diumenge, 26 d’octubre del 2014

Xerrada: 10 anys de pressuposts participatius avaluats i supervisats per la Diputació de Barcelona i la UAB, Premi a la innovació democràtica de la Generalitat 2006


Divendres dia 31, a les 20 h. al Teatre d'Artà, convidat pels Verds d'Artà
Lluc Vinyes Pelàez, batle de Figaró-Montmany (Barcelona), exposarà el balanç d'una experiència de 10 anys de Participació Ciutadana
10 anys de pressuposts participatius avaluats i supervisats per la Diputació de Barcelona i la UAB, Premi a la innovació democràtica de la Generalitat 2006En Lluc Vinyes Pelàez, Batle del municipi de Figaró-Montmany (El Vallés Oriental, Barcelona), exposarà el proper divendres 31 d'octubre l'experiència de més de 10 anys de Participació Ciutadana duita a terme al seu municipi, dintre dels quals destaca el procediment de pressuposts Participatiu. Figaró- Montmany és un petit municipi de 110 habitants, situat al Vallès Oriental, província de Barcelona, on des de 2003 es du a terme una avançada experiència de participació ciutadana que ha contat amb el suport de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Diputació de Barcelona i va rebre el premi Innovació Democràtica de la Generalitat de Barcelona el 2006. L’any 2012 van considerar que tenien moltes propostes inacabades dels pressupostos participatius d’anys anteriors, i molt pocs diners per tirar-les endavant. Així que van decidir no fer procés participatiu durant el 2012, i per tant no afectar amb aquest procés el pressupost de 2013. Va ser l'únic any des de l'inici fins avui que no han tengut en vigor aquest mecanisme de participació

Els mecanismes de participació ciutadana, i especialment els pressuposts participatius de Figaró-Montmany actualment es troben en un procés d'avaluació, també amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona. Aquesta revisió és un instrument d'anàlisi i avaluació participada que té com a finalitat valorar i reformular el mètode que permet la participació de la ciutadania en l'elaboració dels pressupostos municipals.

Els pressuposts participatius que es van dur a terme a la Colònia de Sant Pere entre els anys 2004 i 2006 es van inspirar en bona mida en l'experiència d'El Figaró, quan el aleshores regidor de participació Ciutadana es va desplaçar a La Colònia per a exposar les maneres d'abordar la participació ciutadana.A Figaró-Montmany, la legislatura es va iniciar amb un consistori format per 6 regidors de la Candidatura Activa d'El Figaró (CAF), i altres 3 de la coalició i FP-PSC-PM. Malgrat que alguns problemes interns han provocat el trencament del grup municipal de la CAF, i per tant del govern de Figaró, les polítiques de participació ciutadana continuen plenament vigents al poble. A més de les formacions polítiques representades al Ple municipal, també formen part de la Comissió Permanent de Participació Ciutadana un representant cada una de les candidatures que no van obtenir representació a les darreres eleccions municipals (ERC, CIU i PP) juntament amb 3 representants dels ciutadans i 3 d'entitats ciutadanes. Totes les candidatures presentades defensaven el manteniment del pressupost Participatiu, fet que indica que aquest procediment que inicialment va ser una proposta de la CAF està àmpliament consolidat al Figaró.Enllaços d'interès:dijous, 23 d’octubre del 2014

Anotació al Registre de la Propietat dels expedient de Disciplina urbanística

Recuperam i posam al dia una determinació en Disciplina Urbanística del Batle d'UIA, Montserrat Santandreu (llavors governava amb PSIB-PSOE), l'any 2002
Proposam que s'anoti, en el registre de la propietat, tota infracció urbanística detectada, al mateix temps que es notifica la incoació de l’expedient a l’infractor

El Ple de dimarts que ve, defensarem una Moció molt senzilla i que reprodueix una decisió del Batle d'Artà l'any 2002 que ens pareix molt encertada: Fer anotar per part del Registre de la propietat l'existència d'Expedient de disciplina urbanística a la finca on s'hagi detectat una infracció.
Segons ha informat la Secretària-Interventora de l'Ajuntament, aquesta mesura sí s'ha dut a terme, sense haver sabut precisar en Comissió Informativa ahir dimecres quantes anotacions ni fins quan es varen fer -suposam que no gaire més temps que els mesos que va durar aquella legislatura. En qualsevol cas, comunicat de premsa, sí que se'n va publicar
-encara avui és accessible a la secció "Notícies" de la web municipal.
Es tracta d'una mesura que no només amplia les garanties jurídiques dels potencials compradors en un entorn tan insegur jurídicament com Artà sinó, i tal volta el més important per a nosaltres, de l'Ajuntament, que es pot veure implicat en el foc creuat entre compradors i venedors. En l'actualitat, per exemple, es podria rebre una reclamació per part d'una persona compradora d'una finca -amb expedient urbanístic quan la va adquirir-, que es veu obligada a una obra de demolició dins la seva propietat per part de l'Ajuntament, per haver donat una llicència d'obra de l'any 2000 declarada nul·la per la justícia l'any 2011, amb prèvies denúncies creuades entre veïnats per una infracció. Coses que passen, principalment quan la disciplina urbanística per norma, es du malament o no s'aplica.
Es tracta de donar desenvolupament al "RD 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística", concretament als arts. 56 al 66.
Amb posterioritat a aquest RD 1093/1997, el RDL 2/2008 -pel qual s'aprovà el Text refós de la Llei del Sòl- el consolida clarament (Títol 6é., arts. 51-53).
Els Independents d'Artà es declararen ahir dimecres en Comissions Informatives favorables a assumir la proposta, tot exposant una possible esmena a l'Acord, en el sentit d'esperar a comunicar l'anotació al Registre de la Propietat a que l'Expedient que pertoqui estigui prou avançat com per comprovar que efectivament no hi ha hagut una errada, o altres. Per nosaltres, cap problema, sempre que se'ns demostri que això no suposarà una interpretació o desviació de l'establert a la Normativa que perjudiqui la seva aplicació efectiva.

divendres, 17 d’octubre del 2014

L'Ajuntament d'Artà no reclama allò pagat en concepte de "Cèntim sanitari"

Dimecres passat, dia 15, vàrem donar entrada a una nova Instància, dirigida a la regidora d'Hisenda i Urbanisme, M. Maria Fernandez (UIA), insistint en la necessitat de procedir a la reclamació, davant l'Estat espanyol (Agència Tributària), com davant la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d'allò que pertoqui recuperar l'injustament pagat anys anteriors en concepte d'Impost sobre les Vendes Minoristes de Determinats Hidrocarburs (IVMDH), popularment conegut com "Cèntim sanitari".
Hem considerat obligatori fer-ho, davant la manca de qualsevol tipus d'actuació, fins a dia d'avui, per part de l'Ajuntament, en el sentit anteriorment exposat de procedir a la reclamació.
Ja dia 28 de febrer, l'endemà de la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que considerava no ajustat a dret comunitari aquest Impost creat pel govern de J. M. Aznar i aplicat també per algunes Comunitats Autònomes, com la nostra, vàrem fer-ho saber per escrit al nostre Ajuntament per escrit, així com sol·licitàrem que es procedís amb la reclamació:


Dos mesos després, a la vista que res no indicava que des de l'Ajuntament es donassin per assabentats ni, molt menys, actuassin de la manera convenient en defensa dels interessos municipals, vàrem dur a Ple una Moció en què, a més de reiterar el ja exposat, es proposava també facilitar a la ciutadania i sobre tot, empreses (pocs ciutadans arxiven les factures dels carburants, no així algunes empreses i institucions públiques, com és, per exemple, el cas dels Ajuntaments), la informació i els canals oportuns per a procedir a la reclamació. La Moció va ser aprovada, el Ple de dia 29 d'abril, per unanimitat.
Com dèiem a l'inici d'aquest escrit, el passat dimecres, dia 15, hem hagut de tornar a insistir a la responsable d'Urbanisme i Hisenda de l'Ajuntament a través d'Instància, fent una repassada de tot l'anterior, introduint-hi a talla informatiu, per la seva importància i gravetat, el concepte de la prescripció de les quantitats a recuperar (extret de la pròpia web de l'AEAT), així com insistint en la publicació a la web de les infos que pertoqui, al menys, accés directe a la secció web de la AEAT (que hi reflectim literalment copiant-hi la URL) per a recuperar aquest concepte impositiu -cosa que, com hem dit, també figurava a la Moció en forma d'Acord. Cada dia que passa sense reclamar, es perden doblers.
Hem sabut, mentres tant, que a altres Ajuntaments sí s'ha procedit amb les oportunes reclamacions. Són per exemple els casos del de Manacor (on esperen ja un abonament d'uns  12.000 euros), i del de Pollença (on esperen que lis siguin retornats uns 7.000 euros). També s'ha sabut a finals del passat mes de setembre a través de la premsa, que Hisenda ja està disposta a abonar aquesta devolució de manera que es produeixi a finals d'any (una quantitat total prevista d'uns 13.000 milions d'euros).
Per la nostra part poca cosa més que dir ni fer, a banda de lamentar profundament el desinterès mostrat pels responsables municipals que a dia d'avui encara no han donat cap tipus d'instrucció als funcionaris, que no posaran segurament de la seva butxaca allò que s'hagi deixat de percebre en conseqüència de l'omissió de iniciar aquest procediment a temps ni dimitiran. També es tracta d'un nou exemple d'incompliment dels Acords del Ple, encara que aquests siguin, com és el cas, compartits per tots els grups, inclosos els que conformen l'equip de govern municipal (UIA + PI).