dijous, 28 de novembre del 2013

És necessari conèixer què va fallar i depurar responsabilitats

Comunicat sobre la moció aprovada en sessió plenària de dia 26 de novembre:
"Instar el Batle d'Artà a que promogui la revisió d'ofici dels expedients de contractació pels quals es va adjudicar de manera externa a l'ex-arquitecte municipal la  redacció i direcció de diferents obres, com ara les d'embellimcnt i pavimentació dels C/ Ciutat  i Antoni Blanes, amb declaració de nul·litat dels actes si s'escau, i depuració de responsabilitats"

Despús-ahir va quedar aprovada -amb 9 vots (PP-PI-PSOE-IV) a favor, i tres en contra (UIA)- la moció per depurar responsabilitats si s'escau, fent una revisió d'ofici i declaració de nul·litat de Ple Dret dels actes administratius que donaren lloc a la contractació, com a redactor i director de diferents obres sense cap tipus de procediment públic de concurs a en Mateu Carrió, ex-arquitecte de l'Ajuntament (com a encàrreg extern), a la qual s'havia adherit en Comissions Informatives el PP.
En deficiències d'algunes d'aquestes obres, especialment conegudes com les de l'embelliment i pavimentació dels C/ Ciutat i Antoni Blanes, si bé potser ja no hi ha res a fer pel que fa a reclamar responsabilitats penals, civils ni probablement garantia, són ben conegudes i problemàtiques (i costoses: directament per l'Ajuntament, al qual comporten periòdicament despeses en hores de feina de la Brigada, materials d'obra, camions de REBALIM per a corregir els problemes de males olors del clavaguerem sobre tot els mesos d'estiu, etc.) i consideram que convé saber què va passar, qui va fallar fent la seva feina o prenent determinades decisions, i explicar-ho a la ciutadania que, al cap i a la fi, és que va pagar i en continua pagant i patint les molèsties.
La Secretària-Interventora municipal va descriure com els criteris del Consell Consultiu (organisme que preceptivament ha de participar en aquest procediment de revisió, mitjançant Dictamen vinculant) són molt restrictius, tenint en compte el temps passat, i altres aspectes com ara la manca total o parcial de procediment en els actes. S'ha de dir al respecte d'aquest Informe, que es va emetre en la mateixa sessió del Ple i de manera verbal aportant alguna documentació secundària, quan la moció havia estat presentada amb prou temps com per haver-se pogut informar prèviment i regularment en la sessió prèvia al Ple de Comissió Informativa General, el dimecres de la passada setmana.
Consideràrem i consideram, com la resta de grups que votàrem a favor, que paga la pena intentar-ho, atès que tot indica que no hi va haver absolutament cap tipus de concurs per a la contractació de la redacció de projecte i direcció de les obres (tal i com el que s'indica en un Informe jurídic que va passar en relació amb el contracte de redacció de projectes i direcció d'obres de l'edifici del Teatre d'Artà), i fins i tot aportam un botó de mostra de com es varen fer les coses: un document que suposadament és "Acta de recepció", en què no s'hi pot observar ni donant-li mil voltes, que l'Ajuntament donàs recepció de les obres (no hi ha signatura de tècnic municipal, ni de la Secretària, ni de polític... res de res: mirau la moció, el document el trobau adjunt a la moció, anteriorment enllaçada).
La immensa majoria dels grups de l'Ajuntament d'Artà són de l'opció d'anar depurant responsabilitats per un seguit de problemàtiques les conseqüències de les quals inideixen molt negativament en el dia a dia, especialment econòmic, de la institució. Cal recordar en aquest sentit, la moció presentada pel PP i aprovada per unanimitat el juliol de 2012, en què s'instava el Batle a l’obertura d’un expedient per investigar i depurar les posibles responsabilitats, per la catastròfica sentència que obliga a pagar gairebé 2 milions d'euros a una família per no haver-se acomplit la part d'un conveni urbanístic amb la mateixa, per a fer un poliesportiu a la Colònia de Sant Pere, i que està comportant fins al'any 2017, pagaments milionaris (més de 300.000 Euros anuals es duen ja pagats els anys 2012-2013, i el mateix passarà el 2014). A dia d'avui, no consta cp avanç significatiu en el sentit de compliment d'aquell mandat del Ple.

dilluns, 4 de novembre del 2013

Suggeriments per a embellir l'entrada al nucli urbà de la Colònia de Sant Pere

IniciativaVerds d'Artà sol·licitam algunes actuacions senzilles i econòmiques dirigides a millorar la imatge que presenta l'entrada a la Colònia

Imatge 1: Aspecte de l'entrada dia 06-11-2006

Amb ocasió de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament d'Artà, el passat dia 29 d'octubre, el regidor d'IV d'Artà va sol·licitar a l'equip de govern, en forma de prec, algunes actuacions que podrien representar una millora de l'aspecte descuidat que presenta, encara avui, l'entrada a la Colònia de Sant Pere, particularment a la cantonada entre el C/ Major i la carretera de Betlem. Les actuacions suggerides són: la restauració de la creu de terme (feta ja anteriorment l'any 2002; Bé d'Interès Cultural (B.I.C.); inclosa en el Catàleg de protecció del patrimoni històric i cultural d'Artà: veure Tom VI, article 321), tomada fa anys en un acte vandàlic; la retirada d'algunes barres de ferro oxidades que fins fa uns anys feien de suport per a tot un seguit de rètols publicitaris intal·lats de manera il·legal (a dins d'una parcel·la en sòl rústic, els rètols eren d'unes dimensions no permeses per normativa municipal ni insular); i la restitució de les banderes publicitàries dels valors turístics del municipi o, encara millor, la retirada dels màstils (situats en domini de servitud de carreteres) que es varen instal·ar a aquests efectes, si les banderes no s'han de tornar a penjar.

Imatge 2: Aspecte de l'entrada dia 23-11-2008

Fa temps que els ecosocialistes fem propostes en el sentit de millorar l'aspecte d'aquest incret, que al cap i a la fi és el que dóna la benvinguda quan s'arriba a la Colònia. Especialment l'any 2008, pressionàvem fort en el sentit que l'Ajuntament actuàs (per altra banda, era preceptiu, aplicant-hi si hagués estat necessari, la Llei de Disciplina urbanística) per tal que el conjunt de rètols publicitaris ubicats just al darrere de la creu de terme, s'enretirassin. Així mateix, ens vàrem dirigir a l'Agència Balear de l'Aigua, amb èxit, per tal que eliminassin un rètol instal·lat pel mateix organisme que informava d'alguna antiga obra feta (l'any 2006!).
En l'actualitat, la imatge que ofereix aquest espai no es pot dir que hagi millorat gaire; afegir-hi elements (banderes amb alts màstils i monòlit: tots dos elements, de l'Artà Sorprèn) i no tenir-ne cura, al contrari, pot produir l'efecte contrari al desitjat. Consideram que amb una mica de voluntat i no massa despesa econòmica, l'entrada a la Colònia podria veure's més ordenada i armònica.

Imatge 3: Aspecte actual de l'entrada (04-11-2013)

diumenge, 3 de novembre del 2013

Béns d'ús públic? Propietat municipal? De l'Església? Cal aclarir

Per tal d'evitar més problemes en el futur sobre qui té la darrera paraula sobre determinats espais, i en la línia del que correspon obligatòriament fer a l'administració local en quant als béns que li són propis

Dimarts dia 29 d'octubre, en sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament d'Artà, entre d'altres, el nostre regidor va formular aquest prec:
Que es doni inici, amb la major celeritat possible, al procediment d'inscripció de títol escrit de domini municipal dels béns immobles següents, si s'escaigués per no trobar-se ja inscrits:
Recinte i murada de Sant Salvador, Plaça de l'Església (cap dels dos espais no ens consten com inscrits), edifici de l'Ajuntament d'Artà (l'edifici tal i com existeix actualment, d'ençà que fou construït l'any 1941, no ens consta com inscrit) i Plaça de l'Ajuntament, segons l'establert pel Decret de 8 de febrer de 1946, de redacció oficial de la Llei Hipotecària, arts. 205-206.

Moltes segurament heu pogut llegit, els darrers anys, notícies de municipis que denuncien que el corresponent Bisbat s'ha apropiat de determinats béns immobles, fent ús del mecanisme legal introduït pel govern d'Aznar en la Llei Hispotecària. Per exemple: "El Ayuntamiento de Cirat lleva a juicio al Obispado por la propiedad de un inmueble"; "La Iglesia inscribe como propios miles de inmuebles".

Com que consideram que és d'interès públic que el recinte de Sant Salvador i murades, així com la plaça de l'Església, siguin de propietat municipal o que al menys per totes les parts quedi aclarit definitivament el seu caràcter de bé d'ús públic; atès que al Registre de la propietat aquests béns no consten inscrits a nom de ningú; als efectes d'estalviar litigis a l'Ajuntament si el Bisbat fes més via que l'Ajuntament; atès que darrerament s'han produït entrebancs per part del rector de la parròquia d'Artà per a determinats usos (culturals, reivindicatius...) per part de l'Ajuntament i d'alguns col·lectius de persones, hem considerat que calia donar aquest impuls, de manera formal i pública, en el nostre àmbit d'actuació, que és l'Ajuntament. Sempre, és clar, que no es tracti d'un bé de domini públic, possibilitat de la qual en cap moment la Secretària no ens va informar (ni divendres dia 25 d'octubre, ni dimecres dia 30, l'endemà del Ple mateix). Si es tractàs d'un bé de domini públic, s'hauria d'aclarir al rector, que en relació amb els usos que s'hi donin, la darrera paraula no la té l'Església, sinó l'Ajuntament.

El Batle ens va "informar" en el Ple d'ahir que "ja fa estona que l'Ajuntament hi fa feina". A nosaltres això no ens consta de cap de les maneres. El que ens consta, és que la Secretària municipal, que és la funcionària competent en aquest procediment, a partir de dia 25 d'octubre -que és quan vàrem entrar a l'Ajuntament el nostre escrit de Precs i Preguntes per al Ple-, començava a informar-se de les passes que s'han de donar i a recabar informació.

Dels edificis municipals, només ens en consta l'adequada i preceptiva inscripció al Registre de la Propietat, de l'edifici de "Ses escoles"; es va fer, segons sabem, per mor que era condició necessària per a rebre subvencions, per a la seva rehabilitació.

Des d'IniciativaVerds hem donat sempre importància a una adequada gestió de l'Inventari municipal de béns. Del nostre recent (i lamentablement breu) pas per l'equip de govern, per exemple, es poden ressaltar els esforços en el sentit d'incorporar-hi la col·lecció d'art municipal.

No obstant la nostra desconfiança en el Batle, esperam que la nostra proposta sigui tinguda en consideració, i s'actuï amb celeritat i determinació.

[Imatge extreta de @tonicartutxo, publicada dia 3 d'octubre pic.twitter.com/wkTkdfPOkS]