dijous, 27 de gener del 2011

Sentència obliga l'Ajuntament a restablir la legalitat urbanística, fent tomar una vivenda i tancament de parcel·la il·legals i il·legalitzables

[Imatge actual de la vivenda il·legal que l'Ajuntament ha de fer tomar,
obligat per la Justícia. Gener de 2011.]

[Imatge de les obres de transformació en vivenda. Juny de 2007]

[Detall del tancament d'obra denunciat. Juny de 2007.]

[A la imatge, ja publicada en aquest bloc dia 28 de maig de 2008, es pot observar l'afectada per la construcció del tancament d'obra i un edifici de nova planta il·legals i il·legalitzables i per la passivitat del batle, Rafel Gili Sastre (UM). Malgrat les queixes i denúncies formulades per aquesta veïnada, l'Ajuntament no va fer res per tal de solventar el problema i restablir la legalitat.]


Una veïnada es va veure obligada a dur l'Ajuntament davant la Justícia, en veure que aquest no actuava i, per contra, permetia continuar fent obres il·legals
Un Tribunal obliga l'Ajuntament a tomar una vivenda i un tancament il·legals, sota amenaça de repercussions en l'àmbit penal a funcionaris o càrrecs que incomplissin la sentència
És un bon exemple de la pràctica prevaricadora i clientelista de l'equip de govern d'Artà (UM-PSOE)


El Jutjat del Contenciós-Administratiu número 3 de Palma va sentenciar el passat dia 5 de gener "requerir i ordenar [a l'Ajuntament d'Artà] per a que inicii immediatament les corresponents actuacions dirigides al restabliment de la legalitat urbanística amb relació a la construcció il·legal descrita [construcció de vivenda unifamiliar i tancament de finca]"; l'incompliment d'aquest deure "podria tenir fins i tot repercussions en l'àmbit penal per als funcionaris o persones que ometessin l'acatament d'aquesta obligació legal".
La construcció, el 2006, d'un magatzem agrícola en sòl rústic -a la Parcel·la 30 del Polígon 12 del municipi artanenc, parcel·la de 1.732 metres quadrats: la normativa urbanística només permetia aquest tipus d'obra en parcel·les de tamany superior als 14.000 m2- i d'un tancament d'obra de la parcel·la, fou denunciada per no haver disposat de la preceptiva llicència urbanística, i es va obrir el corresponent expedient sancionador, per un valor de 2.448,25 euros.
Posteriorment, el juny de 2007, es varen denunciar noves obres il·legals, consistents en l'ampliació i reforma d'aquella construcció, transformant-la en vivenda unifamiliar aïllada. El mes d'octubre d'aquell mateix any es va incoar, per aquest motiu, un nou expedient sancionador per infracció urbanística greu, amb sanció de 38.142,79 euros decretada el mes de març de 2008.
Malgrat les desesperades i constants denúncies dels veïns perjudicats, ni en el cas de la primera construcció, ni en el cas de l'ampliació i transformació d'aquesta en vivenda, no es varen adoptar les mesures legals establertes -i obligatòries, segons es recorda en la sentència-, dirigides al restabliment de la legalitat urbanística, això és, la demolició de les obres il·legals.
Una veïnada, perjudicada especialment per l'esmentada obra il·legal de tancament d'obra de la parcel·la en veure anegada la seva parcel·la quan es produïen pluges de mitjana intensitat (veure imatge a dalt), va denunciar els fets i reclamar a l'Ajuntament la demolició d'aquestes obres en diferents ocasions, la darrera vegada, dia 8 d'abril de 2008. En no obtenir cap resposta ni constar cap actuació en aquell sentit, la veïnada es va veure obligada a presentar un recurs contenciós-administratiu contra l'Ajuntament davant del silenci i la inactivitat d'aquesta administració municipal.
A la vista dels fets i de la sentència -la qual, segons F. Servera, regidora d'Hisenda, no serà recorreguda-, Els Verds-Esquerra d'Artà han de denunciar una vegada més que l'equip de govern d'Artà fa de la disciplina una eina bàsica de la seva política clientelar i prevaricadora, en protegir i donar totes les facilitats als infractors amics i, per contra, perseguir i castigar qui no es plegui a la seva voluntat.
Aquest cas il·lustra com l'arbitrarietat de Rafel Gili arriba a l'extrem de passar per damunt de les denúncies de víctimes directes de les infraccions, de l'aplicació de la Llei, la protecció del paisatge i del territori i, fins i tot, del cobrament de les multes -cobrament el qual no consta a Els Verds-Esquerra, i que no poden confirmar en no obtenir accés a la documentació, en el que és un atac permanent de UM-PSOE als drets de participació i informació política dels regidors de l'oposició, i en contra de la transparència d'aquesta administració local.
L'evident ús partidista, clientelista i arbitrari que es fa a l'Ajuntament d'Artà en disciplina urbanística explica, segons Els Verds-Esquerra d'Artà, la negativa d'UM-PSOE en delegar les competències inspectores i de restabliment de la legalitat urbanística en sòl rústic en l'Agència per la Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca, delegació de competències proposada fins a en dues ocasions els darrers anys pels ecosocialistes.

Què en diu la premsa:
- Diario de Mallorca, 21-01-2011: EV-E denuncia otro chalé ilegal.

Gran iniciativa del Consell de Mallorca: Compartir cotxe


El Departament de Cooperació Local del Consell de de Mallorca ha engegat una mesura dirigida a fer més sostenible la mobilitat de les persones i els treballadors, i a permetre l'estalvi energètic i econòmic. Us recomanam que exploreu les possibilitats que es donen per a compartir el vehicles en els viatges, inscriure-s'hi i plantejar quins viatges es fan amb el vehicle propi o quins viatges es voldria fer amb el vehicle d'altre conductor que tanmateix els ha de fer, és molt senzill!

Enganxam aquí la descripció d'aquest nou servei que fa el Consell de Mallorca, com els enllaços necessaris:

El projecte COMPARTIR COTXE neix de la voluntat de Mallorca de fomentar entre la població un ús més racional del cotxe. El servei consisteix a facilitar la trobada de persones que estan interessades a compartir el vehicle privat a l'hora de fer un viatge.

OBJECTIUS

  • Facilitar als ciutadans i a les ciutadanes de Mallorca una altra alternativa en els seus desplaçaments tenint en compte mesures de sostenibilitat en la mobilitat.
  • Disminuir la contaminació i el consum energètic produït pels vehicles privats.
  • Millorar la utilització de l'espai públic.

COM ACCEDIR-HI?

COM FUNCIONA?

Mitjançant aquest servei veureu on line les persones que estan inscrites per fer un viatge semblant al vostre. A través del correu electrònic us podreu posar en contacte amb elles. Veureu quines són les seves preferències, si disposen o no de cotxe, el motiu del viatge, i tot un seguit de dades per fer més fàcil la trobada de companys i companyes de viatge. Podreu deixar un missatge electrònic a aquelles persones que considereu que són adients per compartir un mateix viatge. Tot de manera immediata i sense intermediaris.

diumenge, 23 de gener del 2011

Tots hi estarien d'acord (al menys, això diuen), però el Consorci d'Aubarca-Es Verger no s'acaba de suprimir

Tots els partits de les Illes proposen la supressió de les empreses públiques que suposin algun tipus de duplicitat

Els Verds-Esquerra d'Artà exposen davant Ajuntament i Conselleria la incompatibilitat del càrrec de regidor i el manteniment d'un contracte de serveis del nou regidor d'UM a Artà amb el Consorci d'Aubarca-Es Verger
Sol·liciten a la Conselleria, si s'escau, la rescissió del contracte, i reiteren la necessitat de suprimir aquest Consorci per mor de la duplicitat administrativa amb el Parc Natural de Llevant

Els Verds-Esquerra d'Artà varen exposar dia 13 de gener passat a l'Ajuntament d'Artà i al gerent del Consorci d'Aubarca-Es Verger i d'Espais de Natura Balear, Francesc Aguiló (Conselleria de Medi Ambient), la possibilitat que ambdues administracions hagin passat per alt el fet que la presa de possessió d'aquest càrrec per part de Bartomeu Brunet sigui incompatible amb el fet del manteniment, per part d'aquesta persona, amb l'esmentat Consorci, d'un contracte de serveis d'assessorament agrícola, contracte que es va iniciar aquesta legislatura quan la gerent del Consorci era M. Antònia Sureda (UM), regidora de l'Ajuntament d'Artà i actualment també parlamentària del Parlament de les Illes.

Els ecosocialistes argumenten en ambdues instàncies que la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG), al seu art. 178.2.d diu que són incompatibles amb la condició de regidor “els contractistes o subcontractistes de contractes, el finançament total o parcial dels quals corri a càrrec de la Corporació municipal o d'establiments que en depenen”. Els fets que exposen Els Verds-Esquerra són que, per una banda, el passat mes de desembre, Bartomeu Brunet va prendre possessió del càrrec de regidor, mantenint encara avui i des d'inicis d'aquesta legislatura un contracte de serveis amb el Consorci; i, per altra banda, que aquest ens públic, és participat per l'Ajuntament com a membre i administració finançadora (amb el Govern de les Illes Balears), a més de tenir-hi oficialment la seu estatutàriament (accediu al Decret 55/2001, de creació i estatuts del Consorci d'Aubarca-Es Verger).

Encara no s'ha obtingut resposta de part de la gerència del consorci, a la qual es demanava, si s'escau, la immediata rescissió del contracte per motiu de la possible incompatibilitat. De l'Ajuntament, a qui es sol·licitava accedir a la declaració sobre causes de possible incompatibilitat i activitats que proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics, només s'ha obtingut la negativa del batle, en el més pur estil obscurantista que caracteritza l'equip de govern municipal (UM-PSOE). No consta, conseqüentment, tan sols, que, com obliga la LOREG, aquest nou regidor hagi efectuat aquest tipus de Declaració, que s'ha de fer en el moment en què es pren possessió del càrrec; amb el que s'afegeix, al clientelisme amb què es va gestionar el Consorci en contractar aquest militant d'UM, el menysteniment del dret d'accés a la informació dels regidors de l'oposició a l'Ajuntament d'Artà.

Els Verds-Esquerra d'Artà insten novament les autoritats de Medi Ambient al Govern a la supressió d'aquest Consorci de gestió agrícola-ramadera de les finques públiques d'Aubarca i Es Verger, com feren per escrit dia 21 de setembre de 2009 a les Conselleries de Presidència, Economia i Hisenda i Medi Ambient, reproduint la sol·licitud que el sindicat CCOO ja havia formulat el mes de gener d'aquell mateix any. Un dels motius d'aquesta reivindicació és la duplicitat de funcions que es dóna entre el Consorci d'Aubarca - Es Verger i el Parc Natural de la Península de Llevant (PNL), entre d'altres raons pel seu funcionament en un idèntic territori després de la retallada del PNL per part del Partit Popular l'any 2003.

Els ecosocialistes consideren inacceptable, més en temps de crisi econòmica, el malbaratament de recursos públics per duplicitat i solapament de funcions que suposa el manteniment d'aquest ens públic existint, sobre el mateix territori, la gestió que en fa el personal del Parc Natural de la Península de Llevant.

La supressió d'aquest Consorci no suposaria només la garantia d'una millor gestió (homogènia i unificada) dels recursos econòmics i tècnics, sinó la realització de la demanda social existent de racionalització de la despesa pública amb la supressió d'aquelles empreses públiques de dubtosa utilitat i rendibilitat pública. Per altra banda, recorden que tots els partits a les Illes fan, reiteradament, propòsit d'actuacions en aquesta línia, des de la dreta fins a l'esquerra: el Partit Popular en fa expressa menció en el seu document programàtic "Pla anticrisi del PP-Illes" (pàg. 5); el president d'UM, J. Melià, publicava, fa només uns dies a Diari de Balears, un article d'opinió en què exposava que "les duplicitats del sistema s'han de depurar i s'han d'eliminar"; el President del Govern de les Illes, F. Antich (PSOE), ha anunciat en diferents ocasions la supressió d'empreses públiques per tal "d'eliminar duplicitats"; també el PSM, ahir dissabte dia 22 de gener, proposava la "supressió de duplicitats polítiques i administratives" en aplicació d'una pràctica política honesta i transparent que impossibiliti les pràctiques corruptes i clientelars.

Què en diu la premsa:

- Diario de Mallorca, 25-01-2011: EV-E pide la supresión del consorcio de Aubarca.

- Diari de Balears, 26-01-2011: Artà. Supressió del Consorci d'Aubarca i Es Verger.

dimecres, 5 de gener del 2011

L'equip de govern d'Artà elimina sense cap consulta als coloniers, el Fòrum de Participació de la Colònia

La supressió no s'ha explicat al Ple, ni als coloniers, ni s'ha fet una memòria mínima de les propostes aprovades pel Fòrum que han estat dutes a terme
UM-PSOE suprimeixen unilateralment i per la via dels fets consumats -pressuposts municipals- el Fòrum de Participació Ciutadana de la Colònia, òrgan de decisió popular dels "pressuposts participatius"
Els Verds-Esquerra lamenten la pràctica clientelista, opaca i antiparticipativa de l'equip de govern municipal

Per la via dels fets consumats -aprovació dels pressuposts municipals sense cap partida que s'hi destini-, sense cap tipus d'exposició dels motius al Ple -ni, pitjor encara, als coloniers-, l'equip de govern municipal d'Artà (UM-PSOE) ha decidit unilateralment suprimir el Fòrum de Participació Ciutadana de la Colònia de Sant Pere, òrgan assembleari que ha funcionat des del 2004 i en què els empadronats en aquell nucli urbà costaner d'Artà majors de 16 anys podien aportar i decidir les propostes d'inversió municipal fins a un total de 60.000 euros. Tampoc no s'ha fet una exposició mínima als coloniers de quines foren les propostes decidides al llarg de l'any 2009 i que s'havien d'haver executat el 2010, ni consta tan sols que les mateixes hagin estat executades.
UM-PSOE ja havien intentat amb anterioritat deliminar aquest procediment de participació ciutadana, i de fet l'any 2007 no es va dur a terme, amb el pretext que s'havia de debatre "políticament" (és a dir, segons el criteri d'UM-PSOE, sense la ciutadania). L'any 2008 es va reactivar aquest procés de participació ciutadana, en aquesta ocasió amb un Reglament dissenyat per i a la mida de l'equip de govern -i sense haver donat cap veu als màxims implicats i destinataris, això és, els ciutadas de la Colònia de Sant Pere. Un Reglament, per cert, que ja suposava fortes retallades pel que fa al marge de participació individual i que retallava poder a l'Assemblea general.
El passat any 2010, ja no va ser convocat en cap moment l'assemblea del Fòrum i, del procés dut a terme l'any 2009, és remarcable com des de l'equip de govern es va fer tot el possible per devallar la qualitat democràtica del mateix, en informar molt deficientment les propostes presentades pels coloniers (tècnica, com econòmicament), com a la hora d'exposar quin era el ritme o el grau d'execució de les propostes determinades l'anterior edició. És remarcable també com, al seu torn i malgrat els esforços antiparticipatius de la regidora de participació, M. Antònia Sureda (UM), els coloniers continuaven assistint a les convocatòries, demostrant una exemplar responsabilitat i civisme.
La decisió d'UM no encaixa de cap manera, segons Els Verds-Esquerra d'Artà, amb els propòsits d'esmena de renovació del partit regionalista ("+ participació, + transparència, + proximitat, i + control"), ans al contrari, demostra una total maca de fe en el criteri de la ciutadania, una ànsia per l'obscurantisme en la gestió del que és públic, i com només es sap fer política municipal sota criteris i amb mecanismes clientelistes. Els Verds-Esquerra critiquen la manca de voluntat d'extendre aquest procediment de participació ciutadana a la resta del municipi. La voluntat, al contrari, de mantenir l'opacitat i decidir per a la ciutadania, però sense la ciutadania, s'ha demostrat votant en contra de la moció que proposava la Ratificació i incorporació a la normativa municipal del document de la FEMP Codi del bon Govern local; adopció de mesures dirigides a la transparència del funcionament municipal; adopció de mesures de participació i informació ciutadanes com la creació d'un Consell municipal de seguiment del pla turístic Artà sorprèn", com en la negativa expressa de posar a la consideració de la ciutadania quines havien de ser les inversions amb els doblers de les diferents edicions del "Plan E".

Què en diu la premsa:
Tribuna Mallorca, 05-01-2011: L'equip de govern d'Artà elimina els coloniers.
Diari de Balears, 06-01-2011:
La Colònia de Sant Pere es queda sense fòrum ni pressupost participatiu. L’agrupació dels Verds-Esquerra diu que “no s’ha tingut en compte els veïns”.
Última Hora, 06-01-2011: Los vecinos de la Colònia se quedan sin fórum de participación ciudadana.