dijous, 26 de maig del 2011

Mínims de negociació: Transparència municipal i participació ciutadana

La participació ciutadana per a I.Verds és un dels més importants eixos programàtics i d'acció política des de 1999. Es tracta d'una eina no només per a la millora del funcionament municipal (la gent en sap molt més que "els polítics", v.g.: lliçons de la Colònia de Sant Pere, amb les propostes de peatonització del camí de Ca los Camps, Wi-Fi que cobreixi tots els nuclis urbans al mínim cost, "verbena bus"...), sinó també de cohesió identitària com a poble.
La proposta de mínims d'I.Verds consisteix en (1) la recuperació del Fòrum de participació ciutadana de la Colònia de Sant Pere (òrgan dels Pressuposts Participatius) des de ja, amb una proposta a l'Assemblea de revisió del Reglament que de manera autoritària i no participativa s'aprovà al seu dia des del Ple, a proposta de l'equip de govern d'UM-PSOE. Les colonieres i els coloniers en saben més que ningú de participació ciutadana amb base al procés dels successius Pressuposts Participatius que es dugueren a terme entre el 2005 i el 2010, i han de poder decidir quines són les seves prioritats d'inversió enguany, per a l'exercici pressupostari de 2012. (2) Iniciar per a les artanenques i als artanencs les tasques d'introducció als Pressuposts Participatius (experiències prèvies i en d'altres municipis, disseny assembleari del Reglament, etc.) enguany, per a que el primer trimestre de 2012, es pugui iniciar el procés pròpiament dit, amb la presentació de les propostes i tria de les prioritàries al llarg del 2012, amb vistes a la seva execució l'exercici pressupostari de 2013.
La participació ciutadana no és possible si no s'acompleixen al menys 2 línies de compromís que resten en mans dels polítics: la transparència i informació, i el compromís ferme d'executar i aplicar les propostes que la ciutadania determini. Una insuficient informació (cost de les propostes, informació tècnica adequada i mínima sobre la seva viabilitat, etc., explicació relativa al compliment de les mateixes...) i un incompliment del compromís d'executar les propostes, són els ingredients bàsics per a defraudar una ciutadania de per sí més que escèptica, i dificultar futurs processos de participació ciutadana.
Per altra banda, la darrera legislatura ha vingut marcada no ja només per una minva espectacular en la participació ciutadana pròpiament dita i especialment pel que fa als Pressuposts Participatius, sinó que fins i tot s'ha donat una molt pronunciada degradació de la qualitat democràtica pel que fa al funcionament polític de la Corporació municipal. Es va començar, per part d'UM-PSOE, amb el canvi en la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple, de mensual a bimensual; s'ha impedit l'accés de manera sistemàtica a la documentació municipal per part dels regidors de l'oposició; s'han creat òrgans col·legiats en què no hi havia representació dels grups de l'oposició; s'ha denunciat el regidor d'I.Verds per la publicació de documentació municipal pública...
Per això, una de les propostes de mínims és arribar al compromís i garantia que la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple ha de tornar a ser mensual; que s'ha de garantir l'accés a la documentació (com estableix la legalitat, això no és cap invent nostre) per part dels regidors; i que s'ha de cercar la fórmula per a que la informació més sensible (v. gr.: les factures, les actes de Junta de Govern Local) estigui a l'accés còmode de la ciutadania -respectant, òbviament, la llei de privacitat de les dades de caràcter personal).
Una altra proposta bàsica, és ajustar d'una vegada per totes a la legalitat vigent (des del 2007), el Registre municipal de Declaracions de Béns patrimonials, Interessos, Participacions en empreses privades i Causes de possible incompatibilitat que per Llei hem de fer els regidors, augmentar-ne el seu caràcter públic i facilitar-ne l'accés a la ciutadania, tal i com hem proposat els ecosocialistes reiteradament aquesta darrera legislatura. Davant de la notòria (i merescuda) desafecció ciutadana per la política i pels polítics (entre d'altres coses, degut a l'allau de casos de corrupció), és necessari que els representants polítics donem passes exemplificadores dirigides a la transparència i a recuperar la confiança de les ciutadanes i dels ciutadans.

dimecres, 25 de maig del 2011

Mínims de negociació: Disciplina urbanística i estabilitat del personal municipal

La passada legislatura, hem proposat en tres ocasions al Ple la delegació de les competències en disciplina urbanística sobre el sòl rústic, en l'Agència per la Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca (carinyossament: "APLUTM"). Això permetria que aquesta funció tan problemàtica la dugués a terme "gent externa", sense la pressió de si l'infractor és el cosí de tal, o votant de aquell altre, i impediria l'ús clientelar de la disciplina urbanística que encara aquests darrers quatre anys s'ha aplicat, quan molts d'altres municipis (també de governats per UM-PSOE, no només d'esquerres o de dretes) s'han adherit a l'esmentada APLUTM.

Sempre ens hem trobat amb el recolzament, al respecte, dels regidors d'UIA.

Per altra banda, hem dut al menys en dues ocasions al Ple la necessitat d'ajustar a la legalitat la política de personal, pel que fa a que els treballadors municipals no poden estar en precari "in aeternum": s'ha de dur a terme un procés de consolidació dels llocs ocupats amb contractes d'obres i serveis, a través de concursos "extraordinaris i urgents", i funcionaris interins.

Particularment, hem reclamat que la plaça estructural d'Arquitecte fos ocupada com diu la Llei: amb funcionari de carrera. Actualment i més que mai, és un moment especialment oportú per a cobrir com toca aquest lloc de feina, atès que ara hi ha una gran demanda de feina per part d'aquest tipus de professional i per tant hi podria haver una gran competència per a assolir aquesta plaça tan important, amb benefici per a l'Ajuntament.

Comunicat de febrer de 2009: Els Verds-Esquerra critiquen el proveïment per urgència i de manera interina de la plaça d'arquitecte municipal.

Moció de març de 2010: Convocatòria de les places vacants en la plantilla municipal.

Sempre ens hem trobat amb el recolzament, al respecte, dels regidors d'UIA.

dimarts, 24 de maig del 2011

Regidor electe d'IniciativaVerds d'Artà


Companyes i companys, amigues i amics
Gràcies a la vostra feina, la vostra generositat, la vostra confiança, el projecte polític més radical i més seriós d'Artà continua tenint un representant a la Corporació municipal.
Per quarta ocasió consecutiva, es demostra que l'opció d'esquerres i ecologista que representam té una base social sòlida, establerta i suficient.
Més encara, tenint en compte les dificultats afegides aquesta campanya: entre d'altres, la concurrència d'ERC amb una llista independent, i que Unió d'Independents d'Artà ha assumit com a propis en gran mesura eixos dels més característics de la nostra proposta: per una gestió més transparent de l'Ajuntament, defensa del territori, no edificació de la illeta del Molí de'n Regalat, reformulació i consens del Pla "Artà sorprèn", formació agrària dels joves, promoció amb la Cooperativa de iniciatives dirigides a la producció i elaboració de productes de la terra, preservació de les franjes litorals, recepció de les urbanitzacions, tornar a posar en funcionament el Fòrum de participació ciutadana de la Colònia....
No es presenta una legislatura fàcil ni senzilla, però tampoc no es pot dir que deixem enrera cap camp de roses. Un altre pic (i sense ànims de voler restar cap mèrit, que lis correspon), un partit majoritari a nivell municipal treu d'alguna manera profit de la nostra combativitat i sacrifici com a oposició els quatre darrers anys: entre d'altres coses, per la intensa feina de desgast que hem fet amb el lamentable equip de govern UM-PSOE d'aquesta passada legislatura.
En aquesta ocasió, les artanenques i els artanencs, i les colonieres i els coloniers han decidit obrir les possibilitats que es duguin a terme polítiques d'esquerres, més solidàries, més participatives i més ecologistes. Aquí (i només aquí) és a on, com sempre, se'ns trobarà.
Tornar a agraïr-vos la feina feta tots aquests anys i la passada campanya electoral.
Emplaçar-vos, per altra banda, a que us animeu a participar aquests quatre anys de la tasca que tenim per davant, que serà molta i, segurament, en aquesta ocasió -més tard o més d'hora, des d'un equip de govern o des de l'oposició- prou més fructífera i satisfactòria.
Salut amigues i amics, i fins ben aviat!

Guillem Caldentey
regidor d'I.Verds d'Artà

divendres, 20 de maig del 2011

(Una altra) Legislatura en blanc en protecció de la xarxa municipal de camins


[Última Hora, dissabte 26-03-2011
(Suplement Especial Gestión Pública y Municipal)]

UM-PSOE no inclouen 41 camins de contrastada titularitat municipal en l'Inventari de Béns de l'Ajuntament actualitzat la darrera sessió del Ple de la legislatura. Tampoc no s'ha aprovat definitivament el Catàleg municipal de Camins, que va ser aprovat inicialment l'octubre de 2009 i només ha rebut una al·legació.

I.Verds s'abstingueren per aquests motius en l'actualització de l'Inventari de Béns, actualització que consideren irregular en no haver inclòs aquests béns.

El regidor d'IniciativaVerds d'Artà, Guillem Caldentey, es va haver d'abstenir la passada sessió del Ple de l'Ajuntament d'Artà, pel que fa al punt d'"Actualització de l'Inventari de Béns municipals" (actualització que, sorprenentment, es limita a béns inventariats fins a data de 31 de desembre de 2008).

El regidor ecosocialista va argumentar el seu vot exposant que l'Ajuntament està obligat a incloure dins d'aquest inventari, al menys, 41 camins dels que incorpora el Catàleg municipal de Camins, tal i com diu la Llei i, per altra banda, tal i com acordà el Ple dia 29 de setembre de 2009 (BOIB núm. 167, de 17 de novembre de 2009: El ple de l’Ajuntament d’Artà, a la sessió de dia 29 de setembre de 2009, aprovà el següent acord:1. Aprovar la inclusió dins l’Inventari de Béns Municipals, a l’epígraf de béns immobles, com a vies públiques, dels següents camins: [...] 2. Exposar a informació pública, per un termini de dos mesos comptat a partir des del dia següent al de la publicació d’aquest anunci al BOIB, la relació de camins municipals que s’inclouen dins l’Inventari de Béns Municipals, a l’epígraf de béns immobles, com a vies públiques).

I.Verds han reclamat reiteradament al llarg de la legislatura l'aprovació del Catàleg municipal de Camins, presentant al Ple al menys en dues ocasions mocions al respecte (de manera infructuosa pel rebutj de les mateixes per part d'UM-PSOE, el desembre de 2007, i el març de 2009). Com s'ha dit, finalment el mes d'octubre de 2009 el Ple aprovà inicialment el Catàleg de Camins, el qual ha rebut només una al·legació, que hores d'ara encara no ha estat ni informada pels tècnics municipals, ni resposta per l'Ajuntament.

I.Verds d'Artà denuncien novament (com han hagut de fer tota la legislatura) l'apatia i la ineficàcia mostrada pels grups que conformen l'equip de govern municipal en matèria de conservació del patrimoni cultural, etnogràfic i natural del municipi, en aquest cas, pel que fa a la defensa de la titularitat de la xarxa de camins públics.

En aquest sentit, consideren una autèntica burla a les artanenques i als artanencs, les continuades declaracions de Bartomeu Gili (UM), regidor de Turisme, en el sentit d'aconseguir ser el municipi referència en turisme de natura, de promoure un turisme alternatiu al del sol i platja, com de cercar una nova identitat turística d'integració, conservació i admiració amb i per al territori.

Accediu al nostre "dossier": Aprovació Catàleg municipal de camins.

dimecres, 18 de maig del 2011

dimarts, 17 de maig del 2011

Programa electoral 2011: Colònia de Sant Pere

Accediu al nostre programa per a la Colònia

"Crece-pelas Bauzà: Loción mágica anti-crisis"

Il·lustració publicada per cortesia de'n Ferran Aguiló (Tueldús). Publicat avui a Última Hora.

dijous, 12 de maig del 2011

Solidaritat amb el poble de Múrcia i de Lorca

Diario de Mallorca: Con motivo del terremoto de Lorca, por el que los partidos han cancelado los actos electorales, queda suspendido el debate en Artà

Ens sap molt de greu l'esdevingut a Lorca, i volem expressar el nostre condol i la nostra solidaritat amb les víctimes i les famílies, com envers tot el poble de Múrcia.
Hem de dir també que la ciutadania d'Artà ha perdut amb això, però, una ocasió molt democràtica (el poder de la paraula i res més: cap merchandaising, fora pancartes, etc.), de veure confrontats els candidats i els seus programes, i de veure respostes a les preguntes que s'havien enviat per a que els candidats les responguèssim.
Des d'I.Verds farem tot el possible per mirar de consensuar amb la resta de partits una data per a poder celebrar aquest debat, que ens sembla una iniciativa molt interessant i igualitària, com atractiva per a la ciutadania.

dimecres, 11 de maig del 2011

Programa electoral online (pdf)

Ja podeu consultar online el programa electoral per al període 2011-2015, en la seva versió resumida:

dilluns, 9 de maig del 2011

La reacció d'UM-PSOE davant la crisi: disminució de l'economia social i solidària

I.Verds d'Artà denuncien la manca de compromís d'UM-PSOE amb l'economia social i solidària (Comerç Just, Compra Pública Ètica, Fundació Deixalles), i es comprometen amb la seva efectiva assumpció la propera legislatura
La legislatura que s'acaba, marcada per la crisi i l'augment de famílies i persones en risc d'exclusió social, ha vingut marcada a nivell municipal, per un clar retrocés en matèria de criteris solidaris com ara les clàusules socials en la contractació pública

I.Verds han tingut darrerament accés al document Diagnosi de l'Ajuntament d'Artà envers la Compra Pública Ètica (en davant, CPE) que fou entregat per Casal de la Pau/S'Altra senalla el passat estiu, en virtut d'un conveni signat entre l'Ajuntament i aquesta associació l'any passat (maig de 2010).
Crida l'atenció dels ecosocialistes artanencs, que en l'Apartat "Situació actual" es remarca que "ja s'ha desenvolupat una acció en el sentit de la introducció de productes del Comerç Just", que consisteix en que "el bar concessionari del Teatre d'Artà té l'obligació d'incorporar un % determinat de productes del Comerç Just en la seva oferta". S'ha de recordar que aquesta única "acció" és bastant antiga, i resultat de la pressió que Els Verds d'Artà sempre han fet en aquest aspecte.
L'esmentat document de Diagnosi inclou tota una sèrie de propostes perfectament assumibles però que no han estat preses en consideració per l'equip de govern, més enllà d'alguna de caire testimonial i simbòlic (com ara el repartiment de caramels de Comerç Just en la Cavalcada dels Reis màgics, o un contacontes a la Biblioteca).
Aquesta legislatura s'ha vist com es rescindia el contracte amb la Fundació Deixalles Llevant, per a la recollida de residus dels comerços, a pesar que amb aquest servei es donava ocupació, hàbits de feina i ingressos a individus d'entre els més desafavorits de la nostra societat majoritàriament del municipi artanenc, al nivell de la seva integració social i econòmica.
Tampoc no han estat tingudes en compte, les reclamacions en el sentit de fer la compra dels tradicionals lots de Nadal a la mateixa Fundació Deixalles. No ha estat fins enguany, molt entrada la crisi, que s'ha mirat de reduir la insostenible despesa en instal·lació d'enllumenat de Nadal, que per les festes de Nadal i Nit vella 2009/2010 encara es va apujar a una factura de 24.423 euros (Factura de 22-02-2010).
En cap dels Plecs de condicions corresponents a les Contractacions municipals per obres o concessions de gestió d'instal·lacions municipals no es troba cap clàusula relativa bé a la inclusió de productes del Comerç Just (vegeu, per exemple, el Plec de Condicions per a la Concessió del bar del Camp de futbol de Ses Pesqueres, del passat mes de gener de 2011), bé a la potenciació de la contractació laboral de persones amb problemes d'exclusió social, a través també d'una mínima valoració positiva d'aquest fet en els Plecs de condicions de les obres i/o els serveis atorgats a empreses externes, com ara el molt recent Contracte de gestió de servei públic del futur Centre esportiu "Es Pujols" (també del passat mes de gener).
Aquesta és només una resumida enumeració dels fets que proven la manca de sensibilitat de l'actual equip de govern municipal envers les persones més afectades per la crisi (tant dels països productors, com les persones d'Artà amb problemes i/o en risc d'exclusió social). I.Verds d'Artà es comprometen a continuar lluitant per a que els criteris socials i solidaris es vagin implantant a l'Ajuntament d'Artà en les contractacions d'obres i serveis.

Què n'ha dit la premsa:
- Diari de Balears, 09-05-2011: Artà. Crisi a l'economia social.

divendres, 6 de maig del 2011

Objectiu assolit: Acord del Ple del Consell, de declarar B.I.C. la Zona arqueològica de Ca los Camps

[Foto de grup. Roda de premsa de dijous 5 de maig de 2011 a Ca los Camps/Es Canons.
D'esquerra a dreta, B. Capó, M. Rosselló, G. Caldentey, B. Cerdà, M. Moragues i D. Abril.
Cortesia de Biel Capó]
[Imatge extreta de dbalears.cat. Fotografia d'A. Bassa. Accediu a l'article complet publicat avui:
Protecció BIC per a la zona arqueològica de Ca los Camps]

Després de dos anys de tramitació, aquest emblemàtic indret colonier (67 ha.) ha quedat encara més protegit
El Ple del Consell de Mallorca acordà el passat dimarts, dia 3 de maig, la Declaració definitiva de la Zona arqueològica de Ca los Camps, com a Bé d'Interès Cultural
A banda de la senyalització i protecció genèriques definides per la Llei de Patrimoni, a la Declaració s'explicità la prohibició, dins l’àrea de delimitació de la zona arqueològica, del trànsit rodat de vehicles fora de les vies existents, molt especialment a la zona més propera a la costa

I.Verds d'Artà celebram aquest Acord del Consell de Mallorca, que garanteix una major protecció de Es Canons, Ca los Camps i la zona litoral de Sa Cuguça, així com l'adequada conservació i senyalització dels jaciments arqueològics.
De forma genèrica, la Llei de Patrimoni Històric de les Illes estableix com a competència municipal, entre d'altres: "Senyalitzar l'emplaçament dels béns integrants del patrimoni històric que es troben en el terme municipal respectiu, ordenar les vies d'accés i adoptar les mesures de protecció respecte del trànsit de persones i de vehicles."
I.Verds hem proposat i reiterat fins a l'avorriment davant un desinteressat equip de govern (UM-PSOE), la necessitat de tenir cura d'aquesta zona, amb l'objectiu de conservar-ne els valors patrimonials i difondre'ls a nivell cultural, paisatgístic i turístic. Al respecte, les nostres propostes i reclamacions han estat sobre tot senyalitzar correctament les restes arqueològiques, impulsar-ne la correcta conservació, i regular el trànsit de vehicles, fins ara descontrolat i que afectava greument no només les restes arqueològiques que s'hi troben, sinó també el paisatge, emblemàtic dins dels paisatges artanencs i coloniers.
La Declaració com a B.I.C. d'aquesta nova Zona arqueològica inclou, explicitament, la prohibiciódel trànsit rodat de vehicles fora de les vies existents dins l’àrea de delimitació de la zona arqueològica, molt especialment a la zona més propera a la costa.
Aquesta Declaració suposa una nova eina a la disposició de les administracions per a la correcta gestió cultural i turística de l'indret, i també a la disposició de la ciutadania que, si no veu una aplicació de les mesures protectores per part de l'Ajuntament, ara ja es po dirigir al Consell de Mallorca per a que, subsidiàriament, actui.
A Artà ens hem passat quatre anys escoltant de boca de B. Gili (UM) sobre el milionari "Pla turístic. Artà sorprén", de desestacionalització turística, de complexes estudis, diagnosis i programes d'actuació; de "turisme patrimonial, cultural i familiar"; de creació de "marques i segells turístics propis", de productes turístics al turisme del sol i platja"...
Paraules buides i "gestionitis aguda", gestionitis basada en repartir els doblers públics de manera opaca, unilateral i, el pitjor: ara per ara, la despesa feta, ha estat inútil.
L'equip de govern municipal UM-PSOE ha volgut fer l'impossible aquesta legislatura: vendre fum amb aquelles paraules buides (Oferir un turisme alternatiu al sol i platja [...]. Una nova identitat turística d'integració, conservació i admiració amb i per al territori) i, a la vegada, voler ampliar sis vegades la platgeta de sa Colònia, i lamentar que a Es Canons mateix, no es poguessin construir 2.000 places hoteleres.
És més que necessari que els doblers (1.500.000 euros) destinats per tres administracions diferents, es gestionin en el futur immediat, passades les eleccions, de manera més àgil, participativa, eficient i transparent.

- Diario de Mallorca, 06-05-2011: Coches limitados en Ca los Camps.
- Última Hora, 06-05-2011: Protección para Ca los Camps.

dijous, 5 de maig del 2011

Obama, Premi Nobel de la Pau (!!!)

[Extret de: Última Hora/J. Balaguer (5 de maig de 2011): http://albercocs-i-cireres.blogspot.com/]

dilluns, 2 de maig del 2011

Volem ser exemplars (però, sens dubte, és la publicació de béns d'un regidor menys interessant de l'Ajuntament)

Al menys en tres ocasions, UM-PSOE han rebutjat la proposta ecosocialista de publicar els béns patrimonials dels regidors i càrrecs de confiança aquesta legislatura
G. Caldentey, regidor de Els Verds-Esquerra a l'Ajuntament d'Artà, publica un Certificat amb els seus béns i declaracions de renda des de 2007 a l'actualitat (final de legislatura)
IniciativaVerds d'Artà trobarien adient que també ho fessin la resta de regidors, en pro de la confiança ciutadana en els representants polítics municipals i com a passa ferma contra el descrèdit dels que ens dedicam a la cosa pública

El regidor de Els Verds-Esquerra a l'Ajuntament d'Artà publica un Certificat de la Secretaria de l'Ajuntament d'Artà del passat dia 20 d'abril, en què es fa una enumeració dels béns que l'edil ha anat declarant des de principis de la legislatura fins al darrer moment (amb entrega de còpia de la Declaració de la Renda de l'exercici 2010). El més destacable del declarat a l'Ajuntament és la compra d'un turisme de segona mà (11.000 euros) l'any 2010, i que no hi consta la propietat de cap bé immoble ni cap participació en cap empresa.
Aquesta publicació es fa principalment en coherència amb les reclamacions d'augmentar la transparència a tots els nivells de l'Ajuntament d'Artà i, en aquest cas -i degut al clima de desafecció ciutadana per la política (per mor, principalment, per la corrupció de la dreta balear i illenca, especialment UM i PP)-, amb les propostes que els ecosocialistes han fet fins en tres ocasions, d'adaptar a la legalitat vigent el Registre de Béns i els Models de Declaració de Béns patrimonials i Activitats, facilitant-ne la seva posterior publicació per a l'accés i coneixement de la ciutadania. L'equip de govern també ha rebutjat, més recentment, una proposta dels ecosocialistes artanencs que consistia en l'aprovació del Codi de Bon Govern proposat per la FEMP -i adoptat per molts de municipis, com ara, el de Palma.
I.Verds lamenten que el seu regidor (de formació, llicenciat en Filosofia; de professió, bibliotecari des de fa 9 anys) sigui l'únic en donar aquesta passa, més quan ha estat en tot moment aquesta legislatura a l'oposició municipal i no ha ostentat cap càrrec públic.
Per contra, els partits que conformen l'equip de govern municipal (UM-PSOE), especialment UM, s'han caracteritzat per la seva voluntat en obstaculitzar -al llarg de tota la legislatura- l'activitat dels regidors de l'oposició en impedir l'accés a la documentació pública; fins i tot, recentment, han formulat denúncia davant la Guàrdia civil per suposada "revelació de secrets" (denúncia pel Penal) per part del regidor Caldentey en penjar al blog de la formació documents públics, com ara, el conveni entre l'Ajuntament d'Artà i una promotora per a edificar la illeta del Molí de'n Regalat (conveni que va resultar declarat Nul de Ple dret pel TSJIB, mirau si ho és, "document secret", o amb "dades privades reservades"...).
Però, sobre tot, el motiu pel qual I.Verds trobarien, més que lògica i natural, necessària, la publicació dels béns i les activitats que esperen que els altres regidors, especialment d'UM han anat declarant com estableix la Llei, és per l'interès que aquesta publicació aixecaria entre la població, molt sensibilitzada davant del lamentable espectacle de corrupció, imputacions i entrades i sortides dels calabossos de càrrecs.
Repassam a continuació el que sabem d'alguns dels regidors de l'equip de govern:
De R. Gili (UM) (d'ofici i benefici i formació desconeguts anteriorment a entrar en política), sabem només que ha cobrat la dedicació exclussiva com a Batle, al menys, més de cinc anys.
De B. Gili (UM), d'ofici i benefici i formació desconeguts anteriorment a entrar en política (com en l'actualitat), actual candidat per CxI d'Artà i regidor aquesta legislatura d'Interior, Telecomunicacions i Turisme, només sabem que va ser "assessor econòmic" del Departament financer de l'IBATUR posat pe'n Buils, i ho va continuar sent amb en Nadal (com el primer, també imputat) i en Ferrer, fins al feliç moment que UM fou expulsada de les principals institucions. Actualment, és responsable, com a regidor de Turisme, d'un multimilionari Pla Turístic, farcit de projectes de despesa amb béns immaterials (de difícil valoració econòmica i, per tant, control). Aquests quatre anys, han sortit a debat del Ple i en alguna comissió informativa, "casualitats" empresarials, com ara la vinculació entre el regidor i una promotora (la del Molí de'n Regalat, anteriorment esmentada), i una relació "pretèrita", també mercantil, entre aquest edil de turisme i una fusteria que fóu contractada per unes feines al Centre d'Informació turística. A què es dedica, en Tolo Gili? De quines empreses n'és soci? De quines empreses n'ha estat soci?
M. Antònia Sureda (UM), docent, ha estat, com a mínim aquesta legislatura, gerent del feliçment extingit Consorci d'Aubarca-Es Verger i, actualment, és parlamentària per UM. Tampoc no es va destacar gens per la transparència mostrada com a gerent d'aquell ens públic, denegant en repetides ocasions l'accés a la documentació al regidor Caldentey.
El més nou dels regidors d'UM d'Artà, B. Brunet (sense formació, ni ofici ni benefici coneguts anteriorment ni en l'actualitat), va ser contractat per l'esmentat Consorci d'Aubarca-Es Verger quan M. A. Sureda n'era la gerent, com a "assessor agrícola-ramader". Amb la feliç supressió d'aquest ens, suposam que el seu contracte per prestació de serveis deu haver estat rescindit. Al seu dia, ja exposàrem una possible incompatibilitat entre el càrrec de regidor, i el contracte de serveis esmentat amb el Consorci format per l'ajuntament i el Govern de les Illes.
Pel que fa a la "quota" psocialista artanenca, cal destacar el pressupostat aquests anys 2007-2011 en retribucions a la 1a. tinenta de batle, M. Francisca Servera Pascual per la seva dedicació parcial (que li permet continuar dedicant-se a la seva activitat professional com a advocada): aprox. 31.794,70 euros bruts (quantitat exacta de 2010), sense computar-hi la contribució a la S. Social. Per tal d'arrodonir aquesta "misèria" de retribució, i treient temps de no es sap on, també és membre del Consell d'Administració d'IB3.
Si les coses es fessin com diu la Llei, i es fessin especials esforços -tal i com ha demanat l'esquerra artanenca i exigeixen les terribles circumstàncies- en pro de la transparència, les "casualitats empresarials", com determinats increments patrimonials coneguts i/o intuïts per tots, no aixecarien, segurament, cap suspicàcia.
Amb aquests antecedents, són molt males de creure, les denúncies que periòdicament han anat fent Gili-pare i Gili-fill, segons les quals l'esquerra ecologista i els Independents d'Artà ens hem dedicat a "perseguir-los" i a fer-lis "campanyes de descrèdit".
Per altra banda, i amb els mateixos antecedents, ens resulta impresentable la intenció dels regidors i líders locals dde Convergència per les Illes, de convèncer ningú que el canvi de sigles ha sido la decisión correcta para borrar un pasado que nos perjudicaba (R. Gili dixit, 02-03-2011).

Què n'ha dit la premsa:
El Mundo/El Día de Baleares (04-05-2011): El concejal de IniciativaVerds publica su renta.

diumenge, 1 de maig del 2011

En quines condicions es renegocia el deute d'IB3 amb la SGAE?????

Llegim en El Mundo-El Día de Baleares (30-04-2011): "EL GOVERN RETOMA LAS NEGOCIACIONES CON LA SGAE PARA SALDAR LA DEUDA DE IB3"

La SGAE, de perdonavides. El Govern? Passant pel tub, confortablement? Ens sobren els doblers (públics)?

Parlament de les Illes Balears (Comissió d'Afers Institucionals, sessió ordinària de 03-11-2011): per unanimitat, es votà a favor, amb esmenes de la portaveu d'UM, d'una Proposició No de Llei del Grup Parlamentari Bloc per Mallorca que instava el Govern de l'Estat a eximir del pagament del Cànon per compensació per còpies privades les empreses (persones jurídiques) i les administracions públiques. També s'hi reclamava a les administracions públiques, a iniciar el procediment que ha de conduir a la reclamació dels doblers pagats indegudament (retrospectivament, fins el 2006).

Aquesta proposició no de Llei ha tengut semblants desenvolupaments amb l'aprovació per part del Ple del Consell de Mallorca d'una moció del Bloc, com amb l'inici dels tràmits del Parlament de les Illes, per a recuperar els doblers públics d'aquella institució malbaratats (pagats indegudament) pel concepte del "Cànon de l'SGAE".

Hem llegit aquests darrers dies a la premsa balears, que La SGAE recaudó 8,9 millones de euros en Balears durante 2010. La cifra supone un aumento del 1,08 por ciento respecto a 2009.

La SGAE mai no s'ha caracteritzat per la transparència en els seus comptes. Ni tan sols, amb els doblers públics amb què les administracions la reguen; entre d'altres conceptes (i això no apareixia als articles/resums econòmics d'aquests darrers dies a rel de la roda de premsa d'SGAE/Balears): els 2,2 milions d'euros que falten per arribar a la xifra de 8'9 milions ingressats per la SGAE a les Illes Balears, es corresponen a l'esmentat "cànon de la SGAE"? D'aquesta quantitat, quant es correspondria al que de manera absurda -i, d'altra banda, no ajustadament al Dret europeu, com va establir la Justícia europea fa uns mesos- desembutxaquen les administracions per "compensació per còpia privada" amb els doblers dels ciutadans?

Des de la Coordinadora de regidors "Diògenes", fa anys que reclamam als nostres Ajuntaments (infructuosament, per molt que les mocions hagin estat generalment aprovades) la recuperació dels doblers, i el no pagament d'aquest concepte en el futur, i també hem impulsat el tema en l'àmbit supramunicipal.

Han fet els deures el Consell i el Govern, i han seguit les instruccions del Ple del Consell i del Parlament, per recuperar l'abonat irregularment per aquest concepte des del 2006 (com s'ha fet a la Generalitat de Catalunya o a Cadis)? El PP, se n'ha oblidat, del tema? Per què no fa com el PP de València?

Consideren el Govern i IB3 que aquests doblers no s'han de reclamar? Els sobren els diners, al Consell i al Govern Balear?