007. Aquesta modificació augmenta el caràcter públic d'aquestes Declaracions: la Llei estableix ara que les Declaracions dels regidors “seran publicades amb caràcter anual” i, al contrari de l'establert fins ara, en cap moment no s'indica que els ciutadans hagin de justificar un interès concret per tal de tenir-hi accés.

Guillem Caldentey, regidor de la formació d'esquerres i ecologista artanenca, considera “la transparència com a base fonamental de la confiança ciutadana” i l'adaptació a la modificació de la Llei com una “bona oportunitat per fer de l'Ajuntament d'Artà un Ajuntament pioner en transparència a les Illes, aquest país tan castigat pels casos de corrupció”. El regidor artanenc es declara optimista respecte de l'aprovació d'aquesta proposta, atès que “significa posar al dia les normes municipals i tots els grups estan interessats en donar totes les passes possibles dirigides a recuperar la confiança de la ciutadania”.

Referències hemerogràfiques:

Público, 27-07-08, “Los concejales se resisten a declarar su patrimonio”.

Público, 28-07-08, “Chaves urge a sus ediles a publicar sus bienes”.

Público, 01-10-08, “Sevilla, el primer municipio en publicar los bienes de sus ediles y directivos”.

Público, 15-10-08, “Pedro Castro publica su patrimonio e invita a sus concejales a hacer lo mismo”.

divendres, 14 de novembre del 2008

Una altra bona notícia del Consell de Mallorca: SON BACO I SON REAL SALVATS!

[Comunicat del GOB, de dia 14 de novembre de 2008]

EL GOB FELICITA AL PSOE I BLOC PER IMPULSAR LA PRESERVACIÓ DE SON BACO I SON REAL DAVANT ELS DOS PROJECTES DE CAMP DE GOLF QUE HI ESTAVEN PREVISTS.
LA COMISSIÓ INSULAR D'URBANISME HA APROVAT AVUI PER UNANIMITAT L'ÀMBIT DE DELIMITACIÓ DE LA ZONA ARQUEOLÒGICA PER A LA DECLARACIÓ DE SON REAL (A STA. MARGALIDA) COM A BÉ D'INTERÈS CULTURAL; I AMB ELS VOTS A FAVOR DE PSOE I BLOC, I TOT I ELS VOTS EN CONTRA DE UM I PP, L'INICI D'EXPEDIENT DE CADUCITAT DEL CAMP DE GOLF DE SON BACO A CAMPOS.

El PSOE i el BLOC han complit avui amb un dels seus grans compromisos com a formacions polítiques i com a part del pacte de governabilitat del Consell de Mallorca: no permetre més camps de golf amb oferta complementària.

Avui, a la Comissió Insular d'Urbanisme s'han donat les passes necessàries per evitar els camps de golf prevists a Son Real (Santa Margalida) i Son Baco (Campos). Per una banda, la delimitació de l'àmbit de la zona arqueològica per a l'incoació de la declaració del BIC de Son Real, amb el vots a favor de tots els partits, i per l'altra, l'inici de l'expedient de caducitat de Son Baco, un petició que el GOB havia fet en diverses ocasions al Consell de Mallorca i que finalment avui s'ha sotmès a votació i s'ha aprovat, tot i els vots en contra del PP i de UM i gràcies al vot de qualitat de la Consellera Ma. Lluïsa Dubón. Ara aquest expedient haurà de comptar amb tres mesos de tramitació que esperam que acabin amb l'arxiu d'aquest projecte i per tant amb l'amenaça de la destrucció d'aquest indret a Campos.

SON BACO I SON REAL, DOS PAISATGES ÚNICS QUE CALIA PRESERVAR
La construcció dels camps de golf i de l’oferta complementària que es plantejava en ambdós indrets suposava la seva transformació radical, i la destrucció definitiva d’elements etnològics, arqueològics, agraris i paisatgístics de primer ordre.
Des del GOB celebram les decisions preses avui al Consell de Mallorca i donam l'especial enhorabona al PSOE i al Bloc, tot i haver de lamentar que en el cas de Son BACO, la iniciativa hagi hagut de ser aprovada amb els vots en contra del PP i especialment d'UM. Un partit que també forma part del pacte de govern al Consell de Mallorca i que, tal i com els altres dos partits que el composen, havia assumit el compromís de no aprovar més camps de golf amb oferta complementària.
En aquest cas, UM ha posat de manifest el seu suport total a aquestes infrastructures i a seguir amb un model turístic i econòmic obsolet, que destrueix el territori i que pensa exclusivament en seguir construint més i generar riqueses per a uns pocs, a una Mallorca ja més que malmenada.

dilluns, 10 de novembre del 2008

Aprovació de l'APLUTM

El ple del Consell ha aprovat la iniciativa que va tenir el suport dels ajuntaments a la darrera Assemblea de batles.
El Ple del Consell ha aprovat avui els estatuts de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca, que s’encarregarà de protegir la legalitat urbanística en sòl rústic.

L’acord d’avui, de dur endavant l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística, ha suposat donar el vistiplau a la modificació i ampliació d’alguns articles dels estatuts que es varen pactar en la comissió de seguiment constituïda per a la creació d’aquest organisme.

En aquest cas, s’ha establert que el Consell de Mallorca assumirà durant els tres primers anys el total del finançament de l’Agència, sense necessitat que els ajuntaments hi facin cap aportació. També s’ha inclòs, en aquest cas a l’article 25, que tots els ingressos de l’Agència seran considerats en el règim pressupostari i quedaran vinculats a la satisfacció de l’anualitat corresponent Els excedents dels ingressos respecte de les necessitats de manteniment seran aplicats a la dotació d’un fons propi de l’Agència, destinat preferentment a la realització d’inversions per a la conservació i la millora dels valors mediambientals, en benefici dels municipis delegants.

Així mateix, s’ha desestimat la inclusió d’un representant de la FELIB i un altre de l’AMIB al Consell de direcció de l’Agència, perquè, d’acord amb els serveis jurídics del Consell, no hi hauria un equilibri de forces entre el representants municipals i els representants del Consell.

S’ha de recordar que l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca, integrada pel Consell de Mallorca i els ajuntaments, desenvoluparà les funcions d’inspecció i vigilància urbanística en sòl rústic; mesures cautelars, com la suspensió d’actes edificatoris que es realitzin sense autoritzacions; tramitació d’expedients sancionadors per infracció urbanística; denúncia davant el ministeri fiscal i altres òrgans jurídics pels fets que es considerin constitutius de delicte; imposició de sancions a les persones responsables d’infraccions urbanístiques; demolició de les obres il·legalment construïdes; impugnació davant la jurisdicció contenciosa administrativa, o instar la revisió d’ofici de les llicències d’obres contràries a la normativa urbanística i l’assessorament jurídic i tècnic als municipis que hagin delegat competències en l’Agència.

La consellera de Territori , M. Lluïsa Dubon, ha recordat que la creació d’aquesta Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca neix amb l’objectiu de recolzar als ajuntaments per fer complir les normes urbanístiques i millorar per tant el nostre territori.