dimecres, 27 de març del 2013

IVerds exigeix al Batle d'Artà que s'auditin els serveis que dóna l'empresa concessionària de recollida de residus i neteja viària des de 2006 i s'actui en conseqüència davant possibles importants incompliments de contracte

La sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament d'Artà del mes de març es va debatre i rebutjar, amb els vots en contra de tots els grups de l'oposició, la proposta de Magdalena Maria Fernandez, regidora d'Hisenda, d'aprovació de les factures extrajudicials corresponents a 2012. El regidor d'IVerds, G. Caldentey, va felicitar-la per la molt bona feina reduïnt les quantitats per factures sense pressupost; també va reconèixer la importància de pagar l'abans possible els proveïdors.
Ara bé, tant important com això és, per als ecosocialistes, comprovar si l'empresa concessionària dels serveis de recollida de fems i neteja viària no ha acomplit amb algunes de les obligacions i, si així fos, quantificar econòmicament aquests possibles incompliments. Els pressuposts municipals de 2013, en què IV vàrem participar tant en la confecció com en l'aprovació, preveien la partida de despesa necessària per encarregar a empresa externa (cal recordar que a l'Ajuntament d'Artà no hi ha tècnics capacitats per dur a terme aquesta feina) aquesta feina necessària de cara a negociar millores immediates i/o pagament de factures properes (o passades, alguna de les quals s'havien d'aprovar amb l'expedient d'extrajudicials) amb l'empresa, o bé de cara a una molt probable reclamació davant dels tribunals. El moment en què es posin damunt la taula els resultats d'aquesta auditoria, podrem votar a favor d'allò relacionat amb l'exercici pressupostari de 2012.
A continuació desenvoluparem alguns del motius que ens fan pensar que “Net i Fresc” no acompleix allò establert en el contracte amb l'Ajuntament, en condicions establerts l'any 2005.
A rel d'una sol·licitud expressa per part de Caldentey, llavors regidor de Medi Ambient, l'empresa esmentada entrava a l'Ajuntament, dia 9 de gener de 2011, un document de “Proposta d'implantació del servei de recollida selectiva porta a porta en el nucli d'Artà”, amb diferents pressuposts del que costraria aquesta implantació -depenent de si s'incloia la recollida de fracció orgànica, o no. Al document, es començava per definir què és “recollida selectiva porta a porta”: “La recollida pel sistema de PORTA A PORTA consisteix en la recollida dels residus produïts pels ciutadans a la mateixa porta de les vivendes. La recollida porta a porta és un sistema pel qual [...] cada ciutadà és el responsable de la disposició dels seus residus, selectivament, al portal del seu habitatge.” També s'assenyalava que “En l’actualitat aquest servei es troba implantat al nucli de la Colònia de Sant Pere, mentre que a Artà la recollida selectiva domiciliària es realitza mitjançant contenidors de vorera tipus iglús que es recullen per part del Consell de Mallorca.” En el document es feia una descripció de quins són els serveis que es donaven i es donen en l'actualitat als diferents nuclis urbans d'Artà:
(Fig. 1: “Recollida selectiva domiciliària i comercial a la Colònia de Sant Pere”)

(Fig. 2: “Recollida selectiva comercial a Artà”; en realitat, inclou també la recollida domiciliària de la fracció d'envasos, que sí es fa, de color groc)

La proposta de calendari de recollida porta a porta (domiciliària i comercial) al nucli d'Artà quedaria segons la mateixa empresa, de la següent manera:
(Fig. 3)

La implantació d'aquests serveis -sense incloure la recollida de la fracció orgànica- suposaria per a l'Ajuntament d'Artà una despesa anual de 139.431,73 Euros, segons el document de proposta de “Net i Fresc” esmentat.

En rebre aquesta proposta, i fent una comparativa superficial amb l'establert en la documentació de l'expedient de contractació del servei (bàsicament: “Plec de condicions” i “Oferta de millores”), Caldentey va proposar a la Junta de Govern Local (JGL) sol·licitar a la Secretària-Interventora municipal Informe relatiu a:
  • Si s'ha/n de qualificar d'incompliment/s de compromís/os contractual/s, l'actual recollida selectiva porta a porta de residus.
  • Si així fos: valoració econòmica del/s mateix/os i les possibles obligacions municipals al respecte si se'n deriven, atesa la constatació.
  • Si consten altres possibles incompliments.
  • Si així fos: valoració econòmica dels mateixos i les possibles obligacions municipals al respecte si se'n deriven, atesa la constatació.
Sol·licitud la qual va formular Jaume Alzamora, Batle d'Artà i president de la JGL de dia 13 de setembre de 2012, en absència de Caldentey.
L'Informe de la Secretària, de 15 d'octubre, arribava a la conclusió que “l'empresa 'Net i Fresc, S.L.' incompleix l'acord de cessió del contracte del servei de recollida de fems [...]” i que “procedeix la incoació d'un expedient a l'empresa 'Net i Fresc, S.L.' per incompliment de contracte, en el qual es demanés el seu compliment o, en el cas contrari, la rescissió de contracte amb exigència de responsabilitats, en el seu cas”. Conclusions que es basaven en que: “'Net i Fresc, S.L.' corrobora i manifesta mitjançant escrit presentat en aquest Ajuntament dia 10 de gener de 2012 [...] que no ha dut a terme [...] diversos apartats relacionats presentats en l'escrit de millores [...] referent a la recollida selectiva porta a porta en el nucli urbà d'Artà. En el cas plantejat, s'observa que [...] s'incompleix la proposta de millores [...] respecte al servei descrit en el plec de condicions, tal i com corrobora l'esmentada empresa [...] en el seu escrit de dia 10 de gener de 2012, en el qual proposa implantar el mateix servei al qual està obligada per contracte amb aquest Ajuntament” (les negretes són nostres).
Segons el Plec de condicions, “Els residus que s'han de recollir porta a porta són fems o rebuig, envasos, paper/cartró i vidre”; en l'”Oferta de millores”, s'incorporava com a millora “la realización de la recogida selectiva puerta a puerta, no sólo en el núcleo urbano de Artà, sino en el resto de núcleos urbanos del municipio" (la negreta és del propi document).
Per recomanació de la funcionària, abans d'incoar efectivament l'expedient de rescissió es va donar trasllat del seu Informe a l'empresa concessionària la qual, dia 28 de novembre entregava al regidor i a la Secretària un document en que s'exposaven els motius de desacord amb l'Informe esmentat d'aquesta funcionària, de 15 d'octubre.
Bàsicament, les línies argumentals de l'empresa es basaven en que: 1) Es fa una recollida porta a porta en tots els nuclis urbans d'Artà i que 2) els quadrants de recollida selectiva porta a porta, tant del nucli urbà d'Artà com de la Colònia de Sant Pere, es van consensuar amb l'Ajuntament (JGL).
Aquest nou document torna a incorporar dexscripció gràfica dels diferents serveis de recollida “porta a porta”:
(Fig. 4)

(Fig. 5)

Iverds d'Artà consideram que la definició de “Recollida selectiva porta a porta” que féu l'empresa concessionària el gener de 2012 (“La recollida pel sistema de PORTA A PORTA consisteix en la recollida dels residus produïts pels ciutadans a la mateixa porta de les vivendes. La recollida porta a porta és un sistema pel qual [...] cada ciutadà és el responsable de la disposició dels seus residus, selectivament, al portal del seu habitatge.”) invalida la tesi de la mateixa empresa segons la qual acompleix l'obligació contractual de fer aquest tipus de recollida.
Pel que fa al segon argument, la Secretària-Interventora de l'Ajuntament d'Artà no disposa ni té coneixement de cap Acord de la JGL en què s'aprovassin els quadrants de recollida actuals.
Altres possibles incompliments:
- Molt probablement, una auditoria seriosa com la que es tenia previst encarregar confirmaria i quantificaria econòmicament, a banda d'aquest incompliment tan greu i costós per a la ciutadania, d'altres com: l'obligació de substituir les papereres a mesura que s'espenya (cosa que pensam que no s'ha fet mai); determinades obligacions respecte de la contractació de personal així com subcontractació amb empreses de caire social.
Iverds d'Artà consideram de tot punt obligat per part del Batle i actualment encarregat d'aquesta àrea municipal, culminar la tasca feta per Caldentey per tal de canviar la situació per la qual l'empresa concessionària no dóna el servei que la ciutadania paga la seva contribució des de l'any 2006. 
Molt probablement, el Batle d'Artà denunciarà que l'oposició bloqueja el pagament dels petits proveïdors i empresaris locals amb el que va passar ahir. La solució és ben senzilla: pot convocar plenari extraordinari quan vulgui, amb proposta amb totes les factures extrajudicials, que tendrà el nostre vot. Totes, excepte les que estiguin pendents de pagament de "Net i Fresc, S.L.".