dimecres, 28 de maig del 2014

Afer "Vulnerabilitat dels servidors informàtics municipals". Nova actuació municipal, positiva però insuficientEl nou Batle d'Artà, B. Gili (El Pi), sol·licita al Jutjat núm. 2 d'Instrucció de Manacor l'arxiu del procediment penal contra el nostre regidor per presumpte delicte de "descobriment i revelació de secrets" impulsat per l'anterior Batle, J. Alzamora (UIA) a través de denúncia interposada davant la Guàrdia Civil dia 7 d'abril
Els ecosocialistes reconeixem el gest de Gili com un acte de racionalitat i justícia que evidencia la mala fe i falsedat en l'actuació de l'anterior Batle, però no consideram que s'hagin fet totes les actuacions oportunes

Desistiment en la denúncia contra el regidor Caldentey i l'expert informàtic que traslladà el problema i les actuacions a fer
Ahir en el transcurs de la sessió ordinària del Ple, el Batle d'Artà, B. Gili, va comunicar al nostre regidor i a la Corporació la seva actuació com a màxim responsable municipal pel que fa a l'afer "Vulnerabilitat del servidors informàtics municipals", consistent en sol·licitar al Jutjat número 2 d'Instrucció de Manacor, l'arxiu del procediment en fase de diligències prèvies 875/2014, per un presumpte delicte de "Descobriment i revelació de secrets". Dia 7 d'abril l'anterior Batle, J. Alzamora, havia interposat denúncia contra el regidor ecosocialista i un ciutadà que, en actuació exemplarment cívica, responsable i lleial envers els interessos municipals pel que fa sobre tot al ciutadà, havien volgut col·laborar amb l'Ajuntament comunicant la seva detecció d'un greu problema d'accessibilitat a una gran quantitat de documents i dades de caràcter confidencial a través de la web municipal aportant, a més, un seguit de propostes per tal de corregir i solventar el problema.
Aquesta actuació davant del Jutjat era una de les actuacions que hem proposat mitjançant Moció presentada dia 16 de maig, i la reconeixem com un acte de racionalitat i justícia per part de B. Gili, que demostra la no adequació a la realitat de la denúncia presentada per l'ex-batle J. Alzamora, així com desmenteix que les actuacions dutes a terme pel regidor Caldentey i l'expert municipal que va comunicar el problema de vulnerabilitat del servidor municipal noi havia suposat perjudicis ni danys al sistema informàtic i per tant a l'interès municipal i general.
Insuficiència d'aquesta actuació i bloqueig per part de l'equip de govern, del debat i, si s'esqueia, aprovació, de la Moció dels ecosocialistes
Ahir però al Ple, en un acte inèdit aquesta legislatura, els grups que conformen l'equip de govern varen votar en contra del debat per urgència de la nostra moció. Aquest fet va provocar la nostra protesta i la de la resta dels grups de l'oposició (PP i PSIB); com que faltava una regidora del PP, amb el vot de qualitat del Batle es va desfer l'empat i la moció finalment no es va debatre. Per motius personals, el regidor ecosocialista no havia pogut assistir a la Comissió Informativa de dimecres passat, i la moció havia quedat damunt la taula. L'argument del Batle per explicar el vot en contra de la urgència va ser que amb l'actuació feta ahir mateix davant del Jutjat, i les correccions del problema que es duen a terme des de l'endemà d'haver-lo exposat nosaltres a la Corporació (dia 25 de març), la nostra moció havia deixat de tenir sentit.
Remetem a la moció anteriorment esmentada i enllaçada per a recordar que resten dues actuacions que en el nostre parer s'haurien de fer per a tancar cabalment la qüestió en una administració pública, a saber: (1) una anàlisi i valoració independent de  la gestió tècnica del sistema informàtic municipal que ha donat per resultat una greu vulnerabilitat de les dades contingudes en els servidors, amb depuració de responsabilitats si s’escau; i (2) reconèixer públicament els defectes tècnics del sistema de votació electrònica del procés de participació ciutadana del mes de febrer “Tria el teu projecte”, anul·lant els vots electrònics i aportant les noves dades de participació que es derivin d’aquesta operació.
Insistirem en la Moció, per a donar una resolució cabal, justa i transparent, a la problemàtica
Com que consideram que és de justícia i obligació de la Corporació saber amb detall quins han estat els problemes amb la vulnerabilitat dels servidors municipals i, si n'hi ha hagut, quines han estat les conseqüències; i, per altra banda, és de justícia i acte de transparència no obviable informar el poble d'Artà (i no només a la Guàrdia civil) que el sistema de votació electrònica d'aquell procés de participació ciutadana -com els ecosocialistes havíem denunciat en el seu moment- era un nyarro que no garantia mínimament el dret a participar democràticament al qual es convidava la ciutadania, amb anul·lació dels vots electrònics, disculpes públiques per l'errada i comunicació dels resultats de les votacions en persona (no electròniques), tornarem a presentar la Moció el proper mes de juny (amb eliminació, òbviament, de la proposta d'Acord número 1).

diumenge, 18 de maig del 2014

Moció "Vulnerabilitat servidors informàtics municipals": Què hauria d'haver fet l'Ajuntament (i què no hauria d'haver fet)

Per segona vegada en quatre anys, el nostre regidor es veu imputat per un presumpte delicte de descobriment i revelació de secrets. Amb aquesta moció -serà informada dimecres i, si s'escau, debatuda i aprovada la sessió ordinària del Ple de dia 27-, es pretén descriure la denúncia presentada pel Batle d'Artà (fins fa uns dies, UIA) Jaume Alzamora davant la Guàrdia Civil, farcida d'imprecisions i falsedats, i la seva inutilitat respecte de la protecció dels interessos municipals, instant el nou Batle, B. Gili (El Pi), a que formuli voluntat de desistiment de la denúncia; així com reclamar una actuació ferma pel que fa a coneixement del problema de vulnerabilitat que hi ha hagut (durada, causes, accessos indeguts, perjudicis si n'hi hagut, etc.) i, si s'escau, depuració de responsabilitats. A dia d'avui, no resolt íntegrament el problema de vulnerabilitat -encara que des del nostre avís s'engegassin actuacions-, no s'ha fet, com el 2010, més que intentar "matar els missatgers".
 
Guillem Caldentey, en representació d'IniciativaVerds d'Artà, presenta per a la seva discussió i, si s'escau, aprovació la propera sessió ordinària del Ple d'aquest Ajuntament, corresponent al mes de maig, la següent

MOCIÓ: INSTAR EL BATLE D’ARTÀ A COMUNICAR AL JUTJAT D’INSTRUCCIÓ NÚM. 2 DE MANACOR LA VOLUNTAT DE DESISTIMENT EN LA CAUSA D’AQUEST AJUNTAMENT CONTRA EL REGIDOR CALDENTEY PER SUPOSAT DELICTE DE “REVELACIÓ DE SECRETS”; ANÀLISI I VALORACIÓ INDEPENDENT DE LA GESTIÓ TÈCNICA DEL SISTEMA INFORMÀTIC MUNICIPAL QUE HA DONAT PER RESULTAT UNA GREU VULNERABILITAT DE LES DADES CONTINGUDES EN ELS SERVIDORS, AMB DEPURACIÓ DE RESPONSABILITATS SI S’ESCAU

Exposició de Motius:

1. Atès que dia 25 de març de 2014, en l’àmbit d’una Junta de Portaveus que es va celebrar immediatament després del Ple ordinari que havia tingut lloc aquell mateix dia, a instàncies del portaveu d’IVerds d’Artà, aquest posà en coneixement dels diferents grups la detecció d’un greu problema amb el sistema informàtic municipal, a saber, que des de feia un temps indeterminat, les dades contingudes en els servidors que també contenien les dades publicades a la web municipal, eren accessibles a través d'aquesta per qualsevol persona no autoritzada que ho volgués fer. Així mateix, es va demostrar a mode de prova fefaent, com l’esmentat regidor havia pogut accedir i descarregar en el seu disc dur uns determinats fitxers, concretament: missatges de ciutadans relatius a incidències tramesos a través dels formularis establers amb aquests efectes a la web municipal, i un fitxer de gestió de la canera municipal. També es va aportar un document de “Proposta d’actuacions davant dels problemes de vulnerabilitat detectats a l’entorn web municipal”, consistent en un seguit d’actuacions a prendre de manera immediata per a corregir aquest problema i evitar futures intrusions no autoritzades. Aquest document havia estat elaborat conjuntament amb el ciutadà, expert informàtic, que de manera exemplar havia detectat originalment el problema, l’havia traslladat al tècnic responsable, i en la reunió el portaveu ecosocialista l’havia identificat traslladant la seva disposició a continuar col·laborant amb la Corporació amb objecte de corregir la situació.

2. Atès que la reacció de la totalitat dels portaveus va ser en aquell moment, d’agraïment per la informació, concretament cap al ciutadà anteriorment esmentat, i que els portaveus responsables membres de l’equip de govern es varen comprometre a engegar d’immediat les mesures correctores que s’estimassin oportunes.

3. Atès que 11 dies després, dia 5 d’abril, “Diario de Mallorca” publicava una notícia titulada “Un ‘hacker’ entra en la web municipal para demostrar su vulnerabilidad. El ciudadano con conocimientos informáticos y un manual de Internet accede a información confidencial para denunciar la falta de seguridad”.

4. Atès que aquesta notícia, si en el moment de la seva publicació no s’havien pogut executar totes les mesures necessàries per a mantenir protegides les dades accessibles, posava aquestes mateixes dades en la diana de potencials interessats en vulnerar els servidors.

5. Atès que la reacció del llavors màxim responsable municipal va ser denunciar davant la Guàrdia Civil dia 7 d’abril el regidor que sota-signa i l’expert informàtic col·laborador, essent a efectes pràctics de defensa de la confidencialitat de les dades municipals i dels interessos municipals aquesta mesura del tot inútil: la Guàrdia Civil i la Justícia potser determinaran si aquestes dues persones varen cometre delicte o no accedint al servidor, però no hauran pogut ser de cap utilitat als efectes de la urgència de protegir les dades davant del públic coneixement per la publicació de la notícia de dia 5. Tornar a apuntar, que en tot cas, si el comportament del regidor i l’expert informàtic s’hagués considerat fet presumptament delictiu, s’hauria d’haver comunicat com a tal d’immediat, i no amb 11 dies de retràs. A efectes del “greu perjudici per a la imatge de l’Ajuntament”, concepte inclòs també en la denúncia, tampoc no resulta de cap utilitat, i sí probablement determinar les causes de la vulnerabilitat del sistema i correcció corresponent de les mateixes, per tal d’assegurar que un capítol vergonyós com aquest no es pugui tornar a produir.

6. Atès que, segons s’informà a la Corporació amb ocasió de reunió de Comissió Informativa municipal celebrada dia 23 d’abril per part del llavors Batle d’Artà, J. Alzamora, no s’ha pres cap mesura de caràcter intern per tal d’avaluar i, si s’escau, amb depuració de responsabilitats, com ha estat possible la situació lleialment exposada pel regidor ecosocialista i l’expert informàtic.

7. Atès que la denúncia conté un seguit de fasedats, com ara que “habían podido ver los correos del señor alcalde así como a todas las contraseñas del Ayuntamiento”o que “en dia 2 de abril de 2014 se convoco una junta de portavoces por parte del ayuntamiento de Artá, para explicar todas las actuaciones llevadas a cabo por parte del ayuntamiento en relación las los hechos descritos anteriormente en la que no asistió en regidor D. Guillem CALDENTEY [...]” [sempre, sic]. Atès que la falsedat en el primer cas ja queda explicada confrontant el descrit en el punt 1er i, pel que fa a la segona afirmació, els membres d’aquesta Corporació majoritàriament reconeixen que la Junta de Portaveus havia estat convocada a instàncies del portaveu socialista als efectes de tractar el tema de l’adjudicació per a unes instal·lacions esportives (pistes de paddle).

8 Atès que en la denúncia s’inclou una presumpta suplantació d’identitat de 10 persones en la votació telemàtica del procés de participació ciutadana celebrat a finals del mes de febrer. Atès que el regidor ecosocialista havia detectat i denunciat públicament el defectuós disseny d’aquesta modalitat de votació i reclamat l’anulació dels vots electrònics, de bades, en haver anunciat solemnement mitjançant comunicat de premsa posterior l’equip de govern l’èxit del procés, el projecte triat (amb els vots electrònics inclosos), etc. Així mateix, el passat mes de març, en plenari ordinari, se'm va respondre a preguntes directament relacionades, amb tota naturalitat i sense cap tipus de dubte, en relació amb el número de vots (personals i electrònics), etc., sense que per res es posàs en dubte cap tipus de problema com ara l’anteriorment denunciat davant la Guàrdia Civil.

Per això, es proposen al Ple d’Ajuntament els següents
ACORDS:
1.- El Ple de l’Ajuntament d’Artà insta el Batle a comunicar al Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Manacor, la voluntat de desistiment en la causa iniciada per denúncia formulada pel Batle d’Artà davant la Guàrdia Civil dia 7 d’abril.
2.- El Ple de l’Ajuntament d’Artà insta l’equip de govern municipal una anàlisi i valoració independent de  la gestió tècnica del sistema informàtic municipal que ha donat per resultat una greu vulnerabilitat de les dades contingudes en els servidors, amb depuració de responsabilitats si s’escau.
3.- El Ple de l’Ajuntament d’Artà insta l’equip de govern a reconèixer públicament els defectes tècnics del sistema de votació electrònica del procés de participació ciutadana del mes de febrer “Tria el teu projecte”, anul·lant els vots electrònics i aportant les noves dades de participació que es derivin d’aquesta operació.

dijous, 15 de maig del 2014

Ple extraordinari 14 de maig: el nostre resum i postures

Sou del Batle, Bartomeu Gili (El PI)
Ahir a Ple extraordinari, votàrem abstenció al sou del batle B. Gili (14 pagues de 2.871,20 € bruts), pels dubtes consistents que assumeixi la seva obligació d'aplicar, culminant-la, la disciplina urbanística. Pel que ens informà, ahir mateix havia signat Ordres de demolició (com l'anterior Batle a partir del moment que reassumí la competència que prèviament havia delegat en el Ple). No consideram suficient la firma de les Ordres -que al cap i a la fi no significa res més que posar-nos a l'alçada d'Ajuntaments governats pel PP com el de Felanitx-, es tracta d'un procediment reglat que ha de culminar amb el restabliment de la legalitat, de manera subsidiària si s'escau; ben igual que quan es firma una multa per impagament d'imposts, que la maquinària no atura fins al cobrament del degut, passant per l'embargament de comptes bancaris i/o béns si és necessari.

Sou del 1er. Tinent de Batle, J. Alzamora (UIA)
Precedents
Pel que fa al sou del primer tinent de Batle, J. Alzamora, votàrem en contra de la proposta de dedicació exclusiva amb el 90% del sou del Batle (això és, 14 pagues de 2.584,08 € bruts). Ens ho haguessin posat un poc difícil en el cas que se'ns hagués proposat un sou com el que havíem deixat aprovat amb els Pressuposts de 2013, en què el del 2on. Tinent de Batle (14 pagues de 1.700 € bruts segons s'acordà en Ple de 28 de setembre de 2011) del moment se'l reduïa un 25% (cosa que mai no s'arribà a materialitzar; el nostre, llavors teníem 1er. Tinent de Batle, de 14 pagues de 1.300 € bruts, s'eliminava completament). Per altra banda, recordar que ja havíem votat en contra d'aquest sou que ara es tornava a proposar (amb diferència d'IPC:
14 pagues de 2.576,35) el passat mes de juny, que s'Acordà apujar el sou del primer tinent de batle, Tolo Gili, amb majoria de l'equip de govern per absència d'un regidor del PP.
Hem de dir, que tampoc des de l'equip de govern ningú no ens va demanar ni consultar res al respecte, es veu que el tema es devia tenir aparaulat amb el PP.

Sobre la gestió de l'Àrea de Medi Ambient de J. Alzamora els darrer any i mig
Vàrem esmentar també com a motivació del vot en contra, la mala gestió feta en àrees com Medi ambient per part de Jaume Alzamora, qui el dia de la nostra expulsió de l'equip de govern ens acusà d'haver fet una mala gestió amb residus i neteja viària. Bé, nosaltres consideram que la gestió del portaveu dels Independents d'Artà no ha estat positiva en el moment que ha fet tot el possible per no esclarir com és que durant anys l'empresa concessionària no fes la recollida porta a porta (domiciliària) de diferents fraccions de residu amb la reclamació que s'escaigués per aquest concepte a banda d'altres incompliments contractuals; en el moment que va posar un tècnic informàtic a coordinar aquests temes, quan aquest no és capaç de mantenir al dia i prou ben gestionats els equipaments i sistemes informàtics municipals (entre d'altres conseqüències, que multitud de dades confidencials i personals han estat al descobert durant anys); i altres defectes que en el nostre parer contenien les bases de licitació de la nova concessió, que hem publicat en diferents ocasions (principalment, l'eliminació de qualsevol tipus de clàusula social).
El psib i el PP oferiren deixar el tema damunt la taula i propostes alternatives de sou, però no s'acceptà. Així les coses, el sou del primer tinent de batle va quedar rebutjat, amb 5 vots a favor (faltava una regidora d'UIA), i set vots en contra.


Altres qüestions
Per acabar, es va aprovar la nova licitació de la neteja viària i recollida de residus a la UTE Urban serveis, atès el dictamen favorable de Madrid a qui s'havia hagut de consultar per part de l'Ajuntament.

Vàrem expressar al Batle, per acabar, que transmitís a la nova Delegada de Batlia a la Colònia de Sant Pere, Margalida Munar, la nostra disposició a col·laborar amb ella per a allò que ens pugui necessitar, desitjant-li coratge, sort i encerts en la seva gestió el que resta de legislatura.

dijous, 1 de maig del 2014

Dia 25: Taller d'herbes mallorquines

Us hi podeu apuntar fins el diumenge 4 de maig -inclòs.
Posau el vostre nom en un comentari i la quantitat de litres que en voleu fer (entre 1 i 5 l. per cap) N'Andreu Forteza ha de fer la comanda de l'anís i les botelles, que després pagarem entre tots.
Aquest diumenge 4 de maig a les 10:00 ens veurem al Teatre i tancarem la llista dels que s'apuntin per fer les comandes.


També vos podeu apuntar enviant un correu a verds.esquerra.arta@gmail.com o un missatge o una telefonada al 630575109, o via twitter (@verdsarta) o Facebook (http://www.facebook.com/iniciativaverds.arta)
L'activitat es farà el diumenge 25 de maig.
Aquí enllaç al text que n'Andreu ens ha fet arribar, introductori i per anar animant el taller