dimecres, 27 de juliol del 2011

"Última Hora"/Tueldús, 27-07-2011

[Imatge per cortesia de Ferran Aguiló]

diumenge, 24 de juliol del 2011

Ple ordinari de 26 de juliol. Propostes de justícia (hipotecària) i transparència

A proposta dels grups que conformen l'equip de govern municipal (I.Verds+UIA), la propera sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament d'Artà debatrà les següents mocions:
- Iniciar tots els tràmits necessaris, d'acord a la legislació vigent, per tal d'adequar els Registres de les Declaracions de Béns patrimonials i les causes de possible incompatibilitat i d'activitats de tots els membres de la Corporació a la modificació operada per la Llei del Sòl estatal 8/2007 de 28 de maig, de forma que es possibiliti la publicació de les esmentades Declaracions a la pàgina web de l'Ajuntament”.
- "Instar el Govern de l’Estat a modificar la Llei hipotecària a fi de regular la dació en pagament i adoptar les mesures necessàries per a evitar els desnonaments per motius econòmics".

La primera moció és còpia de la presentada en diferents ocasions (tres, en el moment que aquesta proposta s'incloïa en la moció d'adopció del Codi de bon govern local, que també fou rebutjada a finals de la passada legislatura per UM-PSOE) per Els Verds d'Artà, amb el recolzament d'UIA i fins i tot del PP.

Es demana al Ple recolzament a l'adaptació municipal al "nou" model de declaracions de Béns patrimonials i Activitats que fem els regidors en esdevenir membres de la Corporació i abandonar-la. Aquest "nou" model ve imposat des del 2007 quan, amb l'entrada en vigor de la Llei del Sòl, que modificava algun article de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, es varen produir algunes diferències pel que fa a la qualitat (i quantitat de dades) del que s'ha de declarar, i al seu accés públic:

  • Si en l'anterior regulació només tenia caràcter públic el Registre d'Activitats, requerint-se per a l'accés al Registre de Béns Patrimonials acreditar un interès legítim directe. En l'actualitat ambdós Registres, el d'Activitats i el de Béns, són públics.

  • S'amplia el contingut del Registre de Béns Patrimonials, havent-se d'incloure: participació en societats de tot tipus, amb informació de societats per aquelles participades, així com liquidacions d'imposts sobre la Renda, Patrimoni i, en el seu cas, Societats.

  • Dates en què han de presentar-se les declaracions: Abans de la presa de possessió, amb ocasió del cessament o quan es modifiquin les circumstàncies de fet, la publicació anual en els termes que fixi l'Estatut Municipal.

La proposta de l'equip de govern inclou la publicació voluntària del les Declaracions dels regidors a la pàgina web de l'Ajuntament.

L'inici d'aquests tràmits es podria haver impulsat directament des de l'equip de govern, però s'ha estimat més oportú demanar, des de l'inici, el recolzament i la opinió als grups de l'oposició, atès que la proposta concreta de nou Model i la seva entrada en funcionament han de passar per l'aprovació del Ple, i sobre tot atès que UM-PSOE, com s'ha dit anteriorment, havien rebutjat anteriorment i amb reiteració prendre aquesta determinació, rebutjant al Ple la proposta dels ecosocialistes.Pel que fa a la instància dirigida al Govern de l'Estat de modificar la Llei Hipotecària regulant la dació en pagament (extret de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca):

Les enquestes d'opinió popular mostren que l'àmplia majoria de ciutadans creu que la banca a Espanya és més poderosa que el Govern (segons el baròmetre d'opinió de novembre de 2010 del Centre d'Investigacions Sociològiques). L'excessiu poder de la banca a Espanya és conegut també fora del país. Així, The New York Times va publicar un article -In Spain, Homes are Taken, but Debt stays- que documentava l'escandalosa situació que té lloc a Espanya quan una persona no pot pagar una hipoteca. En la majoria de països, tant als EUA com a la UE-15, quan una persona es troba en aquesta situació pot declarar en fallida i rebre el suport legal que la protegeixi de les mesures recaptatòries abusives, permetent a més tornar les claus al banc que li va vendre la hipoteca sense haver de tornar la resta del deute hipotecari.
Precisament, les xifres que dóna el drama desmunten les teories catastrofistes del sector financer en cas de la posada en marxa de la dació. Segons les estadístiques de l'INE, la Societat de Taxació o el Banc d'Espanya, el preu dels habitatges, des del seu màxim històric de desembre de 2007, s'ha devaluat un 20%. Entre aquest pic de 2007 i finals de 2010, els procediments d'execució hipotecària iniciats, la majoria sobre préstecs subscrits a partir del 2004, sumen 300.000. Assumint que el préstec mitjà de 150.000 euros es concedia pel 100% del valor del pis (habitualment era menys), una depreciació del 20% implica que cada habitatge que ha tornat al estoc de les entitats s'ha devaluat en 30.000 euros. Multiplicada aquesta quantitat per les 300.000 habitatges executades suma 9.000 milions de cost en tres anys, una quantitat assumible ja que suposa un 60% dels beneficis de la gran banca (Santander, BBVA, La Caixa, Popular i Caja Madrid) només el 2010.
Altres interrogants queden per aclarir en l'actuació de la banca. Per què s'executen les hipoteques de famílies amb pocs recursos i no a les empreses del totxo? Més encara quan constructores i promotores concentren el 73% del crèdit morós dels bancs (80.000 milions d'euros), mentre que el de les famílies no passa del 27% (30.000 milions). Segons la PAH, el valor dels actius recollits en el balanç dels bancs com a garantia dels préstecs suma 48.000 milions d'euros en el cas de les grans constructores, el doble que els de les famílies. La banca s'acarnissa amb els més vulnerables.

La proposta de regular la Dació en Pagament es va discutir al Congrés el passat 16 de juny, impulsada per la PAH i presentada a través del grup IU-ICV-ERC. En aquesta ocasió, la Comissió d'Habitatge va debatre la reforma plantejada per la PAH, i el resultat va ser: IU, ICV, ERC, CiU a favor, PSOE en contra, i el PP va mantenir una postura ambigua en la qual es va mostrar favorable sempre i quan es fes prèviament un estudi d'impacte econòmic de la Dació en Pagament. Així, es va aprovar (19 vots a favor, 18 en contra) estudiar la nostra proposta (és a dir es va aprovar la PNL presentada per ICV i ERC, amb l'esmena del PP).

dissabte, 23 de juliol del 2011

Pacte de govern I.Verds-UIA legislatura 2011-2015


Per a l'accés al document en un sol fitxer (pdf), pitjau aquí.

dijous, 21 de juliol del 2011

Prometre és un nigul, fer és pluja.

Prometre és un nigul, fer és pluja. El PSOE juga amb les paraules.

Del lirisme patètic d’un govern de concentració per a la governabilitat de l‘Ajuntament hem passat al boicot per la ingovernabilitat. Totes les bones paraules de la proposta de PSOE, CxI i PP, que parlaven d’enteniment i diàleg, de fer feina en benefici del poble i d’estabilitat, han resultat ser pura demagògia i retòrica buida, com demostren els fets davant el maneig que han fet les tres forces polítiques de l’oposició, que s’han oposat sistemàticament i sense la més elemental lògica a quasi tot, negant fins i tot el sou al batle i el mig sou rebaixat al tinent de batle, ja que a la legislatura passada la tinent de batle cobrava el doble.
Les bones paraules es peguen tocs amb la realitat; de dir a fer, no hi ha comparació. Resulta del tot contradictòria especialment la posició del PSOE d’Artà, que es diu d’esquerres posi entrebancs a l’únic govern esquerrà possible, juntament amb UIA i IVerds (60% dels vots), quan a més a més se li han obertes les portes a la seva participació en el govern.

M. Moragues Ribas de Pina
IniciativaVerds d'Artà

dimecres, 20 de juliol del 2011

GOB. Reclamen "més esforç en la investigació dels incendis forestals"

El GOB reclama més esforç en la investigació dels incendis forestals
La investigació en profunditat de tots els casos, y el judici i condemna d’incendiaris ha de ser fonamental dins una estratègia preventiva

Estam assistint a un estiu amb un important repunt en el nombre d’incendis forestals i en la superfície cremada en relació al que havia estat la tònica general en la darrera dècada. En aquests moments de l’any, ben avançat l’estiu, el grau d’humitat de les masses forestals és normalment mínim i la combustibilitat és màxima, independentment de que la primavera hagi estat un poc més o manco plujosa. Per tant és un error atribuir fonamentalment aquesta major incidència de focs a la situació ambiental conjuntural de les masses forestals. Recordem que com a norma general els boscos no es cremen; els cremam, per imprudència o de forma intencionada.

L’aplicació de gran quantitat de mitjans humans i materials (i per tant de recursos econòmics) permet generalment controlar bona part dels incendis en els seus primers moments, possibilitant menors superfícies cremades. Tot i això, el nombre de sinistres no ha experimentat un descens apreciable al llarg de la darrera dècada (mitjana de 125 anuals en el període 2000-2010). La interpretació és evident: falla la prevenció.

Gairebé tots els incendis que es produeixen a les Balears es generen per negligència o de forma intencionada. Per tant la informació als ciutadans per tal d’evitar pràctiques imprudents i a més il·legals durant l’estiu (focs agrícoles a zones de risc, foganyes forestals, cremes de restes de jardineria a perifèries d’urbanitzacions forestals, llançament de llosques de cigarrets, etc) i per altra banda la persecució dels que ho fan intencionadament han de ser línies fonamentals en la lluita contra el foc.

Pel que fa als incendis provocats, la reiteració a determinades localitats de Mallorca (Son Doblons, perifèria poblera de s’Albufera, urbanització de Betlem, zona Estellencs-Andratx, etc.) és simptomàtica. Tot i que molts d’aquests i altres casos es cataloguen com a intencionats, en comptades ocasions s’ha acabat condemnant als responsables d’incendis a les Balears. Som conscients que la identificació, judici i condemna dels autors no és gens fàcil, però davant la reiteració de casos a determinades localitats molt ens temem que per començar la pressió investigadora estigui essent insuficient com per, com a mínim, generar un efecte dissuasori.

Davant aquesta situació, reclamam de les autoritats (Govern i Delegació del Govern) un major esforç en la investigació dels focs i en la identificació dels responsables, ja que la sensació d’impunitat és un element altament inconvenient en l’estratègia per solucionar aquest problema.

dimarts, 19 de juliol del 2011

Primeres mesures d'estalvi i eficiència energètica. Circular als treballadors de l'Ajuntament

L'Ajuntament d'Artà vol impulsar una sèrie de mesures que suposaran millores en la gestió de les emissions de CO2 i l'energia, i a la vegada l'estalvi econòmic en concepte de despesa de corrent elèctric. La primera de les mesures adoptades, ha estat l'enviament d'una sèrie d'instruccions als treballadors municipals a través de circular d'Alcaldia en què es proposen determinades bones pràctiques ambientals, com ara mantenir les temperatures d'aire condicionat i calefacció en uns límits de 26 i 21 ºC respectivament (límits que són els fixats per Llei).
Es duran a terme altres mesures relacionades amb l’estalvi energètic que, a la vegada, ajudaran a reduir la despesa econòmica per aquest concepte, com a ara la reducció de les hores d’encesa de l’enllumenat públic o la reducció de punts de llum encesos durant la nit.
Els grups que actualment conformen l'equip de govern municipal (I.Verds i UIA) impulsen d'aquesta manera les mesures d'eficiència energètica amb l'horitzó que proposa el Pacte dels Batles a què l'Ajuntament s'adherí el passat mes d'abril, que és que l'any 2020 s'hagin reduït les emissions de CO2 a Artà un 20%.

A continuació, enganxam la circular enviada pel Batle d'Artà, Jaume Alzamora, als treballadors de l'Ajuntament.


Benvolguts treballadors,

Benvolgudes treballadores,


El motiu d’aquesta circular és informar-vos sobre la voluntat de l’Equip de Govern de posar en marxa una campanya d’estalvi energètic en edificis i instal·lacions municipals per reduir els costos que aquest concepte representa per a l’Ajuntament i per promoure bones pràctiques ambientals.


Hem de tenir present que el consum energètic del nostre ajuntament és molt elevat i que s’ha de reduir sigui com sigui, sobretot si tenim en compte que la situació econòmica municipal passa per moments delicats. Només a tall d’exemple, durant el darrer semestre de 2010 aquesta despesa s’apujà a 227.600 €, és a dir, a 37.933 € mensuals de consum elèctric. I és per això que ens hem marcat l’objectiu de disminuir un 10 % la factura energètica durant el segon semestre de 2011.


Així doncs, us hem de demanar que col·laboreu i participeu en aquesta iniciativa d’estalvi energètic i econòmic, i que adopteu, entre d’altres, mesures com les que us proposam:


1. Llum: enceneu només els llums que siguin necessaris i aprofitau al màxim la llum natural en els espais que només en necessiten d’artificial en moments puntuals (passadissos, banys, magatzems, sales o despatxos buits, etc.).


2. Temperatura de l’aire: recordau que la normativa estableix que la temperatura de l’aire condicionat no ha de ser inferior a 26 ºC i que la de la calefacció no ha de superar els 21 ºC. A més, aquestes prescripcions seran més eficients si posau en pràctica les recomanacions següents:


- Manteniu les finestres i les portes exteriors tancades quan l’aire condicionat o la calefacció estiguin en funcionament.

- A l’estiu, ventilau les dependències a primera hora del matí, quan la temperatura exterior és baixa, durant 5 o 10 minuts.

- Vestiu roba adequada a les condicions climàtiques exteriors.


D’altra banda, també posarem en marxa altres mesures relacionades amb l’estalvi energètic que, a la vegada, ajudaran a reduir la despesa econòmica per aquest concepte, com a ara la reducció de les hores d’encesa de l’enllumenat públic o la reducció de punts de llum encesos durant la nit.


Us agraesc, per endavant, la vostra col·laboració.


Atentament,Jaume Alzamora Riera

BatleArtà, 15 de juliol de 2011

dimarts, 5 de juliol del 2011

Si el que es vol és transparència, participació ciutadana i respecte pel territori i pel medi, convidam els psocialistes a incorporar-se al pacte

I.Verds d’Artà es manifesten clarament en contra de la delirant proposta de govern municipal de concentració, presentada per la dreta local i el PSOE

Malgrat les ingrates experiències patides aquestes darreres setmanes pel que fa a les postures negociadores dels socialistes artanencs, reiteren la voluntat de configurar un pacte municipal d'esquerres que aporti governabilitat i la consecució dels programes polítics en els eixos principals: transparència, participació ciutadana i cura del territori i el medi ambient

IniciativaVerds manifesten el seu total antagonisme respecte de la delirant proposta presentada per sorpresa -45 minuts abans de l'inici de la darrera sessió plenària de l'Ajuntament en què s'havia de determinar la Organització de la Corporació (accediu a la proposta que exposà l'equip de govern municipal al respecte d'aquesta sèrie de punts) i contradient el que per part dels mateixos grups de l'oposició s'havia exposat en la Junta de Portaveus prèvia-, de conformar un govern municipal de concentració.

La proposta de PP+CxI+PSOE pretenia fer un govern de concentració de totes les forces polítiques, compartint la batlia les quatre forces més votades a raó d’un any cada una i tota una redistribució de regidories entre totes les forces. Això seria vàlid si les ideologies i els programes del conjunt de partits fossin semblants o en cas de desastre en què totes les forces tenen un únic objectiu -com pot ser la reconstrucció d'un municipi després d'un desastre natural o conflicte bèlic-, i no ens trobam en cap d’aquestes dues situacions.

Les regles de joc estan establertes i l'equip de govern és perfectament legal i legítim. La manera de garantir una governabilitat de l'Ajuntament passa bé per la incorporació d'un tercer partit al pacte de govern entre UIA i I.Verds, bé per la presentació d'una moció de censura; no és, en qualsevol cas, forma responsable de cercar la governabilitat, votar en contra de totes i cada una de les propostes pel que fa a la organització operativa mínima de la corporació i sense oferir cap alternativa, com es va fer el passat dijous dia 30 per part de la dreta local amb el PSOE.

En el nostre sistema, han de governar forces que representin el vot de majories, i les condicions que es decidiren les passades eleccions en el cas d’Artà pel que fa al vot majoritari, són que arran del 60% dels vots, va ser dirigit a les formacions d'esquerres. Per això I.Verds, que han signat amb UIA un pacte de govern per a la legislatura del qual n'estan satisfets i volen preservar, reiteren la seva voluntat de cercar la incorporació dels regidors del PSOE en l'equip de govern en unes negociacions mínimament serioses i centrades en el programa de govern. En conseqüència, i malgrat tots els entrebancs, I.Verds es mantenen ferms en la que consideren la única possibilitat de govern municipal estable, coherent políticament i de respecte als votants.


Retalls de la premsa:

- El Mundo-El Día de Baleares, 06-07-2011, Independents estudia la idea de un gobierno con la oposición.

- Diario de Mallorca, 06-07-2011, La moción de censura está de moda

- ABC, 06-07-2011, IniciativaVerds considera delirante un gobierno de concentración en Artà


divendres, 1 de juliol del 2011

Ple extraordinari de dia 30-06-2011. Espectacle conjunt PP-CxI-PSOE (II)

Al voltant de la proposta de governabilitat (Govern de concentració, li direm)de l'Ajuntament de PP-CxI-PSOE exposada en la sessió extraordinària d'ahir i en què es rebutjaren totes i cada una de les propostes de l'equip de govern (UIA-I.Verds), i de les seves circumstàncies

Trobam pertinent que es sàpiga que, com es va dir en la sessió d'ahir del Ple, la proposta de PP-CxI-PSOE presentada 45 minuts abans de l'inici de la sessió, difereix del proposat per totes aquelles parts en la reunió de Junta de Portaveus celebrada dos dies abans, el passat dimarts dia 29. En aquesta reunió, els partits que conformam l'equip de govern vàrem exposar la proposta que fèiem d'Organització de la Corporació, i els partit de l'oposició, les seves motivacions sobre desacords i propostes alternatives.

Pel que fa a la periodicitat de les sessions ordinàries dels Plens, en contra de la proposta de sessions mensuals de l'equip de govern, els grups de l'oposició exposarenm que no lis semblava bé, atès que això faria perdre temps al serveis tècnics (Secretaria: s'ha de recordar que, el darrer ple extraordinari de la darrera legislatura, en què els plens es feien bimensual, encara aprovàvem actes de sessions de la tardor del 2010! pensam que el problema no és dels polítics, més aviat és un problema de Secretaria...). Vaig expresar la meva sorpresa, que els grups de l'oposició rebutjassin amb arguments tandèbils una proposta que els beneficia, però que beneficia qualsevol oposició, pel que significa d'augment de les possibilitats de participació, propostes i control de l'acció de l'equip de govern.

Pel que fa a les dedicacions, per part del PP s'expressà una proposta de reducció del 15% de la nòmina del batle, a més de pagar-li només 12 mensualitats, enlloc de les habituals 14; pel que fa a la proposta de dedicació parcial, reducció d'un 15% de la mateixa. Li demanàrem si, atès que la proposta sobre alcaldia ens pareixia impossible d'acceptar (l'actual batle amb la proposta de sou d'exclussiva de l'equip de govern ja guanyaria menys del que guanya com a professor de secundària, amb menys vacances i molta més responsabilitat), no es podria negociar la reducció de la parcial. La resposta va ser que, per coherència, no era negociable una proposta de sou (dedicació exclusiva del batle) sense l'altra (dedicació parcial del 1er. tinent de batle). Val.
CxI i PSOE, al contrari, expressaren el seu desacord respecte de la proposta de dedicacions de l'equip de govern, fonamentant-la en que era massa poc. Que el batle hauria de percebre com a mínim un cèntim més del que percep la més alta funcionària de la Casa, i que la parcial al 50% del que es feia la passada legislatura era massa poc.

Gaires coses més a ressenyar sobre el discutit aquella reunió: sobre les Comissions Informatives, tots tres grups expressaren el seu desacord sobre que no hi assistissin tots els regidors, qüestió més que acceptable per part dels grups de l'equip de govern que havíem plantejat que l'assistència fos de 2-2-2-2-1 enlloc de 3-3-3-3-1.

Es pot entendre, esperam, que la nostra sorpresa en rebre la proposta de governabilitat amb la fòrmula del "govern de concentració" fos ahir 45 minuts abans de l'inici de la sessió del Ple en el pla formal correctament convocada i preparada (amb la preceptiva Junta de portaveus prèvia com s'ha descrit anteriorment), fos majúscula.

Entre d'altres termes, s'hi explicita que les dedicacions polítiques per tal de dur a terme aquesta estranya fórmula de govern, implicaria la despesa de una dedicació exclusiva, i dues grans dedicacions parcial, en termes, conseqüentment, diferents i fins i tot contradictoris amb l'exposat pels mateixos partits autors de la proposta dos dies abans.

Amb M.F. Servera (portaveu del psoe) de portaveu de la proposta conjunta de l'oposició (PP-CxI-PSOE), es va argumentar el rebuig a totes les propostes de l'equip de govern sobre el funcionament de la Corporació, en el fet d'haver formulat aquesta proposta de Govern de concentració o d'Unitat municipal. El sou del batle, o les propostes sobre periodicitats dels plens o la composició de les Comissions Informatives, foren rebutjades, sens cap plantejament de proposta en to constructiu, per tal de facilitar un mínim l'operativitat de la direcció política de l'Ajuntament d'Artà.

Aquests són els fets, juntament amb el desenvolupat en l'escrit ahir en aquest mateix blog, en relació a com les gasten els partits del pacte de govern perdedor de les passades eleccions municipals. Esperem que el nou període de negociacions amb el PSOE (o no serà possible? Dia 11 de juny, afirmaren que es passarien aquests propers quatre anys a l'oposició.....) es doni en termes d'una major lleialtat, coherència, i responsabilitat cap a la governabilitat de l'Ajuntament.