dijous, 30 de setembre del 2010

Ja només lis queda el front polític per defensar la urbanització de la illeta del Molí de'n Regalat


Informen l’interès municipal per defensar la urbanització del Molí de’n Regalat, sense cap document tècnic ni jurídic
PSOE, UM i PP no responen la qüestió formulada pel Consell relativa a la existència o no de drets urbanístics indemnitzables al terrenys de la illeta del Molí de’n Regalat

Al plenari es va fer pública la vinculació mercantil entre Bartomeu Gili (UM) i l’administrador de Porto Sa Coloni, S.A.

El plenari d’Artà va aprovar el passat dimarts (28-09-2010), amb el vots favorables d’UM, PSOE i PP, respondre manifestant únicament “l’interès municipal” a la qüestió plantejada -en tràmit daudiència- pel Departament de Territori del Consell de Mallorca, relativa a si es produeix una pèrdua d'aprofitament urbanístic indemnitzable d'acord amb la legislació urbanística en el cas que s’apliqui la Llei de Costes (en el sentit recomanat per l’Informe de la DG de Sostenibilitat de la Costa i de la Mar (Ministeri de Medi Ambient, Rural i Marí, MARM) del passat mes d’agost). Aquesta “manifestació” no va anar fonamentada en cap informe tècnic ni jurídic.

Els Verds-Esquerra d’Artà i UIA varen manifestar la seva sorpresa pel fet de la total manca de documentació tècnica i per com la proposta de lequip de govern (que va recolzar el PP) obvia sistemàtica i repetidament la Sentència ferma núm. 600 de 10-09-2009 del TSJIB, el propi Informe del Ministeri de Medi Ambient, Rural i Marí -anteriorment esmentat- i, fins i tot, la pregunta formulada expressament pel Consell de Mallorca, que es podria resumir en si, en el cas que es revisàs el Domini Públic Marítim Terrestre establert en una Ordre Ministerial de 1995 (passant de 20 a 100 m. el marge de servitud de protecció, com recomana el MMARM), es veurien afectats drets urbanístics indemnitzables. Aquests drets només podrien existir en el cas que s’hagués aprovat un Pla Parcial en aquests terrenys. Atès que els terrenys de la illeta del Molí de’n Regalat mai no han estat inclosos en cap Pla Parcial, no hi ha drets urbanístics indemnitzables, i davant d’aquests fets, l’equip de govern ha optat per obviar la realitat, formular una declaració de voluntat política pura i dura, contradir obertament la legalitat urbanística, i afavorir els interessos de la promotora en contra de la sostenibilitat urbana i ambiental de la Colònia de Sant Pere.

El fet que el grup municipal socialista i la batlessa en funcions, M. Francisca Servera (PSOE) actuïn de manera tan barroera en favor de l’interès privat, preocupa Els Verds-Esquerra d’Artà i UIA, per causa que aquesta prioritat de l’interès privat sobre el públic es pugui encomanar als representants socialistes del Consell. Per aquest motiu, han posat tots aquests fets en coneixement dels representants del Bloc en la mateixa institució.

Vinculació mercantil entre Bartomeu Gili (UM) i l’administrador de Porto Sa Coloni, S.A.

A rel d’un prec formulat per UIA la mateixa sessió ordinària del Ple, es va fer pública la vinculació mercantil entre el regidor de Turisme B. Gili (UM) i A. Galmés Riera, administrador de l’empresa Porto Sa Coloni S.A., promotora de la urbanització dels terrenys de la illeta del Molí de’n Regalat*. Aquest fet podria explicar, en part, la voluntat de l’equip de govern en col·laborar amb els interessos del promotor, en contra del bé públic, consistent en la protecció de 80 m. més de costa si es realitza la modificació, recomanada pel MMARM, del Domini Públic Marítim Terrestre que afecta aquests terrenys; terrenys, s’ha de recordar, als quals es troben exemplars de l’espècie endèmica de saladina amb alta protecció Limmonium Majoricum.

La vinculació entre UM i Porto Sa Coloni, S.A., també podria explicar en part la negativa d’UM-PSOE a aprovar la proposta presentada en diferents ocasions per Els Verds-Esquerra dArtà dadaptar les declaracions de Béns patrimonials i participacions dels regidors en societats mercantils a les modificacions produïdes en la Llei de Règim Local per l’aprovació de la Llei del Sòl, augmentant d’aquesta manera la transparència sobre possibles conflictes d’interessos per part del membres de la Corporació.

* En el conveni que el Batle dArtà, Rafel Gili (UM) va signar dia 11-03-2005 amb Porto Sa Coloni, S.A. (amb domicili, a efectes de notificacions, al C/ Eusebi Estada, 37), A. Galmés Riera representava la promotora en qualitat d’administrador únic; en l’anunci 71.926 del B.O.R.M.E. de dia 10-02-2010, passava de ser administrador únic a administrador solidari, juntament amb P. Pascual Gual.

Què n'ha dit la premsa (i anteriorment, quan vàrem fer públic l'Informe de la DG de sostenibilitat de la Costa i la Mar):

- Diario de Mallorca, 02-10-2010: Tolo Gili denuncia la "campaña de descrédito" contra él y su padre, el alcalde.

- El Mundo-El Día de Baleares, 01-10-2010: Denuncian la relación de Gili con las casas Molí den Regalat.

- Diario de Mallorca, 01-10-2010: La oposición vincula a Tolo Gili a la promotora del Molí de'n Regalat.

-Última Hora, 23-09-2010: La illeta del Molí de'n Regalat cuenta "con todos los servicios urbanísticos.

- El Mundo-El Día de Baleares, 23-09-2010: Madrid rechaza el deslinde de la finca Molí de'n Regalat.

- Diario de Mallorca, 21-09-2010: Otra posibilidad para evitar los 18 chalés en el Molí de'n Regalat choca con las previsiones de Gili.

- Diari de Balears, 21-09-2010: No al Molí de'n Regalat urbanitzat.