divendres, 26 de febrer del 2010

La bona notícia del dia: El golf de Son Bosc, aturat

Han bastat 20 dies des de l'expulsió d'UM per a que el Consell de Govern de les Illes Balears actui cautelarment per a la suspensió de les obres del golf de Son Bosc

Enganxam, tot seguit, el comunicat que fa uns moments ha publicat el GOB davant d'aquesta decisió. Ens alegram per la mateixa, tot lamentant el temps que, al llarg d'aquesta legislatura, UM ha estat al front de la Conselleria de Medi Ambient

Nota informativa
26 de febrer de 2006

El GOB felicita el Govern per la seva decisió de protegir Son Bosc
Després de la protecció cautelar acordada avui, el GOB insta el Govern a que enllesteixi aviat la seva incorporació al Parc Natural de s’Albufera de Mallorca

La decisió adoptada avui pel Consell de Govern, a instàncies de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat (CMAM), suposa que a la zona de Son Bosc no es poden fer activitats que puguin posar en risc la conservació dels seus valors naturals, i per tant implica la paralització efectiva de les obres del camp de golf.

La CMAM tindrà ara 2 anys (prorrogables altres 2 “gràcies” al Decret Grimalt) per enllestir el Pla d’Ordenació de Recursos Naturals que avui ha posat en marxa, i atorgar a la zona una figura de protecció.

Tot i això, des del GOB instam la CMAM a enllestir aviat el PORN i ampliar el Parc Natural de s’Albufera. El gran volum de coneixement científic que s’ha acumulat sobre la zona possibilita enllestir el PORN en pocs mesos i consolidar la protecció.

Enhorabona per aquesta decisió, la primera que fa justícia als valors naturals de Son Bosc des de que l’any 2004 Jaume Matas va desprotegir la zona, deixant la porta oberta al projecte de camp de golf.

diumenge, 21 de febrer del 2010

Canvis en el paisatge urbà i ocupació gratuïta de via pública

Fig. 1. Imatge de l'antic unifamiliar al Passeig de la Mar, 39, tal i com era fins l'any 2007.
Imatge extreta del document de "Memòria" de les Normes Subsidiàries d'Artà 2007 (pàg. 53)


Figs. 2-3: Aspecte actual del mateix solar, ja excavat, amb el tradicional xalet unifamiliar esbucat, i amb les obres aturades des de fa més d'un any.
Fig. 4. S'observen, també enfront de la plageta i a un solar ben a prop del solar en construcció, uns apartaments dels que s'han estilat tant aquests darrers temps, amb ocupació màxima dels terrenys a on fins ara hi havia un altre dels tradicionals unifamiliars de vacances.
Fig. 5. Vista parcial de la ocupació de la via pública pel tancament del solar en construcció,
al Carrer Verge Maria.
Imatge trobada a Internet, d'oferta d'uns apartaments a la primera línia de la Colònia.
El nou estil permés i potenciat per UM-PSOE d'Artà.
(fig. 7) Imatge del C/ Sant Joan (2a. línia) de la Colònia. S'observa com l'ocupació intensa dels solars d'aquest nucli urbà està fent perdre completament el seu tradicional aspecte. La típica descripció del nucli urbà de la Colònia de Sant Pere (El poble té una estructura urbana de illes ortogonals amb carrers que es tallen en angle recte i ha evolucionat a partir del plànol inicial que va aixecar el agrimensor Antoni Bisquerra l'any 1880. En aquests moments més d'un 70 per cent dels solars ja estan construïts i la majoria de les edificacions són habitatges unifamiliars d'una o dues plantes aixecades en els últims 25 anys. Un passeig per l'interior del poble permet veure encara algunes de les primeres cases dels colons del segle XIX, en els carrers de Sant Lluc, Major i de Sant Mateu) cada dia que passa té menys vigor. [Text extret de la web coloniadesantpere.com / "Projecte Ferrutx, cap a un model municipal d'interpretació ambiental en àrees turístiques saturades"]

Els Verds-Esquerra denuncien una cadena de despropòsits urbanístics, paisatgístics i en recaptació de la taxa per ocupació de la via pública, concentrats en un solar a la primera línia de la Colònia de Sant Pere
Un dels tradicionals xalets unifamiliars de la Colònia de Sant Pere es va tomar i el solar va ser excavat sense els corresponents permissos i amb la col·laboració de la Policia Local, i hores d'ara encara no s'ha incoat cap expedient d'infracció urbanística no obstant les persitents denúncies de Els Verds-Esquerra
8 mesos després de les primeres denúncies dels ecosocialistes, l'Ajuntament comença finalment a calcular la liquidació corresponent a l'ocupació d'uns 70 metres quadrats de via pública

Des del mes de setembre de 2009, Els Verds-Esquerra d'Artà denuncien a l'Ajuntament que les obres d'esbucament i excavació iniciades aproximadament fa tres anys, el mes de febrer de 2007 i aturades des de fa aproximadament un any -el que agreuja sine die la degradacio paisatgística d'una de les zones més importants turísticament del municipi, a la primera línia del nucli urbà de la Colònia de Sant Pere, ben a prop de la platja urbana-, es varen iniciar i desenvolupar, fins a la seva suspensió, sense comptar amb les preceptives llicències al projecte bàsic ni al d'execució.
L'exposició d'aquesta irregularitat per part de Els Verds-Esquerra davant els òrgans de l'Ajuntament es va incrementar a rel de l'obtenció d'un certificat de la Secretaria municipal del passat mes d'octubre de 2009, al qual consta que, fins dia 25 de setembre de 2007, no es va concedir la llicència al projecte bàsic per a la construcció de 13 habitatges, i que no va ser fins al mes de febrer de 2009 que no va tenir entrada a l'Ajuntament la documentació corresponent al projecte d'execució dels 13 habitatges. Dia d'avui, a Els Verds-Esquerra no lis consta que el projecte d'execució estigui tan sols informat, molt menys que hagi rebut la llicència. S'ha de dir, per altra banda que, per a les obres d'enderroc de l'antic xalet unifamiliar com per a les d'excavació, un dels carrers amb què confronta el solar (C/ Sant Lluc) va ser tancat intermitentment i durant una setmana per al pas de camions de grant tonatge, operacions per a les quals es va gaver de comptar amb la col·laboració de la Policia Local d'Artà.
D'aquesta forma, es constata que les obres efectuades es varen fer sense el preceptius premissos, i que també es va infringir la normativa en el moment en què el projecte d'execució es va presentar un any i mig després de l'obtenció de la llicència al projecte bàsic, excedint en més d'un any el termini màxim de sis mesos fixat per la Llei (art. 7.3 de la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de disciplina urbanística de les Illes Balears: Cuando la licencia de obras se haya solicitado y obtenido mediante la presentación de un proyecto básico, será preceptiva, en el plazo máximo de seis meses desde la concesión de aquella, la presentación al ayuntamiento del proyecto de ejecución ajustado a las determinaciones de aquel [..]).
Els Verds-Esquerra denuncien l'extranya manca d'operativitat -si no tracte de favor- i voluntat per part del batle d'Artà i regidor d'urbanisme, R. Gili (UM) per tal d'aclarir aquestes irregularitats urbanístiques exposades públicament i de manera constant per Els Verds-Esquerra des que en tenen constància, més encara en el cas d'unes obres de demolició i excavació en un solar de les característiques d'aquest, ubicat en una de les zones més visitades i sensibles turísticament de tot el municipi. Hores d'ara, no tenen constància ni que s'hagi atorgat la corresponent llicència al projecte d'execució (ni es pot atorgar, a la vista que la presentació e la documentació no es va fer dins del termini màxim establert a la Llei, com s'ha dit), ni de l'incoació de cap expedient d'infracció urbanística en haver-se fet les obres sense llicència.

La protecció urbanística arriba quan ja és tard
La gravetat dels fets s'accentua en el moment en què l'empresa promotora dels nous habitatges paralitza les obres i, en aquest lloc de primera categoria turística dins del nucli urbà de la Colònia, resta només, i sense que se'n pugui saber el final, un antiestètic i enorme clot (l'excavació per a la construcció dels nous apartaments) amb tancament de seguretat al solar on anteriorment lluïa un tradicional xalet unifamiliar que no es va voler protegir. S'ha de recordar que, ja al 2004, Els Verds d'Artà alertaven sobre els perjudicials canvis en la tradicional fesomia urbanística de la Colònia de Sant Pere amb la construcció de plurifamiliars on estava l'antic convent de les monges, com a la primera línia de la mar, presentant propostes de protecció per a aquestes edificacions. També, en el mateix sentit, que, el mes de gener de 2007, els regidors d'Unió d'Independents d'Artà i Els Verds votaven una esmena al Catàleg de Béns Immobles en el sentit de “Catalogar la zona de l’antic passeig Marítim de la Colònia de Sant Pere fins al Restaurant Sa Xarxa”. UM-PSOE votaren en contra, motiu pel qual l'esmena no tirava envant (accediu a l'Acta d'aquella sessió plenària de dia 30-01-2007, pàg. 6 del pdf).
Aquesta protecció no ha estat materialitzada fins a l'aprovació de les actuals NNSS inicialment aprovades l'any 2007 (p. ex., pàg. 53 del document de "Memòria"): A la Colònia de Sant Pere s’inclou la delimitació del tram de façana marítima que, atès el seu caràcter tradicional pel que fa a tipologies constructives, es considera necessari donar-li un tractament homogeni el qual es reflecteix a la regulació específica de les actuacions edificatòries continguda a les condicions edificatòries que es detallen per a la zona Colònia de Sant Pere – Intensiva (CO-INT). Aquesta protecció arriba, com és del tot evident, massa tard per als solars on hi havia el convent de les monges (veure fig. 7: els edificis de la dreta de la imatge estan on havia l'esmentat convent i els seus jardins), com per al solar a la primera línia en qüestió i molts d'altres en la primera línia costanera de la Colònia, ja ocupats per edificis d'apartaments.

Liquidació de la taxa per ocupació de la via pública
Davant la constància que, en el cas del tancament de les obres en aquest mateix solar -tancament que ocupa uns 70 metres quadrats de trams de les voravies dels Carrers Passeig de la Mar, Sant Lluc i Verge Maria- no s'estava complint l'establert a l'ordenança reguladora de la taxa d'ocupació de la via pública el passat mes de juliol, Els Verds-Esquerra d'Artà sol·licitaven, mitjançant Instància, per una banda, Informe de la Secretaria/Intervenció d'aquesta Corporació, sobre si el tancament de les obres ubicades al Carrer Passeig de la Mar, 39 de la Colònia de Sant Pere, tancament el qual ocupa bona part de la via pública en tres vials urbans d'aquest nucli urbà del nostre municipi, resulta, o no, un fet imposable objecte del regulat per l'Ordenança núm. 18, “Reguladora de la taxa per l'ocupació de la via pública amb mercaderies, maquinàries, materials de construcció i altres instal∙lacions anàlogues”; i, per l'altra, i el que és més important en la cas que ens ocupa, Que es procedeixi, si s'escau, a reclamar la liquidació del que correspongui en aplicació de l'esmentada Ordenança, a banda de l'aplicació de l'establert en la mateixa, al seu article número 6., pel que fa al restabliment, reparació o reconstrucció del domini públic de la voravia afectada per l'esmentat tancament (accediu a la Instància, de dia 6 de juliol de 2009).
Des de llavors, Els Verds-Esquerra han exposat aquesta altra irregularitat en múltiples ocasions sense obtenir cap resultat per part de l'Ajuntament, i cap Informe de la Secretaria/Intervenció, responent al sol·licitat en aquella Instància. Davant d'aquesta omissió i silenci, Els Verds-Esquerra varen haver de denunciar davant la Policia Local d'Artà -servei municipal encarregat de gestionar i tramitar la liquidació d'aquesta taxa-, el passat mes de gener, aquest fet (accediu a la denúncia, de dia 21-01-2010).
Sembla ser que, a la fi i davant la denúncia formal i per escrit dels ecosocialistes -que no instats pel batle ni pel regidor de policia ni per altre membre de l'equip de govern-, la Policia Local d'Artà ha procedit a calcular la quantitat a liquidar per aquesta ocupació de la via pública amb instal·lacions de tancament d'aquestes obres. La quantitat aproximada a recaptar per l'Ajuntament amb aquest concepte es podria apujar a uns 8.000 euros anuals.

Què en diu la premsa:

dissabte, 6 de febrer del 2010

UM i gestió de residus: Menfotisme, inoperància i improvització

[L'Avinguda de Costa i Llobera és un dels carrers
on més vehicles abandonats resten dipositats. A la imatge,
un vehicle abandonat en front de la seu d'UM d'Artà]

S'inicia expedient sancionador a l'Ajuntament d'Artà per gestió i emmagatzemanet irregulars dels vehicles abandonats, amb sanció d'entre 6.000 i 300.000 euros
El batle i les tres regidores de Medi Ambient (tots, regidors d'UM) no han estat capaços de regularitzar aquesta gestió en tot el que duim de legislatura

L'Ajuntament d'Artà va rebre la setmana passada una notificació de la D. G. de Qualitat Ambiental (Servei de Residus) de la Conselleria de Medi Ambient, en la qual es comunica l'inici d'un expedient sancionador per faltes qualificades com a "greus", consistents en (1) "Utilitzar el Punt Verd i l'aparcament públic situat a l'Avinguda Costa i Llobera per a emmagatzemar irregularment vehicles al final de la seva vida útil, incomplint els requisits tècnics dels dipòsits municipals de vehicles, establerts a l'Anex I del R.D. 1383/2002" i (2) "No haver acredidat la correcta gestió dels vint-i-tres vehicles fora d'ús que consten a l'acta del primer antecedent de fet".
Els Verds-Esquerra vàrem denunciar al Servei Balear de Residus, davant el desinterès mostrat per l'equip de govern al respecte, el fet que 23 vehicles fora d'ús i alguns dels quals sense haver estat descontaminats, damunt el terra desprotegit d'un espai del Punt Verd d'Artà (espai ubicat, per altra banda, ben a la vora d'un torrent). Accediu a la corresponent acta d'inspecció d'un agent de medi ambient desplaçat per a comprovar aquesta situació (17-03-2008).
Després d'un primer requeriment del Servei de Residus, l'Ajuntament d'Artà no va procedir a adaptar l'espai segon l'establert per la normativa (impermeabilització del sòl d'aquell espai, evitant-ne la seva contaminació etc.), sinó que va treure els vehicles d'allà i els va distribuir per diferents espais d'aparcament en el nucli urbà d'Artà, especialment a la zona de l'aparcament del C/ Costa i Llobera.
Dia 17 de desembre de 2008 es va efectuar una segona visita d'inspecció per part de l'agent de Medi Ambient, i en l'acta de visita es va fer constar que "al lloc on hi havia els vehicles fora d'ús no n'hi ha cap i no hi ha començada cap obra d'habilitació per a convertir aquest espai en un dipòsit de vehicles fora d'ús amb les condicions exigides per la normativa abans esmentada".
Això va provocar un nou requeriment del Servei de Residus a l'Ajuntament d'Artà, el mes de febrer de 2009, pel qual, en el termini màxim de 10 dies, el Consistori havia d'informar “del destí dels 23 vehicles que es trobaven al punt verd d'Artà [...]”, com “del lloc on actualment es dipositen temporalment els vehicles fora d'ús del municipi, que ha de complir els requisits tècnics exigits per la normativa vigent”.
El passat mes de desembre, un any i nou mesos després de la seva primera denúncia dels fets devant del Servei de Residus, i com que els problemes contunuaven sense resoldre's, Els Verds varen tornar a denunciar-ho tot plegat, tot sol·licitant "Que sigui incoat d'una vegada, per tots aquests motius, i a la vista que no consta oficialment cap determinació de subsanar aquest incompliment de la normativa vigent, el corresponent expedient sancionador a l'Ajuntament d'Artà" (accediu a aquesta segona denúncia, de dia 23-12-2009).
La passada sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament d'Artà, celebrada dia 26 de gener de 2010, Els Verds-Esquerra d'Artà presentàrem una moció en la qual s'instava l'equip de govern, atesos aquests problemes, els dos requeriments del Servei de Residus i que algun dia arribaria un expedient sancionador contra l'Ajuntament per no haver regularitzat la situació, a "habilitar un espai destinat al dipòsit temporal dels vehicles fóra d'ús, segons la legislació en vigor". Amb el seu característic esperit antidemocràtic i fugint del consens i la col·laboració amb la resta de forces polítiques municipals, el batle d'Artà no va incloure en l'ordre el dia del Ple aquesta moció, que no va poder ser tan sols ni exposada ni debatuda perquè l'equip de govern (UM-PSOE) en varen rebutjar la seva discussió per urgència. L'equip de govern va argumentar que tenia prou coneixement d'aquest probleme, i que de fet havien provat d'incloure'n el projecte d'habilitació del Parc Verd per a emmagatzemar-hi els vehicles al final del seu ús entre els projectes a ser finançats per l'actual "Plan E", i que l'Estat espanyol havia rebutjat aquesta proposta.
Va ser la setmana següent a la celebració d'aquest darrer Ple, que va entrar en l'Ajuntament la Notificació de l'inici de l'expedient sancionador.
Els Verds-Esquerra d'Artà denunciam la inoperància, el menfotisme i la improvització demostrades sistemàticament per UM davant aquest problema, havent deixat passar, per dos anys consecutius, la convocatòria de subvencions del Consell de Mallorca concretament per a infraestructures municipals i equipaments específics per a la recollida selectiva de residus municipals (el 2009, ni tan sols no s'hi va presentar cap projecte per a ser subvencionat (BOIB 159, de 29 d'octubre de 2009: hi podeu observar com els projectes presentats pels diferents municipis varen rebre subvencions del 100 % de la despesa)). El rebuig, per part del govern de l'Estat, a incloure aquest projecte dins dels finançats amb el calaix desastre del "Plan E" no és sinó una mostra més de les conseqüències de l'improvització a la desesperada amb què actua Unió Mallorquina.
Ara, dels pressuposts municipals, molt afectats per l'actual crisi econòmica, l'equip de govern haurà d'aconseguir els doblers necessaris per a regularitzar la gestió dels vehicles abandonats i fora d'ús, la qual cosa segurament afectarà d'altres projectes també ben necessaris (qui sap si la construcció d'un punt verd a la Colònia de Sant Pere).

Documents relacionats:
Accediu al comunicat sobre la nostra segona denúncia, del passat dia 24-12-2009: Vehicles abandonats i dipositats pels nostres carrers: cap voluntat de resoldre el problema.

Accediu a la Comunicació del Cap del Servei de Residus a Els Verds-Esquerra d'Artà, de dia 28 de gener de 2010, en què se'ns dona coneixement que s'ha procedit a iniciar l'expedient sancionador, en base a la nostra denúncia relativa a la inspecció de dia 17 de març de 2008 a un dipòsit de vehicles fora d'ús al Parc Verds d'Artà, com en base al nostre escrit de dia 23 de desembre de 2009, sol·licitant la incoació de l'expedient sancionador pels fets denunciats.

divendres, 5 de febrer del 2010

Transparència de "la classe política": publicació dels béns patrimonials dels càrrecs polítics

UM-PSOE a Artà han rebutjat en dues ocasions en aquesta legislatura millorar les mesures dirigides a l'augment de la transparència de l'administració i de la confiança dels administrats en l'honestedat i honradesa dels càrrecs polítics
Per motius obvis especialment aquests dies de detencions massives en el si d'UM, consideram molt greu i antidemocràtica aquesta voluntat oscurantista dels regidors de l'equip de govern


Les darreres setmanes torna a sortir pels mitjans de comunicació el tema de les reformes legals dirigides a augmentar la transparència de l'activitat política i de les persones amb responsabilitats polñítiques en les administracions (veure, per exemple, El País,01-02-2010: Alcaldes y concejales deberán publicar su patrimonio en Internet. La Ley de Gobierno Local fija requisitos para atajar la corrupción municipal).
Avui, Diario de Mallorca també se'n fa ressó i publica una mini-enquesta efectuada entre alguns batles del país (el d'Esporles, el de Puigpunyent, el d'Inca, el de Lluchmajor, etc.), en l'article Los alcaldes aceptan la consulta por web de sus bienes para combatir la corrupción. El batle d'Inca (PP), per exemple, hi admet que es tracta "d'una bona mesura, els polítics tenen el deure de donar exemple".

La reforma legislativa en què aquests dies es fonamenta l'actualitat es centra en l'Anteprojecte de Llei de Govern Local amb què es fa feina a nivell estatal. Però ja fa anys, amb l'entrada en vigor de la "nova" Llei del Sòl, que modificava algun article de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, modificacions per les quals
  • Si en l'anterior regulació només tenia caràcter públic el Registre d'Activitats, requerint-se per a l'accés al Registre de Béns Patrimonials acreditar un interès legítim directe. En l'actualitat ambdós Registres, el d'Activitats i el de Béns, són públics.

  • S'amplia el contingut del Registre de Béns Patrimonials, havent-se d'incloure: participació en societats de tot tipus, amb informació de societats per aquelles participades, així com liquidacions d'imposts sobre la Renda, Patrimoni i, en el seu cas, Societats.

  • Dates en què han de presentar-se les declaracions: Abans de la presa de possessió, amb ocasió del cessament o quan es modifiquin les circumstàncies de fet, la publicació anual en els termes que fixi l'Estatut Municipal.

Els Verds-Esquerra d'Artà hem presentat en dues ocasions aquesta moció, rebutjada sempre per l'equip de govern (UM-PSOE) i amb els vots a favor del Independents d'Artà i dels regidors del PP:
Iniciar tots els tràmits necesaris, d'acord amb la legislació vigent, per tal d'adequar els Registres de Béns patrimonials i les causes de possible Incompatibilitat i d'Activitats de tots els membres de la Corporació a la modificació operada per la Llei del Sòl estatal 8/2007, de 28 de maig, de forma que es possibiliti la publicació dels esmentats Registres a la pàgina web de l'Ajuntament d'Artà.
En totes dues ocasions, com s'ha dit, la moció ha estat rebutjada per UM-PSOE (Accediu a l'acta del Ple de dia 31 de març de 2009, i a la de dia 25 de novembre de 2008 (pàgs. 30-33 del pdf)).

L'obscurantisme mostrat pels regidors de l'equip de govern de l'Ajuntament d'Artà en aquest sentit és esborronador. Els regidors de l'equip de govern (sobre tot, per la part d'UM) acumulen càrrecs i sous de manera ben opaca i sense donar cap informació al Ple. Darrerament hem sabut que la regidora psocialista M. Francisca Servera (PSOE), que cobra una jornada parcial ben sucosa per una suposada dedicació a l'Ajuntament (31.794,70 euros bruts pressupostats per enguany, sense comptar la contribució a la Seguretat Social), ha passat a formar part d'algun organisme rector d'IB3. No sabem exactament quin és el càrrec que ocupa B. Gili, regidor d'Interior, Turisme i Telecomunicacions, en algun organisme de la Conselleria de Medi Ambient; no sabem exactament a què es dedica la regidora de Medi Ambient, M. Llull, ostentant algun càrrec a la Conselleria d'Esports i Joventut. Tampoc no sabem què cobra, per molt que ho hàgim demanat tant al Consorci d'Aubarca-Es Verger, com a la Conselleria de Medi Ambient, com al Ple, la regidora uemita d'educació com a gerenta d'aquest tinglado (perdó, voliem dir: "Consorci"). Respecte del sou (públic, però un misteri completament inaccessible per a la ciutadania; només sabem que deu cobrar més de 50.000 euros bruts anuals) d'aquesta darrera alt càrrec, hem formulat preguntes al respecte que se'ns hauran de respondre al proper Ple del mes de març (accediu a les preguntes formulades en el Ple del gener, que no es varen voler respondre).

En una tessitura política com l'actual, en la qual els polítics engarjolats es sumen dia sí i dia també, especialment en el cas dels càrrecs d'Unió Mallorquina, mesures d'augment de la transparència són no només inajornables sinó purs actes de consciència democràtica mínima.
Som completament escèptics que els regidors artanencs d'Unió Mallorquina vulguin demostrar que tenen el més mínim sentit de l'honestedat, la decència i la democràcia.

Què n'ha dit la premsa
- Diari de Balears (06-02-2010): Els Verds-Esquerra denuncia que ni el PSOE ni UM no volen publicar el seu patrimoni.