dimecres, 25 de novembre del 2009

Optimisme (contingut) respecte de l'acord entre l'administració insular i espanyola per la protecció del jaciment de s'Arenalet de Son Colom

[A la imatge es pot observar part del jaciment,
i com la mar hi arriba i el fa malbé]


Els Verds-Esquerra aconsegueixen l'acord entre el Consell i Costes per la protecció de s'Arenalet de Son Colom (Artà)

El grup municipal d'Els Verds-Esquerra d'Artà ha aconseguit que el Consell de Mallorca s'involucri en la protecció de jaciment arqueològic de s'Arenalet de Son Colom, amb la presentació davant la Demarcació de Costes d'un projecte d'intervenció en aquell habitacle prehistòric, que permeti fer passes per la seva preservació. El jaciment es degrada cada any per efecte de la mar i el pas incontrolat de les persones, segons que han constatat diferents experts que l'han visitat.
Els Verds-Esquerra ha denunciat de forma reiterada “l'absoluta passivitat per part del Departament de Patrimoni del Consell de Mallorca tant com de l'Ajuntament davant de la evident degradació del jaciment de s'Arenalet de Son Colom” (accediu, per exemple, al nostre comunicat del passat dia 15-09-2009). Ahir, a la fi, va tenir lloc una reunió entre les parts, per veure d'avançar en aquest sentit. El cap de la Demarcació de Costes, Celestí Alomar, exercí d'amfitrió del director insular de Patrimoni, Gabriel Cerdà, de representants de l'equip de govern de l'Ajuntament artanenc, així com del regidor d'Els Verds-Esquerra Guillem Caldentey i el secretari d'Organtzació del partit republicà, Joan Miquel Chacón.
La reunió, doncs, va servir per arribar a l'acord que el departament de Patrimoni del Consell de Mallorca presentarà a Costes un projecte de protecció urgent reversible i provisional de protecció del jaciment (com el que es va dur a terme l'any 2005), i un segon projecte, dirigit a la seva consolidació i conservació definitiva. Aquestes actuacions, especialment la dirigida a l'adequada consolidació de les restes i la seva conservació definitiva, es podran dur a terme una vegada s'hagi resolt definitivament l'expedient de delimitació territorial del jaciment, procediment incoat pel Consell de Mallorca a instàncies de Els Verds-Esquerra d'Artà el mes d'octubre de 2007.

Què n'ha dit la premsa:
- Diario de Mallorca, 26-11-2009: El Consell intervendrá de urgencia en la naveta del Arenalet de Son Colom para frenar su degradación.

dilluns, 23 de novembre del 2009

Humoris Causa: Formes políticament correctes de dir "No"

[Extret de: M.Entrialgo/Diari "Público", 19-11-2009]

diumenge, 22 de novembre del 2009

Moció Ple 24-11-2009: Cas pràctic d'(in)Disciplina Urbanística

Dia 26 d'agost de 2008, un periodista de Diari de Balears trobava en la part del Camí de's Parral (Colònia de San Pere) inclosa dins d'ANEI unes obres de formigonat del mateix, obres completament prohibides sense llicència i sense la corresponent declaració d'Interès General per part del Consell de Mallorca. Accediu, si voleu, a la notícia corresponent, publicada l'endemà dia 27 d'agost. Consultat el batle d'Artà, R. Gili (UM) pel periodista, s'hi formulava un compromís clar de procedir segons l'establert en l'esmentada Llei de Disciplina urbanística, a saber: enviar el zelador d'obres a visitar el tram afectat, i "prendre les mesures oportunes per resoldre l'assumpte i restablir l'estat original del camí".
En el transcurs de la sessió ordinària del Ple del l'Ajuntament d'Artà de dia 30 de setembre de 2008, el regidor de Els Verds-Esquerra d'Artà formulava una sèrie de preguntes al respecte al batle d'Artà i regidor d'Urbanisme, R. Gili (UM), que obtenien les següents respostes (Accediu a l'acta aprovada d'aquella sessió, pàg. 29):
Pregunta: S'ha obert algun expedient d'infracció urbanística per aquesta actuació il·legal?
Resposta: No estam segurs que sigui il·legal.
P: Si la resposta és negativa, per quin motiu?
R: Hi ha una llicència de l'any 2006 per condicionar aquest camí.
No trobàrem, posteriorment a aquesta sessió del Ple, cap llicència.
Dia 24 d'agost de 2009, Diari de Balears es feia ressó de les nostres denúncies pel que fa a l'aplicació (o, millor dit, inaplicació) de la disciplina urbanística en el nostre municipi, amb referència explícita sobre la qüestió d'aquest formigonat del tram protegit del Camí d'Es Parral. En aquest mateix blog, en un escrit de 23-08-2009, exposàvem com el zelador d'obres mai no va aixecar cap acta d'inspecció de les obres, ni ha estat incoat cap expedient d'Infracció urbanística, ni s'havia legalitzat la obra il·legal i executada sense permís, ni s'havia restablert la legalitat ("l'estat original del camí").
A dia d'avui, el regidor de Els Verds-Esquerra d'Artà no té constància que s'hagi atorgat mai cap llicència d'obres que permetés formigonar el tram de camí d'Es Parral inclòs dins ANEI, ni de l'aixecament de cap acta d'inspecció per part del Servei d'Urbanisme municipal, ni molt menys, de cap incoació d'Expedient de Disciplina urbanística.
El passat dia 18 de novembre, vàrem exposar en Comissió Informativa d'Urbanisme la nostra proposta de moció, que té per objectiu “Instar el batle d'Artà i regidor d'Urbanisme prendre les diligències oportunes per tal de restablir la legalitat urbanística en el tram del camí catalogat i dins ANEI conegut com 'De's Parral', objecte d'una infracció el mes d'agost de 2008". (Accediu a la moció).
Com podeu observar si accediu al redactat de la moció, s'hi fa referència a l'article de Diari de Balears de 27 d'agost de 2008, com a les declaracions del batle d'Artà que s'hi reflectien.
També s'hi troben referències al ja tradicional discurs del regidor de Turisme d'Artà (i fill del batle), B. Gili, segons el qual hi ha la voluntat de "oferir un turisme alternatiu al sol i platja, amb elements patrimonials, culturals i etnològics", com són els nostres camins catalogats, i possibilitar "que la gent pugui crear empreses entorn d'aquesta nova identitat turística d'integració, conservació i admiració amb i per al territori" (Diari de Balears, 17-11-2009: "Compensacions sense fer renou"), discurs que ens sona a música celestial però que, malauradament, no veim de cap de les maneres reflectit en el dia a dia de l'acció de govern dels nostre equip de govern municipal (UM-PSOE).
Ja en el transcurs d'aquella Comissió Informativa de fa uns dies, el batle d'Artà i regidor d'Urbanisme (UM), ens va avançar que aquesta moció no tenia cap sentit, atès que no es pot obrir expedient de disciplina sobre unes obres que disposaven de llicència; de fet, finalment, en l'ordre del dia de la propera sessió ordinària del Ple de dia 24 de novembre, el Batle no ha inclòs aquesta moció entre els punts a tractar. Però, com s'ha dit, no se'ns ha pogut demostrar en cap moment l'existència de cap llicència.
L'haurem de presentar per urgència, i estudiar quines possibles altres accions haurem d'adoptar per a l'aplicació de la legalitat.

Què n'ha dit la premsa:
- Última Hora, 23-11-2009: Els Verds-Esquerra exige que se actúe contra las ilegalidades en el Parral.
- Televisió de Mallorca, 25-11-2009: Mallorca Notícies Migdia [a partir del minut 2, segon 20]

divendres, 13 de novembre del 2009

No ens donen accés a les actes del Consorci d'Aubarca-Es Verger

[A la imatge, M. Antònia Sureda (Gerent del Consorci d'Aubarca-Es Verger i regidora d'educació),
R. Gili, batle d'Artà, i M. À. Grimalt, Conseller de Medi Ambient (tots ells d'UM),
durant la inauguració d'una passarel·la de fusta damunt un torrent d'Artà
el passat dia 22-10-2009. Imatge amablement cedida per
L'Observador del Llevant]


El passat dia 13 d'agost, el regidor de l'Ajuntament d'Artà Guillem Caldentey (Els Verds-Esquerra d'Artà) va registrar en el Consorci d'Aubarca-Es Verger una Instància en què es sol·licitava "Tenir accés a les Actes de les reunions de la Junta Rectora del Consorci de Finques Públiques AUBARCA-ES VERGER, així com a les Actes de les reunions de la seva Comissió Executiva, des del moment de la creació d'aquest Consorci (abril de 2001)", amb l'objectiu de poder exercir adequadament les seves funcions com a membre d'aquella Corporació municipal (pitjau aquí per veure la Instància).
Avui, dia 13 de novembre -tres mesos després d'haver fet aquella sol·licitud-, sense haver rebut cap escrit denegatori i justificat per part d'aquest ens públic ni de la Conselleria de Medi Ambient -administració de la qual depèn principalment el Consorci-, personat el regidor a les oficines del Consorci, se li ha denegat l'accés a la documentació sol·licitada.
S'ha de recordar que el Consorci d'Aubarca-Es Verger té per objectiu la conservació, protecció, gestió i explotació dels recursos de les finques rústiques d'Aubarca, Es Verger i s'Alqueria Vella, totes elles ubicades dins del terme municipal d’Artà, i que es tracta d'un ens públic en què els únics membres consorciats són la Conselleria de Medi Ambient i l'Ajuntament d'Artà.
La denegació injustificada i irregular amb què es troba el regidor de Els Verds-Esquerra d'Artà és un fet molt greu que li impossibilita exercir les seves funcions amb el mínim de coneixement necessari per a fer-ho. Resulta del tot impossible formular propostes de millora o canvis si no es pot tenir coneixements ni dades concrets sobre el funcionament d'aquest ens, ja siguin relatives a la conservació d'aquestes finques, com a la millora de les condicions laborals dels seus treballadors, com a la despesa per al seu funcionament. Els Verds-Esquerra d'Artà han demanat al Grup Parlamentari Bloc per Mallorca que els ajudi a aconseguir accés a aquesta documentació necessària per a dur a terme la seva feina a nivall municipal.
És un fet, per altra banda, que confirma la nul·la transparència amb què s'actua des de la gerència d'aquest ens públic (M. Antònia Sureda) i des de la Conselleria de Medi Ambient, opacitat que fa d'aquest Consorci, en opinió de Els Verds-Esquerra d'Artà, un "cortijo" més en mans d'UM.
Cal recordar, per altra banda, que el passat dia 21 de setembre, Els Verds-Esquerra d'Artà varen enviar al Govern de les Illes Balears una proposta de supressió d'aquest Consorci, no només per motiu del possible estalvi econòmic que això suposaria a l'administració en concepte de sou del gerent (segurament més de 50.000 euros bruts anuals, dada impossible de conèixer atès que no s'ha pogut accedir a les actes sol·licitades), sinó també pel solapament de funcions entre aquest ens i el Parc Natural de Llevant -que té un àmbit territorial d'actuació idèntic- i per la manca de transparència que el caracteritza.

Què n'ha dit la premsa:
Diario de Mallorca, 18-11-2009: Caldentey critica la ocultación de datos.

dijous, 12 de novembre del 2009

Comunicat/Convocatòria del GOB: Fes un "clic" per demanar la retirada de l'actual Pla de Carreteres!Un tram de la carretera de Conies, per ara...
(la primera imatge mostra com l'estan deixant)


Fes un clic per demanar la retirada de l'actual Pla de Carreteres i exigir un nou planejament pel futur de Mallorca

El Consell de Mallorca té previst aprovar en breu el nou Pla de Carreteres (2009-2024). El GOB i prop d'una trentena més d'entitats i col·lectius han manifestat la seva oposició per considerar-lo un pla continuïsta amb la política de carreteres de les legislatures PP-UM, obsolet i depredador del territori: ampliacions d'autopistes existents, desdoblaments que donen lloc a noves autovies i carreteres de 4 carrils, 2on i 3r cinturó de Palma, rondes i variants que indueixen el creixement urbanístic dels municipis cap a les afores, ampliacions desmesurades de carreteres secundàries...

El Pla de carreteres esdevé transcendental pel futur de Mallorca, tant pel que fa al model de mobilitat (fins ara sotmès a les directrius del cotxe privat), com que fa al model territorial i el futur del paisatge de Mallorca, ja que les carreteres esdevenen els eixos vertebradors del territori i en condicionen el seu futur desenvolupament. També des del punt de vista de la biodiversitat amenaçada pels projectes viaris i la responsabilitat de fer front a la lluita contra el canvi climàtic i a l'arribada no gaire llunyana del final de la època del petroli barat.

No estem en contra de l'eliminació de punts perillosos i fer millores a la xarxa de carreteres actual, però cal plantejar les noves actuacions a través d'una política integral de mobilitat que doni alternatives al cotxe privat i s'adapti a les necessitats reals de transport i mobilitat d'una illa com Mallorca, sense més consum de territori ni més asfalt i responent sempre a l'interès general, des de la transparència en les inversions i coherència amb els compromisos polítics assumits a l'inici de la legislatura.

Per tot això, demanam la teva col·laboració. Cal exigir la retirada d'aquest Pla de Carreteres. i demanar el canvi compromès en relació a les polítiques que afecten el territori. Envia un missatge al President Antich (PSOE), a la Presidenta del Consell de Mallorca (PSOE), al Conseller d'Obres Públiques del Consell de Mallorca (UM) i a la portaveu del grup polític El Bloc al Consell de Mallorca (Bloc per Mallorca). Omple les teves dades personals i fes un clic el boto “enviar”..
Gràcies per la teva col·laboració!

Per a més informació, visita el blog: http://www.nomescarreteres.wordpress.com

Fins aquí, el Comunicat/Convocatòria del GOB.
Els Verds-Esquerra d'Artà som una de les agrupacions polítiques adherides a l'ASSEMBLEA DE COL·LECTIUS CONTRA EL PLA DE CARRETERES*.
Per això, hem presentat, per al seu debat i aprovació en la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament d'Artà d'aquest mes de novembre, aquesta Moció, entrada avui mateix al registre de la Corporació municipal artanenca. El Manifest que s'hi adjunta és aquest.

* ASSEMBLEA DE COL·LECTIUS CONTRA EL PLA DE CARRETERES:
GOB, GADMA, STEI-I, REVOLTA GLOBAL, CGT-BALEARS, GENT ACTIVA, SLOW-FOOD ILLES BALEARS, AMICS DE LA VALL DE COANEGRA, SINEUERS INDEPENDENTS, ATTAC-MALLORCA, AMICS DE LA TERRA, ELS VERDS-EU SANTA MARIA, SEPC, ATENEU GABRIEL BUADES, ESQUERRA-SINEU, MAULETS, CAMINS PÚBLICS I OBERTS, UNIÓ DE PAGESOS, OCB, UNIÓ OBRERA BALEAR, FEDERACIÓ DE VEÏNS DE FELANITX, PLATAFORMA MA-15 D’AFECTATS PER LA CARRETERA DE MANACOR, JUBILATS PER MALLORCA, ASSEMBLEA DE JOVES DEL MOLINAR, LOBBY PER LA INDEPENDÈNCIA, ASSAMBLEA ENDAVANT DE MALLORCA, INQUERS PEL CANVI, ELS VERDS-ESQUERRA SON SERVERA, EU-ELS VERDS DE CAPDEPERA, ELS VERDS-ESQUERRA ARTÀ, ALTERNATIVA PER POLLENÇA…

Encara no tens el teu "Président" dins la teva gelera??!!!

dimecres, 11 de novembre del 2009

Comunicat del GOB: "L'APROVACIÓ DE LA “LLEI GRIMALT”, UNA PASSA ENRERA MÉS D'UN GOVERN “PROGRESSISTA”

Nota Informativa
11 de novembre de 2009

EL GOB CONSIDERA L'APROVACIÓ DE LA “LLEI GRIMALT” UNA PASSA ENRERA MÉS D'UN GOVERN “PROGRESSISTA”.

Considera un contrasentit que la mateixa Conselleria de Medi Ambient retalli els tràmits ambientals alhora que retarda la protecció de determinats espais naturals.
_______________________________________________________________

EQUIPAMENTS EN SÒL RÚSTIC, ARA, SENSE TRAMITACIÓ AMBIENTAL.

Si bé és raonable que determinades actuacions de les que proposava el Projecte de Llei no hagin de passar per tramitació ambiental, com és el cas dels plans d'ordenació dels recursos naturals o els catàlegs de patrimoni històric, sempre que suposin un major grau de protecció patrimonial i ambiental, preocupen les excepcions que determinades actuacions que via la declaració “d’interès autonòmic” puguin reduir , o fins i tot veure's exhimides del compliment de les corresponents tramitacions ambientals, especialment preocupen:

* Els equipaments sanitaris, docents i esportius, amb determinades ocupacions, no prevists al planejaments urbanístics, i que normalment solen estar situats en sòl rústic i autoritzar-se via declaració d'interès general.
* Les carreteres incloses en els convenis insulars


Una vegada més, des del GOB ens manifestam a favor de l'agilització en la tramitació administrativa, però ALERTA!, determinats projectes que no haurien superat la tramitació ambiental, podran ara executar-se sense les garanties de compliment de minimització dels impactes ambientals que puguin generar i això és vertaderament una passa enrera per un govern que es denomina a sí mateix “un govern de progrés”.

S'AJORNARÀ DE BELL NOU LA PROTECCIÓ D'ES TRENC-SALOBRAR I DE LA PENÍNSULA DE LLEVANT

Aquesta mateixa setmana, el GOB ja denunciava a més, que l'aprovació d'aquesta llei retardarà la protecció dels espais naturals d'Es Trenc-Salobrar de Campos i de la Península de Llevant.

La Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental estableix a l’article 8 que el procediment per a l’aprovació dels Plans d’Ordenació de Recursos Naturals (PORNs) és de dos anys. Cas de no haver-se aprovat en aquest termini, el procediment caduca.

La “llei Grimalt” modifica aquesta disposició, afegint que “No obstant això, el Consell de Govern pot acordar, per causa justificada en l’expedient, una pròrroga d’aquest termini per un màxim de dos anys.” Aquesta modificació afecta els dos espais esmentats.

Des del GOB consideram injustificable que per enllestir el PORN d’Es Trenc-Salobrar de Campos ja hagin fet falta més de tres anys, i ara es vulgui prorrogar encara un any més.

Igualment és escandalós el cas del Parc Natural de la Península de Llevant. Han passat gairebé dos anys des de l’inici de la nova tramitació, i tenint en compte que aquest espai ja comptava prèviament amb un PORN aprovat ens sembla injustificable que per modificar-lo no hagin estat suficients dos anys. I ara es vol disposar de dos anys més!

dimarts, 10 de novembre del 2009

Digues NO a la pesca europea en el Sahara occidental ocupat
La UE paga el Marroc per a pescar en el Sahara Occidental ocupat. L'Acord pesquer UE-Marroc és polícament controvertit, i viola la llei internacional.
La campanya internacional Fisch Elsewhere! ("Pescau en un altre lloc!") exigeix a la UE cancel·lar les sevs operacions de pesca -tan summament poc ètiques-, i anar a pescar en altres llocs. La no pesca en el Sahara Occidental hauria de ser respectada mentres el conflicte no s'hagi resolt.

A continuació, reproduïm el comunicat de la campanya -en castellà en no haver (encara) la versió en català.

Queridos amigos:
En 2010, coincidiendo con la presidencia de España en la Unión Europea, comenzarán las conversaciones para la renovación del acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos.
Como sabéis, el actual acuerdo, que expira en 2011, no excluye explícitamente las aguas del Sahara Occidental ocupado. Gracias a ello, numerosos barcos ingleses, portugueses, lituanos y españoles, entre otros, están faenando en aguas saharauis.
Bajo estas circunstancias, Marruecos se está beneficiando del dinero de los europeos y la UE está dando claras señales de apoyo a la ocupación ilegal del territorio.
¡Ha llegado la hora de actuar!
El 6 de noviembre, Western Sahara Resource Watch ha lanzado una campaña para exigir a la Unión Europea que deje de conceder licencias de pesca en aguas del Sahara Occidental y que cese la actividad pesquera de la UE en el Sahara Occidental.
Para llevar a cabo esta campaña, ¡NECESITAMOS VUESTRA COLABORACIÓN!
Para firmar la petición debéis entrar en www.fishelsewhere.eu
Pueden firmar tanto personas individuales como organizaciones y colectivos. Hay también una sección específica para parlamentarios. La firma se realiza a través de la propia página web.
La petición está disponible en inglés, francés, español, árabe, sueco, alemán, portugués, italiano, holandés y finés. Esperamos tener más versiones en breve.
Os pedimos también vuestra ayuda para divulgar esta campaña todo lo que podáis. Debemos hacer llegar la petición al mayor número de posibles firmantes, ya sean personas, organizaciones o instituciones. Para ello, os pedimos que reenviéis este correo a todos vuestros contactos y que, si tenéis página web, blog, facebook, twitter o cualquier otro medio de difusión de internet, que colguéis la campaña y el link a www.fishelsewhere.eu
Es crucial conseguir un número muy importante de firmas en los próximos 10 días, para que la campaña coja entidad y la petición sea ya imparable. La campaña continuará después pero hay que intentar darle un gran empujón ahora.
Cuando WSRW realizó la campaña anterior en 2006, se consiguió que la firmaran más de 200 parlamentarios europeos y que Suecia votara en contra. Esta vez nos proponemos detener el expolio. ¡Con tu ayuda lo podemos conseguir!
¡CONTAMOS CON VOSOTROS PARA DETENER EL EXPOLIO DE LOS RECURSOS NATURALES DEL SAHARA OCCIDENTAL!
Gracias.

diumenge, 8 de novembre del 2009

Gran decepció amb l'actual Govern de les Illes en el VIII Aniversari del Parc Natural de la Península de Llevant

[Sortida de lluna a les muntanyes d'Artà
Imatge de Toni Muñoz, extreta del seu blog
"Imatges de Natura"]


En el VIII Aniversari del Parc Natural de Llevant (PNL), el Col·lectiu de regidors "Diògenes" denuncia la total manca d'avanços respecte de la seva ampliació, i el desviament de despeses econòmiques fora de la comarca
Des de la sortida del PP del Govern de les Illes, la gestió de la Conselleria de M. Ambient ha significat un retrocés en determinats aspectes, i no s'ha avançat un milímetre en ampliació ni potenciació socioeconòmica sostenible dels recursos naturals

El Col·lectiu de regidors "Diògenes" denuncia que la inactivitat de la Conselleria de M. Ambient respecte del Parc Natural de la Península de Llevant (en davant, PNL), com respecte del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) d'aquesta mateixa contrada fa d'un dia com el d'avui, en què es celebra el VIII aniversari de la creació el PNL pel Govern del Pacte de Progrés, un dia més aviat trist i de denúncia.
Dos anys després (1) d'haver denunciat com, respecte del PORN vigent -l'únic aprovat deinitivament, de l'any 2001-, la Conselleria de Medi Ambient incidia en la línia de desprotecció del territori de la Península de Llevant iniciada pel Govern del PP, el col·lectiu de regidors ha de denunciar que ni el PORN ni el PNL han estat ampliats el més mínim, i que en el programa d'actuació d'aquesta Administració està previst, les properes setmanes -amb ocasió de l'aprovació del "Decret Grimalt"-, perllongar per dos anys més els límits del PORN de Llevant establert pel PP l'any 2004 i perllongat per UM en l'actual Govern de les Illes Balears el passat 2007 (2).
Els regidors que conformen aquest col·lectiu denuncien que, en contra de les constants declaracions (3) per part del Conseller M. À. Grimalt i el seu equip, en el sentit que aquesta legislatura es procediria a ampliar, amb el consens amb els propietaris privats, el PNL, no només no s'ha donat realment cap passa ni una amb aquest objectiu, sinó que s'ha defraudat els propietaris privats interessats en adherir-s'hi i s'engana a la ciutadania de manera constant, fent creure que la Conselleria ajuda els propietaris de finques de la Península de Llevant. En aquest sentit, titllen de "frau" la recent inclusió del PNL dins dels paratges naturals els propietaris amb finques dels qual poden rebre subvencions destinades a ajudes per a tenir cura de les seves propietats (Diari de Balears, 11-10-2009), quan dins del PNL no hi ha cap propietari privat, sinó que les finques incloses són totes elles de titularitat pública (4) .
La no inclusió de finques de titularitat privada dins del PNL incideix negativament en el desenvolupament socioeconòmic sostenible d'aquesta contrada, impossiblitant la percepció, per part dels propietaris privats, de subvencions milionàries destinades a millores en la cura i conservació de les seves propietats. S'ha de recordar, en aquest sentit, com l'exercici 2002-2003 es van atorgar, en concepte d'ajudes econòmiques als propietaris en concepte de manteniment agrícola, reconstrucció de cases i altres elements etnològics, reparació de camins, maquinària, etc., 92 subvencions per un import de 428.669,08 €. A l'exercici 2003-2004 es van presentar 81 sol·licituds amb un valor total de 1.205.595,24 € però, amb la reducció del parc natural, l'administració governada pel PP va denegar les subvencions per silenci administratiu.
El col·lectiu de regidors "Diògenes" denuncia, per altra banda, que la Conselleria de Medi Ambient que dirigeix M. À. Grimalt actualment arriba a l'extrem de "fer bona" la gestió del PP, quan ni tan sols la despesa necessària pel funcionament normal del PNL ni del Consorci d'Aubarca - Es Verger (maquinària, eines, materials de ferreteria i feines agrícoles i ramaderes) es destina a comerços de la comarca, sinó que es produeix en establiments comercials fora d'aquesta. Davant la constància que aquestes despeses ordinàries no es produïen ni es produeixen actualment en els comerços artanencs ni comarcals, des del mes d'octubre de 2008 s'han dirigit al màxim responsable de la Conselleria i al Director del PNL tres instàncies sol·licitant informació relativa a les despeses produïdes per les institucions públiques en aquest espai natural, però hores d'ara no s'ha rebut cap resposta ni informació (5).
Aquesta manca d'inversions per part de la Conselleria de Medi Ambient implica, en opinió del Col·lectiu de regidors "Diògenes" un flagrant incompliment de l'article 4 ("Objectius del PNL") del Decret 126/2001, de Declaració del PNL, que diu que
1. Els objectius del Parc Natural de la península de Llevant són:
a) La conservació íntegra i la millora del patrimoni natural, paisatgístic i etnològic en el seu àmbit territorial.
b) La posada en valor del patrimoni natural existent tant en sòl públic com en sòl privat, i la seva promoció socioeconòmica en termes de sostenibilitat, lligada a la conservació dels paisatges i de les activitats humanes en aquests àmbits.

Els regidors d'aquest Col·lectiu denuncien, per tots aquests motius, que les repetides promeses d'ampliació del PNL amb el consens dels propietaris privats, com la grandiloqüent promesa de "fer del Parc Natural de Llevant el motor econòmic de la comarca" no són més que una gran mentida propagandística de M. À. Grimalt i UM, i un incompliment de l'ACORD PER A L’ESTABILITAT POLÍTICA I EL FUTUR SOSTENIBLE DE LES ILLES BALEARS, de dia 15 de juny de 2007, pel que fa al compromís de Consolidar la xarxa balear d’espais naturals i estudiar-ne l’ampliació sempre amb l’acord dels propietaris, i la resta de sectors implicats, i amb l’increment de recursos econòmics per millorar la gestió i la conservació.
També critiquen que Unió Mallorquina manté en l'abandonament i l'oblit la comarca de la Península de Llevant i la condemna a un desenvolupament socioeconòmic no sostenible i fonamentat en la construcció i el turisme de baix cost. Denuncien que sembla que el PNL no significa per a UM més que una moneda de canvi en els submissos negocis amb els grans capitalistes més contaminadors i expoliadors de l'illa de Mallorca (TUI, CEMEX, TIRME i empreses immobiliàries i constructores) a les quals s'hi dóna l'oportunitat de fer-se un "rentat de cara" amb grans plantacions d'arbres (6), quan els objectius del PNL no són només aquests sinó també -i més importants en aquests temps- els esmentats anteriorment i recollits en el Decret 127/2001.

Notes:
(1) Accediu al Comunicat del Col·lectiu "Diògenes" de dia 20 d'octubre de 2008: La coordinadora de regidors Diògenes critica la voluntat de la Conselleria de Medi Ambient d'impulsar un PORN de la Península de Llevant a imatge i semblança del proposat pel Govern del PP.
(2) En la Disposició Transitòria Tercera del "Decret Grimalt" ("Projecte de llei de mesures ambientals per impulsar les inversions i l'activitat econòmica a les Illes Balears"), Llei que amb tota seguretat s'aprovarà aquestes properes setmanes, s'estableix que: Els procediment d’elaboració dels Plans d’Ordenació dels Recursos Naturals en tramitació a l’entrada en vigor d’aquest Decret llei queden prorrogats pel termini de dos anys, a comptar des de la finalització del termini derivat de l’aplicació de l’apartat 4 de l’article 8 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental.
(3) Per exemple:
- Diari de Balears, 11 d'abril de 2008; Diario de Mallorca, 11 de juny de 2008; Diario de Mallorca, 10 de maig de 2009 (suplement La Almudaina, pàg. 8).
(4) Accediu l'anunci de subvencions al BOIB Núm. 160, del passat 31 d'octubre de 2009.
(5) Accediu als documents d'Instància de sol·licitud d'informacions econòmiques sobre despeses enviats al Conseller Grimalt i al Director del PNL durant el darrer any: el de dia 03-10-2008; el de dia 05-01-2009; i el dirigit al Director del PNL, del passat dia 22-10-2009.
(6) El passat dia 26 d'octubre, la Conselleria de Medi Ambient signava un conveni amb el campió el "tot inclòs", el tour-oporador alemany TUI, per la la plantació de 57.600 arbres en el PNL (accediu a la notícia de Diari de Balears del passat dia 27-10-2009; accediu a la notícia sobre els plans de TUI per la propera temporada, publicada a Diario de Mallorca el passat dia 06-11-2009: TUI anuncia que baja un 5,5% el precio de las vacaciones hacia Mallorca en 2010); properament, tal i com s'ha anunciat als quatre vents, es farà quelcom semblant però en col·laboració amb la Fundació "MésO2", de la qual formen part les empreses campiones en contaminació i despesa energètica TIRME i CEMEX, a més d'altres grans empreses constructores i de negocis immobiliaris: accediu a la crònica d'A. Manresa/El País, de passat dia 28-10-2008; o a la notícia publicada per Diari de Balears el passat dia 6 de novembre: Fundació +O2: Les empreses de Balears, amb el medi ambient.

Què n'ha dit la premsa:
- El Mundo/El Día de Baleares (10-11-2009): El GOB aplaude al PP y critica al Pacte por los espacios naturales.
- Diario de Mallorca (10-11-2009): El GOB critica al conseller Grimalt por el retraso en la protección de Es Trenc y Llevant.
- Cap Vermell. La revista digital de Capdepera i Cala Ratjada (10-11-2009): La Coordinadora Diògenes critica la gestió del Parc Natural de Llevant.

Què en diuen els polítics:
Debat parlamentari del Dictamen de la Comissió d'Ordenació Territorial del Projecte de llei de mesures ambientals per impulsar les inversions i l'activitat econòmica a les Illes Balears (RGE núm. 9588/09). Diari de Sessions del Ple del Parlament de les Illes Balears, núm. 78. Sessió de dia 10-11-2009. Referències a les nostres denúncies, a les pàgs. 34-36 del pdf.

dilluns, 2 de novembre del 2009

Ajuntaments vs. Cànon de la SGAE

Col·lectiu de regidors “Diògenes”
Artà, Capdepera, Pollença i Son Servera
2 de novembre de 2009


Els membres del Col·lectiu de regidors Diògenes instaran a reclamar les quantitats abonades als proveïdors en concepte de “Cànon de la SGAE” en l'adquisició de suports i aparells destinats a la reproducció, emmagatzemament i còpia de documents (CD-R, DVD-R, impressores, discs durs, etc.)
Instaran, així mateix, a reivindicar la derogació de l'article 25 de la Llei de Propietat Intel·lectual, on es contempla aquest impost, que consideren injust i indiscriminat i de molt dubtosa aplicació en el cas del seu ús per les administracions públiques

Els membres del Col·lectiu de regidors “Diògenes” impulsaran, en les seves respectives Corporacions -bé mitjançant instàncies, bé amb propostes als Plens- que es reclami a les empreses proveïdores de materials d'oficina i informàtics la quantitat total abonada pels Ajuntaments en concepte de “Cànon digital” (conegut popularment com "Cànon de la SGAE"), impost [1] que ha gravat, molt probablement, en l'adquisició de les unitats de suport i aparells destinats a la reproducció, emmagatzemament i còpia de documents (CD-R, DVD-R, impressores, discs durs, etc.), d'ençà que aquest impost entrà en vigor.

Els membres de “Diògenes” consideren que, per la seva pròpia natura, els documents que crea, tramet, reprodueix, emmagatzema i modifica una administració local, no són subjectes -al menys, amb la suficient claredat- a aquest gravamen atès, per una banda, que es tracta de Patrimoni documental de titularitat pública i, per l'altra, que la llei (TRLPI) estableix una presumpció de que la compra dels suports esmentats és per a la reproducció de les obres acollides a l'empara de la Legislació de propietat intel·lectual, presumpció que por ésser destruïda per prova practicada en contrari, mitjançant la qual quedi acreditat que "el suport s'ha emprat per a una altra finalitat diferent de la reproducció d'obres d'autors, que constitueix la causa de tributació". Consideren del tot acreditable -si no acreditat a priori- que el material adquirit no s'ha emprat ni s'empra per les Corporacions per a la reproducció d'obres protegides per drets de propietat intel·lectual, pel que no s'acompleixen els requisits establerts en la llei (TRLPI) per a l'aplicació de la compensació equitativa.

La iniciativa es fonamenta en el caràcter indiscriminat i injust d'aquest polèmic impost en concepte de “Compensació equitativa per còpia privada”, i en un seguit de sentències judicials en les quals s'ha fallat en favor del dret d'alguns demandants a la devolució de les quantitats abonades en concepte d'aquest Cànon abonades a determinats comerços, quant els demandants han pogut provar que la finalitat donada als suports adquirits no havia d'estar subjecta a aquesta imposició fiscal [2]. Aquestes sentències, que semblen només curiosos casos judicials, han suposat en realitat una garrotada al controvertit Canon digital, podrien provocar una cadena de reclamacions de particular i institucions en contra d'aquest impost i propiciar, d'aquesta forma, el canvi d'una legislació tan contestada socialment com aquesta -quan s'hi estableix la presumpció de culpabilitat del comprador d'un simple CD, penada amb 0,28 euros (per exemple).

També esmenten, com a exemple dels dubtes jurídics que provoca aquest impost i la seva aplicació, la pregunta de l'Audiència Provincial de Barcelona al TJE sobre la legalitat de l'aplicació indiscriminada, per part de l'Estat espanyol, d'aquest Cànon Digital [3].

Segons els regidors, el "Cànon de la SGAE" grava indiscriminadament a tots els ciutadans, empreses i administracions públiques, només pel fet de ser sospitosos de poder realitzar una còpia d'una obra subjecta a propietat intel·lectual, la qual cosa es podria comparar a que es cobrassin les multes de trànsit cada vegada que es compra un cotxe, o a la implantació d'un "Canon municipal" pel qual s'empresonàs X dies els batles i els regidors d'urbanisme per a compensar els possibles delictes de corrupció que hagin comès o que es puguin proposar cometre.

La recaptació per còpia privada va generar l'any 2007 uns vint milions d'euros a la SGAE, segons el seu "Informe de Gestió 2007". En 2008, segons el mateix document, l'entitat de gestió de drets d'autor esperava recaptar uns 40 milions en el mateix concepte.
La coordinadora Diògenes està formada pels regidors Guillem Caldentey (Artà, Verds-Esquerra), Maria Orts i Virginia Urdangarín (Capdepera, EU-EV), Pepe García (Alternativa per Pollença) i Contxi Penya (Son Servera, Verds-Esquerra).

Accediu al document d'Instància presentat per Els Verds-Esquerra en l'Ajuntament d'Artà avui dia 2 de novembre de 2009 (Núm. de Registre d'Entrada 5.222).

Notes:
[1] Aquest impost es contempla en l'article 25 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia (TRLPI): [...] La reproducció realitzada, exclusivament, per a l'ús privat, mitjançant aparells o instruments tècnics no tipogràfics, d'obres divulgades en forma de llibres o publicacions que amb aquests efectes s'assimilin reglamentàriament, així com els fonogrames, videogrames o d'altres suports sonors, visuals o audiovisuals, originarà una compensació equitativa i única per cada una de les tres modalitats de reproducció esmentades, i és una aplicació en l'Estat espanyol d'una Directiva Europea (DIRECTIVA 2001/29/CE) que diu que: Per a que els autors i Intèrprets puguin continuar la seva tasca creativa, han de rebre una compensació adequada per l'ús de la seva obra, al igual que els productors, per a poder finançar aquesta tasca. La inversió necessària per tal d'elaborar productes tals com fonogrames, pel·lícules o productes multimèdia, i serveis tals com els serveis “a la carta” és considerable. És indispensable una protecció jurídica adequada dels drets de propietat intel·lectual per a garantir la disponibilitat d'aquesta compensació i oferir l'oportunitat d'obtenir un rendiment satisfactori d'aquesta inversió.
[2] Es tracta de casos en què els demandant exerceixen l'advocacia, i que empren els suports per a emmagatzemar-hi sentències judicials. Vegeu, per exemple, la resolució favorable al demandant del Jutjat del Mercantil número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, del mes de sembre de 2006, o la més recent sentència (149/2009) del passat dia 2 de setembre de 2009, del Jutjat del Mercantil número 1.
[3] Auto plantejat per l'Audiència Provincial de Barcelona de 15 de setembre de 2008, per qüestió prejudicial davant del TJCE, sobre Com s'ha d'interpretar la compensació equitativa prevista en l'art. 5.2.b de la Directiva 2001/29/CE pels casos en que un Estat membre introdueixi l'excepció per còpia privada; si, en el cas que s'opti un sistema de recaptació que gravi amb un cànon els equips, aparells i materials de reproducció digital, és conforme al concepte comunitari de compensació equitativa l'aplicació indiscriminada de l'esmentat cànon a empreses y professionals que clarament adquireixen els aparells i suports de reproducció digital per a finalitats alienes a la còpia privada; i, finalment, si el sistema adoptat por l'Estat espanyol d'aplicar el cànon per còpia privada a tots els equips, aparells i materials de reproducció digital de forma indiscriminada podria contrariar la Directiva 2001/29/CE, en no existir una adequada correspondència entre la compensació equitativa i la limitació del dret per còpia privada que la justifica.